โรงเรียนวชิราลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวชิราลัย
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ The Vachiralai Bee School
อักษรย่อ VL, ว.ล.
ประเภท เอกชน
คติพจน์ คนดี มีวินัย กายและใจอดทน
เว็บไซต์

โรงเรียนวชิราลัย เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ใน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางราตรี ตนเล็ก เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนายคนอง ตนเล็ก เป็นผู้บริหาร โรงเรียนวชิราลัยมีอุดมการณ์ ความมุ่งหวังสูงสุดที่จะปลูกฝัง อบรม จัดการเรียนรู้ให้มีประสบการณ์แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามปรัชญาของโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2542 นายคนอง ตนเล็ก ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวรานีกูล พิจารณาเห็นว่า จำนวนนักเรียนในโรงเรียนวรานีกูล มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองจึงเกิดแนวคิดที่จะขยายโรงเรียน โดยได้มอบหมายให้นางราตรี ตนเล็ก ผู้จัดการโรงเรียนวรานีกูลไปติดต่อขยายพื้นที่โดยขอซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ขนาดพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เป็นเงิน 3,600,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ดินของตน
 • ปี พ.ศ. 2543 หลังจากที่มีการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว นายคนอง ตนเล็ก ได้ศึกษาข้อมูลโครงการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
 • ออกแบบแผนผังการจัดสร้างโรงเรียนวชิราลัย (Master Plan) ประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารอำนวยการ โรงอาหาร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดย
 • เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้อนุญาตให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนตามที่เสนอ
 • จังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้โรงเรียนใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนตามที่ได้รับอนุมัติ
 • จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาเอกชนตามโครงการเงินกู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และธนาคารออมสิน
 • ในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระรูปหล่อครูบาศรีวิชัย ในอาคารอำนวยการ ประกอบด้วย ห้องครูใหญ่ ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์แลป และ ห้องเอนกประสงค์ ต่อมาในปลายปี 2544 ได้รับการอนุมัติโครงการสนับสนุนเงินกู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และธนาคารออมสิน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 7,000,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ปรับปรุงสถานที่จัดตกแต่งบริเวณทั้งภายใน ภายนอก รับสมัครบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรมาโดยต่อเนื่อง โดยเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน ชั้นละ 3 ห้อง โดยมีนางราตรี ตนเล็ก เป็นผู้รับใบอนุญาต นายคนอง ตนเล็ก เป็นผู้จัดการ และนางหทัยกาญจน์ เปรมใจสุข เป็นครูใหญ่
 • ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 110 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 99 คน รวมนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ในปีการศึกษา 2545 ทั้งสิ้นจำนวน 209 คน และมีครูจำนวน 13 คน
 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ทำการขยายอาคารเรียน ได้สร้างอาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียนขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยมีนายอินทร์ศวร พุทธปวน เป็นผู้อำนวยการ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 287 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 321 คน รวมนักเรียนโรงเรียนวชิราลัยในปีการศึกษา 2547 ทั้งสิ้นจำนวน 608 คน และมีครูจำนวน 37 คน
 • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนพิจารณาเห็นว่า นักเรียนมีปริมาณมากขึ้น จำเป็นต้องขยายพื้นที่ จึงขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมและจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ปีการศึกษา 2549 มีจำนวนนักเรียนประถมศึกษาจำนวน 334 คน มัธยมศึกษาจำนวน 398 คน รวม 732 คน ครู 49 คน
 • ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 351 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 448 คน รวมนักเรียนในโรงเรียนวชิราลัยในปีการศึกษา 2550 ทั้งสิ้นจำนวน 793 คน และมีครูจำนวน 53 คน
 • ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 221 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 491 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 712 คน คณะครูจำนวน 52 คน

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

"คนดี มีวินัย กายและใจอดทน (Great one Discipline Toughness)"

 • คนดี (Great one)
  • รักชาติไทย มีความสำนึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นบุคคล สะอาด รู้จักรักษาความสะอาดให้กับตนเอง ครอบครัว สถาบันและชุมชนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงาน
 • มีวินัย (Discipline)
  • รักประชาธิปไตย เคารพระเบียบ กฎกติกา มีความรับผิดชอบ
 • กายและใจอดทน (Toughness)
  • อดทน อดกลั้นและอดออม กล้าที่จะทำดี กล้าแสดงออก มีความเสียสละ และรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้สมบูรณ์

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

"ผู้มีการศึกษาดี ต้องเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงพ่อแม่ และช่วยเหลือประเทศชาติได้ (Well-educated person have to be responsible for themselves, their parents and their nation)"

 • ผู้มีการศึกษาดี (Well-educated person)"
  • หมายถึง นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการต่างๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น และคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำเป็น และรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม
 • ต้องเลี้ยงตัวเอง (Responsible for oneself)
  • หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของตนเอง สามารถนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จตามความสามารถของตนเอง
 • เลี้ยงพ่อแม่ (Responsible for their parents)
  • หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา มีความซื่อสัตย์ กตัญญู กตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ
 • ช่วยเหลือประเทศชาติได้ (Responsible for our nation)
  • หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตที่ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบในกฎระเบียบของสังคม พร้อมเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองได้อย่างดี

ดูเพิ่ม[แก้]

ในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้ให้ความสนใจเรื่องนักฟุตบอลเป็นอย่างมาก มีความใกล้เคียงกับโรงเรียนชายล้วนสูง การประกาศเกียรติคุณให้นักฟุตบอลนั้นมักจะยิ่งใหญ่ ส่วนรางวัลทางวิชาการนั้นจะมีการพูดเป็นขวัญกำลังใจ จำกัดสิทธิ์ให้นักฟุตบอลอย่างดีเยื่ยม สภาพสังคมแล้วแต่ตัวบุคคล มีการให้โควต้าเข้ามหาลัยเท่า รร. อื่นแต่การแข่งขันน้อย เหมาะกับนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]