รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ แต่เดิมสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ หากเป็นสตรีสามัญชนที่สมรสหรือเคยสมรสจะมีคำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" ยกเว้นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและสตรีที่เป็นหม่อมห้ามพระราชวงศ์ ไม่ต้องเปลี่ยนคำนำหน้าพระนามหรือชื่อ[2] ส่วนสตรีสามัญชนที่มิได้สมรส จะมีคำหน้านามว่า "คุณ"[3]

ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" ทั้งหมด[4]

ผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ไม่รวมผู้ที่ภายหลังได้รับพระราชทานในลำดับที่สูงขึ้น

  ยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ [5]
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
เจ้าจอมมารดามรกฎ
เจ้าจอมมารดาตลับ
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
เจ้าจอมมารดาแช่ม
เจ้าคุณคลี่
พ.ศ. 2443 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ [6]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
เจ้าจอมมารดาแส
ท้าววรจันทร์ (วาด)
หม่อมจีนในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พ.ศ. 2445 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร [7]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ [8]
เจ้าจอมมารดาเหม
เจ้าจอมมารดาวาด
เจ้าจอมมารดาเลื่อน
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
เจ้าจอมเอี่ยม
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ [9]
เจ้าจอมจันทร์
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล [10]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน [11]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (หุ่น) [12]
ท้าวสมศักดิ์ (เหม)
เจ้าจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ [13]
ท่านผู้หญิง (ตลับ) ยมราช
ท่านผู้หญิง (วอน) บดินทรเดชานุชิต
ท่านผู้หญิง (พุ่ม) สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์
ท่านผู้หญิง (นงเยาว์) ธรรมาธิกรณาธิบดี
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา [14]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิง (ไล้) สุธรรมมนตรี [15]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิง (ตาด) วงษานุประพัทธ์ [16]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [17]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช [18]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา [19]
พ.ศ. 2474 หม่อมราชวงศ์อรุณ วรพงศพิพัฒน์ [20]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 นางประดิษฐ์มนูธรรม (พูนศุข พนมยงค์) [21]
พ.ศ. 2484 คุณหญิงพหลพลพยุหเสนา (บุญหลง พหลโยธิน) [22]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช [23]
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร
หม่อมหลวงชุบ สุขสวัสดิ์
หม่อมพร้อย วรวรรณ ณอยุธยา
หม่อมประยูร โสณกุล ณอยุธยา
ท้าววรคณานันท์ (ม.ร.ว. แป้ม มาลากุล)
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์)
คุณหญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ สงขลา)
คุณหญิงศรีธรรมธิเบศ (น้อม ณ สงขลา)
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ [24]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล [25]
พ.ศ. 2503 หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ [26]
คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
พ.ศ. 2504 หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล [27]
คุณหญิงประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2505 คุณหญิงศรีธรรมาธิเบศ [28]
พ.ศ. 2507 คุณหญิงจงกล กิตติขจร [29]
พ.ศ. 2508 คุณหญิงสุรณรงค์ [30]
พ.ศ. 2509 คุณหญิงบริรักษ์เวชชการ [31]
คุณหญิงสิริ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล [32]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล [33]
หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต
หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
คุณหญิงไสว จารุเสถียร
พ.ศ. 2513 หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล [34]
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตร์ [35]
คุณหญิงดุษฎี มาลากุล ณอยุธยา
พ.ศ. 2518 คุณหญิงพงา ธรรมศักดิ์ [36]
พ.ศ. 2519 คุณหญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร [37]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค
คุณหญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา [38]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล
หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
คุณหญิงศัลวิธานนิเทศ
หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์
คุณหญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
คุณหญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน [39]
คุณหญิงชวนชื่น หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) [40]
พ.ศ. 2524 คุณหญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล [41]
พ.ศ. 2525 คุณหญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา [42]
หม่อมราชวงศ์บุษบา ลดาวัลย์
คุณหญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
พ.ศ. 2526 คุณหญิงประภาศรี กำลังเอก [43]
คุณหญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ [44]
คุณเบ็ตตี้ ดูเมน
คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ [45]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา [46]
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา
คุณหญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา
คุณหญิงสุวรี เทพาคำ
คุณหญิงดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์
คุณหญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
คุณหญิงประมูล ศรีพยัคฆ์
คุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
คุณหญิงขจร ภะรตราชา
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล [47]
หม่อมหลวงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์
คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
คุณหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร [48]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
คุณหญิงยุภา อายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ)
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
คุณหญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร
พ.ศ. 2531 คุณหญิงสุกรี บุณยอาคม [49]
หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร
คุณหญิงเฉลิดฉลอง เนตรศิริ
หม่อมหลวงนวลผ่อง เสนาณรงค์
คุณพรสม กุณฑลจินดา
คุณหญิงฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์ (ฉลวย เลขยานนท์)
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร [50]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
คุณหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
คุณหญิงแส อัตถากร
คุณหญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
คุณหญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา
คุณหญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณหญิงถวิล ประกอบนิติสาร
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล [51]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์
คุณหญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
คุณหญิงเจริญ อดิเรกสาร
หม่อมหลวงเพ็ญศรี วัชโรทัย
คุณหญิงสอาด ศิรินาวิน
คุณวิไล อมาตยกุล
คุณหญิงเจือทอง อุรัสยะนันท์
คุณหญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
คุณถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
คุณอาบอุไร สุคันธนาค
คุณหญิงประเทือง คชภักดี
คุณหญิงประไพ ศิวะโกเศศ
คุณหญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์
คุณหญิงเชิญ พิศลยบุตร
คุณหญิงสุมาลี จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ [52]
หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์
หม่อมราชวงศ์รสริน คัคณางค์
หม่อมหลวงนราวดี ชัยเฉนียน
คุณหญิงดิฐการภักดี (สายหยุด บุณยรัตพันธุ์)
คุณตวันสุรวงศ์ บุนนาค
คุณหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
คุณอรุณี ราชากร
คุณทวี มณีนุตร
คุณหญิงอ้อมบุญ สิงหลกะ
คุณหญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล
คุณหญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
คุณหญิงศรีจิตรา บุนนาค
คุณหญิงสง่า อิงคุลานนท์
คุณหญิงวิระยา ชวกุล
คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
คุณหญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์วรรณพิมล สรเทศน์ [53]
พ.ศ. 2535 คุณหญิงโมลี คอมันตร์ [54]
คุณหญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์
คุณหญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
คุณหญิงสุนามัน ประนิช
คุณหญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
คุณหญิงมณฑินี มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล [55]
พ.ศ. 2539 คุณหญิงอิศรา บุรณศิริ [56]
คุณหญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
พันเอกหญิง คุณหญิงวัฒนา วัชโรทัย
คุณหญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณหญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
คุณหญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
คุณหญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล
คุณหญิงอรสา ล่ำซำ
คุณหญิงตุ่น โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์ [57]
คุณหญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
หม่อมหลวงทัดสมัย เศวตเศรนี
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 คุณหญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา [58]
คุณหญิงธิดา เศวตศิลา
หม่อมราชวงศ์บุตรี วีระไวทยะ
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
คุณหญิงเชื้อชื่น บุนนาค
คุณหญิงวรามาส สุนทรภัค
คุณหญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล
คุณหญิงภรณี มหานนท์
คุณหญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา โชติกเสถียร [59]
หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 พันตำรวจเอกหญิง คุณหญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [60]
คุณหญิงอินทิรา พลธร
หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สุวรรณจินดา
คุณหญิงสมร ภูมิณรงค์
หม่อมหลวงสารภี มิ่งเมือง
คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
พ.ศ. 2544 คุณหญิงถวิกา สารสิน [61]
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณจันทิมา พึ่งบารมี
คุณหญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณนวลแข อินทรสูต [62]
พ.ศ. 2546 หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ สารสิน [63]
หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ ล่ำซำ
หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร
หม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ
หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
คุณหญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ. 2547 คุณหญิงสมรักษ์ หุตินทะ [64]
คุณหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
คุณหญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 คุณหญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช [65]
พ.ศ. 2550 หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ [66]
คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
คุณหญิงวนิดา พูนศิริวงศ์
พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์
คุณหญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
คุณหญิงภรณี ล่ำซำ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน [67]
ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
คุณระกา นาคะชาต [68]
คุณจำลอง แววพานิช

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (หจช.), เอกสารสำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.0701.9/897 การใช้คำนำนามสตรี (พ.ศ. 2505)
 3. "สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-29. สืบค้นเมื่อ 2023-02-16.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2023-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 4 มีนาคม 2565, เล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 1.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 28, ตอน 0 ง, 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454, หน้า 1767
 13. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม 36, ตอน 0, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462, หน้า 2324
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล เก็บถาวร 2020-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 39, ตอน 0 ง, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465, หน้า 2283
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เก็บถาวร 2019-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 40, ตอน 0 ง, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466, หน้า 2631
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 42, ตอน 0 ง, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468, หน้า 2554
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2469, หน้า 2022
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 44, ตอน 0 ง, 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า 2566
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม 47, ตอน 0 ง, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473, หน้า 3078
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 48, ตอน 0 ง, 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474, หน้า 3084
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 56, ตอน 0 ง, 25 กันยายน พ.ศ. 2482, หน้า 1799
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 2942
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๗, ตอน ๔๑, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ หน้า ๑๔๔๕
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓, หน้า ๔๐
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 42. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 43. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 44. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 46. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐) เก็บถาวร 2011-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔) เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เก็บถาวร 2014-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2021-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 63. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 64. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 65. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย เก็บถาวร 2021-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 66. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย) เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 67. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณพลอยไพลิน เจนเสน, คุณสิริกิตติยา เจนเสน)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (16ข): 1. 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 68. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณระกา นาคะชาต, คุณจำลอง แววพานิช)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (22ข): 1. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)