ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

== นายกสภามหาวิทยาลัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ==
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งในยุคแรก คือ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งปลัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]]หรือรักษาการ จะดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้วย เช่น [[กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา|ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา]] ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี 2543-2548 สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปรับเปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีผลให้เกิดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งมาตามลำดับ โดยผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะอยู่ในวาระ 5 ปีและได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งยุคปัจจุบัน
* [[เกษม วัฒนชัย|ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย]] นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
* [[พิจิตร กุลละวณิชย์|พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์]] นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* นาย[[ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกธิ์]] นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
* นาย[[จิระศักดิ์ พูนผล]] นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
* [[กฤษณพงศ์ กีรติกร|ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร]] นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
* [[เกริกเกียรติกิจจา พิพัฒน์เสรีธรรมใจเย็น|ศาสตราจารย์เกริกเกียรติดร.กิจจา พิพัฒน์เสรีธรรมใจเย็น]] อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
== อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งในปัจจุบัน ==
58,138

การแก้ไข