รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
3
3
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยาณี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งสง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตต้นน้ำตาปี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตชะอวด)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหัวไทร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเชียรใหญ่)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปากพนัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิชล-ขนอม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าศาลา-นพพิตำ-พรหมคีรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนทั้งหมด 936 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครศรีธรรมราช 8 58 - 66 16 43 1 - 126
ขนอม 2 17 - 19 1 2 - - 22
จุฬาภรณ์ 1 19 - 20 2 1 - - 23
ฉวาง 2 34 - 36 1 7 - - 44
เฉลิมพระเกียรติ 2 15 - 17 1 - - - 18
ชะอวด 5 52 - 57 4 4 - - 65
ช้างกลาง 1 18 - 19 - 4 - - 23
เชียรใหญ่ 4 32 - 36 - 3 - - 39
ถ้ำพรรณรา 1 12 - 13 - 2 - - 15
ท่าศาลา 3 46 - 49 1 9 - - 59
ทุ่งสง 5 48 4 57 6 14 - 1 78
ทุ่งใหญ่ 5 40 - 45 3 6 - - 54
นบพิตำ 2 12 - 14 - 2 - - 16
นาบอน 1 14 - 15 1 2 - - 18
บางขัน 2 20 - 22 - 2 - - 24
ปากพนัง 4 52 - 56 6 8 - - 70
พรหมคีรี 2 18 - 20 1 3 - - 24
พระพรหม 3 16 - 19 1 1 - - 21
พิปูน 2 16 - 18 - 2 - - 20
ร่อนพิบูลย์ 5 39 - 44 1 8 - - 53
ลานสกา 2 21 - 23 - 2 - - 25
สิชล 4 40 - 44 - 10 - - 54
หัวไทร 5 38 - 43 - 4 - - 47
รวม 71 677 4 752 43 139 1 1 936

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 752 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 71 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทั้ง 4 เขตจำนวน 677 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช[แก้]

สพม.นครศรีธรรมราช มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 71 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 4 กลุ่มสหวิทยาเขต และ 14 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขต สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งใหญ่ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณี คลัง เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งสง ที่วัง ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล นครศรีธรรมราช 3 ชะอวด เกาะขันธ์ ชะอวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม ขนอม ขนอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 3 ชะอวด ขอนหาด ชะอวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 1 เบญจม ขุนทะเล ลานสกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาพังไกร นครศรีธรรมราช 3 หัวไทร เขาพังไกร หัวไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี กะหรอ นบพิตำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ ควนเกย ร่อนพิบูลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ หินตก ร่อนพิบูลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม ฉลอง สิชล มัธยมศึกษา
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2 ต้นน้ำตาปี ไสหร้า ฉวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 1 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ ช้างซ้าย พระพรหม มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 3 ชะอวด ชะอวด ชะอวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช 3 ชะอวด เคร็ง ชะอวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 3 ชะอวด ชะอวด ชะอวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง ช้างกลาง ช้างกลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 3 เชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นครศรีธรรมราช 3 เชียรใหญ่ เสือหึง เชียรใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตระพังพิทยาคม นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณี บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 1 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ นาพรุ พระพรหม มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช 3 หัวไทร ทรายขาว หัวไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม ท้องเนียน ขนอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 1 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณี ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี ท่าศาลา ท่าศาลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง ควนกรด ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งใหญ่ ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งใหญ่ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม เทพราช สิชล มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา นครศรีธรรมราช 3 เชียรใหญ่ ไสหมาก เชียรใหญ่ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนบพิตำวิทยา นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี นบพิตำ นบพิตำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 3 หัวไทร บางนบ หัวไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นครศรีธรรมราช 2 ต้นน้ำตาปี ควนกลาง พิปูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง แก้วแสน นาบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งสง บ้านลำนาว บางขัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี อินคีรี พรหมคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 เบญจม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช 2 ต้นน้ำตาปี คลองเส ถ้ำพรรณรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 3 ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพูน นครศรีธรรมราช 1 เบญจม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี ทอนหงส์ พรหมคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช 1 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ นาพรุ พระพรหม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2 ต้นน้ำตาปี เขาพระ พิปูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 เบญจม นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี โมคลาน ท่าศาลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณี ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช 2 ต้นน้ำตาปี ละอาย ฉวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งสง วังหิน บางขัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 3 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณี บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช 3 ปากพนัง เกาะทวด ปากพนัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 3 ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี สระแก้ว ท่าศาลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 เบญจม กำโลน ลานสกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม ทุ่งปรัง สิชล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 4 สิชล-ขนอม ทุ่งใส สิชล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งใหญ่ กุแหระ ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช 3 ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ เสาธง ร่อนพิบูลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช 3 หัวไทร หัวไทร หัวไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช 3 หัวไทร ควนชะลิก หัวไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม นครศรีธรรมราช 3 ปากพนัง ปากแพรก ปากพนัง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1[แก้]

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพรหม และอำเภอลานสกา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 110 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 58 โรงเรียน อำเภอลานสกา 21 โรงเรียน อำเภอพระพรหม 16 โรงเรียน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ขุนทะเล ลานสกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ ลานสกา ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คลัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2[แก้]

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน และอำเภอพิปูน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 195 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอทุ่งสง 48 โรงเรียน อำเภอทุ่งใหญ่ 40 โรงเรียน อำเภอฉวาง 29 โรงเรียน อำเภอบางขัน 20 โรงเรียน อำเภอช้างกลาง 18 โรงเรียน อำเภอพิปูน 14 โรงเรียน อำเภอนาบอน 14 โรงเรียน และอำเภอถ้ำพรรณรา 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 บ้านลำนาว บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม บางขัน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองจัง นาบอน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเส นากะชะ ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายเส คลองเส ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมุขธาราม (วัดปากท่าซอง) ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3[แก้]

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอหัวไทร มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 232 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอชะอวด 52 โรงเรียน อำเภอปากพนัง 52 โรงเรียน อำเภอร่อนพิบูลย์ 39 โรงเรียน อำเภอหัวไทร 38 โรงเรียน อำเภอเชียรใหญ่ 32 โรงเรียน และอำเภอจุฬาภรณ์ 19 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 เกาะขันธ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอพรุ สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขนาน เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) เขาพังไกร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่ 112 ทรายขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหอยราก หูล่อง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพิกุล หัวไทร หัวไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) เขาพังไกร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหิสสราราม คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4[แก้]

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ อำเภอพรหมคีรี และอำเภอสิชล มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 133 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอท่าศาลา 46 โรงเรียน อำเภอสิชล 40 โรงเรียน อำเภอพรหมคีรี 18 โรงเรียน อำเภอขนอม 17 โรงเรียน และอำเภอนบพิตำ 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง นบพิตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ทุ่งปรัง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี บ้านเกาะ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ทุ่งใส สิชล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแคว พรหมโลก พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) ควนทอง ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สี่ขีด สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ทุ่งปรัง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เสาเภา สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สี่ขีด สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำขาว สิชล สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำฉา เทพราช สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางฉาง สิชล สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สี่ขีด สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเผียน เทพราช สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ท่าศาลา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต สิชล สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสพลู เปลี่ยน สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสเหรียง เปลี่ยน สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง ฉลอง สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขรัวช่วย เสาเภา สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาน้อย เขาน้อย สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฉลอง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาวดี เสาเภา สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง สิชล สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชนาราม ทุ่งปรัง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ทุ่งปรัง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้าวโทะ นาเรียง พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธารน้ำฉา เทพราช สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากด่าน เสาเภา สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโยธาธรรม นาเรียง พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสโมสร หัวตะพาน ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต เสาเภา สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสากเหล็ก อินคีรี พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุชน ทุ่งใส สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล หนองหงส์ ทุ่งสง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 หนองหงส์ ทุ่งสง
โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ควนกรด ทุ่งสง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (5 โรงเรียน) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (10 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสง (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปากพนัง (6 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองปากพูน (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ท้องเนียน ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสำนักขัน สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ) สามตำบล จุฬาภรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ปากแพรก ทุ่งสง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ทุ่งสง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ปากแพรก ทุ่งสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ปากแพรก ทุ่งสง อนุบาล
เทศบาลเมืองปากพนัง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองปากพูน โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทอนหงส์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทางพูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าประจะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ท่าประจะ ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าแพ โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ายาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งสัง โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาบอน โรงเรียนเทศบาลนาบอน นาบอน นาบอน อนุบาล
เทศบาลตำบลนาสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร นาสาร พระพรหม อนุบาล
เทศบาลตำบลบางจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล
เทศบาลตำบลหินตก โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก หินตก ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 ขอนหาด ชะอวด อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 139 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ ปากแพรก ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุลวดีศึกษา ชะอวด ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา ขนอม ขนอม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุณาธารวิทยา สิชล สิชล เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ เปลี่ยน สิชล อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญสงวนสุขศึกษา ท้ายสำเภา พระพรหม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ชะอวด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สามตำบล จุฬาภรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนรรถยาพิศณุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาคคามพิทยาคม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ นาบอน นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประทีปศาสน์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี เสาธง ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ท่าศาลา ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช เสาเภา สิชล มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา นากะชะ ฉวาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ท่าศาลา ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ท่าศาลา ท่าศาลา
โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ บ้านลำนาว บางขัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก พรหมคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมพ์มณี บ้านเกาะ พรหมคีรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร อนุบาล
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนัง ปากพนัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง ชะมาย ทุ่งสง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา ฉลอง สิชล
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา อนุบาล
โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย ฉลอง สิชล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสกุลรัตนวิทยา การะเกด เชียรใหญ่ อนุบาล
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา ท่าศาลา
โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสิทธาภัทร์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ เขาขาว ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก พรหมคีรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี ปากพนัง ปากพนัง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ สิชล สิชล เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต ทุ่งปรัง สิชล เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฉวีวรรณ กะทูน พิปูน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลโชติกร สิชล สิชล อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร กะหรอ นบพิตำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี หัวไทร หัวไทร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ช้างกลาง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพิ่มสุข แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา น้ำตก ทุ่งสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี กุแหระ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ละอาย ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ นบพิตำ นบพิตำ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ กะปาง ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ เสาเภา สิชล
โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร ช้างกลาง ช้างกลาง
โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
โรงเรียนอนุบาลสันติสุข นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร เสาเภา สิชล
โรงเรียนอนุบาลแสงทอง นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา ท่าศาลา
โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา ท่าศาลา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น[9]

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช[แก้]

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมี 126 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 จำนวน 58 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 43 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท่าแพ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางจาก 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง สช.
โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ปากพูน ประถมศึกษา ทต.ท่าแพ
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก บางจาก อนุบาล ทต.บางจาก
โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปากพูน
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท่าวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ท่าวัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนรรถยาพิศณุสรณ์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ ประถมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา นาทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนประทีปศาสน์ กำแพงเซา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปากพูน ปากพูน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ อนุบาล สช.
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าซัก มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โพธิ์เสด็จ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นาเคียน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ท่าเรือ สช.
โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ไชยมนตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช บางจาก มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในเมือง มัธยมศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง ท่าวัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสิทธาภัทร์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก สช.
โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร ปากพูน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง สช.
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คลัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ ในเมือง สช.
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ ท่าวัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ท่าเรือ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์ นาเคียน สช.
โรงเรียนอนุบาลสันติสุข นาเคียน สช.
โรงเรียนอนุบาลแสงทอง นาเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต ปากนคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ โพธิ์เสด็จ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอขนอม[แก้]

อำเภอขนอมมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา ขนอม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) ควนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ท้องเนียน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอจุฬาภรณ์[แก้]

อำเภอจุฬาภรณ์มี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สามตำบล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านคอพรุ สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นาหมอบุญ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสำนักขัน สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ) สามตำบล อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช

อำเภอฉวาง[แก้]

อำเภอฉวางมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนฉวาง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเส นากะชะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา นากะชะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง มัธยมศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนยูง นาแว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ละอาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลทางพูน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สวนหลวง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ทางพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ทางพูน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทางพูน

อำเภอชะอวด[แก้]

อำเภอชะอวดมี 65 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จำนวน 52 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท่าประจะ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่ว่นตำบลเขาพระทอง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุลวดีศึกษา ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ มัธยมศึกษาตอนต้น สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนชะอวด ชะอวด มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 เกาะขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง เขาพระทอง อนุบาล อบต.เขาพระทอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ท่าประจะ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าประจะ
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด สช.
โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 ขอนหาด อนุบาล อบต.ขอนหาด
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล บ้านตูล อนุบาล อบต.บ้านตูล

อำเภอช้างกลาง[แก้]

อำเภอช้างกลางมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร ช้างกลาง สช.

อำเภอเชียรใหญ่[แก้]

อำเภอเชียรใหญ่มี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าขนาน เชียรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านนา การะเกด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสกุลรัตนวิทยา การะเกด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพิ่มสุข แม่เจ้าอยู่หัว สช.

อำเภอถ้ำพรรณรา[แก้]

อำเภอถ้ำพรรณรามี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านปลายเส คลองเส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง คลองเส มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดมุขธาราม (วัดปากท่าซอง) ถ้ำพรรณรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ ถ้ำพรรณรา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอท่าศาลา[แก้]

อำเภอท่าศาลามี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ท่าศาลา สช.
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.กลาย
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสโมสร หัวตะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา สช.
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา สช.
โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา สช.

อำเภอทุ่งสง[แก้]

อำเภอทุ่งสงมี 78 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ ปากแพรก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ปากแพรก ประถมศึกษา ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ปากแพรก ประถมศึกษา ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ปากแพรก ประถมศึกษา ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล หนองหงส์ สศศ.
โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านพูน กะปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ชะมาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง ชะมาย มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ปากแพรก มัธยมศึกษา ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 หนองหงส์ สศศ.
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ปากแพรก อนุบาล ทม.ทุ่งสง
โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ สศศ.
โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ เขาขาว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ สศศ.
โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา น้ำตก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ กะปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

style="background:#FFDDDD" |โรงเรียนวัดกะโสม|| กะโสม|| อนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยม ||สช. |}

อำเภอทุ่งใหญ่[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่มี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ทุ่งสัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทุ่งสัง
โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควน ปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ทุ่งใหญ่ สช.
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว ท่ายาง สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ท่ายาง อนุบาล ทต.ท่ายาง
โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี กุแหระ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ กุแหระ อนุบาล อบต.กุแหระ

อำเภอนบพิตำ[แก้]

อำเภอนบพิตำมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กะหรอ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร กะหรอ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ นบพิตำ อนุบาล สช.

อำเภอนาบอน[แก้]

อำเภอนาบอนมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนาบอน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาลนาบอน นาบอน อนุบาล ทต.นาบอน
โรงเรียนนาบอน แก้วแสน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองจัง นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบางขัน[แก้]

อำเภอบางขันมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) วังหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 บ้านลำนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านสวน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ บ้านลำนาว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน มัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดวังหิน</