โรงเรียนโยธินบำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโยธินบำรุง
Yotinbumrung.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yothinbamrung School
อักษรย่อ ย.บ. / Y.B.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484

โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ตั้ง 283 ถนนราชดำเนิน (ค่ายวชิราวุธ) เขตเทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดย พลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) ผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ได้เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 1-4 เมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปลาย ในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทัพบกไทย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง ใช้ย่อว่า ทบอ.โยธินบำรุง ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา

ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน เป็นชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น และได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2517 การขยายชั้นเรียนได้ดำเนินการ ในขณะ นายรัตน์ ชนะทัพ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นอกจากนั้นท่านยังได้ร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ ในโรงเรียน ขอโอนโรงเรียนไปสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29/2515 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไป

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุง ได้สังกัด สพฐ. เมื่อ พ.ศ. 2524 หลังจากตั้งโรงเรียนได้ 40ปี โดยมีรายนามผู้อำนวยการ และ วาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายนุกูล ณ นคร 2524 - 2525
2 นายเสถียร สุคนธ์ 2526 - 2531
3 นายไสว สุวรรณอักษร 2532 - 2535
4 นายมงคล สุคนธชาติ 2536 - 2537
5 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ 2538 - 2543
6 นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 2544 - 2547
7 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี 2547 - 2553
8 นายชลอ ลาชโรจน์ 2553 - 2556
9 ดร. ส.สมบัติ มีสุนทร 2556-2559
10 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค 2559-ปัจจุบัน


อาคารในโรงเรียน[แก้]

เนื่องจากโรงเรียนโยธินบำรุง เป็นโรงเรียนเดินเรียน ยกเว้นนักเรียนแผนพิเศษที่มีห้องประจำ มีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร แต่ละอาคาร ตั้งชื่อเป็นชื่อดอกไม้ต่างๆ ดังนี้

 • อาคาร 1 อาคารดอกแก้ว เป็นอาคาร 2 ชั้น
 • อาคาร 2 อาคารปาหนัน เป็นอาคาร 3ชั้น
 • อาคาร 3 อาคารจันทร์หอม เป็นอาคาร 4 ชั้น
 • อาคาร 4 อาคารพุดชมพู เป็นอาคาร 4 ชั้น
 • อาคาร 5 อาคารพุทธรักษา เป็นอาคาร 4 ชั้น
 • อาคาร 6 อาคารเฟื่องฟ้า เป็นอาคาร 4 ชั้น
 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วยโรงฝึกงานและห้องยานยนต์
 • อาคาร 8 อาคารธรรมรักษา เป็นอาคาร 2 ชั้น
 • อาคาร 9 อาคารโมลีโลกสยาม เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นโรงยิมและหอประชุม

สิ่งที่ก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • หลังคาโดม ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

 • กล่าวคำปฏิญานตน ต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย และจะเรียกว่าตัวเองว่า ลูกพ่อดำ
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสี ภายในโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 9 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่แม่พิมพ์ (Basic Teacher Training Program : BTTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คณิต) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษา (ศิลป์-ภาษา) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และทั่วไป (ศิลป์-ทั่วไป) จำนวน 1 ห้องเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]