โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูล
คำขวัญปัญญาดี เป็นคนดี มีความสุขในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแนวคิดการจัดตั้งนั้นมาจากนายนิทัศน์ เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมในขณะนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัดครู (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน) เพื่อให้วิทยาลัยครูผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โรงเรียนสาธิตจึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน โดยเคยทำสถิติเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET ม.3 สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในปีการศึกษา 2548-2550[1] และ O-NET ม.6 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในปีการศึกษา 2554[2]

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 70 โดยมี นางปราณี วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2532 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเปิดรับเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ห้องเรียน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2543 อาจารย์โยธิน ศรีโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2544 อาจารย์นิทัศน์ ฝักเจริญผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2552 อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องทดลอง 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ห้องสมุด และห้องประชุมใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวมเป็น 18 ห้องเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ประจำจากภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและอาจารย์ชาวต่างประเทศทำหน้าที่สอน[3]

การดำเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งในด้านบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี

อาคารวิทยาศาสตร์และหอประขุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมี 2 อาคาร คือ อาคารเรียนเก่า มี 5 ชั้น และ อาคารวิทยาศาสตร์และหอประชุม (อาคารใหม่) มี 6 ชั้น โดยอาคารใหม่สร้างเพื่อเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมเล็ก ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

ข้อมูล[แก้]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง คือ องค์พระปฐมเจดีย์และธรรมจักรโดยเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ครอบอยู่บนธรรมจักร องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกในสุวรรณภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เข้าใจว่าคงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 3ในสมัยพระโสณเถระและพระอุตรเถระได้นำพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิ มีอายุนานนับพันปีองค์เดิมสร้างแบบเจดีย์สาญจีในประเทศอินเดียคือองค์ระฆังเป็นแบบโอคว่ำ ยอดเจดีย์มีลักษณะเหมือนฉัตรส่วนเจดีย์องค์ใหม่ที่เป็นในปัจจุบันนี้

ฉะนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงนำสัญลักษณ์ทั้ง 2 นี้มารวมกัน โดยมีความหมายว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมั่นคงถาวร เป็นที่บูชายึดมั่นไม่เสื่อมคลาย เปรียบประดุจองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีอาจุยืนนานนับพันปี และก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารชนอย่างไม่หยุดยั้ง ดุจธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการหมุนไม่หยุดยั้งเช่นกัน[4]

สึประจำโรงเรียน[แก้]

สีแดง ███ และสีชมพู ███ อีกหนึ่ง สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังมีดอกเฟื่องฟ้า สีแดง-ชมพู อีกด้วย

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า[แก้]

คำร้องและทำนอง อาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี

มาร์ชเฟื่องฟ้า

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า ถูกประพันธ์ขึ้นในสมัยที่โรงเรียนยังใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม" โดยเกิดจากความต้องการของอาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี ที่ต้องการให้โรงเรียนมีเพลงสำหรับเปิดเชิญธงเมื่อชนะการแข่งกีฬา

เพลงสู้เพื่อฝัน[แก้]

สู้เพื่อฝัน

ในช่วงกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ในปีที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ประธานนักเรียนของโรงเรียนมีความคิดที่จะแต่งเพลง เพื่อใช้เป็นเพลงประจำงานกีฬา ต่อมา เพลงนี้ถูกใช้เป็นสัญญาณเรียกเข้าแถว ซึ่งจะเปิดทุกๆ วันที่มีการเรียน ในเวลา 07:55น. โดยเปิดควบคู่กับเพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]