โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Personnw.jpg

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 –ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม.6) ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสาธารณะดอนหลักดำจำนวนประมาณ 100 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 35 กิโลเมตร บนถนนสายขอนแก่น – กระนวน ปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนซำสูงพิทยาคม กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2540 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนเป็นเอกเทศสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม”โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระเดช ซาตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และ ผู้อำนวยการตามลำดับ ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ได้มีคำสั่งให้ นายยุทธศาสตร์ โยธะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม วันที่ 21 มีนาคม 2551 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจ ปีการศึกษา 2554 นายฉัตรชัย โสรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีการศึกษาเดียวกัน นายสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคม แทนนายฉัตรชัย โสรัตน์ ปีการศึกษา 2556 นายอำนาจ โพธิ์ศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน