รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว หรือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส สำหรับสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม

ผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ไม่รวมผู้ที่ภายหลังได้รับพระราชทานในลำดับที่สูงขึ้น

     ยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ [2]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
เจ้าจอมมารดามรกฎ ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาแช่ม ในรัชกาลที่ 5
คุณคลี่ บุนนาค
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ 5
ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 4)
เจ้าจอมมารดาจีน
พ.ศ. 2445 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร [4]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ [5]
เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ 5 [6]
เจ้าจอมจันทร์ ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล [7]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน ในรัชกาลที่ 5 [8]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น ในรัชกาลที่ 4) [9]
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ 4)
เจ้าจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม ในรัชกาลที่ 5) [10]
ท่านผู้หญิงตลับ ยมราช
ท่านผู้หญิงวอน บดินทรเดชานุชิต
ท่านผู้หญิงพุ่ม สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์
ท่านผู้หญิงนงเยาว์ ธรรมาธิกรณาธิบดี
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) [11]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี [12]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ [13]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [14]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ [15]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา [16]
พ.ศ. 2474 ท่านผู้หญิงอรุณ วรพงศพิพัฒน์ [17]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม [18]
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
พ.ศ. 2484 ท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพลพยุหเสนา [19]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช [20]
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร
หม่อมหลวงชุบ ศุขสวัสดิ
หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ ณ อยุธยา
หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา
ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม ในรัชกาลที่ 5)
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงศรี มานวราชเสวี
ท่านผู้หญิงน้อม ศรีธรรมธิเบศ
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ [21]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล [22]
พ.ศ. 2504 หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล [23]
ท่านผู้หญิงประยงค์ เดชสหกรณ์
พ.ศ. 2505 ท่านผู้หญิงประภา ศรีธรรมาธิเบศ [24]
พ.ศ. 2507 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร [25]
พ.ศ. 2508 ท่านผู้หญิงจรวย สุรณรงค์ [26]
พ.ศ. 2509 ท่านผู้หญิงละมูล บริรักษ์เวชชการ [27]
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล [28]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล [29]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร [30]
ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2518 ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ [31]
พ.ศ. 2519 ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร [32]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา [33]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล
ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา
ท่านผู้หญิงเลื่อน ศัลวิธานริเทศ
หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์
ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน [34]
ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) [35]
พ.ศ. 2524 ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล [36]
พ.ศ. 2525 ท่านผู้หญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา [37]
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก [38]
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ [39]
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ [40]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา [41]
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ
ท่านผู้หญิงดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์
ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงประมูล ศรีพยัคฆ์
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล [42]
ท่านผู้หญิงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร [43]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
ท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร
พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม [44]
หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร
ท่านผู้หญิงเฉลิดฉลอง เนตรศิริ
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์
ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิงฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร [45]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล [46]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน
คุณวิไล อมาตยกุล
ท่านผู้หญิงเจือทอง อุรัสยะนันท์
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
คุณอาบอุไร สุคันธนาค
ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์
ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ [47]
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์
หม่อมราชวงศ์รสริน คัคณางค์
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน
ท่านผู้หญิงสายหยุด ดิฐการภักดี
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
คุณอรุณี ราชากร
คุณทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิงอ้อมบุญ สิงหลกะ
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงวรรณพิมล สรเทศน์ [48]
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิงโมลี คอมันตร์ [49]
ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์
ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร
ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล [50]
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ [51]
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ [52]
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรนี
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา [53]
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร [54]
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [55]
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน [56]
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณจันทิมา พึ่งบารมี
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณนวลแข อินทรสูต [57]
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน [58]
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร
ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ [59]
ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช [60]
พ.ศ. 2550 ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ [61]
ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ
คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน [62]
ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต [63]
ท่านผู้หญิงจำลอง แววพานิช

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป, เล่ม 28, ตอน 0 ง, 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454, หน้า 1767
 10. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม 36, ตอน 0, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462, หน้า 2324
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล, เล่ม 39, ตอน 0 ง, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465, หน้า 2283
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 40, ตอน 0 ง, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466, หน้า 2631
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 42, ตอน 0 ง, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468, หน้า 2554
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2469, หน้า 2022
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม 44, ตอน 0 ง, 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า 2566
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม 47, ตอน 0 ง, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473, หน้า 3078
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 48, ตอน 0 ง, 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474, หน้า 3084
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 56, ตอน 0 ง, 25 กันยายน พ.ศ. 2482, หน้า 1799
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 2942
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 62. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณพลอยไพลิน เจนเสน, คุณสิริกิตติยา เจนเสน)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (16ข): 1. 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 63. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณระกา นาคะชาต, คุณจำลอง แววพานิช)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (22ข): 1. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)