โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
พระเกี้ยว
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
1 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง (403) หมู่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa School of the South
อักษรย่อ ต.อ.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 6 เมษายน พ.ศ. 2540
รหัส 03802002
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี

สี ███ สีชมพู
เพลง ปิ่นหทัย
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประจำภาคแห่งแรกของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6) จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีแนวคิดสำคัญ คือ จัดตั้งโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสนองนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา และเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษนำร่อง จัดกระบวนการเรียนการสอนลักษณะเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย (เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช) ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดย ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร

ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนศรีวิชัย (เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช) จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารเรียน5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  (โดยใช้อักษรย่อ ศ.ว. และมีตราประจำโรงเรียนเป็นพระมหาธาตุเปล่งรัศมี 19 แฉก ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช) เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีแรกจำนวน 2 ห้องเรียน เมื่ออาคารเรียน ณ อำเภอพระพรหมสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2540 คณะครูและนักเรียนได้ย้ายการเรียนการสอน มา ณ ที่ปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา ณ หมู่ที่6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเริ่มรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 2 ห้องเรียน

ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา

พ.ศ. 2544 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2547 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน

ปัจจุบัน รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีละประมาณ 400 คน จำนวน 10 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

 1. นักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
 2. นักเรียนประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้
 3. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

สิ่งปลูกสร้างสำคัญภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 (อาคารศรีวิชัย หรืออาคาร 318 ล/27 พิเศษ)
 • อาคาร 2 (อาคาร 7 ชั้น พิเศษ)
 • อาคารเอนกประสงค์
 • ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • ศาลาพัก
 • สนามฟุตบอล
 • สนามบาสเกตบอล
 • เรือนเพาะชำ
 • สระน้ำ
 • อาคารจอดรถ
 • บ้านพักครู

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

พระเกี้ยวน้อย ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

พญาสัตบรรณ

 • พญาสัตบรรณ (บ้างก็เรียก สัตบรรณ หรือ ตีนเป็ด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia scholaris เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร

ลักษณะผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาลกรดดูจะมียางสีขาวลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้น ๆ ใบเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบประมาณ 5-7 ใบ ก้านใบสั้น ใบสีเขียวถ้าเด็ดก้านใบจะมียางสีขาว ลักษณะใบยาวรีปลายใบมนโคนใบแหลมขนาดใบยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร ออกดอกสีเขียวอ่อนเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นฉุนรุนแรง (สูดดมเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกกลิ่นหอม หากสูดสมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ) ยอดของลำต้นดอกเป็นกลุ่มคล้ายดอกเข็มช่อหนึ่งจะมีกลุ่มดอกประมาณ 7 กลุ่มดอกมีสีขาวอมเหลือง ผลเป็นฝักยาว ลักษณะเป็นเส้น ๆ มีขุยสีขาวคล้ายฝ้ายปลิวไปตามลมได้ในฝักมีเมล็ดเล็ก ๆ ติดอยู่กับขุยนั้น

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ มีผู้บริหาร 3 ท่าน

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสุจินต์ พิมเสน รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542
นายสุจินต์ พิมเสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
2 นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2555
3 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560

วันสำคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้[แก้]

1.วันไหว้ครู

จัดขึ้นในเดือนแรกของภาคเรียนที่ 1

2.วันประดับพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดขึ้นในเดือนแรกของภาคเรียนที่ 1
โดยนักเรียนชาย พระเกี้ยวสีทอง และนักเรียนหญิงพระเกี้ยวสีเงิน ปักบนหน้าอกเสื้อทางด้านขวา

3.วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2540

สิ่งเคารพภายในโรงเรียน[แก้]

 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
 • ศาลพระภูมิและเจ้าที่

การแข่งขันกีฬาแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้
 • กีฬาสี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542 โดยแบ่งเป็น 4 พรรค คือ

 1. ██ พรรคคาบศิลา (สีเขียว)
 2. ██ พรรคภากร (สีแดง)
 3. ██ พรรคแสงสร (สีน้ำเงิน)
 4. ██ พรรควาทิต (สีเหลือง)

โดยในปีแรก ๆ นั้นการแข่งขันจัดขึ้นภายในสนามกีฬาของโรงเรียน แต่เมื่อโรงเรียนมีการขยายตัวและรับนักเรียนมากขึ้น สถานที่จัดการแข่งขันจึงเปลี่ยนเป็น สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นมา

กิจกรรมที่น่าสนใจในการแข่งขันกีฬาสี
 1. การแสดงของวงโยธวาทิตแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 2. ขบวนพาเหรดของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ โดยเริ่มต้นจากสนามหน้าเมือง จากนั้นจะเดินขบวนไปตามถนนราชดำเนินไปจนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. การอัญเชิญพระเกี้ยว โดยตัวแทนนักเรียนแห่งเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ในเครื่องแบบนักเรียนประจำเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 4. การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ
 5. การแสดงของกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ของแต่ละพรรค
 • กีฬา Division เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในภาคเรียนที่ 2 โดยใช้สนามกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 • การแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนในเครือ[แก้]

เว็บไซต์เพิ่มเติม[แก้]