โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โล้โก้ศีราช.png
ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srithammarat Suksa School
อักษรย่อ ศ.ศ.(AMC)
ประเภท เอกชน
ก่อตั้ง ค.ศ. 1901
สี      สีม่วง      สีเหลือง

     สีขาว      สีแดง

เว็บไซต์
AMC LOGO

โรงเรียนศรีธรรมราช (อังกฤษ: Srithammarat Suksa School อักษรย่อ AMC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444(ปัจจุบันมีอายุ 117ปี) โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียน เป็น โรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตเคยเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นสหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียนเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อเริ่มแรกได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอเมริกันสกูลฟอร์บอย" หรือ "Americans School for Boys (AMC)" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน คือ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม) ในปี พ.ศ. 2452 โดยมีศาสนาจารย์อาร์ ดับดลิวโพสท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมามิสลาริยา เจ คูเปอร์ รับหน้าที่ต่อ ในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการย้ายเด็กหญิงซึ่งแต่เดิมได้รับมาเรียนรวมกับเด็กชาย มาตั้งที่ตำบลปากพูน (ปัจจุบัน คือ ตำบลท่าวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผนกอนุบาลในปัจจุบัน) โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศึกษากุมารี" โดยมิสมิลเลอร์ เป็นครูใหญ่ และมิสเฮเลนแมกเคกก์ได้รับหน้าที่ต่อมา

 • พ.ศ. 2461 ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ แอล สไนเตอร์ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2473 ครูพลอด ณ นคร ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2484 โรงเรียนอเมริกันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา" ได้ย้าย นักเรียนมัธยมศึกษามาตั้งในสถานที่ใหม่ คือที่ตำบลปากพูน (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่มิชชันนารี ส่วนนักเรียนประถมศึกษายังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนประถมศึกษาไปอยู่ด้วยกัน
 • พ.ศ. 2498 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2510 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชั่นนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา" จนกระทั่งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2554 ได้แยกแผนก English Program มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยการคณะพล (เค.ซี.ซี)
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ดำเนินการจัดซื้อโรงเรียนปกรณ์พิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการขยายกิจการทางการศึกษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายอาณาจักรในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ และเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปกรณ์พิทยา เป็น "โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี"

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • อักษรย่อ : ศ.ศ. (AMC)
 • สี :                 
  •      สีม่วง หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ
  •      สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา
  •      สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์
  •      สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ
 • ต้นไม้ : ยางนา
 • ปรัชญา : ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้
 • คำขวัญ : ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต
 • สปิริต : อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง
 • เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำด้านภาษา เสริมสร้างคุณค่าด้วยกิจกรรม
 • อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย : เด็กรักตนเอง รักผู้อื่น รักสถาบัน รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อัตลักษณ์ระดับขั้นพื้นฐาน : มารยาทดี มีปัญญา เด่นภาษา ศรัทธาสถาบัน

ระดับการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนอาศัยแนวทางการบริหารงานที่ได้วางไว้ในสมัยผู้บริหารรุ่นแรก ๆ และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้" ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ เนื่องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

หลักสูตร[แก้]

 • ระดับบริบาล (Nursery)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบริบาล (English Nursery Program : ENP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับอนุบาล (Kindergarten)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับอนุบาล (English Kindergarten Program : EKP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Ggrade 1-3)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (Ggrade 4-6)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (English Immersion Program : EIP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Ggrade 7-9)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Ggrade 10-12)
  • โครงการปกติ (Regular Program : RP)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   • แผนการเรียนภาษา และสังคม (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น (Chinese Training Center : CTC)

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนไปกลับในระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนประจำในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แบ่งที่ตั้งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

 • เลขที่ 1/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนกอนุบาล มีเนื้อที่ 10 ไร่
  • แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนื้อที่ 43 ไร่ 2 งาน
 • เลขที่ 110/14 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • แผนก English Program มีเนื้อที่ 25 ไร่
 • เลขที่ 0 ถนนบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนานาชาติ มีเนื้อที่ 40 ไร่
 • เลขที่ 25 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]