โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
The Laboratory School of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Logo nstru.png
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษา)
คำขวัญความรู้ คู่คุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนา
สถาปนาพ.ศ. 2550
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการจำเริญ คงไกร (2551)
สี         สีฟ้า-สีชมพู
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสาธิต จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตได้เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยเปิดเรียนในระดับอนุบาล มีนักเรียน ๖๐ คน และเตรียมอนุบาลมีนักเรียน ๓๐ คน ใช้อาคารเรือนนอนวนาวัน เป็นสถานที่เรียน เรียกว่าโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช มี ดร.ไพศาล นิ่มสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ โรงเรียนสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สังกัดในคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายที่จะทดลองเปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาโดยเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่๑ หลักสูตรสองภาษา จำนวน ๑ ห้องเรียนมีนักเรียน ๒๓ คนและในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสองภาษา ๑ ห้องเรียน จำนวน ๒๒ คน และหลักสูตรปกติ(กึ่งภาษา) อีก ๑ห้องเรียน จำนวน ๒๙ คน โดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructioniosm)เพื่อให้การบริหารโรงเรียนสาธิตมาความคล่องตัวและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายจำเริญ คงไกร มาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๑ โดยใช้อาคารเรียนการศึกษาพิเศษ อาคาร ๒๖ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทางมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นพิเศษโดยได้จัดของบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวร ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ ตามความจำเป็น ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเรียนเชิญคุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีและอาราธนานิมนต์ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญฉวางได้มาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ E ๒/๒๕๕๒ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ชื่ออาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู(สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย) ขนาดสูง ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่งและได้สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวขาดครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนักเรียนแต่ละห้องเป็นผู้ดำเนินการได้เงินจำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท ซึ้งจำนวนเงินดังกล่าวผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องเรียนและห้องพิเศษและปรับปรุงห้องตามเจตนารมณ์ของผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีกบางส่วนเช่นบริเวณโดยรอบ,ห้องครัว,สนาม ฯลฯ ยังคงต้องปรับปรุงต่อไป

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งให้ นายอำพล ศิริพันธ์ มาทำหน้าที่รองผู้อำนวยการซึ่งจะได้ช่วยดูแลงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องบุคลากรครูต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากครูสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จนทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาและหาแนวทางที่จะทำให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับโรงเรียนสาธิตใหม่ ขณะนี้ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ จากข้อบังคับนี้จึงให้โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานอิสระและอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจควบคุมดูแล

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนา
  • อัตลักษณ์โรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ไหว้สวย พูดไพเราะ
  • เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นองค์กรเปี่ยมสุข (Happiness Organization)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]