วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
Maehongson Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.มส. / MCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา 17 เมษายนพ.ศ. 2545
ประเภท วิทยาเขต สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อำนวยการ นายคมสันต์ คูสินทรัพย์
ที่ตั้ง 36 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สีประจำสถาบัน              สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์ www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา[1] โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น[2]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อนสอน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 • อำเภอปาย
 • อำเภอปางมะผ้า
 • อำเภอขุนยวม
 • อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 • อำเภอแม่ลาน้อย
 • อำเภอแม่สะเรียง
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์ไทใหญ่ศึกษาขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่งในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]