โรงเรียนรังษีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนรังษีวิทยา
180px‎
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rangsee Vittaya School
อักษรย่อ ร.ว.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 31 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2491
เพลง มาร์รังษี
เว็บไซต์

โรงเรียนรังษีวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจการโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ เชียงใหม่ เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยศาสนาจารย์ทองคำ พันธุพงศ์ ( ประธานคริสตจักรภาคที่ ๑ )ร่วมกับผู้ปกครองเมือง จานิต (คณะกรรมการธรรมกิจคริสตจักรที่ ๑ ฝาง) ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน ๑ ไร่กับ ๒ งาน เป็นที่ตั้งโรงเรียนในบ้านสบมาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณบ้านพักศิษยาภิบาล คริสตจักรที่ ๑ ฝาง ในปัจจุบัน) โดยให้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนรังษีวิทยา ” แต่งตั้งให้ผู้ปกครองดวงแสง แสงบุญเรือง เป็นเจ้าของโรงเรียน นายจู เข็มเล็ก เป็นผู้จัดการและมี นางจันทร์คำ รัตนบุตร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( หมายเหตุ รายวัน , ๒๕๓๑ : ๑)

 • ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ นายอุ่น แสงจันทร์ ได้รับโอนกิจการโรงเรียนฯ จากคริสตจักรภาคที่ ๑ เนื่องจากคริสตจักรไม่สามารถดำเนินกิจการไปได้ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓ / ๒๔๙๒ ออกโดยข้าหลวงประจำจังหวัด ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๑ ) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของโรงเรียนฯ นายอุ่น แสงจันทร์ ได้แต่งตั้งให้นายเสาร์ เชษชมภู ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนครูใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นผู้ใด ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้เปลี่ยนตัวบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้บริหารมาเป็นระยะๆ โรงเรียนได้พัฒนา ดังนี้
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗นายอุ่น แสงจันทร์ ได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจากบ้านสบมาว ไปอยู่ริมถนนโชตนา หมู่ ๙ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร ๒ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ จ านวน ๑๒ ห้องเรียน เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ( แบบ ร.๑๙ , ๒๔๙๑ : ๖ ) นายนพ เมธา ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และอนุญาตให้รับนักเรียนเป็นสหศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๒ / ๒๕๐๗ (ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษีวิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๓ ) กิจการของโรงเรียนภายใต้การดูแลของนายอุ่น แสงจันทร์ ได้พัฒนามาโดยตลอดเป็นเวลา ๒๐ ปี
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ นายอุ่น แสงจันทร์ ได้โอนกิจการโรงเรียนรังษีวิทยาแก่นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรัษีวิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๕ – ๑๘ ) ในช่วงที่นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนฯได้พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
 • ประวัติความเป็นมาปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลศึกษา อนุญาตเลขที่ ๓๗๕ / ๒๕๒๒ ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียน รังษีวิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๒๑ )
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน อนุญาตเลขที่ ๘ / ๒๕๔๒
  • ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ๑ หลัง จำนวน ๖ ห้อง ห้องพักครู ๑ อนุญาตเลขที่ ๙ / ๒๕๒๔
  • ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน ๔ ห้องเรียน อนุญาตเลขที่ ๑๐ / ๒๕๒๔
  • ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุญาตเลขที่ ๓๑๔ / ๒๕๒๔ ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียน

รังษีวิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๑๖ )

  • ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ได้ดำเนินและพัฒนากิจการโรงเรียนฯ มาเป็นเวลา ๒๐ ปี

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการต่อไป โดยนายอรุณ ทองดอนเหมือน เป็นผู้ลงนามแทน ( ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนรังษี วิทยา เล่ม ๑ : หน้า ๒๗ – ๒๙ )

 • ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ เป็นต้นมา โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ดำเนินกิจการภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการจัดการบริหารเต็มรูปแบบ ตามระเบียบมูลนิธิฯ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหาร ( อำนวยการ ) โรงเรียน ประธานกรรมการบริหาร ( อ านวยการ ) โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี ตามระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงานสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ โดยมอบหมายให้ศาสนาจารย์บุญศักดิ์ จงวัฒนา ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซึ่งในขณะนั้น นายเกรียงศักดิ์ โกมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ จากนั้น มูลนิธิฯได้แต่งตั้งผู้ปกครองเกษม ตรีอินทอง เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ และลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ จนถึง ๒๕๔๖ ศาสนาจารย์บุญศักดิ์ จงวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ( โรงเรียนรังษีวิทยา,๒๕๔๒ : ๓๐) โดยมีผู้ปกครองสถาพร ลิ่มผดุง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ (โรงเรียนรังษีวิทยา , ๒๕๔๒ : ๕๔ – ๕๕ )
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองสถาพร ลิ่มผดุง เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ ( ผู้อำนวยการ ) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ( หมายเหตุรายวัน , ๒๕๕๒ : ๕ )
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ จนถึง ๒๕๕๒ ผู้ปกครองสมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีผู้ปกครองสถาพร ลิ่มผดุง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่( ผู้อำนวยการ )
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จนถึง ๒๕๕๔ ผู้ปกครองสมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ และ นางทัศนีย์ ลิ่มผดุง ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการ
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ เป็นผู้จัดการและแต่งตั้งให้นางทัศนีย์ ลิ่มผดุง เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ จนถึง ปัจจุบัน ( หมายเหตุรายวัย , ๒๕๕๒ : ๕ )
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ผู้ปกครองชัชวาล ไชยเศรษฐ ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรใน ประเทศไทย ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ และนางทัศนีย์ ลิ่มผดุง ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการ
 • ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ศานาจารย์ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยแต่งตั้งให้ อาจารย์สมาน ไชยสถาน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน

ติดต่อ[แก้]

โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 262 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 หมายเลขโทรศัพท์ 053-383124-7 โทรสาร 053-382-053 มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 34 ไร่