วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine Prachinburi
Logo ACTTM.png
ชื่อย่อACTTM
สถาปนา12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
สังกัดการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่ตั้งเลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
สีประจำสถาบัน████ สีชมพู สีเหลือง
เว็บไซต์www.acttm.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (อังกฤษ: Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine Prachinburi) เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอนในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ต่อจาก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรก่อตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “เบญจบูรพา” และโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในปี พ.ศ. 2547 โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย แก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรขึ้น และมอบการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบริหารจัดการและดำเนินการโดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลใช้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในระยะแรก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทยและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทยสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ปี พ.ศ. 2548 : มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ประสานทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิต และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
  • ปี พ.ศ. 2552  : จังหวัดปราจีนบุรีได้โอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ให้กับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลตามโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข มิได้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขคือสถาบันพระบรมราชชนก โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ปี พ.ศ. 2556  : ได้รับการอนุมัติโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา[1]

หลักสูตร[แก้]

การศึกษาจะแบ่งเป็น

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลความเป็นมาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-05. สืบค้นเมื่อ 2017-11-17.