รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแวงศิลา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนทั้งหมด 1,262 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองขอนแก่น 15 104 2 121 17 50 1 1 190
กระนวน 3 36 - 39 1 6 - - 46
เขาสวนกวาง 2 33 - 35 3 2 - - 40
โคกโพธิ์ไชย 1 22 - 23 2 1 - - 26
ชนบท 2 34 - 36 1 2 - - 39
ชุมแพ 6 60 - 66 4 13 - - 83
ซำสูง - 14 - 14 2 1 - - 17
น้ำพอง 7 65 - 72 7 6 - - 85
โนนศิลา 2 18 - 20 - 1 - - 21
บ้านไผ่ 4 53 - 57 2 6 - - 65
บ้านฝาง 2 34 - 36 2 2 - - 40
บ้านแฮด 2 22 1 25 1 1 - - 27
เปือยน้อย 2 15 - 17 1 1 - - 19
พระยืน 1 19 - 20 1 4 - - 25
พล 4 54 - 58 6 4 - - 68
ภูผาม่าน 1 15 - 16 - 1 - - 17
ภูเวียง 3 49 - 52 - 5 - - 57
มัญจาคีรี 6 62 - 68 1 1 - - 70
เวียงเก่า 1 11 - 12 - 2 - - 14
แวงน้อย 3 27 - 30 1 1 - - 32
แวงใหญ่ 2 20 - 22 2 1 - - 25
สีชมพู 4 47 - 51 3 2 - - 56
หนองนาคำ 1 15 - 16 - 2 - - 18
หนองเรือ 3 63 - 66 3 11 - - 80
หนองสองห้อง 4 63 - 67 1 1 - - 69
อุบลรัตน์ 3 27 - 30 1 1 - - 32
รวม 84 982 3 1,069 62 129 1 1 1,262

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 เขตในจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 1,071 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น) จำนวน 86 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นทั้ง 5 เขตรวม 982 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดขอนแก่นแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น[แก้]

จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 86 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 11 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกัลยาณวัตร กัลยาณมิตร ในเมือง เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม แวงศิลา ก้านเหลือง แวงน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เวียงเรือคำ กุดขอนแก่น ภูเวียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ปราสาทพญาไผ่ ขามป้อม เปือยน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แก่นนครราชพฤกษ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 แก่นนครราชพฤกษ์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กัลยาณมิตร สำราญ เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) เมืองขอนแก่น พระลับ เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 เมืองขอนแก่น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กัลยาณมิตร บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ชุมแพม่านชมพู ขัวเรียง ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามแก่นนคร เมืองขอนแก่น ศิลา เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล พระธาตุขามแก่น คำม่วง เขาสวนกวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำแคนวิทยาคม อุดมคงคาคีรี คำแคน มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ อุดมคงคาคีรี นางาม มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อุดมคงคาคีรี บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เมืองขอนแก่น โคกสี เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ชุมแพม่านชมพู นาเพียง ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจระเข้วิทยายน เวียงเรือคำ จระเข้ หนองเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชนบทศึกษา อุดมคงคาคีรี ชนบท ชนบท มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ชุมแพม่านชมพู วังหินลาด ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแพวิทยายน ชุมแพม่านชมพู ไชยสอ ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมแพม่านชมพู ชุมแพ ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนซำยางวิทยายน ชุมแพม่านชมพู ซำยาง สีชมพู มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงบังวิทยายน พระธาตุขามแก่น ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมันพิทยาคม พระธาตุขามแก่น สะอาด น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กัลยาณมิตร ท่าพระ เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรคามวิทยา หนองสองห้อง-พล ดงเค็ง หนองสองห้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน แวงศิลา ท่านางแนว แวงน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ อุดมคงคาคีรี ท่าศาลา มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา น้ำพอง-กระนวน บ้านฝาง กระนวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กัลยาณมิตร เมืองเก่า เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครขอนแก่น แก่นนครราชพฤกษ์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจานศึกษา ชุมแพม่านชมพู นาจาน สีชมพู มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก พระธาตุขามแก่น น้ำพอง น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา พระธาตุขามแก่น วังชัย น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา หนองสองห้อง-พล โนนข่า พล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม แวงศิลา โนนศิลา โนนศิลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร แวงศิลา โนนสะอาด แวงใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม พระธาตุขามแก่น ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม น้ำพอง-กระนวน บัวใหญ่ น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ ปราสาทพญาไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ปราสาทพญาไผ่ หนองน้ำใส บ้านไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปราสาทพญาไผ่ หัวหนอง บ้านไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ปราสาทพญาไผ่ หินตั้ง บ้านไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ปราสาทพญาไผ่ บ้านแฮด บ้านแฮด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พระธาตุขามแก่น บ้านดง อุบลรัตน์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา หนองสองห้อง-พล หันโจด หนองสองห้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ อุดมคงคาคีรี โนนพะยอม ชนบท มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กัลยาณมิตร บ้านโต้น พระยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน แก่นนครราชพฤกษ์ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ปราสาทพญาไผ่ สระแก้ว เปือยน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาขามวิทยายน ชุมแพม่านชมพู บริบูรณ์ สีชมพู มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝางวิทยายน แก่นนครราชพฤกษ์ บ้านฝาง บ้านฝาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพล หนองสองห้อง-พล ลอมคอม พล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา หนองสองห้อง-พล หนองแวงนางเบ้า พล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา น้ำพอง-กระนวน พังทุย น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูผาม่าน ชุมแพม่านชมพู ภูผาม่าน ภูผาม่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เวียงเรือคำ ภูเวียง ภูเวียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา พระธาตุขามแก่น ม่วงหวาน น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัญจาศึกษา อุดมคงคาคีรี กุดเค้า มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา เวียงเรือคำ ยางคำ หนองเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก อุดมคงคาคีรี โพนเพ็ก มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางคำพิทยาคม น้ำพอง-กระนวน ห้วยยาง กระนวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำน้ำพอง น้ำพอง-กระนวน ท่ากระเสริม น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม เวียงเรือคำ หนองกุงธนสาร ภูเวียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม เวียงเรือคำ ในเมือง เวียงเก่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา แวงศิลา แวงน้อย แวงน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงศิลา แวงใหญ่ แวงใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม น้ำพอง-กระนวน หนองโก กระนวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา หนองสองห้อง-พล สำโรง หนองสองห้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา แวงศิลา หนองปลาหมอ โนนศิลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ แก่นนครราชพฤกษ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย แก่นนครราชพฤกษ์ ศิลา เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ หนองสองห้อง-พล โสกนกเต็น พล มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ปราสาทพญาไผ่ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ชุมแพม่านชมพู สีชมพู สีชมพู มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เวียงเรือคำ บ้านโคก หนองนาคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา เวียงเรือคำ หนองเรือ หนองเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง-พล หนองสองห้อง หนองสองห้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ชุมแพม่านชมพู หนองเสาเล้า ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม อุดมคงคาคีรี นาข่า มัญจาคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1[แก้]

สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 157 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองขอนแก่น 104 โรงเรียน อำเภอบ้านฝาง 34 โรงเรียน และอำเภอพระยืน 19 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ พระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกทา ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไก่นา สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ขามป้อม พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่าม สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พระบุ พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาด ขามป้อม พระยืน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านโต้น พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเก่า บ้านโต้น พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบม เมืองเก่า เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตอกแป้น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านหว้า เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเพียง สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาล้อม พระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเขวา ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา เมืองเก่า เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแก ขามป้อม พระยืน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะยาว หนองบัว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงฉิม บึงเนียม เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ดอนช้าง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) พระลับ เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิง โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ บึงเนียม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะอาด เมืองเก่า เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคลอง ป่ามะนาว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคู บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พระลับ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ศิลา เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินขาว สาวะถี เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ดอนหัน เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสนามบิน ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง พระยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหินกองวิทยา ป่ามะนาว บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ โนนฆ้อง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2[แก้]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอเปือยน้อย และอำเภอมัญจาคีรี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 138 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอมัญจาคีรี 62 โรงเรียน อำเภอบ้านไผ่ 53 โรงเรียน อำเภอชนบท 34 โรงเรียน อำเภอโคกโพธิ์ไชย 22 โรงเรียน อำเภอบ้านแฮด 22 โรงเรียน และอำเภอเปือยน้อย 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา หนองน้ำใส บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล หนองแซง บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรือง ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ชนบท ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อย เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซับแดงซำไผ่ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนหมู นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อย เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง หนองน้ำใส บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรศึกษา สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอม ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวเหลือง นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวเหลือง สาขาบ้านหนองบัว นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดเชือก บ้านลาน บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ กุดเพียขอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกิ้ง บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้งค้อ นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกน้อย ขามป้อม เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง หนองแซง บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม บ้านลาน บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามเรียน เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมดิน กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวา กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแคน คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำโซ่ คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำน้อย คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำปากดาว คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง วังแสง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้ง หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจด กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชีกกค้อ เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแก ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ศรีบุญเรือง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบท ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ศรีบุญเรือง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมน บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ห้วยแก ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแท่น บ้านแท่น ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนางาม นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบท ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สระแก้ว เปือยน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฮี โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนข่า วังแสง ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนคุต โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงาม นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่น ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ท่าศาลา มัญจาคีรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วังม่วง เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ นาแพง โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัว กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอแดง ปอแดง ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้ง บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าดู่ คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าปอ ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าปอ สาขาบ้านหนองข่าลิ้น ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าม่วง โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง บ้านลาน บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ภูเหล็ก บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูลนาค โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละว้า เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาน บ้านลาน บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังแคน สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม ขามป้อม เปือยน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังม่วง วังม่วง เปือยน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรือง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหว้า บ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สระแก้ว เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขามป้อม เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สระแก้ว เปือยน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลาน บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่าง หินตั้ง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกนาค วังม่วง เปือยน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกนาดี บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ป่าปอ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองแซง บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง โนนพะยอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขามป้อม เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ เมืองเพีย บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใส บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนอง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ภูเหล็ก บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางาม มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ห้วยแก ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ภูเหล็ก บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โคกสำราญ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไห หนองแปน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง ปอแดง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแก ชนบท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง วังม่วง เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองแซง บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ วังแสง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วังม่วง เปือยน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนพะยอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง คำแคน มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันแฮด บ้านแท่น ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา ท่าศาลา มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนากลาง บ้านแท่น ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปอแดง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หัวหนอง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินตั้ง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง หินตั้ง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง หินตั้ง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู ขามป้อม เปือยน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา วังแสง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สวนหม่อน มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ห้วยแก ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ แคนเหนือ บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ปอแดง ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ โนนพะยอม ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง บ้านแท่น ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวัสดี นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามหมอโนนทัน โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม หนองแซง บ้านแฮด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ หนองน้ำใส บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวเย็น นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองผักตบศรีสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็ก มัญจาคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา นาข่า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3[แก้]

สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้สุดของจังหวัด ได้แก่อำเภอโนนศิลา อำเภอพล อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอหนองสองห้อง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 182 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหนองสองห้อง 63 โรงเรียน อำเภอพล 54 โรงเรียน อำเภอแวงน้อย 27 โรงเรียน อำเภอแวงใหญ่ 20 โรงเรียน และอำเภอโนนศิลา 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ โนนศิลา โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุคามวิทยา ตะกั่วป่า หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด เมืองพล พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 หนองแวงนางเบ้า พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวังหิน วังหิน หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เปือยใหญ่ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา โนนสะอาด แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ ดงเค็ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนทองวิทยา โนนทอง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ดอนดั่ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดรู แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ โนนสะอาด แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหว้า ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ หันโจด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เก่างิ้ว พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคอนฉิม คอนฉิม แวงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคึมชาด คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี เก่างิ้ว พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย (ไพจิตรอุปถัมภ์) โสกนกเต็น พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ทางขวาง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม โจดหนองแก พล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ คอนฉิม แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโจด คอนฉิม แวงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนชาด หันโจด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า ตะกั่วป่า หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว หันโจด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู โจดหนองแก พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับบา เมืองพล พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางขวาง ทางขวาง แวงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่านางแนว ท่านางแนว แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแค เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ลอมคอม พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกราด หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ โนนข่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา โนนทอง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ท่านางแนว แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง โนนแดง โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตะโก หนองมะเขือ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง ละหานนา แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนท่อน ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง โนนข่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ โนนสะอาด แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี โนนข่า พล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอแดง คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเป้า โสกนกเต็น พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ หนองมะเขือ พล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปาะ หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ เปือยใหญ่ โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน หนองแวงนางเบ้า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฝก หันโจด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฏร์สามัคคี) เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมย หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด ท่าวัด แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรัตนะ โนนทอง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลอมคอม ลอมคอม พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหานนา ละหานนา แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง โจดหนองแก พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังคูณ หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแวงน้อย แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศุภชัย คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำราญ โนนธาตุ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น โสกนกเต็น พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกไผ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง เมืองพล พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกาว สำโรง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สำโรง หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม วังหิน หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ โนนทอง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ละหานนา แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก ตะกั่วป่า หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง หัวทุ่ง พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า โนนแดง โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองเม็ก หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง โคกสง่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา หนองเม็ก หนองสองห้อง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง โสกนกเต็น พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า หนองปลาหมอ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา โคกสง่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ทางขวาง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา เก่างิ้ว พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง วังหิน หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ โจดหนองแก พล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ดอนดั่ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง คึมชาด หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ท่าวัด แวงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก หนองมะเขือ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ดอนดั่ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า หนองแวงนางเบ้า พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน โคกสง่า พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ละหานนา แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี เพ็กใหญ่ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง ดอนดู่ หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ดงเค็ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี โจดหนองแก พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองห้าง เมืองพล พล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ลอมคอม พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลักด่าน วังหิน หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบคา โนนศิลา โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแคน บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนข่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ละหานนา แวงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง หันโจด หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันน้อย หนองแวงโสกพระ พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ทางขวาง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ เมืองพล พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง โนนข่า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินแร่ ดอนดั่ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สำโรง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สำโรง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ โนนศิลา โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ หนองแวงนางเบ้า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง คอนฉิม แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) ท่าวัด แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหัน โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ 2 โนนข่า พล ประถมศึกษา
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา โนนสะอาด แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) ก้านเหลือง แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ลอมคอม พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล หัวทุ่ง พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา หนองปลาหมอ โนนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร หัวทุ่ง พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ดงเค็ง หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี หนองแวงนางเบ้า พล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา หนองมะเขือ พล อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4[แก้]

สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอกระนวน อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอซำสูง อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 175 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอน้ำพอง 65 โรงเรียน อำเภอกระนวน 36 โรงเรียน อำเภอเขาสวนกวาง 33 โรงเรียน อำเภออุบลรัตน์ 27 โรงเรียน และอำเภอซำสูง 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี บัวใหญ่ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำบอนวิทยา บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ คูคำ ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา โคกสูง อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนกระนวน หนองโก กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนดูนสาด ดูนสาด กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม น้ำอ้อม กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาด สาขาบ้านหนองแสงวิทยา ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ หนองกุงใหญ่ กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) หนองโน กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ นาคำ อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนามูลวิทยาคม ดูนสาด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำพอง หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ห้วยยาง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง กระนวน ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน นาคำ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ ท่ากระเสริม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดพังทุย พังทุย น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น นางิ้ว เขาสวนกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนด่าน บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ บัวใหญ่ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำครึ่ง หัวนาคำ กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำบง สะอาด น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โคกสูง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำม่วง คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น บัวใหญ่ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำมืด น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแมด คำแมด ซำสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น หนองโก กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโน กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ห้วยยาง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ทรายมูล น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสูง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม บ้านโนน ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาบ้านดงซำ บ้านโนน ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง ทรายมูล น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมัน สะอาด น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายมูล น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ท่ากระเสริม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ท่ากระเสริม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา หัวนาคำ กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านฝาง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขาม พังทุย น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาค้อ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคู หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาง้อง นางิ้ว เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางิ้ว เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝาย ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ บัวเงิน น้ำพอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเรียง หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สะอาด น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง หัวนาคำ กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนน บ้านโนน ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจิก เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเชือก บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า บัวเงิน น้ำพอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพยอม ม่วงหวาน น้ำพอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสง่า คำม่วง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง บัวใหญ่ น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คูคำ ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะแต้ หนองโก กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงกลาง หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองโน กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักหนาม หนองกุงใหญ่ กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฟากพอง กุดน้ำใส น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังชัย วังชัย น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโพน หนองกุงใหญ่ กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว หนองกุงใหญ่ กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระกุด ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว วังชัย น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง ห้วยเตย ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สะอาด น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วังชัย น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นางิ้ว เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกแสง หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ห้วยเตย ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคู ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซา น้ำอ้อม กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล คูคำ ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองผือ ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง บัวเงิน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ บ้านฝาง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง หนองโก กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ทรายมูล น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหารจาง น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สะอาด น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโอง หนองกุงใหญ่ กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหม้อ คูคำ ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบเลา ห้วยเตย ซำสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเชือก หนองโก กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเตย ห้วยเตย ซำสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา บ้านดง อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หัวนาคำ กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวบึง พังทุย น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด พังทุย น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแห้ว บ้านโนน ซำสูง ประถมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น บ้านขาม น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองแอม ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา หนองโก กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิลาโป่งคำ ห้วยโจด กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นาคำ อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร หนองโน กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯ อุปถัมภ์ กุดน้ำใส น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5[แก้]

สพป.ขอนแก่น เขต 5 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ และอำเภอหนองเรือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 260 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหนองเรือ 63 โรงเรียน อำเภอชุมแพ 60 โรงเรียน อำเภอภูเวียง 49 โรงเรียน อำเภอสีชมพู 47 โรงเรียน อำเภอภูผาม่าน 15 โรงเรียน อำเภอหนองนาคำ 15 โรงเรียน และอำเภอเวียงเก่า 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกสูงสำราญ หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ เขาน้อย เวียงเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี ไชยสอ ชุมแพ ประถมศึกษา
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ดินดำ ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือย ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่ากุญชร นาจาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าศาลาวิทยา หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นาจาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย ภูผาม่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่ม ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาหว้านาเจริญ นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนงามศึกษา นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) บ้านกง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่น ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแคน โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพู ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา ดินดำ ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาชุมแสง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเลา โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขนวน ขนวน หนองนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขนวนนคร กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวง วังสวาบ ภูผาม่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบ ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำใหญ่ นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวน หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา หว้าทอง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกไร่ สงเปือย ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสง่า บ้านเรือ ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสาร ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง โนนอุดม ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่น ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำจำปา ดงลาน สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำภูทอง ห้วยม่วง ภูผาม่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำยาง ซำยาง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแขม ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดง ในเมือง เวียงเก่า ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สงเปือย ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าช้าง วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์ สีชมพู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพู ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุ หนองเขียด ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ภูเวียง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางิ้ว ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดี กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ภูผาม่าน ภูผาม่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเปือย โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเพียง นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อย เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ขัวเรียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหว้า บ้านเม็ง หนองเรือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอุดม ดงลาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกระเดา นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโก สาขาบ้านซำผักหนาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคอม โนนคอม ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงาม ภูห่าน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่น ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์ สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โนนคอม ภูผาม่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าน สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ขัวเรียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาขาม บริบูรณ์ สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์ สีชมพู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝางน้อย โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์ สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระบาท หว้าทอง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยอดห้วย หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางคำ ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องแซง โนนหัน ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องสมอ โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเรือ บ้านเรือ ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเลิงแสง กุดขอนแก่น ภูเวียง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว นาหนองทุ่ม ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสวาบ วังสวาบ ภูผาม่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศาลาดิน ขนวน หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระพังข่า โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่ สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็ง หนองเรือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่าน ภูผาม่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองคอน นาฝาย ภูผาม่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นาฝาย ภูผาม่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะอาด กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันติสุข หนองแดง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ขัวเรียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซำยาง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้า ชุมแพ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่ สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร ขนวน หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสาร ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองแดง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองแดง สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำ ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ บ้านโคก หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ภูห่าน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทุ่งชมพู ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา ขนวน หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้า ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองศาลา หนองเสาเล้า ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสระ บ้านกง หนองเรือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ไชยสอ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคก หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านโคก หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่ม สีชมพู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง หว้าทอง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้า โนนทัน หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหอย โนนอุดม ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัน หนองกุงธนสาร ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน จระเข้ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง จระเข้ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย นาชุมแสง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวภู กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาด บ้านเม็ง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่ สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สงเปือย ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา บ้านผือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูห่านศึกษา ภูห่าน สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ วังหินลาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือ ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงบัวทอง นาจาน สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม หนองแดง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสกห้างศึกษา นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ซำยาง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซิน ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม หนองเขียด ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทอง ภูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่น ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล โนนหัน ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแวงวิทยา กุดธาตุ หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้า ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ จระเข้ หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบ ภูผาม่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยชันวิทยา นาหว้า ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ดงลาน สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ศิลา เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (20 โรงเรียน) เทศบาลนครขอนแก่น (11 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 4 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองชุมแพ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองเมืองพล (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 19 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น้ำพอง น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย มัธยมศึกษา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม กระนวน ซำสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา บ้านแท่น ชนบท มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม บ้านโนน ซำสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน โนนสะอาด ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) โคกสง่า พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบะแค แวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว วังหิน หนองสองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บัวเงิน น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย บ้านขาม น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืน พระยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โคกสูง อุบลรัตน์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ลอมคอม พล มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม บ้านเหล่า บ้านฝาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา วังเพิ่ม สีชมพู มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หนองโน กระนวน มัธยมศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในเมือง เมืองขอนแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในเมือง เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล
เทศบาลเมืองชุมแพ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) หนองไผ่ ชุมแพ อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น อนุบาล
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองพล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เมืองพล พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เมืองพล พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เมืองพล พล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส กุดน้ำใส น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าพระ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำพอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโนนทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง หนองเรือ อนุบาล
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโนนหัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแฮด โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเปือยน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) เปือยน้อย เปือยน้อย อนุบาล
เทศบาลตำบลพระลับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ พระลับ เมืองขอนแก่น อนุบาล
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลม่วงหวาน โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ ม่วงหวาน น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี กุดเค้า มัญจาคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแวงน้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย แวงน้อย แวงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล
เทศบาลตำบลสำราญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ สำราญ เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองแก โรงเรียนเทศบาลหนองแก กุดกว้าง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองเรือ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า โนนข่า พล อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ภูห่าน สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สีชมพู สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 129 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแสพัฒนา เมืองพล พล มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกรุณาศึกษา ในเมือง บ้านไผ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง คำม่วง เขาสวนกวาง
โรงเรียนกัลยาณีวิทยา บ้านค้อ เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง บ้านกง หนองเรือ
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ บ้านเม็ง หนองเรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด พระยืน พระยืน อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล ในเมือง เมืองขอนแก่น
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแพวิทยา ชุมแพ ชุมแพ
โรงเรียนชุมแพสองภาษา ไชยสอ ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโชคมณีศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซู่เอ็ง เมืองพล พล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณาลัย เมืองเก่า เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม ชุมแพ ชุมแพ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา หนองโน กระนวน ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ หนองโก กระนวน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปองทิพาศึกษา พระลับ เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา หนองโก กระนวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิชาภรณ์ ภูเวียง ภูเวียง
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ บ้านหว้า เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ญบุรี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ศิลา เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงศึกษา ภูเวียง ภูเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมนตรีศึกษา น้ำพอง น้ำพอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล เมืองพล พล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมือง เมืองขอนแก่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน กุดเค้า มัญจาคีรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมีสุข หนองโก กระนวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ในเมือง บ้านไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมทนีดล เมืองเก่า เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักเรียนพิทยา ชุมแพ ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตน์ฉัตร หัวหนอง บ้านไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา ภูเวียง ภูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรวิมลศึกษา ศรีสุข สีชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิมลวิทย์ บ้านโคก หนองนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา ในเมือง เวียงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขฤทัยขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม หนองโก กระนวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา วังชัย น้ำพอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุรัสวดี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน ภูผาม่าน ภูผาม่าน
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ละหานนา แวงน้อย
โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ บ้านโคก หนองนาคำ
โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ วังชัย น้ำพอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมืองเก่า เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลณัฐสุดา สำราญ เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย นาเพียง ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ศิลา เมืองขอนแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร โนนทอง หนองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย หนองโก กระนวน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนันทพร หนองเรือ หนองเรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเติมรัก หนองตูม เมืองขอนแก่น อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก ภูผาม่าน ภูผาม่าน
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ชุมแพ ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ขัวเรียง ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง ศิลา เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ ห้วยหว้า บ้านฝาง
โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ พระยืน พระยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรชิตา จระเข้ หนองเรือ
โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จระเข้ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ภูเวียง ภูเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ บ้านโต้น พระยืน
โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก เมืองเก่า เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ หนองกุง น้ำพอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในเมือง เมืองขอนแก่น อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา บ้านกง หนองเรือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท่าพระ เมืองขอนแก่น อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ เมืองพล พล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย โนนสะอาด ชุมแพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราตรี ศิลา เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ชุมแพ ชุมแพ
โรงเรียนอนุบาลเรณู หนองเรือ หนองเรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ ในเมือง พระยืน
โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง กระนวน ซำสูง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ชนบท ชนบท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศิริเนตร ภูเวียง ภูเวียง
โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศุภมน โนนสะอาด ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสิริยากร โนนสะอาด หนองเรือ
โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ ชนบท ชนบท เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุดรัก หนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา เปือยน้อย เปือยน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร โนนศิลา โนนศิลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอภิรดี จระเข้ หนองเรือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอินทร ชุมแพ ชุมแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำไพพิทยา แวงใหญ่ แวงใหญ่
โรงเรียนอินทรวิทยา วังเพิ่ม สีชมพู
โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ดอนหัน เมืองขอนแก่น
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ในเมือง บ้านไผ่
โรงเรียนเอี่ยมอินทร ชุมแพ ชุมแพ 13|อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น}
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 ฝ่ายได้แก่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

น้ำพอง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ขอนแก่น". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-18. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น". โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)