โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
AS Logo.gif
การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
22 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Assumption Suksa School
อักษรย่อ อสศ. / AS
เพลง เพลง มาร์ชขาวแดง
เว็บไซต์

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิง ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล (ซอยเจริญกรุง 40) เขตบางรัก ในพ.ศ. 2476 บาทหลวง เลโอ เปรูดอง ได้มาสร้างโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมา ซึ่งเริ่มจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆ เป็นโรงเรียนแรกในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพิ่งเปิดหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลายขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545

ประวัติโดยสังเขป[แก้]

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในปี พ.ศ. 2496 จึงขออนุมัติแยกเป็นสองโรงเรียน โดยใช้นามใหม่ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" มีบาทหลวงทองดี กฤษเจริญเป็นเจ้าของ นายเฉลิมวงศ์ ปิตรังสี เป็นผู้จัดการ นางนวม วานิชโช เป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนดำเนินการมาด้วยดีเป็นลำดับ จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2498 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยละเอียด[แก้]

ดังได้กล่าวมาข้างต้นว่า แต่เดิมนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงใคร่ขอกล่าวถึงประวัติของโรงเรียน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สาขา) ไว้ที่นี้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่แรกเริ่ม คือบาทหลวงเลโอ แปรูดอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการอาสนวิหารอัสสัมชัญ คุรพ่อเลโอ แปรูดอง จัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม อัสสัมชัญคอนแวนต์(สาขา)หรือโรงเรียนอาสนวิหารอัสสัมชัญขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) โดยรับบุตรหลานของสัตบุรุษชายหญิงของอาสนวิหารอัสสัมชัญมาฝากเรียนในบัญชีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นผู้รับผิดชอบ ครั้งแรกมีจำนวน 65 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนฝากเรียนนี้ทวีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งนักเรียนในบัญชีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีจำนวนรวมกันถึง 1,757 คน เป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 848 คน และเป็นนักเรียนของอาสนวิหารอัสสัมชัญฝากเรียนจำนวน 909 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนนักเรียนที่มากพอจะตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จึงขอแยกโรงเรียนทั้งสองในปี พ.ศ. 2496 และตั้งชื่อโรงเรียนที่แยกออกมานี้ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" จึงนับว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาถือกำเนิดเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2496 หลังจากที่เป็นโรงเรียนสาขาฝากเรียนอยู่ในบัญชีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933)

ความดำริชอบของบาทหลวงเลโอ แปรูดอง ในการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นนั้น ประการหนึ่งเพราะความกรุณาแก่ปวงกุลบุตรและกุลธิดาของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งจะได้มีที่พักพิงในการช่วยอบรมเสริมสร้างอนาคตให้แก่บุตรหลานของเขาให้เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาดี อีกประการหนึ่ง ก็คงจะเป็นเพราะเกิดความมีจิตเมตตาสงสารและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของตัวท่านในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการอาสนวิหารอัสสัมชัญนี้เอง คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่บรรดาสัตบุรุษผู้มีฐานะยากจนเป็นอันมากได้มาขอร้องท่านในเรื่องไม่สามารถจะหาเงินส่งบุตรหลาน ให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดีและเป็นโรงเรียนในสถานศึกษาคาทอลิกด้วยได้ เมื่อเป็นดังนี้ สถานศึกษาแห่งความปราณีแห่งนี้จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อท่านดำรงตำแหน่งอธิการอาสนวิหารอัสสัมชัญได้ไม่นานนัก และท่านยังรับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้สืบมา

สภาพของโรงเรียนเริ่มต้นจากโรงเรียนเล็กที่สุด และเจริญเติบโตขึ้นเป็นโรงเรียนใหญ่ที่มีคุณภาพยิ่ง ในกาลแต่เดิม ตัวโรงเรียนประกอบด้วยเรือนไม้ชั้นเดียวเล็กๆ มีห้องเรียน 5 ห้อง มีครูประมาณ 4-5 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของสัตบุรุษคริสตังที่ยากจน บางคนก็มีค่าเล่าเรียนพอชำระอยู่บ้าง ไม่พอชำระบ้าง ผู้ใดยากจนจริง ๆ ก็ได้รับการอุปการะจากคุณพ่อเลโอ แปรูดอง โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนเลย ซึ่งนักเรียนประเภทนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก

สำหรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทั้งสอง คงดำเนินไปเช่นเดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดสอนชั้นประถมศึกษา 1-4 และมัธยมศึกษา 1-3 (เทียบเท่าป.7) โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเปิดสอนชั้นประถมศึกษา 1-4 เป็นโรงเรียนสหศึกษา

ด้วยความมานะพยายามของคุณพ่อเลโอ แปรูดอง ทำให้ในครั้งนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงพอสมควรแห่งหนึ่ง จนทำให้มีนักเรียนสมัครเรียนเข้ามามากจนไม่สามารถบรรจุนักเรียนได้ทั้งหมด อนึ่ง ในจำนวนนักเรียนดังกล่าวนี้ มีทั้งเด็กที่เป็นคาทอลิกและเด็กที่นับถือศาสนาอื่นด้วย ซึ่งสาเหตุที่รับนักเรียนโดยไม่แบ่งแยกศาสนาหรือระดับฐานะนี้ ก็เนื่องมาจากความเมตตาของคุณพ่อเลโอ แปรูดองนี้เอง ทั้งๆที่ท่านก็มีภาระหนักทางด้านศาสนกิจมากอยู่แล้ว

น้ำใจเมตตาของคุณพ่อเลโอ แปรูดอง นั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดในบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายที่สอนอยู่ในโรงเรียนของท่าน จนเกิดเป็นแรงผลักดันให้บังเกิดความมุมานะ สามัคคี พากเพียรตั้งใจ ทำการอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนให้เจริญด้วยวิทยาการ ศึลธรรมจรรยา และมารยาทอันดีงาม จนกระทั่งโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นที่เชื่อถือแก่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายโดยทั่วกัน

เมื่อโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้แยกตัวออกมาจากฌโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นั้น ได้มีการเลือกบุคคลที่เคยดำเนินงานในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาแล้วไม่นานกว่า 15 ปี มาดำเนินกิจการของโรงเรียนต่อไป

หลังจากท่านบาทหลวงทองดี กฤษเจริญ มรณภาพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ฟน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานั้นจึงถูกดูแลต่อโดยท่านบาทหลวงวิลเลียม ตัน เป็นผู้ดำเนินการต่อไป ท่านได้ดำเนินการมาด้วยความราบรื่นและเจริญขึ้นเป็นลำดับ และด้วยความสามารถของคุณพ่อวิลเลียม อาคารเรียนไม้เก่า 3 หลังก็ได้กลายสภาพเป็นตึกคอนกรีตโอ่โถง มีห้องเรียนและห้องอุปกรณ์ต่างๆ สมกับที่เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนของรัฐ นอกจากท่านจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด และผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแล้ว ท่านยังเอาใจใส่อบรมมารยาทแก่นักเรียนในความดูแลของท่าน และที่สำคัญคือท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่ลูกศิษย์ระดับมัธยมของโรงเรียนจนสำเร็จไปแล้วหลายรุ่น

หลังจากนั้นมาโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาก็มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนมาโดยตลอด และมีการปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนสหศึกษา มาเป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิง นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาตอนต้น 1-3 ประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-ฝรั่งเศส ดังปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยเจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 7-8 ไร่

โครงสร้างอาคาร[แก้]

ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง มีห้องเรียน 58 ห้องห้องประกอบการ 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 63 ห้องเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

  • อสศ. หมายถึง อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา”
  • วงกลมใน หมายถึง เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษาจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์
  • วงกลมนอก หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไปอย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา คือ ระบบการจัดของหน่วยงานที่เราต้องสังกัดอยู่
  • กิ่งราชพฤกษ์ หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
  • สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง


ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นราชพฤกษ์

อ้างอิง[แก้]