มหาวิทยาลัยโยนก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยโยนก
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโยนก
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
ที่อยู่
444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออังกฤษ Yonok University
สถาปนา 21 มกราคม พ.ศ. 2531
ผู้บริหาร ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Picture of Yonok building

"มหาวิทยาลัยโยนก" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพ ขณะศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา ณ "มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์" ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอันจะเป็นส่วนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์ประเทศ จึงมีความคิดที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยโยนกขึ้นที่จังหวัดลำปางอันเป็นถิ่น กำเนิด โดยมีเหตุผลว่า จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและการศึกษาในภาคเหนือ เหมาะสมที่จะมีสถาบันการศึกษามารองรับความต้องการทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการชะลอการหลั่งไหลทรัพยากรบุคคลจากภูมิภาคสู่ส่วนกลางอีกด้วย และยังสามารถดึงดูดให้มีการไหลกลับ อันจะช่วยสร้างความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาคอีกด้วย จังหวัดลำปางยังมีบรรยากาศของการศึกษาที่ดี ค่าครองชีพถูก นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่เป็นภาระที่หนักแก่ผู้ปกครอง ดังตัวอย่างในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องตั้งอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยโยนกจึงมิได้มุ่งหวังที่จะรองรับความต้องการทางการศึกษา ของภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทั่วประเทศ และระดับนานาชาติอีกด้วย ดร.นิรันดร์ จึงได้ประมวลความคิด แผนการ อุดมการณ์ที่ดี นำเสนอต่อผู้ใกล้ชิดทั้งชาวไทยและชาวสหรัฐอเมริกา และได้รับการขานรับจากผู้ใกล้ชิดและผู้สนับสนุนอย่างมากมายจนเป็นรูปเป็น ร่างขึ้นมาได้ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ "Baylor University" องค์การยูเสด (USAID) และประชาชนชาวอเมริกาที่ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ The American – Thai Christian Foundation, The American – Thai Foundation for Educationและ The American – Education Development Foundation อีกทั้งได้รับการขานรับของนักวิชาการประชาชน คหบดีในประเทศที่มุ่งหวังว่าจะร่วมกันสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง นี้ ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้ได้ ทั้งนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรยูเสด6.05 ล้านเหรียญสหรัฐ (151,250,000บาท) ได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และคุณแม่โต้ย จิวะสันติการ 25 ไร่ และจากองทุนของ ดร.นิรันดร์ อีก 1,000,000 บาท ได้รับการบริจาคหนังสือจากมูลนิธิอาเซีย 30,000 เล่ม โครงการมหาวิทยาลัยโยนก จึงได้เริ่มต้นรวบรวมทีมงานระดับมันสมองที่มีคุณภาพ จัดตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก ภายใต้การนำของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายกสภาผู้มีคุณภาพทางด้านปัญญาความคิด วิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรม ทำหน้าที่กลั่นกรองความคิดและชี้นำแนวทางในการปฏิบัติที่จะสามารถบรรลุผล สำเร็จได้ โครงการนี้ยังได้รับการขานรับจากสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยบริษัทแปลนอาคิเตค จำกัด ได้รับสัญญาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างมหาวิทยาลัยโยนก รศ.เดชา บุญค้ำรศ.ต่อตระกูล ยมนาค ร่วมเป็นทีมงานด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดีในอันที่จะสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม ทางการศึกษาที่ดีที่จะขัดเกลา หล่อหลอม ให้บุคคลคุณภาพทางด้านความคิดและการกระทำด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดี และต่อการสร้างสรรค์ของบุคคลโครงการนี้ยังรวบรวมเอาหลักสูตรการศึกษาที่ดี เอาไว้อย่างมากมายอีกด้วย ในปี 2531 ทำการเปิดสอนคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก พิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก

พันธกิจ มหาวิทยาลัยโยนกก่อตั้งได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยความมุ่งมันของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก ได้รับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือ มาด้วยดีตลอด พันธกิจด้านบุคลากร คือ ได้พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยควบคุมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสร้างความใกล้ชิด จัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสม เน้นอาจารย์พิเศษ จัดให้มีระบบการสอนเสริม ระบบศิษย์ – อาจารย์เรียนรู้ร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมต่าง ๆโดยการจัดโครงการอบรมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกงานตามความถนัดและศักยภาพ พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสม กับการปกครอง บทบาทปรับปรุงการบริหารงาน ความสามารถของผู้บริหารระดับหัวหน้า , สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อทุประเภทเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง, จัดสรรอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษจากภายนอก , สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและรวมรวมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป้าหมายที่สูงสุด พันธกิจและมาตรการซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินการการบริหาร ใช้ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานบริหาร

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

Picture of Yonok University

Yonok University[แก้]

Yonok University is a comprehensive, private four year institution of higher learning located in the beautiful mountains of Northern Thailand overlooking Lampang, the second largest city in the North. It was founded in 1988 by Dr. Nirund Jivasantikarn, a native of Lampang.

He became interested in concerned with establishing a University in his home province while pursuing his doctoral degree at Baylor University (Waco, Texas). In 1980, a proposal for building a new University was presented to the people in Thailand and in America, and it was widely accepted. Soon thereafter, support was received from Baylor University, USAID, and private individuals who founded the American-Thai Foundation for Education, the American-Thai Christian Foundation, and the American-Thai Education Development Foundation. Finally, funding was received in a series of grants from ASHA (American Schools and Hospitals Abroad). The project was lead by Dr. Supachai Panitchpakdi, who took responsibility for bringing the project to completion. The expertise of Plan Architect Co., Ltd. produced a design which won a gold medal award from the prestigious Siam Architectural Association. In 1988 Yonok University opened its doors and welcomed students into the School of Business Administration as the first class to study under the motto "Wisdom enriches life". And, most importantly, at this time the school benefited from the gracious presence of HRH Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn, who presided over the opening ceremony.


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:Non-Profit Organization