รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องอิสริยาภรณ์ รวมทั้งทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานแก่ผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า แบ่งออกสำหรับพระราชทานฝ่ายหน้าจำนวน 30 สำรับ และฝ่ายในจำนวน 20 สำรับ นอกจากนี้ ยังสามารถพระราชทานแก่เจ้านายหรือผู้มีเกียรติจากต่างประเทศซึ่งไม่นับรวมกับจำนวนดังกล่าว

มหาสวามิศราธิบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

มหาสวามินีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน)[แก้]

รายพระนามและชื่อสตรีที่ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า เป็นชั้นสูงสุดของเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่พระราชทานให้แก่ฝ่ายใน

  ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2436 พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (ตำแหน่งมหาสวามินี) [1]
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี [2]
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระวรราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาค
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
พระเจ้าราชวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์
เจ้าดารารัศมี
เจ้าจอมแพ
พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
พ.ศ. 2438 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา [3]
พ.ศ. 2439 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล [4]
พ.ศ. 2441 เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม [5]
พ.ศ. 2442 เจ้าจอมมารดาสำลี [6]
พ.ศ. 2443 พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ [7]
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
พ.ศ. 2446 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประภัศร [8]
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมมารดาโหมด [9]
พ.ศ. 2449 พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท [10]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี [11]
พ.ศ. 2463 พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (ดาราประดับเพชร) [12]
พ.ศ. 2464 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ [13]
พ.ศ. 2465 พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี (ตำแหน่งมหาสวามินี ภายหลังถูกถอนออกจากตำแหน่ง) [14][15][16]
พ.ศ. 2468 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [17]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2468 หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา (ตำแหน่งมหาสวามินี) [18]
พ.ศ. 2469 พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารี [19]
เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2472 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี [20]
พ.ศ. 2473 พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค [21]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2478 พระราชชนนีศรีสังวาลย์ [22]
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. 2484 หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา [23]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (ดาราประดับเพ็ชร) [24]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร
หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์
หม่อมหลวงบัว กิติยากร
หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา
พ.ศ. 2496 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม [25]
พ.ศ. 2501 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [26]
พ.ศ. 2508 เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5 [27]
พ.ศ. 2511 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา [28]
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา [29]
พ.ศ. 2518 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ [30]
พ.ศ. 2527 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [31]
พ.ศ. 2534 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา [32]
พ.ศ. 2543 หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล [33]
พ.ศ. 2547 หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา [34]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2560 พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา [35]
พ.ศ. 2562 พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ [36]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ [37]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [38]

ผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า)[แก้]

  ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2416 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง)
เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช)
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร)
เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ลมั่ง)
เจ้าพระยายมราช (เฉย)
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี)
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)
พ.ศ. 2417 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง)
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ)
พ.ศ. 2419 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเจริญผลภูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2422 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
เจ้าพระยาพลเทพ (รอด)
พ.ศ. 2424 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พ.ศ. 2429 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ [39]
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
เจ้าพระยาพลเทพ (พุ่ม)
พ.ศ. 2430 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม [40]
พ.ศ. 2431 พระยาภาสกรวงศ์ (พร) [41]
พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย [42]
เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) [43]
พ.ศ. 2436 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ [44]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิธาดา
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล
พ.ศ. 2438 เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดี (อับดุลฮามิต) [45]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ [3]
พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม)
เจ้าพระยานรรัตนราชมานิต (โต) [46]
พ.ศ. 2439 เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ [4]
พ.ศ. 2440 เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) [47]
พ.ศ. 2443 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ [7]
เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์
พ.ศ. 2446 เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่าน (สุริย) [48]
พ.ศ. 2447 เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร [49]
พ.ศ. 2448 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม) [50]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ [51]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช [52]
พ.ศ. 2449 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวทย์) [10]
พ.ศ. 2451 เจ้าพระยายมราช (ปั้น) [53]
พ.ศ. 2452 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม) [54]
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย) [55]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2453 เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงษ์) [56]
พ.ศ. 2454 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน) [11]
พ.ศ. 2455 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร [57]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [58]
หม่อมเจ้าพร้อม
พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง
พระยาสีหราชเดโชไชย
พ.ศ. 2456 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [59]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พ.ศ. 2457 เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน) [60]
พ.ศ. 2459 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [61]
พ.ศ. 2460 จางวางเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณกรุงเทพ) [62]
พ.ศ. 2463 เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร) [12]
พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [13]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ ณกรุงเทพ)
เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
พ.ศ. 2465 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ [14]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. 2466 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ [63]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)
พ.ศ. 2467 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช [64]
เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
พ.ศ. 2468 เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) [65]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [19]
เจ้าแก้วนวรัฐ [66]
พ.ศ. 2470 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร [67]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
พ.ศ. 2472 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช [20]
พ.ศ. 2474 นายพลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ [68]
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2481 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [69]
นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)
พ.ศ. 2482 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร [70]
พ.ศ. 2484 จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) [71]
พ.ศ. 2486 พลเอก พจน์ พหลโยธิน [72]
พ.ศ. 2488 ปรีดี พนมยงค์ [73]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร [24]
หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร
หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
พ.ศ. 2496 จอมพล ผิน ชุณหะวัณ [25]
พ.ศ. 2500 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [74]
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
พระยาศรีวิสารวาจา
พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [75]
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
พ.ศ. 2504 พลเอก ถนอม กิตติขจร [76]
พ.ศ. 2505 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ [77]
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
พระยาบริรักษ์เวชชการ
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
พ.ศ. 2506 พลจัตวา หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ [78]
พลเอก หลวงสุรณรงค์
พ.ศ. 2507 ศรีเสนา สมบัติศิริ [79]
พลเอก หลวงกัมนาทแสนยากร
พลเอก ประภาส จารุเสถียร
พจน์ สารสิน
พ.ศ. 2509 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล [80]
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
พระบำราศนราดูร
พ.ศ. 2510 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล [81]
พระสุทธิอรรถนฤมนตร์
ควง อภัยวงศ์
พ.ศ. 2511 พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล [28]
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์
พันเอก ถนัด คอมันตร์
พระประกาศสหกรณ์
เสริม วินิจฉัยกุล
สัญญา ธรรมศักดิ์
พ.ศ. 2514 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ [82]
พันเอก นายวรการบัญชา
พ.ศ. 2516 พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล [83]
พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช [30]
ประกอบ หุตะสิงห์
พ.ศ. 2519 หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ [84]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ
พ.ศ. 2520 พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร [85]
กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร [86]
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
กิตติ สีหนนทน์
พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [87]
พ.ศ. 2526 สมหมาย ฮุนตระกูล [88]
พ.ศ. 2527 หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ [31]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
จินดา บุญยอาคม
พ.ศ. 2528 หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ [89]
หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
พ.ศ. 2529 พระยาบุรณศิริพงษ์ [90]
พลเอก นวล จันทร์ตรี
พ.ศ. 2531 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี [91]
เชาวน์ ณศีลวันต์
พ.ศ. 2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ [92]
พ.ศ. 2534 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร [93]
ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [94]
พ.ศ. 2535 จิตติ ติงศภัทิย์ [95]
พ.ศ. 2537 ภาวาส บุนนาค [96]
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล [97]
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
พ.ศ. 2539 พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [98]
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
พลเรือเอก นิรันดร์ ศิรินาวิน
พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
แก้วขวัญ วัชโรทัย
ขวัญแก้ว วัชโรทัย
พ.ศ. 2540 พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [99]
พลเอก ดำรง สิกขะมณฑล
พ.ศ. 2541 พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ [100]
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
จาด อุรัสยะนันทน์
พ.ศ. 2542 อำพล เสนาณรงค์ [101]
จำรัส เขมะจารุ
พลตรี ประถม บุรณศิริ [102]
พ.ศ. 2544 หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล [103]
พ.ศ. 2545 พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา [104]
สุเมธ ตันติเวชกุล
พ.ศ. 2546 ศักดา โมกขมรรคกุล [105]
พ.ศ. 2547 สวัสดิ์ วัฒนายากร [106]
แผน วรรณเมธี
พ.ศ. 2548 สงคราม ทรัพย์เจริญ [107]
พ.ศ. 2550 เกษม วัฒนชัย [108]
พลากร สุวรรณรัฐ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2560 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล [109]
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา [110]
พ.ศ. 2561 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [111]
พ.ศ. 2562 พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ [112]

ชาวต่างประเทศ[แก้]

  ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

ฝ่ายใน[แก้]

ปี ประเทศ พระนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2452  เยอรมนี เจ้าหญิงเอลีซาเบ็ทแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค [113]
พ.ศ. 2498  ลาว พระนางคำผูย [114]
พ.ศ. 2503  บริเตนใหญ่ เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล เลดีโอกิลวี [115]
พ.ศ. 2503  เยอรมนี วิลเฮ็ลมีเนอ ลึพเคอ [115]
พ.ศ. 2503  โปรตุเกส แจรทรูดซ์ โรดริคซ์ โทมาซ [115]
พ.ศ. 2503  อิตาลี คารลา กรอนกี [115]
พ.ศ. 2503  นอร์เวย์ เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ [116]
พ.ศ. 2503  ลักเซมเบิร์ก แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก [116]
พ.ศ. 2503  เนเธอร์แลนด์ เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์ [116]
พ.ศ. 2503  สเปน การ์เมน โปโล เด ฟรังโก [116]
พ.ศ. 2505  มาลายา เตงกู บุดรีอะห์ บินตี เตงกู อิสเมล [117]
พ.ศ. 2506  ไต้หวัน ซ่ง เหม่ย์หลิง [118]
พ.ศ. 2506  กรีซ เจ้าหญิงไอรีนแห่งกรีซและเดนมาร์ก [119]
พ.ศ. 2506  ฟิลิปปินส์ เอวังเฮลิน่า มาคาราอิก มากาปากาล [120]
พ.ศ. 2511  ฟิลิปปินส์ อีเมลดา มาร์กอส [121]
พ.ศ. 2524 เกาหลีใต้ อี ซุนจา [122]
พ.ศ. 2529  เนปาล สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ [123]
พ.ศ. 2530  สเปน สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน [124]
พ.ศ. 2533  มาเลเซีย รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู บัยนุน บินติ โมห์ด อาลี [125]
พ.ศ. 2543  มาเลเซีย ตวนกู สิตี ไอชาห์ [126]
พ.ศ. 2545  บรูไน มาเรียม อับดุล อาซิซ [127]
พ.ศ. 2546  สวีเดน สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน [128]
พ.ศ. 2552  มาเลเซีย รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู นูร์ ซาฮิระห์ [129]
พ.ศ. 2556  มาเลเซีย สุลตานะห์ ฮัจญะห์ ฮามีนะห์ ฮามีดุน [130]

ฝ่ายหน้า[แก้]

ปี ประเทศ พระนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2441  เยอรมนี อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
พ.ศ. 2442 อียิปต์ เคดีฟอับบาสที่ 2
พ.ศ. 2445 บูคารา อับดุล อัลอาฮัด ข่าน [131]
พ.ศ. 2449  อิตาลี เจ้าชายแฟร์ดีนันโด ดยุกแห่งเจนัว [132]
พ.ศ. 2484  ญี่ปุ่น ฮิเดกิ โทโจ
พ.ศ. 2497  กัมพูชา สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์ [133]
พ.ศ. 2498  ลาว สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา [114]
พ.ศ. 2500  เวียดนามใต้ โง ดิ่ญ เสี่ยม [134]
พ.ศ. 2501  เดนมาร์ก เจ้าชายแอกเซิลแห่งเดนมาร์ก [135]
พ.ศ. 2503  อินโดนีเซีย ซูการ์โน [136]
พ.ศ. 2503  พม่า วี่น-มอง [137]
พ.ศ. 2503  เยอรมนี ไฮน์ริช ลึพเคอ [115]
พ.ศ. 2503  อิตาลี โจวันนี กรอนกี [115]
พ.ศ. 2504  อาร์เจนตินา อาร์ตูโร ฟรอนดิชิ [138]
พ.ศ. 2505  มาเลเซีย ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน [139]
พ.ศ. 2506  ญี่ปุ่น เจ้าชายโนบูฮิโตะ ทากามัตสึโนะมิยะ [118]
พ.ศ. 2506  ลาว สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา [140]
พ.ศ. 2544  เดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก พระราชสวามี [141]
 เดนมาร์ก สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
พ.ศ. 2546  เนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ [142]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ทรงตั้งมหาสวามินีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๐, ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๕, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๗๔
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูป และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเศกครั้งหลัง, เล่ม ๑๒, ตอน ๓๓, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๓๐๔
 4. 4.0 4.1 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๓๕๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่านใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 10. 10.0 10.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๘๙๓
 11. 11.0 11.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๘๓
 12. 12.0 12.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๐๒
 13. 13.0 13.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๔๗๑
 14. 14.0 14.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๓๔๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตำแหน่งมหาสวามินีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ก, ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๑๒๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ถอนมหาสวามินีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าออกเสียจากตำแหน่ง, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๑๘๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๑๑
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายในตำแหน่งมหาสวามินี, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๓๖๖๙
 19. 19.0 19.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๓๐๙๓
 20. 20.0 20.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๑๘๔๖
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๓๐๗๘
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๒, ตอน ๐ง, ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘, หน้า ๑๙๘๐
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒
 24. 24.0 24.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 25. 25.0 25.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๒๙ ง, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๐๕๑
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 28. 28.0 28.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๒๕
 30. 30.0 30.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 31. 31.0 31.1 ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 32. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔) เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 34. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา,เล่ม ๑๒๑, ตอน ๑๑ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 35. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (51ข): 1. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2017-10-13. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 36. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์". ราชกิจจานุเบกษา. 136 (17ข): 1. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-06-18. สืบค้นเมื่อ 2022-04-18. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |url= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 37. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 11. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 38. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 12. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 39. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓, ตอน ๔๖, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๓๘๕
 40. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๔, ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๘
 41. ราชกิจจานุเบกษา, การพิธีฉัตรมงคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๕, ตอน ๓๖, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๓๑๐
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๒๙๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานสัญญาบัตรและเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๕๐, ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๕๐
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗
 45. ราชกิจจานุเบกษา, การเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเป็นเจ้าพระยาไทรบุรี และพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายน่า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒ , ตอน ๒๒, ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๘, หน้า ๑๘๙
 46. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องยศแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน, เล่ม ๑๓, ตอน ๑, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๔
 47. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๔, ตอน ๔๑, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า๗๐๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๖
 49. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า, เล่ม ๒๒, ตอน ๒๖, ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๕๘๐
 51. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า , เล่ม ๒๒, ตอน ๓๕, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๗๖๒
 52. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๔๙
 53. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 54. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๘๔๗
 55. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๒๓๙๗
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๔๐๐
 57. ราชกิจจานุเบกษา, การสถาปนาพระอิสริยยศ หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ขึ้นเป็นพระวรวงษ์เธอพระองค์เจ้า, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๒๔๕
 58. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๘๒๙
 59. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๐, ตอน ๐ ง, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๙๖๑
 60. ราชกิจจานุบเกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๙
 61. ราชกิจจานุบเกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๓, ตอน ๐ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๑๙๓
 62. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราจุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๔, ตอน ง, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๓๑๗๓
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๒๗
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๑, ตอน ๐ ง, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๖๕๕
 65. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๕๑
 66. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๓, ตอน๐ ง, ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙, หน้า ๓๙๙๔
 67. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๔, ตอน ๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๕๖๖
 68. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 69. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๘๐๑
 70. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๙
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (จอมพล หลวงพิบูลสงคราม) เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๘๕
 72. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๐, ตอน ๔๙ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๙๑๙
 73. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๒, ตอน ๗๐ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘, หน้า ๑๙๐๐
 74. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔, ตอน ๔๗ ง, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐, หน้า ๑๒๐๗
 75. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 76. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 77. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 78. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๙
 79. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 80. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 81. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 82. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๘, ตอน ๔๙ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๑๘
 83. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 84. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 85. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔, ตอน ๔๔ ง, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๒๒๐๑
 86. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 87. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 88. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 89. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 90. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 91. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 92. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 93. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 94. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปฐมจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ นายดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๖๗ ง, ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๙๒๙๖
 95. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 96. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๖
 97. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 98. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เก็บถาวร 2014-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 99. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 100. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 101. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 102. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) แก่ พลตรี ประถม บุรณศิริ), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๑๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๖
 103. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2021-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 104. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 105. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 106. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 107. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย เก็บถาวร 2021-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 108. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย) เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 109. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔, ตอน ๕๓ ง, ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑
 110. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔, ตอน ๕๘ ข, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑
 111. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๕, ตอน ๑ ข, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑, หน้า ๑
 112. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒,หน้า ๒
 113. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 26, ตอน0 ง, 6 มีนาคม พ.ศ. 2452, หน้า 2625
 114. 114.0 114.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 72, ตอน 56 ง, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498, หน้า 1856
 115. 115.0 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 81, ตอน 85 ง, 8 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 2303
 116. 116.0 116.1 116.2 116.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-04-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 82, ตอน 113 ง, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2508, หน้า 3263
 117. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งสหพันธ์มลายา เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 79, ตอน 71 ง, 7 สิงหาคม พ.ศ. 2505, หน้า 1724
 118. 118.0 118.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 81, ตอน 22 ง, 3 มีนาคม พ.ศ. 2507, หน้า 572
 119. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 80, ตอน 35 ง, 9 เมษายน พ.ศ. 2506, หน้า 1105
 120. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 81, ตอน 70 ง, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2507, หน้า 2026
 121. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 85, ตอน 32 ง ฉบับพิเศษ 14 เมษายน พ.ศ. 2511, หน้า 14
 122. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 100, ตอน 102 ง ฉบับพิเศษ, 22 มิถุนายน พ.ศ. 2526 , หน้า 12
 123. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 103, ตอน 80 ง, 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2529, หน้า 2023
 124. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-08-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 104, ตอน 257 ง, 10 ธันวาคม พ.ศ. 2530, หน้า 8370
 125. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 107, ตอน 256 ง, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533, หน้า 11044
 126. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านซาลาฮุดดิน อับดุล อาซิซ ชาห์ และสมเด็จพระราชินี ตอนกูซีตี ไอซาห์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 117, ตอน 16 ข, 18 สิงหาคม พ.ศ. 2543, หน้า 1
 127. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าแด่พระมเหสีแห่งบรูไนดารุสซาลาม เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 119, ตอน 13 ข, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545, หน้า 1
 128. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เก็บถาวร 2014-07-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 120, ตอน 4 ข, 7 มีนาคม พ.ศ. 2546, หน้า 1
 129. ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 126, ตอน 4 ข, 12 มีนาคม พ.ศ. 2552, หน้า 1
 130. ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 130, ตอน 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, หน้า 1
 131. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 19, ตอน 9, 1 มิถุนายน พ.ศ. 2445, หน้า 147
 132. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 23, ตอน 27, 30 กันยายน พ.ศ. 2449, หน้า 679
 133. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 71, ตอน 86 ง, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497, หน้า 2936
 134. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 74, ตอน 71 ง, 27 สิงหาคม พ.ศ. 2500, หน้า 2136
 135. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 75, ตอน 46 ง, 17 มิถุนายน พ.ศ. 2501, หน้า 1798
 136. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม 77, ตอน 19 ง, 15 มีนาคม พ.ศ. 2503, หน้า 826
 137. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 77, ตอน 28 ง, 5 เมษายน พ.ศ. 2503, หน้า 1169
 138. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 79, ตอน 22 ง, 6 มีนาคม พ.ศ. 2505, หน้า 558
 139. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม ๒ เรื่อง, เล่ม 79, ตอน 71 ง, 7 สิงหาคม พ.ศ. 2505 , หน้า 1725
 140. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม 80, ตอน 35 ง, 9 เมษายน พ.ศ. 2506, หน้า 1106
 141. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก แห่งเดนมาร์ก พระราชสวามี และเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 118, ตอน 2 ข, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544, หน้า 1
 142. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอน 6 ข, 25 มีนาคม พ.ศ. 2547, หน้า 1

บรรณานุกรม[แก้]

 • สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม, พระนคร, โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.