นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2548 – 14 สิงหาคม 2556
ก่อนหน้า ตั้งตำแหน่ง
ถัดไป ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ดำรงตำแหน่ง
12 มิถุนายน 2543 – 14 สิงหาคม 2548
ก่อนหน้า วินิจ โชติสว่าง
ถัดไป ยุบตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
13 มีนาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
ประเทศไทย
ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2 สมัย) อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายก่อนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในปี พ.ศ. 2548

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[1] สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตลอดจนการนำ "ราชมงคล" สู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี) สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Ph.D.(Technology Management) จาก Technology University of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2543)

ตำแหน่งที่สำคัญ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่งอาทิ รองคณบดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุราชมงคล รองอธิการบดี และอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้งในสถาบัน และภายนอกสถาบันหลายตำแหน่ง อาทิ

 • นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)[2]
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • นายกสมาคมระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Association for Vocational Teacher Education in East and Southeast Asia: RAVTE)[3]
 • อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2 สมัย)[4]
 • ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2548)[5]
 • รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รางวัล[แก้]

 • รางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำทางวิชาการและการศึกษา ประจำปี 2559[6]
 • รางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ประจำปี 2559[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กระทบไหล่...อธิการบดีที่ชาว มทร.รู้จักดีจาก คมชัดลึก สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2561
 2. "คณะกรรมการสภาสถาบัน – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2". ivenr2.ac.th.
 3. ""นำยุทธ"นั่งนายกสมาคมพัฒนาครูอาชีวะ". dailynews. 2017-04-11.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จำนวน ๙ ราย)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ แทน นายวินิจ โชติสว่าง ซึ่งครบวาระ)
 6. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี
 7. บธ (2016-06-17). "รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์". คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (ภาษาอังกฤษ).
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๔๘๖, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒
ก่อนหน้า นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ถัดไป
รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง 2leftarrow.png Rmutlogo.jpg
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(12 มิถุนายน พ.ศ. 2543 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 18 มกราคม พ.ศ. 2548)
2rightarrow.png แยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย
- 2leftarrow.png Rmutlogo.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
2rightarrow.png รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2leftarrow.png ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย