โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
200px
สุวิชาโน ภวโหติ
(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sichonkunatanvittaya School
อักษรย่อ ส.ธ.ว. / S.T.V.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ประวัติ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2517 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 91 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2517 โดยมีนายสกนธ์ ไชยกาญจน์ ครูโทโรงเรียนสตรีทุ่งสง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่นับเป็นผู้บริหารคนแรก


นโยบายโรงเรียน

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาได้กำหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จำนวน 12 ข้อดังนี้

- โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

- โรงเรียนสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

- โรงเรียนสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- โรงเรียนดูแล ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง และมุ่งเน้นผู้ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ

- โรงเรียนพัฒนา ส่งเสริม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน

- โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

- โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย

- โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

- โรงเรียนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน


อักษรย่อ

ภาษาไทย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อักษรย่อ ส.ธ.ว.

ภาษาอังกฤษ Sichonkunatanvittaya School อักษรย่อ s.t.v.


เครื่องหมายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

200px

คบเพลิงอยู่ในวงล้อมของจักร

คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา

จักร หมายถึง ความคม ความหมาย ให้มีสติปัญญาเฉียบคม


คติประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวโหติ "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"


สีประจำโรงเรียน

ขาว-เขียว หมายถึง ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ประดุจดังสีขาวและมีความสุขสดชื่นประดุจสีเขียว


คำขวัญประจำโรงเรียน

วิชาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี มีวินัย


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกันเกรา ภาคใต้เรียกต้นตำเสา หรือ ทำเสา ภาคเหนือภาคอีสานเรียก ต้นมันปลามีลักาณะใบเขียวแก่ ค่อนข้างหนา ยาว 5 - 7 ซม. ดอกมีสีขาวหรือขาวๆ เหลืองๆ หอมมาก เป็นช่อแน่น สวยงาม ผลเท่าเมล็ดถั่วลันตา เมื่อสุกมีสีแดง เนื้อไม้ละเอียดแน่นใสเป็นมันแข็งและทน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]