รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ร.ว.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ (อังกฤษ: The Ratana Varabhorn order of Merit) เรียกอย่างย่อว่า ตรารัตนาวราภรณ์ และมีอักษรย่อว่า ร.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 เพื่อเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา โดยเมื่อแรกสถาปนานั้นจะพระราชทานสำหรับฝ่ายหน้าเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 พระองค์จึงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรย์รัตนวราภรณ์สำหรับพระราชทานฝ่ายในด้วย[1][2] เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์จัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 5 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[3] ปัจจุบัน พ้นสมัยพระราชทานแล้ว

รายพระนามและรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร
พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต)
พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พระยาบำเรอบริรักษ์ (สาย ณ มหาชัย)
พระยามหาโยธา (ฉ่าง แสง-ชูโต)
พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)
พระยาอมรฤทธิธำรง (บุญชู บุนนาค)
เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)
พระยาชาติเดชอุดม (หม่อมราชวงศ์โป๊ะ มาลากุล)
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
พระยารณไชยชาญยุทธ (ทองสุก โชติกเถียร)
พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)
พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)
พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี)
พระยาบำเรอภักดิ์ (อุ่น ไชยาคำ)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์)
เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร)
พระยาศุภกรณ์บรรณสาร (นุ่ม วสุธาร)
พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
พ.ศ. 2455 พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย ศิลป์) [4]
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [5]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร [6]
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) [7]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [8]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
พ.ศ. 2456 พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) [9]
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [10]
พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน (เล็ก โกมารภัจ) [11]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน [12]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ [13]
เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน)
พ.ศ. 2457 เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน) [14]
เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [15]
พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ [16]
พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ) [17]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
พระยาอนุชิตชาญชัย (พงศ์ สวัสดิ-ชูโต)
พ.ศ. 2459 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) [18]
พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) [19]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ [20]
พ.ศ. 2460 เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) [21]
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [22]
พ.ศ. 2461 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ [23]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
พ.ศ. 2463 พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) [24]
พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ [25]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)
พระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์)
พระยาไพชยนตเทพ (หม่อมราชวงศ์ลภ อรุณวงศ์)
พระยาราชสาส์นโสภณ (สอาด ชูโต)
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
พ.ศ. 2465 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [26]
เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา)
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา [27]
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [28]
พ.ศ. 2467 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [29]
พระยาสุจริตธำรง (อู๊ด สุจริตกุล) [30]
พ.ศ. 2468 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [31]
พ.ศ. 2485 แปลก พิบูลสงคราม [32]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [33]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ก, ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๘๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมข้อความในพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๓๐๒
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๕๘๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๖๔๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๓๙๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๖๕๕
 8. [ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๑, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๒๒๐๗]
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๐, ตอน ง, ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๐, ตอน ง, ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๕๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖, เล่ม ๓๐, ตอน ง, ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๖๖๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖, เล่ม ๓๐, ตอน ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๘๕๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖, เล่ม ๓๐, ตอน๐ ง, ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๒๔๓๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๓๕๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๒๓๗๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ , เล่ม ๓๒, ตอน ง, ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๗๒๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๒, ตอน ง, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๒๓๙๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๓ ตอน ง, ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๑๙๒๙
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๓, ตอน ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๗๓๙
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๓, ตอน ง, ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๙๒๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๔, ตอน ง, ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๒๘๙๙
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๔, ตอน ง, ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๒๙๙๒
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๕, ตอน ง, ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๒๖๑๒
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๓๗, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๓๓๘๘
 25. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๓๘, ตอน ง, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๘๙๓
 26. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๓๙, ตอน ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๗๗๒
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๙, ตอน ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๒๙๒
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๙, ตอน ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๗๗๓
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๑๔๗๙
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตรารัตนวราภรณ์, เล่ม ๔๑, ตอน ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๓๒๐๘
 31. ราชกิจจานุเบกษา, การสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่เจ้าฟ้าพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2468 ที่ในพระบรมมหาราชวัง, เล่ม 42, ตอน 0 ง, 10 มกราคม พ.ศ. 2468, หน้า 3094
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๙, ตอน ๒๔ ง, ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕, หน้า ๙๗๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๙, ตอน ๒๖ ง, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕, หน้า ๑๐๓๓
 • สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม, พระนคร, โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.