รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ (อังกฤษ: The boy scout citation medal (Special class)) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530[1] เพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง โดยมีลำดับเกียรติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นลำดับที่ 26[2]

รายพระนามและรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนาม อ้างอิง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2531 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [3]
ถนอม กิตติขจร [4]
ประภาส จารุเสถียร
เปรม ติณสูลานนท์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อภัย จันทวิมล
พ่วง สุวรรณรัฐ
เกรียง กีรติกร
บุญสม มาร์ติน
ชลอ ธรรมศิริ
บรรจง ชูสกุลชาติ
พิศาล มูลศาสตรสาทร
เพทาย อมาตยกุล
สมควร หริกุล
ธรรมนูญ อัคคพานิช
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [5]
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชาติชาย ชุณหะวัณ [6]
พิชัย รัตตกุล
เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
ประมาณ อดิเรกสาร
มานะ รัตนโกเศศ
ชวน หลีกภัย
ประมวล สภาวสุ
มารุต บุนนาค
เยี่ยม อินทรกำแหง
สำอาง พ่วงบุตร
เอนก สิทธิประศาสน์
เชิญ พิศลยบุตร
อรพินท์ ไชยกาล
18 กันยายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [7]
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
29 กันยายน พ.ศ. 2533 ชวลิต ยงใจยุทธ [8]
ประโยชน์ เนื่องจำนงค์
สนั่น สุมิตร
อนันต์ อนันตกูล
มงคล ศรีไพรวรรณ
สมชัย วุฑฒิปรีชา
พะนอม แก้วกำเนิด
ปรีดา รอดโพธิ์ทอง
เกยูร ลิ่มทอง
สุมน สมสาร
พา ไชยเดช
กมล พันธุ์มีเชาวน์
สมรรถไชย ศรีกฤษณ์
5 สิงหาคม พ.ศ. 2534 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [9]
กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
บุญเจอ สุวรรณพฤกษ์
อรุณ ปรีดีดิลก
สุพจน์ วัฒนประดิษฐ์
สุวิทย์ วิสุทธิสิน
กำจร พรหมะวัน
ชาญ นวลศรี
บุญส่ง เอี่ยมละออ
สุรพิชญ์ อมรวิเชษฐ์
พราว รมยาคม
สมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ
บุรี พรหมลักขโณ
พีระ บุญจริง
ไมตรี บุญสูง
ธรรมนูญ หวั่งหลี
24 กันยายน พ.ศ. 2535 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ [10]
เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน
ดี ไชยวรรณ
ธีระ อานันโทไทย
บุญเทียม เจริญยิ่ง
ปลอด ภานุรัตน์
เพ็ญพรรษ์ สวัสดิสงคราม
ยงยุทธ วัชรดุลย์
ศรีพงศ์ สระวาสี
สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์
สุชาติ ไชยมะโน
สุธรรม พันธุศักดิ์
สุธีร์ ประถมวาลย์
อาณัฐชัย รัตตกุล
อุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
อำนวย อุเทศ
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 สัมพันธ์ ทองสมัคร [11]
เจิม สืบขจร
ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช
นิเชต สุนทรพิทักษ์
บรรจง พงศ์ศาสตร์
พิพิธพร แก้วมุกดา
รังสิมา หวั่งหลี
รำแพน เนื่องจำนงค์
รังรอง ชัยเสรี
วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์
ศักดิ์ระพี ปรักกมะกุล
สว่าง นิ่มสมบุญ
เสริม สกุลพาณิช
สุวรรณ ทรัพย์เจริญ
อุทัย อุเทนพิพัฒน์
8 ธันวาคม พ.ศ. 2540 กฤช กาญจนาภา [12]
กว้าง รอบคอบ
โกวิท วรพิพัฒน์
จำรัส ศรีธัญพงศ์
เจริญ สุวรรณมงคล
ชูวงศ์ ปิยะคุณ
ดิสสทัต ภูริปโชติ
ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
ประสิทธิ์ เกษมทิตย์
ไพฑูรย์ กระจ่างศิลป์
ไพโรจน์ ปวะบุตร
ยุลา อมาตยกุล
วนิดา สุดสงวน
วายุ พยัคฆันตร
สุทัศน์ เมาลีกุล
สุรัฐ ศิลปอนันต์
สุรี บูรณธนิต
สุวรรณ กู้สุจริต
อาทิตย์ กำลังเอก
อารีย์ วงศ์อารยะ
3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จรูญ ชูลาภ [13]
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
ทรงสวัสดิ์ ไวชมภู
นิคม อินทรโสภา
ประเสริฐ เทพพิทักษ์
พีรศักดิ์ ศิริพานิชกร
ไพฑูรย์ จัยสิน
ไพรัช พันธุ์ชาตรี
ยุวรัตน์ กมลเวชช
สนั่น อินทรประเสริฐ
สุรัตน์ เพศยนาวิน
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จรวยพร ธรณินทร์ [14]
เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
ทวี สุระบาล
ธํารง ทัศนาญชลี
ประดับ แก้วผลึก
ประเสริฐ งามพันธุ์
พรนิภา ลิมปพยอม
พรัชฌ์ ผุดผ่อง
เพ็ญศรี วัชโรทัย
วิษณุ เครืองาม
ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
สมมาต สังขพันธ์
สมัคร หนูไพโรจน์
สายัณห์ สันทัด
22 มีนาคม พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [15]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
คงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
ธนยศ ศรีรัตน์
วิรัช บุญชัยศรี
สมร ภูมิณรงค์
เสนาะ ปิ่นวิเศษ
สําราญ สารสุวรรณ
สถาพร รัชตะทรัพย์
อังกาบ บุณยัษฐิติ
อาทร จันทวิมล
อํานาจ ช่างเรียน
พ.ศ. 2551 สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน [16]
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
จารึก ศรีเลิศ
ทนงชัย เจริญรัตน์
บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
ปองพล อดิเรกสาร
ประธาน พึ่งวุฒิ
ประนอม วิงวอน
ประดิษฐ์ ระสิตานนท์
มีชัย ขําศิริ
เริงรัก ศรีกิจการ
วิภาพรรณ ชูทรัพย์
สมชาย เมธานาวิน
อาชวินทร์ เศวตเศรนี
อุดม นัยชิต
อุดม วัชรสกุณี
พ.ศ. 2552 โกศล วิชิตธนาฤกษ์ [17]
คงศักดิ์ เจริญรักษ์
ชวน ภูเก้าล้วน
ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
เดช วรเจริญศรี
แถลงไข วินทุพราหมณกุล
ธีร รมยาคม
นิวัตร นาคะเวช
ประกิจ ธาราพันธ์
ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธ
ประสาร ไชยณรงค์
เรืองสิทธิ์ มากศรจิรโชติ
สุชาติ กลศาสตร์เสน
สุวิทย์ คุณกิตติ
พ.ศ. 2553 โกวิท วัฒนะ [18]
คณิศวร์ วรรณโชติ
จาตุรนต์ ฉายแสง
จิราวุธ คุ้มจันทร์
ณัฎฐ์ ยุวยุทธ
ฐานันดร สุวรรณรัตน์
ประวัติ นวลนิรันดร
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
วิเชียร อวยพร
ศุภกร วงศ์ปราชญ์
สมชัย พละพงศ์
สมบัติ คุรุพันธ์
สมศักดิ์ แขวงโสภา
สมสุข สว่างคํา
สมาน สมานศักดิ์ศิริ
สุพิทย์ วรอุทัย
เฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์
วรรณภา พรหมถาวร
อาภรณ์ รัตนศิลป์
พ.ศ. 2554 จเร สัตยารักษ์ [19]
ทองชุบ ศรแก้ว
บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ประเสริฐ คชายุทธ
ประเสริฐ สัตตบรรณ
ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
สุวิจักขณ์ ดอกบัว
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
หวังจิตต์ อัตต์สินทอง
อนุพงษ์ มีประเสริฐ
ศิริณี บุญปถัมภ์
พ.ศ. 2556 ชิษณุพงศ์ วสุพลวิรุฬห์ [20]
ดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น
เทอด โหมดชัง
ประเทือง วัชระพงษ์เทพ
ปริญญา เหล่าวชิรวงศ์
ปรีชา กล่ำรัศมี
พิพาก กุลหินตั้ง
วิรัตน์ พุ่มศิริ
สมคิด แสนบุญศิริ
สมยศ พรหมจันทร์
สมหมาย วีระชิงชัย
เสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ
อรรถจิต ธรรมเกษตร
พ.ศ. 2557 ดำรงค์ ปุณฑริกกุล
ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
ประมาณ จุ้ยประเสริฐ
พงษ์พันธ์ ฤกษ์รัตน์
ภุชงค์ นุตราวงศ์
รังสี พุฒจร
สนิท ณ ระนอง
สุภโชค เกษมจิต
อภิชาต สุขัคคานนท์
ศิริพร เกษมทิตย์
พ.ศ. 2558 จุลศักดิ์ เปี่ยมทอง
ประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ
สมบัติ อำนวย
พ.ศ. 2559 เฉลิมพร จันทรทีประ
บดินทร์ คล้ายมณี
ศุภณัฐ เขียวมณี
สนั่น พาหอม
สมศักดิ์ อนานนท์
สุนทร ชมภูนิช
เอื้อกวิน สืบเสาะ
วราภรณ์ ศิริวรรณ
25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [21]
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขันธ์ชัย วิจักขณะ [22]
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
บุญรักษ์ ยอดเพชร
ประกอบ มุกุระ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประเสริฐ บุญเรือง
ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
พนัส บุญวัฒนสุนทร
สถาพร ภูระก้านตรง
สมบูรณ์ บุญศิริ
สุทิน แก้วพนา
แสวง บุญญาสุวัฒน์
โสภณ ช่วยสงฆ์
ฉวีผ่อง นันทพล
พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์
เพ็ญศรี ประดับสุข
สมจิตร ศิริเสนา

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ [กำหนดให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ และผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 104 (ตอน 245 ก ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 110 (ตอน 29 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 12 มีนาคม พ.ศ. 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 105 (ตอน 95 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 105 (ตอน 95 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 2. 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-25. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 (ตอน 118 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2532. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 (ตอน 118 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 2. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2532. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 7. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 107 (ตอน 188 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 26 กันยายน พ.ศ. 2533. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 8. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 107 (ตอน 200 ง): หน้า 8153. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2533. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 108 (ตอน 139 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 8. 10 สิงหาคม พ.ศ. 2534. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 10. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 (ตอน 131 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 9 ตุลาคม 2535. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 111 (ตอน 15 ข): หน้า 87. 17 สิงหาคม 2537. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 12. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 (ตอน 28 ข): หน้า 23. 11 ธันวาคม 2540. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 13. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 (ตอน 23 ข): หน้า 1. 31 ธันวาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-10-23. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 (ตอน 1 ข): หน้า 26. 5 มกราคม 2549. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 15. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 (ตอน 4 ข): หน้า 1. 2 พฤษภาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 16. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลุกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 (ตอน 5 ข): หน้า 1. 18 มีนาคม 2552. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-04-19. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 17. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 (ตอน 8 ข): หน้า 3. 15 กรกฎาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 18. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจําปี ๒๕๕๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 (ตอน 20 ข): หน้า 1. 5 มิถุนายน 2555. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 19. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 (ตอน 4 ข): หน้า 1. 20 มกราคม 2558. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 20. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 (ตอน 3 ข): หน้า 1. 22 กุมภาพันธ์ 2562. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 21. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุุดีชั้นพิเศษ
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒