เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
(The Boy Scout Commendation Medal)
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1-3
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา พ.ศ. 2483
ผู้สถาปนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ประธาน พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยในฐานะพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประเภท เหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จในราชการ
ผู้สมควรได้รับ ลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือที่ได้เสียสละตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่น่าสรรเสริญ
สถิติการมอบ
รายแรก ลูกเสือตรีเล็กซัน วิเศษรัตน์
รายล่าสุด (พ.ศ. 2559)
ลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2
เด็กหญิงสุชาดา กองอาสา
เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริภักดี
ลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
เด็กชายกิฎชภูมิ สายเมฆ
เด็กชายวรพงศ์ มงคลดิษฐ์
นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์
ว่าที่ร้อยตรี ประมวล เอกวุธ
นายบวรวิญฐ์ สุขสายันต์
นายประพนธ์ ศรีชัย
นายวชิรภัทร ธวัชภาวรกุล
นายบุญลือ โพธิ์ขำ
พันตำรวจโท เรืองสิทธิ์ มากศรจิรโชติ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า บุษปมาลา
รองมา ลูกเสือสดุดี
หมายเหตุ เดิมเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเหรียญที่ระลึกลูกเสือ ในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ สำหรับพระราชทานแก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ[1]

ประวัติของเหรียญลูกเสือสรรเสริญ[แก้]

ต้นแบบของเหรียญลูกเสือสรรเสริญ มาจาก "เหรียญที่ระลึกลูกเสือ" ซึ่งพระราชทานให้ลูกเสือที่ออกจากประจำการไปเป็นเสือป่า ต่อมาได้พัฒนาเป็นต้นเค้าของเหรียญลูกเสือสรรเสริญซึ่งมีสามชั้นคือทอง นาค เงิน ก่อนที่มาสู่เหรียญลูกเสือสรรเสริญในปัจจุบัน ลูกเสือที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญครั้งแรก เป็นเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 (เหรียญเงิน) ได้แก่ลูกเสือตรีเล็กซัน วิเศษรัตน์ เลขประจำตัว 887 สังกัดกองลูกเสือเสนาจังหวัดหนองคายที่ 1 (หนองคายวิทยาคาร) ซึ่งได้ช่วยเหลือเด็กหญิงอรรตพนธ์ สงกะศิริ ให้พ้นอันตรายจากการจมน้ำตายที่ท่าวัดหายโศก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2483

ลักษณะของเหรียญและชนิดของเหรียญ[แก้]

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 56 [2] ได้กำหนดลักษณะของเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ไว้ว่า "มาตรา 56 เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนาม เลขหมายประจำตัวของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานนามหน่วยลูกเสือที่สังกัด และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสีดำกว้าง 1.2 เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลือง กว้าง 6 มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย"

ชนิดของเหรียญ[แก้]

ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 56 และ 57 [3] ได้แบ่งชนิดของเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็น 3 ชั้น คือ

 • เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ 2 ดอกตามแนวนอน จะพระราชทานแก่ผู้มีความดี ความชอบซึ่งได้ทำการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย ทั้งนี้ โดยตนเองได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญนี้ หรือตนเองได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวิต
 • เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง 1 ดอก จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรือฝ่าอันตราย หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบในข้อต่อไปนี้ ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยครั้ง และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าสิบครั้ง คือ
 • ช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์ยากลำบากที่ควรช่วย
 • ช่วยเหลือหรือป้องกันผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้พ้นอันตราย
 • ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมานหรือพ้นทุกขเวทนา
 • ทำการปฐมพยาบาล
 • ช่วยเหลือราชการ
 • ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล
 • ช่วยเหลือผู้ปกครอง
 • ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียน หรือสถานที่ทำงานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตามปกติ
 • เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ประดับที่แพรแถบ จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบตามเกณฑ์สำหรับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้งและในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าห้าครั้ง


อ้างอิง[แก้]

 1. http://irrigation.rid.go.th/rid8/communication/royal_coin/royal-coin/boy_scout_commendation.html
 2. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 (http://kormor.obec.go.th/act/act071.pdf)
 3. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 (http://kormor.obec.go.th/act/act071.pdf)