โรงเรียนโยธินบำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโยธินบำรุง
Yotinbumrung.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yothinbamrung School
อักษรย่อ ย.บ. / Y.B.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484

โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ตั้ง 283 ถนนราชดำเนิน (ค่ายวชิราวุธ) ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุง
โรงเรียนโยธินบำรุง

โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดย พลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) ผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ได้เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 1-4 เมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปลาย ในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทัพบกไทย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง ใช้ย่อว่า ทบอ.โยธินบำรุง ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา

ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน เป็นชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น และได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2517 การขยายชั้นเรียนได้ดำเนินการ ในขณะ นายรัตน์ ชนะทัพ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นอกจากนั้นท่านยังได้ร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ ในโรงเรียน ขอโอนโรงเรียนไปสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29/2515 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไป

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุง ได้สังกัด สพฐ. เมื่อ พ.ศ. 2524 หลังจากตั้งโรงเรียนได้ 40ปี โดยมีรายนามผู้อำนวยการ และ วาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายนุกูล ณ นคร 2524 - 2525
2 นายเสถียร สุคนธ์ 2526 - 2531
3 นายไสว สุวรรณอักษร 2532 - 2535
4 นายมงคล สุคนธชาติ 2536 - 2537
5 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ 2538 - 2543
6 นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 2544 - 2547
7 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี 2547 - 2553
8 นายชลอ ลาชโรจน์ 2553 - 2556
9 ดร. ส.สมบัติ มีสุนทร 2556 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

อนุสาวรีย์วีรไทย-สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
 • นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • นายอนันต์ แดงเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
 • นายสมศักดิ์ คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 • นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล

อาคารในโรงเรียน[แก้]

เนื่องจากโรงเรียนโยธินบำรุง เป็นโรงเรียนเดินเรียน ยกเว้นนักเรียนแผนพิเศษที่มีห้องประจำ มีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร แต่ละอาคาร ตั้งชื่อเป็นชื่อดอกไม้ต่างๆ ดังนี้

 • อาคาร 1 อาคารดอกแก้ว เป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 สอนวิชาดนตรีสากลและวิชาศิลปะ

ชั้น 2 สอนวิชาดนตรีไทย

 • อาคาร 2 อาคารปาหนัน เป็นอาคาร 3ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องพฤกศาสตร์และห้องปกครอง

ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนแผนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น 3 ห้องสอนวิชานาฏศิลป์ และ ห้องสอนวิชาศิลปะเต้นรำ

 • อาคาร 3 อาคารจันทร์หอม เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นพื้นที่โล่งไม่มีห้อง

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องพักครูพละศึกษาและสังคมศึกษา อีกทั้งยังมีห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและประวัติศาสตร์ 1 และ 2

ชั้น 3 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา

ชั้น 4 ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสังคม

 • อาคาร 4 อาคารพุดชมพู เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องแนะแนว และห้องสมุด

ชั้น 2 วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน

ชั้น 3 และชั้น 4 สอนวิชาภาษาไทย และภาษาเกาหลี

 • อาคาร 5 อาคารพุทธรักษา เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องวิชาการ ห้องประชาสัมพันธ์และห้องคณะกรรมการนักเรียน

ชั้น 2 ห้องสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

 • อาคาร 6 อาคารเฟื่องฟ้า เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องสอนชีวะวิทยา2 และ ห้องประชุมเล็กเสนาณรงค์(ห้องโสต)

ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาฟิสิกส์ ห้องเคมี ห้องชีวะ1

ชั้น 4 เป็นห้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาชั้นต้น

 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วยโรงฝึกงานและห้องยานยนต์
 • อาคาร 8 อาคารธรรมรักษา เป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องสอนคหกรรม

ชั้น 2 เป็นห้องสอนงานบ้าน

 • อาคาร 9 อาคารโมลีโลกสยาม เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นโรงยิมและหอประชุม

สิ่งที่ก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • หลังคาโดม ลานอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างอาคาร3และ4(สนามตะกร้อเก่า)
 • ป้ายโรงเรียนบริเวณทิศตะวันตกของป้ายพ่อจ่าดำ(ต้นหูกวาง)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูปสวนพระพุทธศาสนา
 • อนุสาวรีย์วีรไทย เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารเตรียมรบ สองมือจับปืนติดดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า “จ่าดำ” หรือ “เจ้าพ่อดำ” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ทหารไทยในภาคใต้ ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484

ผลงานโดดเด่น[แก้]

 • โรงเรียนโยธินบำรุงได้รับคัดเลือกจาก 1 ใน 10 โรงเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School.)จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552
 • รางวัลพระราชทาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2548 รหัสโครงการ 7-80000-002
 • นักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันแกะสลัก,งานใบตอง,นาฏศิลป์,ขับร้องเพลง ในงานศิลปหัตกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดชุมพร และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ
 • นักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุง ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งขัน ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

 • ที่ตั้ง : 283 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ย.บ. / Y.B.
 • โทรศัพท์ : 075-311811, 313271-3
 • โทรสาร : 075-383269
 • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
 • สีประจำโรงเรียน : เขียว - เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแก้ว
 • เพลงประจำโรงเรียน : เพลงเลือดวีรไทย,เพลงมาร์ชโยธินบำรุง

เพลงมาร์ชโยธินบำรุง[แก้]

เกียรติศักดิ์ ลือนาม งามสง่า

ดังแสงสาด ส่องหล้า รุ่งรังสี

โยธินบำรุง รวมคุณค่า สามัคคี

กิจกรรมดี พัฒนาชีวิต นิจนิรันดร์

สีเขียวเด่น เปรียบดังเป็น รั้วป้องชาติ

เหลืองพิลาส คือธรรมทอง ผ่องเฉิดฉัน

แหล่งหลอมใจ หลอมปัญญา หลอมชีวัน

มุ่งสร้างสรรค์ เทิดศักดิ์ศรี แห่งวีรชน

อนุสาวรีย์ วีรไทย รวมใจมั่น

(*,*)ซ้ำ

เป็นมิ่งขวัญ รวมน้ำใจ ก่อเกิดผล

พลเอกหลวงเสนาณรงค์ บันดาลดล

สถานศึกษา มอบเยาวชน ด้วยอาทร

ถิ่นดอกแก้ว ขาวสะอาด หอมพิสุทธิ์

พราวพริ้งสุด สง่ายิ่ง ดั่งสิงขร

โยธินบำรุง จะดำรง คงบวร

คู่นครศรีธรรมราช ตลอดกาล

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมการรับน้องใหม่ และ ปฐมนิเทศ
 • กล่าวคำปฏิญานตน ต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย และจะเรียกว่าตัวเองว่า ลูกพ่อดำ
 • พิธีไหว้ครู-การทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสี ภายในโรงเรียน

การแบ่งคณะสีในการแข่งขัน

██ พรรคนักรบ สีแดง

██ พรรคนพรัตน์ สีเหลือง

██ พรรคยุทธจักร สีเขียว

██ พรรคฉัตรพล สีน้ำเงิน

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครเกมส์"
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • งานมหกรรมวิชาการ "วันมัธยมศึกษา"
 • งานแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการ และ คุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ม.6 และ ม.3

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนทั่วไป
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP)
 • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
 • แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป

ศิษย์เก่าคนดัง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]