ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RCIM)
สถาปนา27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ผู้อำนวยการ (เทียบเท่าคณบดี)รพี ม่วงนนท์
ที่อยู่
สี  สีชมพู
เว็บไซต์rcim.rmutr.ac.th

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ[1] (อังกฤษ: College of Innovation Management) เป็นวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้บริการทางวิชาการ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A)

ต่อมาในปี 2556 วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A&D.P.A.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกันระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก โดยรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) ระยะการศึกษา 1 ปีครึ่ง (3 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน) และเมื่อหลังจาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรของวิทยาลัยแล้ว นึกศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A) ได้ทันที โดยใช้เวลาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 2 ปี (4 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน)และในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้อำนวยการ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.)
  • การบัญชี Accounting
  • การตลาด Marketing
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) Master of Education (M.Ed.)
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

Master of Management (M.M.)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(บธ.ด.) Doctor of Business Administration (D.B.A.)
  • กลุ่มวิชาบัญชี
  • กลุ่มวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  • กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม
  • กลุ่มวิชาการเงิน
  • กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) Doctor of Public Administration (D.P.A.)

ปริญญาโท ควบ ปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ม. และ รป.ด.) Master and Doctor of Public Administration (M.P.A. & D.P.A.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]