โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา.jpg
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarasas Witaed Lanna School
อักษรย่อ SWL.
ประเภท เอกชน
คติพจน์ คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2553,ค.ศ.2010
ผู้ก่อตั้ง พิบูลย์ ยงค์กมล และ เพ็ญศรี ยงค์กมล
เว็บไซต์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา [1]โรงเรียนลำดับที่ 26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นโรงเรียนที่จัดสอนในระบบสองภาษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ( ค.ศ. 2010) ก่อตั้งโดย อาจารย์พิบูลย์ และ อาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.9 และ เตรียมอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ และอาคารเรียน 3 หลัง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เป็นโรงเรียนลำดับที่ 26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) ก่อตั้งโดยอาจารย์พิบูลย์และอาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ( Bilingual Program ) หลักสูตรนี้ได้เน้นให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งยังปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนในปี 2553 แผนกสองภาษา( Bilingual Program )เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.9 สำหรับแผนกสามัญ( Bilingual Program )เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลังคือ อาคาร1 มี 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนสำหรับแผนกสมัญ( Mini Bilingual Program ) ประกอบไปด้วยห้องธุรการ ห้องเรียน เตรียมอนุบาล - ม.3 ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนอนอนุบาล ห้องสมุด ห้องนุ่มนิ่ม อาคาร2 มี 5 ชั้น สำหรับแผนกสองภาษา( Bilingual Program ) ประกอบด้วยห้องเรียน KG.1 - G.9 อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ สนามกีฬาและลานกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียน วิชาพื้นฐาน 8 วิชา ทำการสอนเป็นภาษาไทยโดยครูไทยซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งวิชาหลัก 4 วิชา รวมทั้งศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจากเจ้าของภาษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 1. มุ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล 2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร ได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถคิดเป็น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และเป็นผู้มีสุขภาพลานามัยดี 4. เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และผู้ปกครองให้มีความต้องการให้บุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ 5. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น ณ สถานศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้โรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางการศึกษา

อาคาร[แก้]

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาคารประกอบการ 2 หลัง สวนหย่อม สนามฟุตบอล สนามกรีฑา สนามเทนนิส โรงอาหาร สระว่ายน้ำ หอประชุม 2 หลัง หอพักครู ลานจอดรถและอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง ได้แก่

  • อาคาร 1 (Joshep Building 1) มีทั้งหมด 4 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสามัญ เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3-ประถมศึกษา 6 รวมทั้งห้องธุรการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องรับรอง และห้องนอนอนุบาล
  • อาคาร 2 (Mary Building 2) มีทั้งหมด 5 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสองภาษา เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1-G.9 และ ห้องเรียนแผนกสามัญในระดับชั้นมัธยม เปิดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ห้องสมุด และห้องนอนอนุบาล
  • อาคาร 3 (Buiding 3) มีทั้งหมด 4 ชั้น เป็นอาคารโรมัน ลักษณะของอาคารเป็นแนวโค้ง ลักษณะของอาคารคล้ายกับลักษณะของอาคารนานาชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ใช้สำหรับห้องเรียนเตรียมอนุบาล-KG.3 รวมทั้งห้องนอนอนุบาล
  • หอประชุม ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมกับอาคาร 3 ในปี 2559 เป็นหอประชุมใหม่ มีทั้งหมด 3 ชั้น อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 3 และสนามกรีฑา ใช้สำหรับงานสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

thumbnail ภาพถ่ายแสดงบริเวณด้านหน้าอาคาร 1

อ้างอิง[แก้]

http://schoolweb.eduzones.com/swl/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]