โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Nongyai Municipal School
ตราโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่.png
ที่ตั้ง
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.น.ญ.
คำขวัญ"คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน"
นัตถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
หน่วยงานกำกับเทศบาลนครขอนแก่นสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้อำนวยการนางวาสนา แม้นญาติ
ระดับปีที่จัดการศึกษาปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา
สี         สีแสดสีน้ำเงิน
เว็บไซต์http://www.nongyai.ac.th

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อังกฤษ: Nongyai Municipal School) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่(คุรุสามัคคี4) ก่อนนี้นักเรียนโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียน ประชาบาล ตำบลพระลับ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทางราชการได้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพระคือวิทยาคาร ทำการสอนอยู่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านหนองใหญ่ ศาลาวัดเดิม วัดอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะนี้เป็น ธรณีสงฆ์[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เมื่อวันที่  17  มกราคม  2491  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนเอกเทศอาศัยศาลาวัดหลังเดิมเป็นที่เรียน  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งเงินเดือนครูและอุปกรณ์การศึกษา  ทางอำเภอเป็นผู้จ่ายให้และอุปกรณ์บางอย่างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองใหญ่ร่วมกันบริจาคให้   เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรหลานของตน

ในระยะที่โรงเรียนอาศัยเรียนอยู่ศาลาวัดนี้ ทางครูมีครูหัวหน้าตำบล ครูในโรงเรียนกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านหนองใหญ่ได้พร้อมใจกันวัดที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวร  ไว้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของป่าช้า  มีเนื้อที่ประมาณ  14  ไร่  ดังนั้นเมื่อวันที่  10  มกราคม  2494  ทางราชการจึงได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ตามแบบ ป.1  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  1 ห้องเรียน  เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  สิ้นค่าก่อสร้าง  51,750  บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เป็นเงินของประชาชน  และครูทั้งอำเภอร่วมกันทอดกฐินสามัคคีบริจาคสมทบ  31,750  บาท  เงินงบประมาณทางราชการ  20,000  บาท  การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบ  เมื่อวันที่  7  เมษายน 2501 ขนานนามว่า  “โรงเรียนประชาบาล  คุรุสามัคคี  4”  อาคารหลังนี้เป็นหลังแรก

เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2511  ทางสภาจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง  ตามแบบ      ป.1ฉ.  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  2  ห้องเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2511 เป็นอาคารเรียนหลังที่  2  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาจังหวัดท่านหนึ่ง  คือ  นายทอง  เสงี่ยมพันธุ์  ข้าราชการบำนาญ  อดีตครูใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้มาเยี่ยมโรงเรียนเห็นความจำเป็นที่มีนักเรียนมากต้องอยู่ใต้ถุนหลายห้อง  ขณะนั้นข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่อยู่โรงเรียนนี้จึงขอความร่วมมือและก็ได้ผลตอนหลังซึ่งเป็นเหตุได้อาคารเรียนหลังที่ 2 ปีนี้และได้ใช้ประโยชน์ตลอดมา

ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน  2514 ทางวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรมอาชีวศึกษา  ต้องขยายเขตวิทยาลัยตกลงชดเชยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวงเงิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ซื้อที่ดินของนางไขนภา  โชติกเสถียร  ซึ่งมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ในราคา 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2515  เทศบาลเมืองขอนแก่นได้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีก  โรงเรียนนี้จึงอยู่ในเขตเทศบาล  ครูบางส่วน  ที่ดิน  อาคารเรียน ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้โอนมาสังกัดเทศบาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 เรียกชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่[2]

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษา ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย อนุบาล 2-3
  • ระดับประถมศึกษา 1-6
  • ระดับมัธยมศึกษา 1-3

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ[แก้]

รายนาม[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

สิ้นสุดวาระ[แก้]

1

นายบุญชู  มหาดไทย

2491

2497

2

นายเนียม สุวรรณเคน  

2497

2500

3

นายประเทือง  พื้นแสง  

2500

2506

4

นายบุญทา สุนทรไชยา  

2506

2507

5

นายวศิน  สมอุ่นจารย์  

2507

2509

6

นายฝ้าย    กรมเมือง  

2509

2512

7

นายวศิน   สมอุ่นจารย์

2512

2520

8

นายสุนันท์  รัตนประภาศิริ  

2520

2525

9

นายชลัช  พรหมโว 

2525

2530

10

นายอุทิศ   ไชยศรีสุทธิ์   

2530

2541

11

นายเจริญ   ช่วงชิต  

2541

2543

12

นายสุพัฒน์  เหล่าชัย 

2543

2544

13

นายศุภดล   ศรีโนนทอง (รักษาการผู้อำนวยการ)

ต.ค. 2544

พ.ย. 2544

14

นายจุมพล   สัวสดิผล

2544

2556

15

นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ (รักษาการผู้อำนวยการ)

1 ต.ค. 2556

31 ต.ค. 2556

16

นายบุญธรรม โบราณมูล

2556

2560

17

นางวาสนา แม้นญาติ

2560

ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.nongyai.ac.th/index.html
  2. ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่[1]