โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
The Laboratory School of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษา)
คำขวัญความรู้ คู่คุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนา
สถาปนาพ.ศ. 2550
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการจำเริญ คงไกร (2551)
สี   สีฟ้า-สีชมพู
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสาธิต จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตได้เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยเปิดเรียนในระดับอนุบาล มีนักเรียน ๖๐ คน และเตรียมอนุบาลมีนักเรียน ๓๐ คน ใช้อาคารเรือนนอนวนาวัน เป็นสถานที่เรียน เรียกว่าโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช มี ดร.ไพศาล นิ่มสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ โรงเรียนสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สังกัดในคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายที่จะทดลองเปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาโดยเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่๑ หลักสูตรสองภาษา จำนวน ๑ ห้องเรียนมีนักเรียน ๒๓ คนและในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสองภาษา ๑ ห้องเรียน จำนวน ๒๒ คน และหลักสูตรปกติ(กึ่งภาษา) อีก ๑ห้องเรียน จำนวน ๒๙ คน โดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructioniosm)เพื่อให้การบริหารโรงเรียนสาธิตมาความคล่องตัวและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายจำเริญ คงไกร มาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๑ โดยใช้อาคารเรียนการศึกษาพิเศษ อาคาร ๒๖ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทางมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นพิเศษโดยได้จัดของบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวร ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ ตามความจำเป็น ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเรียนเชิญคุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีและอาราธนานิมนต์ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญฉวางได้มาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ E ๒/๒๕๕๒ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ชื่ออาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู(สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย) ขนาดสูง ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่งและได้สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวขาดครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนักเรียนแต่ละห้องเป็นผู้ดำเนินการได้เงินจำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท ซึ้งจำนวนเงินดังกล่าวผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องเรียนและห้องพิเศษและปรับปรุงห้องตามเจตนารมณ์ของผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีกบางส่วนเช่นบริเวณโดยรอบ,ห้องครัว,สนาม ฯลฯ ยังคงต้องปรับปรุงต่อไป

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งให้ นายอำพล ศิริพันธ์ มาทำหน้าที่รองผู้อำนวยการซึ่งจะได้ช่วยดูแลงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องบุคลากรครูต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากครูสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จนทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาและหาแนวทางที่จะทำให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับโรงเรียนสาธิตใหม่ ขณะนี้ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ จากข้อบังคับนี้จึงให้โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานอิสระและอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจควบคุมดูแล

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนา
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ไหว้สวย พูดไพเราะ
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นองค์กรเปี่ยมสุข (Happiness Organization)

หลักสูตร[แก้]

 • ระดับชั้นบริบาล
  • หลักสูตรปกติ
 • ระดับชั้นอนุบาล
  • หลักสูตรปกติ
 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • หลักสูตรปกติ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • หลักสูตรทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร และนวัตกรรม (Science Communication Innovation Program : SCIP)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]