โรงเรียนนครขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนครขอนแก่น
Nakorn Khon Kaen School

Nakorn Khon Kaen School
ตรา โรงเรียนนครขอนแก่น.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญมุ่งสร้างงาน การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
จงปฏิรูปตัวเองก่อนสิ่งอื่นใด
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (40 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายธานี บุญคุ้ม
ผู้อำนวยการนายอภิชาติ อุ่นเกิด
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน2,022 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ลาว ภาษาลาว
วิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สี         สีเทา-สีแดง
เพลงมาร์ชนครขอนแก่น
อักษรย่อน.ข.ก. / NKK
ต้นไม้ประจำโรงเรียนพิกุล
เว็บไซต์www.nkk.ac.th

โรงเรียนนครขอนแก่น (อังกฤษ: Nakorn Khon Kaen School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แบบสหศึกษาอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยมี นายทำนอง รังสีปัญญา เป็นครูใหญ่ท่านแรก ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนนครขอนแก่น ตั้งอยู่ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น[2]

บริเวณหน้าโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนครขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นตามดำริของนายธานี บุญคุ้ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นขณะนั้น โดยมีนายทำนอง รังสีปัญญา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝางวิทยายน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านทุ่ม ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณะของศูนย์พัฒนาเยาวชนบ้านทุ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย 14(ถนนมะลิวัลย์ , ขอนแก่น – ชุมแพ ) ห่างจากตัวจังหวัดด้านทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 นายทำนอง รังสีปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารคนแรก มีอาจารย์จำนวน 5 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน ปี พ.ศ. 2525 ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)และวัดป่าอภัยวันเป็นสถานที่เรียนเพิ่มขึ้น และได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นครั้งแรกเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารถาวร และปรับปรุง ถนน แหล่งน้ำ โดยมีครูเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน นักเรียน 600 คน[3]

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ลักษณะของสัญลักษณ์ เป็นรูปพระธาตุขามแก่น รัศมี 7 แฉก ประดับด้วยลายไทยสมัยทวาราวดี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

องค์พระธาตุขามแก่น หมายถึง โบราณสถานประจำเมืองขอนแก่น รัศมี 7 แฉก หมายถึง ที่ตั้งเมืองขอนแก่น 7 แห่ง ในอดีต ซึ่งประกอบด้วย เมืองเก่าขอนแก่น , ดอนบม , โนนทัน , บ้านทุม ,ดอนกระ ยอมเมืองเพีย , ดอนพันชาติ และ พระลับ ลายไทยสมัยทวาราวดี หมายถึง เอกลักษณ์ไทย

████ สีประจำโรงเรียน

 • สีเทา ██ หมายถึง ความสงบสุข
 • สีแดง ██ หมายถึง ความกล้าหาญ ความเจริญรุ่งเรือง
 • สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวนครขอนแก่น พระพุทธศรีศากยมุนีนครขอนแก่นสร้างประดิษฐาน เมื่อ พุทธศักราช 2527

ปรับปรุง-บูรณะ เมื่อ พุทธศักราช 2545


ปรัชญาของโรงเรียน  มุ่งสร้างงาน การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

อัตลักษณ์ ไหว้สวย ช่วยเหลือ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหาร โรงเรียนนครขอนแก่น[4]
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง

1

นายทำนอง รังสีปัญญา

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2528

ครูใหญ่

2

นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2532

อาจารย์ใหญ่

3

นายสมชาย เขตอนันต์

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2540

ผู้อำนวยการ

4

นายลิขิต เพรชผล

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

ผู้อำนวยการ

5

นายธรรมรัตน์ ประเสริฐ

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2546

ผู้อำนวยการ

6

นายปัญญา ปะเสระกัง

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2553

ผู้อำนวยการ

7

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการ

8

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการ

9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ
10 นายอภิชาติ  อุ่นเกิด พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารเรียนถาวร 4 อาคาร
 • อาคาร 1 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องเรียนร่วม
 • ห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์
 • ห้องพักครู หมวดพลานามัย
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-9 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4


 • อาคาร 2 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องสมุด
 • ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 • ห้องบริหารทั่วไป
 • ห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-11 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมตอนต้น ม.1/12,ม.2/10,ม.3/10
 • ธนาคารโรงเรียน
 • ห้องวิทยบริการ


 • อาคาร 3 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องประชุมเพชรไพลิน
 • ห้องพักครูหมวดภาษาอังกฤษ
 • ห้องพักครูหมวดภาษาไทย
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-10 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมตอนปลาย ม.4/6,ม.5/7,ม.6/8
 • ห้องแนะแนว


 • อาคาร 4 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3
 • ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 (อนุสรณ์35ปีนครขอนแก่น)
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-6
 • ห้องดาราศาสตร์
 • ธนคารขยะรีไซเคิล


อาคารเรียนชั่วคราว 4 อาคาร
 • อาคารไม้ อาคารดรตรี 2 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องพักครูดนตรีและนาฏศิลป์
 • อาคารศิลปะ 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องเรียนปั้น
 • ห้องพักครูหมวดศิลปะ
 • อาคารคหกรรม 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเขียนแบบ
 • ห้องเรียนคหกรรม
 • ห้องพักครูคหกรรม
 • อาคารวงดุริยาง 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องซ้อมวงดุริยาง
 • ห้องแต่งตัว
 • โรงรถ


ห้องสภานักเรียน

ห้องปกครอง (อาคารศรีมหาชัย)

ภูมิยาลัยอีสาน
 • บ้านเรือนไทย
 • พระพุทธศรีศากยมุนีนครขอนแก่น
ห้องประชุมกลาง
โรงอาหาร(เก่า)
หอประชุมอเนกประสงค์บุญรักษา
 • ชั้น1 โรงอาหาร(ใหม่)
 • ชั้น2 ศูนย์กีฬาโรงเรียน

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนทั่วไป ได้แก่ ม.1/1-10 , ม.2/1-9 , ม.3/1-9
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) ได้แก่ ม.1/11 , ม.2/10 , ม.3/10

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ม.4/1-5 , ม.5/1-5 , ม.6/1-5
 • แผนการเรียนศิลป์-สังคม-ภาษาลาว-ภาษาจีน ได้แก่ ม.4/6 , ม.5/6-7 , ม.6/6
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) ได้แก่ ม.4/7 , ม.5/8 , ม.6/8

คณะสีของโรงเรียนนครขอนแก่น[แก้]

โรงเรียนนครขอนแก่น เป็นโรงเรียนเดียวของประเทศไทยที่ใช้ชื่อคณะสีจากที่ตั้งเมืองขอนแก่น

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง)
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู)
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว)
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด)
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า)
 • ██ คณะเมืองเพียนคร (สีม่วง) ปัจจุบันไม่ได้จัดตั้งคณะสีนี้
 • ██ คณะดอนพันชาตินคร (สีแดง) ปัจจุบันไม่ได้จัดตั้งคณะสีนี้

ประกาศรายชื่อคณะสีประจำปีการศึกษา 2560[แก้]

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง) ม.1/2 ม.1/7 ม.2/5 ม.2/6 ม.3/1 ม.3/7 ม.4/2 ม.5/4 ม.6/1 ม.6/6
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู) ม.1/3 ม.1/8 ม.2/3 ม.2/7 ม.3/2 ม.3/9 ม.4/3 ม.4/7 ม.5/3 ม.6/2
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว)ม.1/4 ม.1/9 ม.2/2 ม.2/8 ม.3/3 ม.3/8 ม.4/4 ม.5/2 ม.5/6 ม.6/3
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด)ม.1/5 ม.1/10 ม.1/11 ม.2/1 ม.2/9 ม.3/5 ม.3/6 ม.4/5 ม.4/6 ม.5/1 ม.6/5
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า) ม.1/1 ม.1/6 ม.2/4 ม.2/10 ม.3/4 ม.3/10 ม.4/1 ม.5/5 ม.5/7 ม.6/4 ม.6/7

ประกาศรายชื่อคณะสีประจำปีการศึกษา 2561[แก้]

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง) ม.1/1 ม.1/6 ม.1/11 ม.2/2 ม.2/7 ม.3/5 ม.3/6 ม.4/1 ม.5/2 ม.6/4 ม.6/7
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู) ม.1/2 ม.1/7 ม.1/12 ม.2/3 ม.2/8 ม.3/3 ม.3/7 ม.4/2 ม.5/3 ม.5/7 ม.6/3
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว) ม.1/3 ม.1/8 ม.2/4 ม.2/9 ม.3/2 ม.3/8 ม.4/3 ม.5/4 ม.6/2 ม.6/6
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด) ม.1/4 ม.1/9 ม.2/5 ม.2/10 ม.3/1 ม.3/9 ม.4/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.6/1
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า) ม.1/5 ม.1/10 ม.2/1 ม.2/6 ม.3/4 ม.3/10 ม.4/5 ม.5/1 ม.6/5 ม.6/8

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง[แก้]

ด้านกีฬา[แก้]

ขวัญ หรุ่มวิสัย นักฟุตบอล

ด้านดนตรีและการแสดง[แก้]

รัชภูมิ แสงสิงห์ นักร้อง

กัลยา ไกลถิ่น นักร้อง

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°27′06″N 102°43′36″E / 16.451673°N 102.726678°E / 16.451673; 102.726678