ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*
|-
| valign = "topleft" style="background: Crimson " |
| valign = "left" style="background: Crimson " | '''[[คณะสถาปัตยกรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "left" style="background: Crimson top" | '''[[คณะสถาปัตยกรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต'''
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
*
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "left" style="background: Crimson " | '''[[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะบริหารธุรกิจ]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "left" style="background: Crimson top" | '''[[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะบริหารธุรกิจ]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต'''
* สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
* สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน)
* สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
| valign = "top" style="background: Crimson " |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
* สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
* สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต)
*
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "left" | ''' [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|วิทยาลัยเพาะช่าง]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "lefttop" | ''' [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|วิทยาลัยเพาะช่าง]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปีปกติ'''
* สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
* สาขาวิชาศิลปะไทย
* สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
| valign = "top" |
*
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "left" style="background: Crimson" | '''[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะศิลปศาสตร์]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "left" style="background: Crimsontop" | '''[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะศิลปศาสตร์]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต'''
* สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
* สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการ)
| valign = "top" |
 
*
| valign = "top" style="background: Crimson" |
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "left" | ''' [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "lefttop" | ''' [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต'''
* สาขาวิชาการท่องเที่ยว
* สาขาวิชาการโรงแรม
| valign = "top" |
*
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "left" style="background: Crimson" | ''' [[คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี]] '''
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "left" style="background: Crimsontop" | ''' [[คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี]] '''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต '''
* สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
| valign = "top" style="background: Crimson" |
*
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "top" | '''[http://rcsee.rmutr.ac.th วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์]'''
| valign = "top" |
| valign = "top" |
'''[http://rcsee.rmutr.ac.th/index.php/en/program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต]'''
'''[http://rcsee.rmutr.ac.th/index.php/en/program หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต]'''
* สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตร 2 ปี
*
 
|-
| valign = "left" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
| valign = "top" style="background: Crimson " |
|-
| valign = "top" | '''[http://rcim.rmutr.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ]'''
| valign = "top" |
| valign = "top" |
'''[http://rcim.rmutr.ac.th/th/academics/dba/dbacourse.html หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต]'''
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์