ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ แต่เดิมสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ หากเป็นสตรีสามัญชนที่สมรสหรือเคยสมรสจะมีคำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" ยกเว้นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและสตรีที่เป็นหม่อมห้ามพระราชวงศ์ ไม่ต้องเปลี่ยนคำนำหน้าพระนามหรือชื่อ[2] ส่วนสตรีสามัญชนที่มิได้สมรส จะมีคำหน้านามว่า "คุณ"[3]

ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" ทั้งหมด[4]

ผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ไม่รวมผู้ที่ภายหลังได้รับพระราชทานในลำดับที่สูงขึ้น

  ยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ [5]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
เจ้าจอมมารดามรกฎ
เจ้าจอมมารดาตลับ
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
เจ้าจอมมารดาแช่ม
เจ้าคุณคลี่ บุนนาค
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ [6]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
เจ้าจอมมารดาแส
ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด)
เจ้าจอมมารดาจีน
พ.ศ. 2445 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร [7]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ [8]
เจ้าจอมมารดาเหม
เจ้าจอมมารดาวาด
เจ้าจอมมารดาเลื่อน
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
เจ้าจอมเอี่ยม
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ [9]
เจ้าจอมจันทร์
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล [10]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน [11]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น) [12]
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม)
เจ้าจอมมารดากลิ่น
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
หม่อมเจ้าอับศรสมาน กิติยากร
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ (ท่านผู้หญิงแป้ม มาลากุล) [13]
ท่านผู้หญิงตลับ ยมราช
ท่านผู้หญิงวอน บดินทรเดชานุชิต
ท่านผู้หญิงพุ่ม สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์
ท่านผู้หญิงนงเยาว์ ธรรมาธิกรณาธิบดี
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา [14]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี [15]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ [16]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [17]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ [18]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา [19]
พ.ศ. 2474 ท่านผู้หญิงอรุณ วรพงศพิพัฒน์ [20]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ [21]
พ.ศ. 2484 ท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพยุหเสนา [22]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช [23]
ท่านผู้หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร
ท่านผู้หญิงชุบ สุขสวัสดิ์
หม่อมพร้อย วรวรรณ ณอยุธยา
หม่อมประยูร โสณกุล ณอยุธยา
ท้าววรคณานันท์ (ท่านผู้หญิงแป้ม มาลากุล)
ท้าววนิดาพิจาริณี (ท่านผู้หญิงบาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ สงขลา)
ท่านผู้หญิงศรีธรรมธิเบศ (น้อม ณ สงขลา)
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ [24]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล [25]
พ.ศ. 2503 หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ [26]
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
พ.ศ. 2504 ท่านผู้ญิงสร้อยระย้า ยุคล [27]
ท่านผู้หญิงประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2505 ท่านผู้หญิงศรีธรรมาธิเบศ [28]
พ.ศ. 2507 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร [29]
พ.ศ. 2508 ท่านผู้หญิงสุรณรงค์ [30]
พ.ศ. 2509 ท่านผู้หญิงบริรักษ์เวชชการ [31]
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล [32]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล [33]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร
พ.ศ. 2513 หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล [34]
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร [35]
ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2518 ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ [36]
พ.ศ. 2519 ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร [37]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา [38]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล
ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงศัลวิธานนิเทศ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน [39]
ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ท่านผู้หญิงศิริพงศ์ กัมปนานนท์) [40]
พ.ศ. 2524 ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล [41]
พ.ศ. 2525 ท่านผู้หญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา [42]
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก [43]
ท่านผู้หญิงทัศนีย์บุณยคุปต์ [44]
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ [45]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา [46]
ท่านผู้หญิงดัชรีรัชนา รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ
ท่านผู้หญิงดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์
ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงประมูล ศรีพยัคฆ์
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล [47]
ท่านผู้หญิงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร [48]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (ท่านผู้หญิงสังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
ท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ)
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร
พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม [49]
ท่านผู้หญิงแฉล้ม กุญชร
ท่านผู้หญิงเฉลิดฉลอง เนตรศิริ
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์
ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิงฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์ (ฉลวย เลขยานนท์)
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร [50]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล [51]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
ท่านผู้หญิงเจือทอง อุรัสยะนันท์
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
ท่านผู้หญิงอาบอุไร สุคันธนาค
ท่านผู้หญิงหญิงประเทือง คชภักดี
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิง เสนีณรงค์ฤทธิ์
ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ [52]
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์
ท่านผู้หญิงรสริน คัคณางค์
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน
ท่านผู้หญิงดิฐการภักดี (สายหยุด บุณยรัตพันธุ์)
ท่านผู้หญิงตวันสุรวงศ์ บุนนาค
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร
ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิงอ้อมบุญ สิงหลกะ
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงวรรณพิมล สรเทศน์ [53]
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิงโมลี คอมันตร์ [54]
ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์
ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร
ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล [55]
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ [56]
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
ท่านผู้หญิงยศวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ [57]
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรนี
ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา [58]
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ท่านผู้หญิงมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร [59]
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [60]
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน [61]
ท่านผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 ท่านผู้หญิงนวลแข อินทรสูต [62]
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน [63]
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร
ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ [64]
ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช [65]
พ.ศ. 2550 ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ [66]
ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ
ท่านผู้หญิงวนิดา พูนศิริวงศ์
ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน [67]
ท่านผู้หญิงสิริกิตยา เจนเซน
ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต [68]
ท่านผู้หญิงจำลอง แววพานิช

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (หจช.), เอกสารสำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.0701.9/897 การใช้คำนำนามสตรี (พ.ศ. 2505)
 3. "สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-29. สืบค้นเมื่อ 2023-02-16.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2023-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 4 มีนาคม 2565, เล่ม 139 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 1.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 28, ตอน 0 ง, 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454, หน้า 1767
 13. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม 36, ตอน 0, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462, หน้า 2324
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล เก็บถาวร 2020-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 39, ตอน 0 ง, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465, หน้า 2283
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เก็บถาวร 2019-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 40, ตอน 0 ง, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466, หน้า 2631
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 42, ตอน 0 ง, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468, หน้า 2554
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2469, หน้า 2022
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 44, ตอน 0 ง, 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า 2566
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม 47, ตอน 0 ง, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473, หน้า 3078
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 48, ตอน 0 ง, 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474, หน้า 3084
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 56, ตอน 0 ง, 25 กันยายน พ.ศ. 2482, หน้า 1799
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 2942
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๗, ตอน ๔๑, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ หน้า ๑๔๔๕
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓, หน้า ๔๐
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 42. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 43. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 44. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 46. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐) เก็บถาวร 2011-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔) เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เก็บถาวร 2014-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2021-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 63. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 64. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 65. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย เก็บถาวร 2021-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 66. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย) เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 67. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณพลอยไพลิน เจนเสน, คุณสิริกิตติยา เจนเสน)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (16ข): 1. 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 68. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณระกา นาคะชาต, คุณจำลอง แววพานิช)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (22ข): 1. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)