วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Logo ACTTM.png
ชื่อย่อACTTM
สถาปนา12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
สังกัดการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่ตั้ง
เลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
สี████ สีชมพู สีเหลือง
เว็บไซต์www.acttm.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (อังกฤษ: Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine Prachinburi) เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอนในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ต่อจาก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรก่อตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “เบญจบูรพา” และโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในปี พ.ศ. 2547 โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย แก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรขึ้น และมอบการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบริหารจัดการและดำเนินการโดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลใช้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในระยะแรก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทยและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ปี พ.ศ. 2548 : มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ประสานทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิต และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
  • ปี พ.ศ. 2552  : จังหวัดปราจีนบุรีได้โอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ให้กับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลตามโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข มิได้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขคือสถาบันพระบรมราชชนก โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ปี พ.ศ. 2556  : ได้รับการอนุมัติโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา[1]

หลักสูตร[แก้]

การศึกษาจะแบ่งเป็น

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลความเป็นมาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-05. สืบค้นเมื่อ 2017-11-17.