รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ป.ภ.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อป.ภ.
ประเภทสายสะพายพร้อมดารา
วันสถาปนาพ.ศ. 2534
ประเทศไทย ประเทศไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
รองมาทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ: The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน มีอักษรย่อว่า ป.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 12 จาก 36 ลำดับ[1] ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย สำหรับสตรีนั้นดวงตรา ดารา และสายสะพาย จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยเริ่มพระราชทานในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา

ลักษณะ[แก้]

 • สายสะพาย
  • ฝ่ายหน้า ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร พื้นสีเขียว ริมสีแดงขาว มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั้นทั้งสองข้าง
  • ฝ่ายใน มีรูปแบบเหมือนของฝ่ายหน้าแต่ขนาดย่อมลงมา
  • วิธีการประดับ สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
 • ดวงตรา
  • ด้านหน้า มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี
  • ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ลงยาสีขาวใช้สำหรับประดับห้อยกับสายสะพาย
 • ดารา มีลักษณะเหมือนดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทองขอบเป็นสร่งทอง รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรัศมีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา ใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

รายพระนาม/รายนาม[แก้]

  ผู้ได้รับพระราชทาน ป.ภ. ที่ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

ปี รายพระนาม/รายนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2538 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2]
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
บรรหาร ศิลปอาชา [3]
ทองเจือ ชงบางจาก
ธนินทร์ เจียรวนนท์
วิชัย เบญจรงคกุล
วุฒิ หิรัญโชติ
สุทธิพร จิราธิวัฒน์
เจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [4]
พ.ศ. 2539 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ [5]
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
มีชัย ฤชุพันธุ์
พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์
มนตรี พงษ์พานิช
สมัคร สุนทรเวช
อำนวย วีรวรรณ
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
ประภาศน์ อวยชัย
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร
วิชัย สาวทยานนท์
สมนึก สุขศรีการ
สุรินทร์ โตทับเที่ยง
อุเทน เตชะไพบูลย์
จรูญศรี บุนนาค
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
หม่อมราชวงศ์พรรณเรือง อัตถากร
วรรณา จิรกิติ
อารยา อรุณานนท์ชัย
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ [6]
ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา
คุณทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรณี
เฉลิม ประจวบเหมาะ [7]
บุญชัย เบญจรงคกุล
ประกอบ จิรกิติ
ประทีป จิรกิติ
ไพศาล ชีวะศิริ
เล็ก นานา
สราวุธ วัชรพล
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
สุรินทร์ อัษฎาธร
พลตำรวจโทเสมอ ดามาพงศ์
อุกฤษ มงคลนาวิน
ทองอยู่ นาควัชระ
คุณหญิงประนีตศิลป์ วัชรพล
ประวาท บุนนาค
พจนีย์ ณ ป้อมเพชร
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
วรรณา เบญจรงคกุล
วาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พ.ศ. 2541 นิวัตน์ ศิรินาวิน [8]
สิงห์ ตระกูลโชคอำนวย
โอฬาร วีรวรรณ
เจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์
คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
อุบล รักตประจิต
พ.ศ. 2542 วิวัฒน์ จันทร์ม่วง [9]
สุขุม นวพันธ์
บุญศรี สนธยางกูล
ผุสนา คชาชีวะ
พเยาว์ คชาชีวะ
พ.ศ. 2543 สวัสดิ์ โชติพานิช [10]
เพ็ญศรี สุขุมพานิช
สมปอง วรรณิสสร
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช
พ.ศ. 2544 จำนงค์ ภิรมย์ภักดี [11]
ทักษิณ ชินวัตร
ประกอบ มานะจิตติ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ย้อย ถนอมกลิ่น
วัฒนา อัศวเหม
ศิริธัช โรจนพฤกษ์
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
นฤมล โกมุท
ประภา ภักดิ์โพธิ์
พ.ศ. 2545 ชูศักดิ์ จิตติกุศล [12]
บุญครี ปลั่งศิริ
บุญชู ตรีทอง
เยาวภา เอี่ยมจิตร์
วณี นาควัชระ
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
สุพิน โรจนพฤกษ์
ถาวร พรประภา [13]
พ.ศ. 2546 กรรณภว์ ธนภรรคภวิน [14]
ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บุญส่ง โรจนัย
ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
ปัญญา โชติเทวัญ
วันชัย จิราธิวัฒน์
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
วิเชียร ณ ชุมพร
วิษณุ เครืองาม
สมเกียรติ ลีธีระ
สมบูรณ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์
สุรเกียรติ เสถียรไทย
อดิศัย โพธารามิก
อานันท์ ปันยารชุน
ไขแสง กำเนิดมี
จรีพร เทพผดุงพร
บุญยิ่ง พัฒน์พงศ์พานิช
มาลินี พุคยาภรณ์
วิจิตรา สุขะมงคล
สุวิมล มหากิจศิริ
พ.ศ. 2547 แผน วรรณเมธี [15]
โชอิจิโร โทโยดะ [16]
จรูญ โอบโคกสูง [17]
จิตต อัคคพงศ์กุล
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประเสริฐ พุ่งกุมาร
ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
ละมูล ลือสุขประเสริฐ
วรารัตน์ เทพกาญจนา
สายพิณ พหลโยธิน
สุทธาสินี นิติสาครินทร์
สุนีย์ ตริยางกูรศรี
สุพิณ สุทธิพงษ์ชัย
อุษณีย์ จงประสิทธิ์
พ.ศ. 2548 เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ [18]
แก้วขวัญ วัชโรทัย
ขวัญแก้ว วัชโรทัย
ชาตรี โสภณพานิช
ประสพ รัตนากร
ผาไท สิริเวชชะพันธุ์
เพิ่มศักดิ์ สิงห์สมบุญ
หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
ยงศักดิ์ คณะธนวณิชย์
สมพงษ์ เผอิญโชค
สุเมธ ตันติเวชกุล
คุณหญิงทองย้อย เปาโรหิตย์
นันทนา โชติวัฒนะพันธุ์
นิภา สุพิชญางกูร
ปราณี เผอิญโชค
วราภรณ์ สุรวดี
วันทนีย์ จิราธิวัฒน์
หม่อมหลวงสิระอร นพวงศ์
สุมาลี สุขายะ
อุบลฉัตร มาศรีนวล
เนวิน ชิดชอบ [19]
บรรณพจน์ ดามาพงศ์
พินิจ จารุสมบัติ
โภคิน พลกุล
สมประสงค์ บุญยะชัย
สุธรรม แสงประทุม
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
สุวิทย์ คุณกิตติ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [20]
ละออ ตั้งคารวคุณ [21]
กนิษฐา กาญจนจารี
จรินทร์ อรุณรัตน์
เมธ์วดี นวพันธ์
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
วิศิษฏ์ สิตปรีชา
อารี วัลยะเสวี
จุฑามาศ เบญจรงคกุล
สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
แก้วใจ เผอิญโชค
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ณรงค์ ปิยะสมบัติกุล
กุหลาบ เอมสาร
สุชาดา ไทยผดุงพานิช
จิตรา บำเพ็ญนรกิจ
ปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต
เฉิดโฉม จันทราทิพย์
พ.ศ. 2550 ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ [22]
สันติ ภิรมย์ภักดี
สัมพันธ์ ถาวรธนสาร
สมชาย ธนกุสุมาลย์
แหม่ม แทนวันดี
คมคาย นิลประภัสสร
กาญจนา สุวรรณนภาศรี
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์
พ.ศ. 2551 เมตตา อุทกะพันธุ์ [23]
วรศักดิ์ วงศ์วรกุล
ถนอมสิน ถาวรธนสาร
วิชัย มาลีนนท์
สมภักตร์ ถาวรธนสาร
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
สนธยา กล่อมเปลี่ยน
เชื้อ เย็นประเสริฐ
สมควร ตันนาภัย
สาคร สุขศรีวงศ์
วนิดา นาควัชระ
สร้อยเพชร เรศานนท์
สำราญ วรปัญญา
สาคร เกษจำรัส
มาลี ติงธนาธิกุล
พ.ศ. 2552 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม [24]
กฤษณา ไกรสินธุ์ [25]
จรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
จักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์
ศุภชัย ศรีศุภอักษร
สุภาภรณ์ อุชชิน
สุเรขา วัชรบุญโชติ
อุรภา สุทธิพงษ์ชัย
บุญยง สวาทยานนท์
พันเอกพูลผล แสงอิน
ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร
ตวงหงส์ ลีลาประชากุล
บุญมา วงษ์พานิชย์
พวงผกา ตั้งบรรยงค์
สุวรรณ แสงสุขเอี่ยม
ราวดี วัฑฒกานนท์
พ.ศ. 2553 รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร [26]
สรญา ชวาลดิฐ
ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
ธวัชชัย พัตบุญมา
วิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี
กมลทิพย์ เมธีธนวิจิตร์
กรองมณี ดุจจานุทัศน์
จันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
วีณา ศิลาสุวรรณ
หทัยเทพ ธีระธาดา
พรทิพย์ วงศ์ศิริเดช
อุไรศรี คนึงสุขเกษม
วิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์
พ.ศ. 2554 ดุสิต นนทะนาคร [27]
กานต์ ตระกูลฮุน [28]
น้อม แสงนาค [29]
กิจจา ผลภาษี [30]
วีรพงษ์ รามางกูร
นงวรรณ ณ ชุมพร
จุน วนวิทย์
รัศมี วรรณิสสร
สุนทรี วนวิทย์
กิตติ ภัทรเลาหะ
อดิศักดิ์ อ่องเอี่ยม
จุฑา โรจน์กิตติคุณ
โชติกา พิศาลบุตร
นงเยาว์ รดีศรี
มณีรัตน์ ไพศาลสุทธิเดช
ลั้ง แซ่ลิ้ม
ศศิธร พงษ์สามารถ
ศิริวรรณ ทรงเมตตา
เอกทัย ชันซื่อ
สำอางค์ จำเริญ
สัมพันธ์ รัตนสวัสดิ์
สุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์
วิจารณ์ พานิช [31]
เซอร์เดวิด เว็ทเทอรัล
แบร์ท ซัคมันน์
ทาดามิทสุ คิชิโมโต
พ.ศ. 2555 ปิยวดี จันทร์จํารัสแสง [32]
กนิช บุณยัษฐิต
ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี
วนิดา ชูเกียรติชัย
สุดาวรรณ เตชะไกรศรี
ทัศนีย์ เทียนทอง
มาลินี กิตะพาณิชย์
อมรา ลีละวัฒน์
อําไพ หาญไกรวิไลย์
เอกทวี ธัญลักษณ์ภาคย์
พ.ศ. 2556 ดิสธร วัชโรทัย [33]
ชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
ศิริวรรณ อิสสระชัยยศ
คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์
วิทิต ลีนุตพงษ์
ชัช ธาระวานิช
ประเสริฐ เกิดเปี่ยม
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์
บุญมา บัวหอม
พัชรา วีรบวรพงศ์
มารีย์ เกิดเปี่ยม
วาสนา ธาระวานิช
วิไลพร สวัสดิพาณิชย์
วิภาส พร้อมพันธุ์
สิทธลาภา ฮุนตระกูล
พ.ศ. 2557 สมนึก ธนาเดชากุล [34]
ชาญชัย ธนารักษ์โชค
ณรงค์ นาคธน
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์
วลี ธนารักษ์โชค
หาญยุทธ สรไกรกิติกูล
กรรณิการ์ บุญญวนิช
ณรงค์ มีฐานะ
ภราไดย ธีระธาดา
ภานุทัศน์ ธีระธาดา
ใย ลิ่มทอง
ประดับ โกมุท
จิตรา ธนเดชากุล
ปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย
วริทธิ์ วัชรบุญโชติ
มณิภา อุชชิน
สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
สายใจ เผชิญชัยกิจ
สุชาดา แสงอิน
พ.ศ. 2558 ยลดา หวังศุภกิจโกศล [35]
สัมพันธ์ อยู่พูนทรัพย์
สุธี มีนชัยนันท์
อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
อำนวย ธนารักษ์โชค
วรุณี อยู่พูนทรัพย์
ฉัตรศิริ ไทยวัฒน์
ศุภชัย วีรบวรพงศ์
จินต์จุฑา กิจเจริญพูลสิน
ฉวีวรรณ คำพา
ฤทัยชนก เกตุแก้ว
ละเมียด จั่นมุกดา
พลิศวร์ รัตนสวัสดิ์
ยุพา ล่ำซำ
พ.ศ. 2560 จิมมี่ ชวาลา [36]
ประวิทย์ ตั้งคารวรคุณ
สมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ปิติ สิทธิอำนวย
วิเชียร กลิ่นสุคนธ์
วิโรจน์ รัตนศิริวิไล
กรรณิกา ศิลปวรางกรู
จำนงค์ วัฒนากร
สุมณฑา กระจาดทอง
ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
วลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี
ประเสริฐ ชัยนิยม
ปรีชา ชัยรัตน์
วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
สมเกียรติ วัฒนาพร
สมชาย เวชากร
นภัสสรณ์ ปอประสิทธิรัตน์
อรุณี สิรินทะสมบัติ
ไอยี ซาห่าน
วีระศักดิ์ อนัมบุตร
ธวัช ถาวรธวัช
มาลี ตั้งสิน
สุวิชา พูลเกษ
พ.ศ. 2563 ชาติศิริ โสภณพนิช [37]
เขียน ไชยศุภรากุล
เฉลิม หาญพาณิชย์
ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ไพบูลย์ โสภณพิศ
วิชิต ชินวงศ์วรกุล
จันทราวดี เคียงศิริ
จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ชณิกา เทศดนตรี
ชูศรี บุญยะผลานันท์
ทัศนีย์ พุ่งกุมาร
ปริศนา ตรีทอง
ภาณิชดา มหาพัฒนากุล
ภารดี นิศามณีวงศ์
ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
วรัญญา จันทรประเสริฐ
สิริน ตรีทอง
สาวิณี สินธู
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ศุภชัย เจียรวนนท์
อาทิวราห์ คงมาลัย
บุณนาค แจ่มนุช
สุรัติ สุพิชญางกูร
หม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ
อนุนาถ รดีศรี
บุศรัตน์ เกษสมัย
ณรงค์ โชคชัยณรงค์
เกศี จันทราประภาวัฒน์
ณัฐวรรณ ชันซื่อ
พ.ศ. 2564 นางเจียรนัย บุญประสงค์ [38]
นางสาวคนึงนิจ ภู่พัฒน์
จอมทรัพย์ โลจายะ
คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์
อุไร เรืองมานะมงคล

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-11. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-10-07. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/B/018/1_1.PDF
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-15. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/024/20.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/029/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/022/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/B/021/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/026/2.PDF
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-20. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-25. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124645.PDF[ลิงก์เสีย]
 14. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-08-22. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 15. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2010-01-31.
 16. Toyota Chairmen: honours and decorations
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150735.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177244.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177251.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00186039.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/024/1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/002/1.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/002/1.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/019/1.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/017/1.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/003/1.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/019/1.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/021/2.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/021/9.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/025/1.PDF
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/027/1.PDF
 32. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-05-13. สืบค้นเมื่อ 2014-02-23.
 33. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-12-15. สืบค้นเมื่อ 2014-02-23.
 34. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-04-10. สืบค้นเมื่อ 2018-09-02.
 35. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-23. สืบค้นเมื่อ 2018-09-02.
 36. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2018-09-02.
 37. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-29. สืบค้นเมื่อ 2021-02-05.
 38. "ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-29. สืบค้นเมื่อ 2021-02-05.

ข้อมูลอื่น[แก้]