ข้ามไปเนื้อหา

มุขนายกประจำมุขมณฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มุขนายกมิสซัง)

มุขนายกประจำมุขมณฑล[1] (อังกฤษ: diocesan bishop) ในประเทศไทยกรมการศาสนาให้เรียกว่ามุขนายกมิสซัง[2] ชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าพระสังฆราชประจำสังฆมณฑล คือมุขนายกที่พระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งให้เป็นประมุขปกครองมุขมณฑลหนึ่ง

นิกายโรมันคาทอลิก[แก้]

ประเภท[แก้]

มุขนายกประจำมุขมณฑล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • มุขนายกมหานคร คือมุขนายกที่เป็นนอกจากจะเป็นประมุขปกครองมุขมณฑลแล้ว ยังเป็นประมุขภาคคริสตจักรด้วย ทำให้มีอำนาจมากกว่ามุขนายกประจำมุขมณฑลอื่น ๆ ที่อยู่ในภาคคริสตจักรเดียวกัน มุขนายกมหานครจึงมีตำแหน่งเป็นอัครมุขนายก และเรียกมุขมณฑลที่ตนปกครองและประจำการอยู่นั้นว่าอัครมุขมณฑล
  • มุขนายกปริมุขมณฑล คือมุขนายกที่ปกครองเฉพาะมุขมณฑลของตน ไม่ได้ปกครองภาคคริสตจักร จึงมีฐานะเป็นบริวารของมุขนายกมหานคร มุขมณฑลที่มุขนายกประเภทนี้ปกครองเรียกว่าปริมุขมณฑลหรือมุขมณฑล

ตำแหน่งที่เทียบเท่า[แก้]

ในบางเขตปกครองในนิกายโรมันคาทอลิก ยังเป็นเขตปกครองขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มตั้งคริสตจักร จึงยังไมมีมุขนายกประจำมุขมณฑล แต่พระสันตะปาปาก็ตั้งตำแหน่งอื่นมาทำหน้าที่ปกครองแทน ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักรกำหนดให้ตำแหน่งเหล่านี้มีอำนาจเท่ามุขนายกประจำมุขมณฑลได้ในบางกรณี ตำแหน่งเหล่านี้ได้แก่[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 433, 462
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แยกศัพท์พุทธ-คริสต์, 10 พฤษภาคม 2543
  3. Code of Canon Law, Can. 368