รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนทั้งหมด 959 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองเชียงใหม่ 4 31 3 38 14 47 2 - 101
กัลยาณิวัฒนา 1 12 - 13 - 1 - - 14
จอมทอง 1 37 - 38 2 4 - - 44
เชียงดาว 2 39 1 42 4 3 - - 49
ไชยปราการ 1 21 - 22 1 5 - - 28
ดอยเต่า 1 27 - 28 - - - - 28
ดอยสะเก็ด 1 24 - 25 5 6 - - 36
ดอยหล่อ 2 14 - 16 1 - - - 17
ฝาง 1 50 - 51 6 6 - - 63
พร้าว 1 22 - 23 4 3 - - 30
แม่แจ่ม 1 51 1 53 - 2 1 - 56
แม่แตง 3 43 - 46 7 3 - - 56
แม่ริม 2 21 1 24 5 6 - - 35
แม่วาง 1 21 - 22 1 2 - - 25
แม่ออน 1 9 - 10 1 - - - 11
แม่อาย - 37 1 38 4 - - - 42
เวียงแหง 1 9 - 10 - - - - 10
สะเมิง 1 26 - 27 2 - - - 29
สันกำแพง 1 22 - 23 4 10 - 1 38
สันทราย 1 29 1 31 3 11 - - 45
สันป่าตอง 2 22 - 24 8 6 - - 38
สารภี 1 18 - 19 2 13 - - 34
หางดง 1 25 - 26 4 20 - - 50
อมก๋อย 2 38 - 40 1 - - - 41
ฮอด 1 35 - 36 1 2 - - 39
รวม 34 685 8 727 78 150 3 1 959

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 6 เขตในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 727 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่) จำนวน 34 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 6 เขตจำนวน 685 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่[แก้]

จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 34 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 5 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โดยอำเภอแม่อาย ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กลุ่มดอยสุเทพ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมทอง กลุ่มดอยอินทนนท์ ข่วงเปา จอมทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กลุ่มดอยอ่างขาง เชียงดาว เชียงดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยปราการ กลุ่มดอยอ่างขาง หนองบัว ไชยปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กลุ่มดอยอินทนนท์ ท่าเดื่อ ดอยเต่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กลุ่มดอยสุเทพ เชิงดอย ดอยสะเก็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กลุ่มดอยสัพพัญญู น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กลุ่มดอยม่อนแจ่ม ดอนแก้ว แม่ริม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มดอยอ่างขาง สันทราย ฝาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพร้าววิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม เขื่อนผาก พร้าว มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มดอยม่อนแจ่ม บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่แจ่ม กลุ่มดอยอินทนนท์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กลุ่มดอยอินทนนท์ แม่ตื่น อมก๋อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่แตง กลุ่มดอยม่อนแจ่ม สันมหาพน แม่แตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม ริมใต้ แม่ริม มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม แม่หอพระ แม่แตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กลุ่มดอยสุเทพ ออนกลาง แม่ออน มัธยมศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มดอยสุเทพ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มดอยสุเทพ หายยา เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กลุ่มดอยอ่างขาง เมืองแหง เวียงแหง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองแคววิทยาคม กลุ่มดอยสัพพัญญู ดอยหล่อ ดอยหล่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม สะเมิงใต้ สะเมิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันกำแพง กลุ่มดอยสุเทพ ทรายมูล สันกำแพง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติสุข กลุ่มดอยสัพพัญญู สันติสุข ดอยหล่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม หนองหาร สันทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กลุ่มดอยสัพพัญญู ยุหว่า สันป่าตอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กลุ่มดอยม่อนแจ่ม สันป่ายาง แม่แตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารภีพิทยาคม กลุ่มดอยสัพพัญญู ยางเนิ้ง สารภี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหอพระ กลุ่มดอยสุเทพ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มดอยสัพพัญญู หางดง หางดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กลุ่มดอยอินทนนท์ อมก๋อย อมก๋อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กลุ่มดอยอ่างขาง เมืองนะ เชียงดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนฮอดพิทยาคม กลุ่มดอยอินทนนท์ หางดง ฮอด มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดค่อนไปทางตะวันออก ได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 87 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 31 โรงเรียน อำเภอดอยสะเก็ด 25 โรงเรียน อำเภอสันกำแพง 22 โรงเรียน และอำเภอแม่ออน 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานผาแตก ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทาเหนือวิทยา ทาเหนือ แม่ออน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม บวกค้าง สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เชิงดอย ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) แช่ช้าง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนปิน แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนปีน แช่ช้าง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก แม่โป่ง ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท ต้นเปา สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง แม่ปูคา สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าขุย สันปูเลย ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางแดง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าป้อง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สันปูเลย ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอญ สันกลาง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคา สันกำแพง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก เชิงดอย ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทราย ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต้นเปา สันกำแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านออนกลาง ออนกลาง แม่ออน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธิโศภน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่คือวิทยา แม่คือ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ตะไคร้ ทาเหนือ แม่ออน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี แม่โป่ง ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขะจาว ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนจั่น ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนชัย แม่ทา แม่ออน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา ทรายมูล สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ออนใต้ สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าตาล บวกค้าง สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปาสามขา ออนกลาง แม่ออน ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมืองสาตร หนองหอย เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร ร้องวัวแดง สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร้องอ้อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดล้านตอง ห้วยทราย สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสวนดอก สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สันกลาง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันโค้ง ทรายมูล สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันป่าค่า ต้นเปา สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต้นเปา สันกำแพง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาหิน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยทราย แม่ทา แม่ออน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีเนห์รู ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สุเทพ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สันกำแพง สันกำแพง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนออนใต้วิทยา ออนใต้ สันกำแพง ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดค่อนไปทางเหนือ ได้แก่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง และอำเภอสันทราย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 141 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่แตง 43 โรงเรียน อำเภอสันทราย 29 โรงเรียน อำเภอสะเมิง 26 โรงเรียน อำเภอพร้าว 22 โรงเรียน และอำเภอแม่ริม 21 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 โป่งแยง แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 แม่แรม แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ หนองแหย่ง สันทราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านดง สะเมิงใต้ สะเมิง ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง บ้านโป่ง พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สะเมิงใต้ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สาขาวัดแม่ขาน แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแล แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เขื่อนผาก พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สะเมิงใต้ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดฮาว สะลวง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย เมืองก๋าย แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง เวียง พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช้างใน บ้านช้าง แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นขาม กื้ดช้าง แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองแก้ว แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นรุง ป่าตุ้ม พร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อินทขิล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน หนองจ๊อม สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สันทราย พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง แม่แรม แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากู่ แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โหล่งขอด พร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำริน ขี้เหล็ก แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบวกจั่น โป่งแยง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบวกเปา หนองแหย่ง สันทราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ขี้เหล็ก แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) อินทขิล แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าก้าง สันป่าเปา สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางกว้าง อินทขิล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อินทขิล แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ป่าไผ่ สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไหน่ ป่าไหน่ พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่แรม แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สันโป่ง แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ป่าตุ้ม พร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง หนองหาร สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลาน สะเมิงเหนือ สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร บ้านเป้า แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโปง ป่าไผ่ สันทราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง แม่แฝก สันทราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน โป่งแยง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาหมอน สบเปิง แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผึ้ง แม่หอพระ แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระนอน ดอนแก้ว แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สะลวง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กื้ดช้าง แม่แตง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองขอน ป่าไผ่ สันทราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขะปู บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ หนองหาร สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน แม่แตง แม่แตง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แต แม่แฝก สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง แม่ปั๋ง พร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง แม่ปั๋ง พร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สันทราย พร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แฝก แม่แฝกใหม่ สันทราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แมม ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สันทรายน้อย สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สะเมิงใต้ สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สะเมิงใต้ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เลา ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แว ยั้งเมิน สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สา แม่สา แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เหียะ แม่แวน พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่มหลวง แม่แฝก สันทราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านริมใต้ ริมใต้ แม่ริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีงาม แม่แฝก สันทราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ป่าไผ่ สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าไหน่ พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันคะยอม ขี้เหล็ก แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันปง สันทราย พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันป่าตอง อินทขิล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ช่อแล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สันพระเนตร สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันศรี สันพระเนตร สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองก๋าย สันป่ายาง แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ หนองจ๊อม สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ห้วยทราย แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปิด สันทราย พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ แม่แฝก สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) หนองหาร สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักปัน สันนาเม็ง สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หนองหาร สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง เขื่อนผาก พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย เมืองเล็น สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ช่อแล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา ป่าไหน่ พร้าว ประถมศึกษา
โรงเรียนประดู่วิทยา แม่ปั๋ง พร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อินทขิล แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพร้าวบูรพา ป่าตุ้ม พร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูดินวิทยา แม่หอพระ แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 ริมเหนือ แม่ริม ประถมศึกษา
โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92) บ่อแก้ว สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ขี้เหล็ก แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง ช่อแล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรายมูล ริมใต้ แม่ริม ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม สบเปิง แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แม่แตง แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านป้อก สะเมิงเหนือ สะเมิง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปางเติม แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปางเติม สาขาบ้านขุนสาบ แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ป่าแป๋ แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ โป่งแยง แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแม่กะ แม่แตง แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ป่าไผ่ สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยั้งเมิน ยั้งเมิน สะเมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) สันทรายน้อย สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองออน อินทขิล แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอมลอง แม่สาบ สะเมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสบเปิงวิทยา สบเปิง แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหกรณ์ดำริ น้ำแพร่ พร้าว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันทรายหลวง สันทรายหลวง สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สันป่ายาง แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สันป่ายาง แม่แตง ประถมศึกษา
โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ขี้เหล็ก แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สันมหาพน แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 156 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอฝาง 50 โรงเรียน อำเภอเชียงดาว 39 โรงเรียน อำเภอแม่อาย 37 โรงเรียน อำเภอไชยปราการ 21 โรงเรียน และอำเภอเวียงแหง 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแกน้อยศึกษา เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) แม่ข่า ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว เชียงดาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอยสามหมื่น เมืองคอง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกา แม่อาย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอบด้ง ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอง เปียงหลวง เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดง แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงป่าลัน แม่ข่า ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชัย แม่อาย แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นโชค หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้นส้าน แม่สูน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร เชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก แม่งอน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาหวาย เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปงตำ ปงตำ ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ บ้านหลวง แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางแดง เชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางป๋อ แสนไห เวียงแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางปอย แม่คะ ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางเฟือง ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางมะเยา ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางสัก แม่สูน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว แม่ทะลบ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านหลวง แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าบง แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง โป่งน้ำร้อน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ เวียง ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งนก แม่คะ ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาแดง หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก แสนไห เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองนะ เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ข่า แม่ข่า ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ขิ ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คะ แม่คะ ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ใจ เวียง ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นะ แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แมะ แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สาว แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาง แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรินหลวง เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโละ สันต้นหมื้อ แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมะริว เมืองคอง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวียง ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย เวียง ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบคาบ แม่นะ เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันทราย ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่ข่า ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย ฝาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย เวียง ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันปอธง สันต้นหมื้อ แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง แม่สูน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว มะลิกา แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันม่วง แม่ข่า ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสินชัย หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขวาง แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม เวียง ฝาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองคอง เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว แม่สูน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เปียงหลวง เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สันทราย ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง ปงตำ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบอน เวียง ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง แม่สาว แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปู ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวนา ม่อนปิ่น ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ แม่คะ ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองงาย เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านออน ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าย ศรีดงเย็น ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะ เชียงดาว ประถมศึกษา
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง) แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้ง เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวง เวียงแหง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมคีรี แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนันทาราม สันทราย ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านท่า ปงตำ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าแดง แม่ทะลบ ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอน แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ปงตำ ไชยปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิรุณเทพ แม่งอน ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวาง แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติวนา หนองบัว ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 101 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหางดง 26 โรงเรียน อำเภอสันป่าตอง 22 โรงเรียน อำเภอแม่วาง 21 โรงเรียน อำเภอสารภี 18 โรงเรียน และอำเภอดอยหล่อ 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา บ้านแม สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ยุหว่า สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สารภี สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู ป่าบง สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ทุ่งรวงทอง แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์) บ้านกาด แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง หางดง หางดง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตองกาย หนองควาย หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูล หางดง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขุนคง ขุนคง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง บ้านแหวน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) บ้านกลาง สันป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ น้ำแพร่ หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปง บ้านปง หางดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ขัวมุง สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตาล สันผักหวาน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียง บ้านแม สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันตน ทุ่งปี้ แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟ่อน หนองควาย หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง มะขุนหวาน สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ทุ่งต้อม สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขาน สันติสุข ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ มะขามหลวง สันป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ บ้านแหวน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทราย หนองแก๋ว หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สันผักหวาน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามหลัง สองแคว ดอยหล่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแสนตอ น้ำแพร่ หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตอง แม่วิน แม่วาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ยางคราม ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สันกลาง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวข่วง สองแคว ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวริน ทุ่งสะโตก สันป่าตอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหารแก้ว หารแก้ว หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง ดอนเปา แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ดอนเปา แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่วินสามัคคี แม่วิน แม่วาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกองทราย หนองผึ้ง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกู่คำ ยุหว่า สันป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขุนคง ขุนคง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีเขต บ้านปง หางดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง บ้านแหวน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ทุ่งต้อม สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่างคำ บ้านแหวน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว มะขุนหวาน สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนชื่น ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำหนัก ดอนแก้ว สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องฝาย บ้านกลาง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ากาน บ้านกลาง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ชมภู สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าโป่ง บ้านแม สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งศาลา ดอนเปา แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพาราม ป่าบง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนันทาราม ไชยสถาน สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชาเกษม บ้านปง หางดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพญาชมภู ชมภู สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม หนองตอง หางดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หนองผึ้ง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ทุ่งปี้ แม่วาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ ชมภู สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนาราม ทุ่งต้อม สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงวัว แม่ก๊า สันป่าตอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังขามป้อม ดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังผาปูน แม่วิน แม่วาง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ยางเนิ้ง สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ยางคราม ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สันทราย สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ยางเนิ้ง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีล้อม หารแก้ว หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสว่าง หารแก้ว หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ หนองแก๋ว หางดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีอุดม น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร บ้านกาด แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันดอนมูล ท่ากว้าง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามหลัง บ้านกลาง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร ทุ่งรวงทอง แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว ยางคราม ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ดอนเปา แม่วาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอุเม็ง ยุหว่า สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา หนองแฝก สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยุหว่า สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดค่อนไปทางตะวันตก ได้แก่อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 100 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภออมก๋อย 38 โรงเรียน อำเภอฮอด 35 โรงเรียน และอำเภอดอยเต่า 27 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม หางดง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 มืดกา ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ม่อนจอง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกองวะ โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองหิน หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุน บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนตื่น สบโขง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแควมะกอก ฮอด ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโค้งงาม หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉิมพลี ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซิแบร แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงดำ ฮอด ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอกแดง บ่อสลี ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยคำ หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา นาคอเรือ ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลใต้ บ้านตาล ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ บ้านตาล ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตุงติง อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเตียนอาง บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง บ่อสลี ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง บ้านตาล ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา บงตัน ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา บงตัน ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเกียน นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ นาคอเรือ ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบงตัน บงตัน ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อสลี บ่อสลี ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน บ่อสลี ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใบหนา นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปลง 2 มืดกา ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปลง 5 ท่าเดื่อ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปง โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาจุก ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาแตน หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาปูน อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุย บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่โขง นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่งูด นาคอเรือ ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่บวน โปงทุ่ง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลอง หางดง ฮอด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลาย บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะเต นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สบโขง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง บ่อสลี ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเปา อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเปียง อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกอง บ่อหลวง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลุง หางดง ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหม้อ ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหลวง ท่าเดื่อ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบลาน ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข ดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ท่าเดื่อ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง บงตัน ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ม่อนจอง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ม่อนจอง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหางดง หางดง ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห่างหลวง นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร บ้านแอ่น ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ บ้านแอ่น ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม บ่อสลี ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ท่าเดื่อ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 100 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่แจ่ม 51 โรงเรียน อำเภอจอมทอง 37 โรงเรียน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย บ้านหลวง จอมทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนยะ บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพ ท่าผา แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหลุก สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองอาง บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตูม ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคัน แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผา แม่นาจร แม่แจ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดนาค สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอมขูด กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระบาท บ้านหลวง จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สบเตี๊ยะ จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 กองแขก แม่แจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาวิละอนุกูล วัดเกต เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย แม่อาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หนองหาร สันทราย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ปิงโค้ง เชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ดอนแก้ว แม่ริม
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (4 โรงเรียน) เทศบาลนครเชียงใหม่ (11 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองแม่เหียะ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 41 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 14 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขุนคง หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก แม่งอน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศาลา ดอนแก้ว แม่ริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อาย แม่อาย มัธยมศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม วัดเกต เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง หายยา เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ หายยา เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อินทขิล แม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแม่เหียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขี้เหล็ก แม่แตง อนุบาล
เทศบาลตำบลจอมทอง โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ข่วงเปา จอมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ สันทราย อนุบาล
เทศบาลตำบลชมภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู ชมภู สารภี อนุบาล
เทศบาลตำบลไชยปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ปงตำ ไชยปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลดอยแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ ดอยแก้ว จอมทอง
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด อนุบาล
เทศบาลตำบลท่าข้าม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม หางดง ฮอด อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โรงเรียนบ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ทุ่งต้อม สันป่าตอง อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก ทุ่งสะโตก สันป่าตอง อนุบาล
เทศบาลตำบลบวกค้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) มะขามหลวง สันป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า แม่ข่า ฝาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าไหน่ โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่ ป่าไหน่ พร้าว อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 เมืองนะ เชียงดาว อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 2 เมืองนะ เชียงดาว
เทศบาลตำบลแม่ข่า โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง แม่ข่า ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ แม่คือ ดอยสะเก็ด อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่แตง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง แม่แตง แม่แตง อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่แฝก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก แม่แฝก สันทราย อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ริม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่ริม อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่วาง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) ดอนเปา แม่วาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่หอพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่อาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) แม่อาย แม่อาย อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด อนุบาล
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลยุหว่า โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ยุหว่า สันป่าตอง ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ยุหว่า สันป่าตอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงฝาง โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เวียง ฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสองแคว โรงเรียนวัดสองแคว สองแคว ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสันกำแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง อนุบาล
เทศบาลตำบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย สันทราย ฝาง อนุบาล
เทศบาลตำบลสันปูเลย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย สันปูเลย ดอยสะเก็ด อนุบาล
เทศบาลตำบลสันโป่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง สันโป่ง แม่ริม อนุบาล
เทศบาลตำบลสันมหาพน โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน สันมหาพน แม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ สะเมิง อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย หางดง อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองตอง หนองตอง หางดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง หนองแหย่ง สันทราย อนุบาล
เทศบาลตำบลหางดง โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) หางดง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอมก๋อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย อมก๋อย อมก๋อย อนุบาล
เทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ออนใต้ สันกำแพง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 กื้ดช้าง แม่แตง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 กื้ดช้าง แม่แตง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ดอนแก้ว แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง มะขามหลวง สันป่าตอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โรงเรียนอนุบาลแม่แวน แม่แวน พร้าว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ แม่สูน ฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา แม่สาบ สะเมิง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว แม่สาว แม่อาย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันกำแพง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สันกลาง สันป่าตอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ แม่อาย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา สันทราย พร้าว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด โหล่งขอด พร้าว อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 150 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ ท่าวังตาล สารภี
โรงเรียนจิตราวิทยา วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น ไชยปราการ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เวียง ฝาง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง หนองผึ้ง สารภี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนณัทชวิทย์ ข่วงเปา จอมทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สบเปิง แม่แตง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่ มะขามหลวง สันป่าตอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ปางหินฝน แม่แจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาราวิทยาลัย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนต้นกล้า หนองจ๊อม สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ริมใต้ แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนันทชาติเกรดสคูล หนองควาย หางดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเกรซ หารแก้ว หางดง
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส สันนาเม็ง สันทราย อนุบาล
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น น้ำแพร่ หางดง
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ ห้วยทราย แม่ริม
โรงเรียนนานาชาติมอนเทสซอรี่เชียงใหม่ หนองควาย หางดง
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช หนองควาย หางดง
โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด หนองผึ้ง สารภี
โรงเรียนนานาชาติลานนา แม่เหียะ หางดง
โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ หนองหอย เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก บ้านปง หางดง
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (ประถม) แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส หนองผึ้ง สารภี
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุณแม่ หนองควาย หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุณหมอ ริมใต้ แม่ริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาดาว อินทขิล แม่แตง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สันทรายหลวง สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพระหฤทัย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา ทุ่งต้อม สันป่าตอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพันธสัญญา หางดง หางดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิงครัตน์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
โรงเรียนฟ้าใส ฮอด ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ ประถมศึกษา
โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ ขี้เหล็ก แม่แตง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา หนองผึ้ง สารภี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ หนองควาย หางดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรังษีวิทยา เวียง ฝาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แม่สูน ฝาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา หนองตอง หางดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวชิราลัย หนองผึ้ง สารภี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิชัยวิทยา ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิมานทิพย์ สันกลาง สันป่าตอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ สันทรายหลวง สันทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว เชียงดาว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง แม่ปูคา สันกำแพง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สันทรายน้อย สันทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหมิตรวิทยา บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่ หางดง หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสันติศึกษา ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ บ้านแหวน หางดง
โรงเรียนสายอักษร เวียง ฝาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ ดอนเปา แม่วาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริอันดา หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสืบนทีธรรม ท่าวังตาล สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ ข่วงเปา จอมทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาล ต. วรศิลป์ สันทรายหลวง สันทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ หนองหาร สันทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจันทโชติ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ริมใต้ แม่ริม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเจริญจิตวิทยา หางดง หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล หายยา เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ หนองควาย หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ ปงตำ ไชยปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ชมภู สารภี
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวิทยา น้ำแพร่ หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย ป่าตุ้ม พร้าว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ ห้วยแก้ว เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน หนองควาย หางดง
โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ ป่าไผ่ สันทราย
โรงเรียนอนุบาลบวรทัตวิทยา ต้นเปา สันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัว หนองตอง หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ ทุ่งต้อม สันป่าตอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ ยางเนิ้ง สารภี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ต้นเปา สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว แช่ช้าง สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรชัย เวียง พร้าว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรรณี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย สันผักหวาน หางดง
โรงเรียนอนุบาลพิมมาลา ยางเนิ้ง สารภี
โรงเรียนอนุบาลเพลินพิศ หารแก้ว หางดง
โรงเรียนอนุบาลภัททิรา ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมยุรี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ สันกำแพง สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล แม่ทะลบ ไชยปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว ต้นเปา สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร บ้านกาด แม่วาง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ เวียง พร้าว
โรงเรียนอนุบาลเรวดีเชียงใหม่ แม่นะ เชียงดาว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ หางดง ฮอด
โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ ป่าไผ่ สันทราย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวรรณภา สันโป่ง แม่ริม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล ยางเนิ้ง สารภี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ หนองจ๊อม สันทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวารี วัดเกต เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์ ข่วงเปา จอมทอง
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
โรงเรียนอนุบาลวิไลลักษณ์ บ้านกลาง สันป่าตอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลสมณะ ท่าวังพร้าว สันป่าตอง
โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ เวียง ฝาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสมศิรินทร์ สันกำแพง สันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสันทราย สันทรายน้อย สันทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสายอักษร เวียง ฝาง
โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ ต้นเปา สันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ สันกำแพง สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ บ้านหลวง จอมทอง
โรงเรียนอนุบาลสุปราณี ยางเนิ้ง สารภี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไชยสถาน สารภี
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาเชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก ริมใต้ แม่ริม
โรงเรียนอนุบาลอุบลลักษณ์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเอื้อวิทยา ปงตำ ไชยปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียนได้แก่[9][10][11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม มัธยมศึกษา

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (หรือชื่อเดิมได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์เชียงใหม่) เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[12]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.เชียงใหม่". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "ข้อมูลโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-06. สืบค้นเมื่อ 2020-03-14.
 10. "ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 11. "โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม". วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 12. "ศูนย์ประสานโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา". โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)