รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ครุศาสตร์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดที่ รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย)

 • มหาวิทยาลัยของรัฐ/วิทยาลัยของรัฐ/สถาบันของรัฐ
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 6. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 7. คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 8. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 • มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ
 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 8. วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 10. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
 11. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 13. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 14. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
 15. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 16. สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 17. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 8. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 9. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 10. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 11. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 12. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 13. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 14. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 15. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 16. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 17. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 18. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 20. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 21. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 22. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 23. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 24. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 25. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 26. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 27. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 28. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 29. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 30. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 31. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 32. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 33. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 34. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 35. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 36. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 37. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 38. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 • มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน
 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 9. คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 11. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 12. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 13. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)

กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์[แก้]

การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดั้งนี้

กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์[แก้]

กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]