รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดว่าด้วย
การเมืองการปกครองไทย
Emblem of Thailand.svg
Flag of Thailand.svg สถานีย่อยประเทศไทย

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1792
(สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
30 ปี
2 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พ่อขุนบานเมือง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1822 (พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์) พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
ไม่ถึง 1 ปี
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1780 –1790 พ.ศ. 1822
(พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์)
พ.ศ. 1841
(สวรรคต; 51 – 61 พรรษา)
19 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยาเลอไทย ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1841
(พระราชโอรสในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
พ.ศ. 1866
(สวรรคต)
25 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยางั่วนำถุม ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1866
(พระราชโอรสในพ่อขุนบานเมือง)
พ.ศ. 1890
(สวรรคต)
24 ปี
6 Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1 ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1890
(พระราชโอรสในพระยาเลอไทย)
ไม่ทราบปีที่แน่นอน (สวรรคต) 29 ปี
อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาระหว่างปี พ.ศ. 1921-1931
7 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
พ.ศ. 1901 พ.ศ. 1911
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 1)
พ.ศ. 1943

(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)

พ.ศ. 1952

(51 พรรษา)

32 ปี
8 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1943
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2; ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 1962
(สวรรคต)
19 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1962
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2)
พ.ศ. 1981
(สวรรคต)
19 ปี
ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 Phrajaouthong06.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893
(สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1912
(สวรรคต; 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1913
(สละราชสมบัติ)
พ.ศ. 1938
(53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
3 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913
(พระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1931
(สวรรคต; 78 พรรษา)
18 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1931
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
2
(2)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931
(ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 1938
(สวรรคต; 53 พรรษา)
7 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938
(พระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวร)
พ.ศ. 1952
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)
ไม่ปรากฏ 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
6 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระนครินทราธิราช
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952
(พระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1967
(สวรรคต; 65 พรรษา)
15 ปี
7 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967
(เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนครินทราธิราช)
พ.ศ. 1991
(สวรรคต; 62 พรรษา)
24 ปี
8 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2)
พ.ศ. 2031
(สวรรคต; 57 พรรษา)
40 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2034
(สวรรคต; 29 พรรษา)
3 ปี
10 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2072
(สวรรคต; 57 พรรษา)
38 ปี
11 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2072
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2076
(สวรรคต; 45 พรรษา)
4 ปี
12 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2077
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 5 พรรษา)
5 เดือน
13 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2089
(สวรรคต; 47 พรรษา)
13 ปี
14 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089
(พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)
พ.ศ. 2091
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 13 พรรษา)
2 ปี
- ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2069 พ.ศ. 2091
(ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 2091
(ถูกลอบปลงพระชนม์และสวรรคต; 42 พรรษา)
42 วัน
15 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเฑียรราชา หรือ พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2111
(สวรรคต; 63 พรรษา)
20 ปี
16 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)
พ.ศ. 2112
(สวรรคต; 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
17 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2057 พ.ศ. 2112
(พระเจ้าบุเรงนองโปรดให้ราชาภิเษก)
พ.ศ. 2133
(สวรรคต; 76 พรรษา)
21 ปี
18 KingNU.jpg สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
25 เมษายน พ.ศ. 2148
(สวรรคต; 50 พรรษา)
14 ปี 271 วัน
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2103 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2153
(สวรรคต; 50 พรรษา)
5 ปี
20 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2153
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2153
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)
ไม่ปรากฏ 1 ปี 2 เดือน
21 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(พระศรีศิลป์)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2171
(สวรรคต)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 40 พรรษา)
17 ปี
22 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2155 พ.ศ. 2171
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เข้ายึดพระราชวัง และจับพระองค์สำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 18 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่ายังทรงพระเยาว์เกินไป จึงถอดพระองค์จากราชสมบัติ)
พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
24 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173
(เหล่าขุนนางอันเชิญเสวยราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199
(สวรรคต)
พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระศรีสุธรรมราชาและพระนารายณ์ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199 9 เดือน
26 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระนารายณ์เข้ายึดพระราชวัง และนำสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27 Narai.JPG สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พระนารายณ์)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2231
(สวรรคต)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
28 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231
(ทรงเข้ายึดอำนาจและกวาดล้างอิทธิพลต่างชาติ)
พ.ศ. 2246
(สวรรคต)
พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)
15 ปี
29 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชา)
พ.ศ. 2251
(สวรรคต)
พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(พระเจ้าท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251
(พระราชโอรสในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2275
(สวรรคต)
พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275
(พระราชโอรสในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2301
(สวรรคต)
พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
26 ปี
32 K3415007-24.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2301
(ทรงสละราชบัลลังค์ให้สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์)
พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์
(สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2310
(เสียกรุงศรีอยุธยา และสวรรคต)
พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 KingTaksinfromItalymuseum.JPG สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310
(ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี)
พ.ศ. 2325
(เกิดจลาจลในกรุงธนบุรี)
6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(ทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2352
(สวรรคต)
7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
พ.ศ. 2367
(สวรรคต)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
พ.ศ. 2394
(สวรรคต)
2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4
Rama4 portrait (cropped).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
6 เมษายน พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2411
(สวรรคต)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5
King Chulalongkorn.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2453
(สวรรคต)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6
King Vajiravudh.jpg
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2468
(สวรรคต)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7
Prajadhipok portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
(ทรงสละราชสมบัติ)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8
Ananda Mahidol Portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
(พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
มิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2489
(สวรรคต)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2559
(สวรรคต)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี 126 วัน
10
King Rama X official.png
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 67 ปี 79 วัน+)
3 ปี 2 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง