เหรียญกล้าหาญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อร.ก.
ประเภทเหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
วันสถาปนา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
ผู้สมควรได้รับบุคคลหรือหน่วยทหารที่ทำการรบอย่างกล้าหาญ
มอบเพื่อทหาร ตำรวจ หน่วยทหาร และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ซึ่งได้กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรูตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา
รองมาเหรียญชัยสมรภูมิ
เสมอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ

เหรียญกล้าหาญ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยใช้ชื่อย่อว่า ร.ก. โดยสร้างขึ้นตามพระราชกำหนดเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความกล้าหาญทดแทนเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเหรียญกล้าหาญ โดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2521 เพื่อบังคับใช้แทนที่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

เหรียญกล้าหาญมีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมรมดำ ด้านหน้ามีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู มีอักษรจารึกว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้ชาติ” ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “เรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดงขาว กว้าง 3.5 เซนติเมตร ข้างบนมีเข็มโลหะรมดำรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า “กล้าหาญ”

การพระราชทาน[แก้]

การพระราชทานเหรียญกล้าหาญตามพระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2521 กำหนดไว้ว่า เหรียญกล้าหาญนี้จะพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ หน่วยทหาร และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ซึ่งได้กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรูตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ถ้าบุคคลหรือหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญกระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญต่อมาอีก จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายรูปช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง สำหรับติดที่แพรแถบต่อไปครั้งละ 1 เครื่องหมาย

แพรแถบย่อ
Bravery Medal (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญ
Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.svg
แพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญ ประดับช่อชัยพฤกษ์

กรณีที่บุคคลซึ่งสมควรได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญตายเสียก่อนได้รับพระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งของผู้นั้น เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความกล้าหาญของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ทายาทไม่มีสิทธิประดับเหรียญกล้าหาญดังกล่าว และถ้าผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทโดยธรรมผู้รักษาเหรียญกล้าหาญนั้น กระทำความผิดร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ภายในกำหนดหนึ่งเดือน ต้องใช้ราคาเหรียญนั้น

บุคคลหรือหน่วยทหารซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ให้มีประกาศนียบัตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ประทับพระราชลัญจกร

ผู้ที่ได้รับพระราชทาน[แก้]

บุคคล[แก้]

หมายเหตุ: ชั้นยศ พระนาม ชื่อและนามสกุล ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ สะกดตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา

ในรัชกาลที่ 8[แก้]

ชั้นยศ-ชื่อ-นามสกุล สังกัด วันที่ประกาศ
ชื่อผู้รับพระราชทาน
ปฏิบัติการครั้งที่ได้รับพระราชทาน หมายเหตุ อ้างอิง
นายพันตรี สุรินทร์ ปั้นดี กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายพันตรี สนิท หงษ์ประสงค์ กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายร้อยโท ไชโย กระสิณ กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่านายสิบเอก กิมไล้ แซ่เตียว กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่านายสิบเอก คล้อย วงษ์สถิน กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่านายสิบเอก โพล้ง กลัดตลาด กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่านายสิบเอก ขุนทอง ขาวสุขา กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายสิบตรี ยงค์ สุขแสง กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายสิบตรี สำเภา สมประสงค์ กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นักเรียนนายสิบ จำนงค์ แฉล้มสุข กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นักเรียนนายสิบ คณึง รงค์กระจ่าง กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พลทหาร สมัคร์ เนียวกุล กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พลทหาร ยม สืบกุศล กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พลทหาร อรุณ กลิ่นบัวแก้ว กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พลทหาร เต็ก ขจรเวช กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายร้อยตำรวจตรี หนู ไชยบุรี ตำรวจสนาม 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายนาวาอากาศเอก ขุนรณนภากาศ (ฟื้น ฤทธาคนี) กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายนาวาอากาศตรี หม่อมราชวงศ์เสนาะ ลดาวัลย์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายนาวาอากาศตรี หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศเอก ประสงค์ สุชีวะ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศเอก มานพ สุริยะ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศเอก ไชย สุนทรสิงห์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศโท ทองใบ พันธุ์สบาย กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศโท ผัน สุวรรณรักษ์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศตรี สว่าง พัดทอง กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศตรี สังวาลย์ วรทรัพย์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศตรี สำราญ โกมลวิภาต กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศตรี จรูญ กฤษณราช กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายเรืออากาศตรี แวว จันทศร กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ อินปุระ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศเอก รังสรรค์ อ่อนรักษา กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศเอก ทองคำ เปล่งขำ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศเอก สายบัว มดิศร กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศโท บุญเยี่ยม ปั้นสุขสวัสดิ์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศโท เกษม สินธุวรรณะ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศตรี บุญ สุขสบาย กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
พันจ่าอากาศตรี ลออ จาตกานนท์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่าอากาศเอก ส่ง ว่องชิงชัย กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่าอากาศเอก ประยูร สุกุมลจันทร์ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
จ่าอากาศโท จาด อ่ำละออ กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายนาวาเอก หลวงพร้อมวีรพันธุ์ (พร้อม วีระพันธุ์) กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
นายเรือเอก เฉลิม สถิระถาวร กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
นายเรือโท ขัน วงศ์กนก กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
นายเรือตรี พรม รักษ์กิจ กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
นายเรือตรี สมัย จำปาสุต กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก ทองอยู่ เงี้ยวพ่าย กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก เอี้ยว อึ้งหลี กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก นวล เสี่ยงบุญ กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก ลบ นุดนา กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก ลำดวน ทัพพะเกตุ กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก ยู่เล้ง อาจสาคร กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก เพื่อน สุดสงวน กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก ชุน แซ่ฉั่ว กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
พันจ่าเอก เอ่ง แซ่ลิ้ม กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
จ่าเอก นาค เจริญศุข กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงสงขลา [2]
จ่าเอก วงศ์ ชุ่มใจ กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงสงขลา [2]
พันจ่าเอก ป่อไล้ แซ่เฮง กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงชลบุรี [2]
จ่าตรี ชาญ ทองคำ กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงชลบุรี [2]
นายพันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ทองสุก อิงคกุล) กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
นายร้อยตรี วิเชียร อินทสงค์ กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
จ่านายสิบเอก เอื่อน ทวาย กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พลทหาร วงส์ ชูรอด กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พลทหาร เติม ลูกเสือ กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พลทหาร ฟ่อง สุทธิ กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3][4]
พันจ่าอากาสเอก สมพงส์ แนวบันทัด กองทัพอากาส 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พลโท จิระ วิชิตสงคราม กองทัพพายัพ 24 พ.ย. 2486 สงครามมหาเอเชียบูรพา อดีตแม่ทัพกองทัพพายัพ [5]
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม กองบัญชาการทหารสูงสุด 25 เม.ย. 2487 สงครามมหาเอเชียบูรพา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [6]
เรืออากาศเอก วาสน์ สุนทรโกมล กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา [7]
พันจ่าอากาศตรี ธาดา เบี้ยวไข่มุข กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา [7]
พันจ่าอากาศตรี จุลดิศ เดชกุญชร กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา [7]
นาวาอากาศตรี เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ [7]
เรืออากาศเอก คำรบ เปล่งขำ กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ, เดิมชื่อ ทองคำ เปล่งขำ [7]

ในรัชกาลที่ 9[แก้]

ชั้นยศ-ชื่อ-นามสกุล สังกัด วันที่ประกาศ ชื่อผู้รับพระราชทาน ปฏิบัติการครั้งที่ได้รับพระราชทาน หมายเหตุ อ้างอิง
ร้อยโท พีรพล โชติช่วง กองทัพบก 25 ก.ค. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [8]
สิบตรี สติม กะสวยทอง กองทัพบก 25 ก.ค. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [8]
พลทหาร ชุมพล สีทา กองทัพบก 25 ก.ค. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [8]
พันตรี จำเนียร พงศ์ไพโรจน์ กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
ร้อยโท เรือ สุมะโน กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
ร้อยโท จำเนียร มีสง่า กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
จ่าสิบเอก ยอดชาย มัจฉากร่ำ กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
สิบตรี ผิน มาลีเนตร กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
สิบตรี ประเสริฐ รักษ์จันทร์ กองทัพบก 1 เม.ย. 2495 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [10]
พันโท อ่อง โพธิกนิษฐ กองทัพบก 2 เม.ย. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [11]
ร้อยโท เฉลิม ศิริบุญ กองทัพบก 2 ต.ค. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [12]
สิบเอก ธรรมนูญ สมหวัง กองทัพบก 2 ต.ค. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [12]
ร้อยตรี วิเชียร กาญจนะวงศ์ กองทัพบก 27 พ.ย. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [13]
ร้อยโท วิเชียร สังขไพรวัน กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
จ่าสิบเอก นพ วิบูลย์พาชย์ กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
สิบโท ทองอยู่ โฉมสิริ กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
สิบตรี โชติ สรรค์ประเสริฐ กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
พลทหาร จือรักษ์ กิจประชุม กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
ร้อยเอกประเสริฐ สิงหกุล กองทัพบก 18 ก.ย. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [15]
พันโท ผาติ ยศไกร กองทัพบก 20 ต.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [16]
พันตรี จวน วรรณรัตน์ กองทัพบก 6 เม.ย. 2498 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [17]
ร้อยเอก อรรคพล สมรูป กองทัพบก 6 เม.ย. 2498 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [17]
สิบตรี สงวน ศรีเรืองสิน กองทัพบก 6 เม.ย. 2498 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [17]
พลทหาร ทองเจือ ฉายปัญญา กองทัพบก 6 เม.ย. 2498 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [17]
พลตรี สุจิณณ์ มงคลคำนวณเขตต์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พันเอก สุพร สิทธิมงคล กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พันโท คำรณ เหมนิธิ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พันตรี ณรงค์ กิตติขจร กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พันตรี ยุทธนา แย้มพันธ์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก วัฒนา สรรพานิช กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก วิชัย ขันติรัตน์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก ประสิทธิ์ โยธีพิทักษ์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก วิรัช แตงน้อย กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก สมพงษ์ โกมลวิภาต กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยเอก อรุณ อุ่นเจริญ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยโท กัมพล ผลผดุง กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยโท สมพล ชุณหะนันทน์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยโท ประเวทย์ ทองสุข กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยโท อำนาจ เรืองคุณะ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
ร้อยโท พนัส สัตย์เจริญ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
จ่าสิบเอก แดงต้อย สำราญเริง กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
จ่าสิบเอก สงัด ไทยรัฐเทวินทร์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
จ่าสิบเอก ประยูร พุฒจรูญ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก แสวง พรสวัสดิ์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก สำราญ มีจ่าย กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก สมมาตย์ น้อยพยัคฆ์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก วิชัย นุชรักษา กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก เกษนันท์ สระทองเอื้อ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก ไสว บุญทับ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบเอก สุนทร พัดสงค์ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบตรี สุวิรัช ประทีปช่วง กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
สิบตรี สุบรรณ อินทรลี กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พลทหาร สุคนธ์ ประวัติ กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
เรืออากาศโท อนาวิล ภักดีจิตต์ กองทัพอากาศ 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [18]
พันตรี บุญเชาว์ เล็กชะอุ่ม กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [18]
จอมพล ถนอม กิตติขจร กองทัพบก 12 มิ.ย. 2515 ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบกับอริราชศัตรูด้วยความเสียสละ เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตด้วยความองอาจกล้าหาญ ทั้งในราชการสงครามและในภาวะฉุกเฉิน เป็นเวลาหลายครั้งหลายคราว พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ประดับช่อชัยพฤกษ์ [19]
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ กองทัพอากาศ 30 เม.ย. 2516 การเจรจาและนำกลุ่มโจรปาเลสไตน์ที่ยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 เดินทางออกไปนอกประเทศได้เป็นผลสำเร็จ [20]
พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ กองทัพบก 30 เม.ย. 2516 การเจรจาและนำกลุ่มโจรปาเลสไตน์ที่ยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 เดินทางออกไปนอกประเทศได้เป็นผลสำเร็จ [20]
พันเอก ไชยยง โพธิ์อุไร กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
พันตรี ชูชาติ วณีสอน กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยเอก สุธี เสลา กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยเอก พงษ์เทพ เทศประทีป กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยเอก ไพบูลย์ จึงสำราญ กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยโท ทองชุบ แก้วมีศรี กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยโท สมศักดิ์ สิงห์ห่วง กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยโท กำพล แจ่มมิน กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยตรี ประยุทธ มีสิน กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
จ่าสิบเอก ศักดิ์ครินทร์ อินทุภูติ กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
จ่าสิบตรี ประสาน กิตติรัตน์ กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
จ่าสิบตรี ยงยุทธ ยอดยิ่ง กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
จ่าสิบตรี ถมปัทม์ คมขำ กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
พันตำรวจเอก รัตน์ พรหมโมบล กรมตำรวจ 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
พันตำรวจโท วิจัย สวัสดิ์เกียรติ กรมตำรวจ 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
พันตำรวจตรี เสนาะ บำรุงเทียน กรมตำรวจ 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
ร้อยตำรวจเอก ไพรินทร์ บุญยะผลึก กรมตำรวจ 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [21]
พันตรี สว่าง โสภณ กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
ร้อยเอก สนธิ เมียนกำเนิด กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
ร้อยเอก ทวี เชื่อหน่าย กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
จ่าสิบเอก ทองสุข เจริญขำ กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
พลทหาร หิน แสงนอก กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
พันตรี วีระ วะนะสุข กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [22]
พันตรี หาญ เพไทย กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [23]
จ่าสิบเอก ชาญณรงค์ เทวายะนะ กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [23]
พลทหาร เฉลิม น้อยราช กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [23]
พลทหาร ชัด ณ ทองก้อน กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [23]
จ่าสิบเอก ยิ่งยศ ศรีเจริญ กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [23]
จ่าสิบเอก สนั่น ราชมุณีสุข กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [23]
ร้อยตรี บุญเหลือ ทองคัณฑา กองทัพบก 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
นาวาอากาศเอก เฉลิม เอี่ยมแจ้งพันธ์ กองทัพอากาศ 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
นาวาอากาศโท ชาญชัย มหากาญจน์ กองทัพอากาศ 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
นาวาอากาศโท สัมฤทธิ์ มั่งมี กองทัพอากาศ 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
พลเอก อิทธิ สิมารักษ์ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [25]
สิบเอก บุญเลิศ เพ็ชรมี กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [25]
นาวาอากาศโท สนั่น มณีกุล กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [25]
พลอากาศโท วันชัย พิไลพงศ์ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [25]
นาวาอากาศตรี สุรัตน์ สุวรรณประเสริฐ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [25]
เรืออากาศเอก ปิยะพงษ์ อุทัยพงษ์ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [25]
จ่าอากาศเอก อนันต์ นิลสุ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [25]
จ่าอากาศเอก พงศ์เทพ พันธ์ประสิทธิ์ กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [25]
ร้อยตรี สนิท เพ็งเจริญ กองทัพบก 13 ก.ย. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [26]
เรืออากาศเอก ชาญชัย วิมุกตะลพ กองทัพอากาศ 1 พ.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด [27]
เรืออากาศโท อรณพ เมนะรุจิ กองทัพอากาศ 1 พ.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด [27]
พันจ่าอากาศเอก วรวุฒิ เสมาเงิน กองทัพอากาศ 1 พ.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด [27]
จ่าอากาศเอก อำนาจ เหล็งบำรุง กองทัพอากาศ 1 พ.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด [27]
พันตรี ทวีป เก็บเงิน กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [28]
ร้อยตรี สุระศักดิ์ โกศินานนท์ กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [28][29]
พันตรี อัคพล จิตระพรหมา กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด [28]
ร้อยเอก สุรเทพ ชลายนนาวิน กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด [28]
ร้อยตรี สมชาย แวงวงษ์ กองทัพบน 25 มิ.ย. 2528 การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด [28]
นาวาอากาศตรี อาคม กาญจนหิรัญ กองทัพอากาศ 22 ต.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [30]
เรืออากาศตรี วศิน อู่ศิริ กองทัพอากาศ 22 ต.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [30]
นาวาอากาศเอก ประพัฒน์ วีณะคุปต์ กองทัพอากาศ 25 มิ.ย. 2529 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [31]
นาวาอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี กองทัพอากาศ 25 มิ.ย. 2529 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [31]
พันเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองทัพบก 14 ม.ค. 2530 การสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [32]
ร้อยเอก วัฒนชัย คุ้มครอง กองทัพบก 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [33]
ร้อยโท สุรสิทธิ์ ประกอบสุข กองทัพบก 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [33]
ร้อยโท สุพจน์ มาลานิยม กองทัพบก 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [33]
จ่าสิบเอก อัฏฐมิพล สรรพอาสา กองทัพบก 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [33]
นาวาอากาศตรี สุรศักดิ์ บุญเปรมปรีดิ์ กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [33]
นาวาอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [34]
นาวาอากาศตรี เจริญ บำรุงบุญ กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [34]
นาวาอากาศตรี สุรศักดิ์ บุญเปรมปรีดิ์ กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ [34]
นาวาอากาศโท สมนึก เยี่ยมสถาน กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2532 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อป้องกันอธิปไตย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [35]
นาวาอากาศตรี ธีรพงษ์ วรรณสำเริง กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2532 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อป้องกันอธิปไตย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [35]
เรืออากาศเอก ไพโรจน์ เป้าประยูร กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2532 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อป้องกันอธิปไตย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [35]
เรืออากาศโท ณฤทธิ์ สุดใจธรรม กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2532 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อป้องกันอธิปไตย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [35]
พลอากาศเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี กองทัพอากาศ 12 มี.ค. 2534 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด โดยยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกระทำการให้สำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ [36]
เรือเอก ประทีป อนุมณี กองทัพเรือ 29 ก.ค. 2543 ต่อสู้โจรก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจนได้รับบาดเจ็บสาหัส [37]
จ่าสิบเอก สวงค์ อิ่มแล่ม กองทัพบก 29 ก.ค. 2543 ปฏิบัติหน้าที่กรณีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายรุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่จังหวัดตากจนเสียชีวิต พระราชทานแก่นางสาวจิรภา อิ่มแล่ม ทายาทของจ่าสิบเอก สวงค์ อิ่มแล่ม [37]
สิบโท วิรุณ รมวิเชียร กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส [38]
สิบตรี มาโนชญ์ หนูคงใหม่ กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 [38]
พันเอก อุทัย ทองไฝ กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 จนเสียชีวิต พระราชทานแก่นายธัญญากรณ์ ทองไฝ ทายาทของพันเอก อุทัย ทองไฝ [38]
ร้อยตรี อนันต์ คงเลิศ กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2549 จนเสียชีวิต พระราชทานแก่เด็กชายสมโภชน์ คงเลิศ ทายาทของร้อยตรี อนันต์ คงเลิศ [38]
พลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 มี.ค. 2556 ถูกกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดเสียชีวิตขณะสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553 อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา, พระราชทานแก่สิบตำรวจเอก โรจนินทร์ ภูวพงษ์พิทักษ์ ทายาทของพลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา [39]
พันตรี สมศักดิ์ เขียนวงศ์ กองทัพบก 10 พ.ค. 2559 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปะทะกับกลุ่ม ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะทำการลาดตระเวน ในพื้นที่บ้านบาโงปูโล๊ะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2550 อดีตเสมียนยุทธการ สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1, พระราชทานแก่ เด็กชายจิรพงศ์ เขียนวงศ์ ทายาทของ พันตรี สมศักดิ์ เขียนวงศ์ [40]

หน่วยทหาร[แก้]

ธงฉานของเรือหลวงธนบุรีรับการประดับเหรียญกล้าหาญจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น หลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีน เมื่อ พ.ศ. 2484
อนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประดับแพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญไว้ที่หอบังคับการเรือ เป็นสัญลักษณ์ของการได้รับพระราขทานเหรียญกล้าหาญ

นอกจากการพระราชทานเหรียญกล้าหาญแก่บุคคลต่างๆ แล้ว ยังมีการพระราชทานเหรียญกล้าหาญแก่หน่วยทหารจำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบวีรกรรมในการรบและสงครามต่างๆ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ. 26 สิงหาคม 2484" ราชกิจจานุเบกษา. 58 (2 กันยายน 2484) : 2810-2811.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/081/3149_1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/118/243.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียนกล้าหาน. เล่ม 60, ตอนที่ 63, วันที่ 30 พรีสจิกายน 2486, หน้า 3704-3705.
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/026/717.PDF
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/D/007/138.PDF
 8. 8.0 8.1 8.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/046/2935.PDF
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/058/3969.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/025/959.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1697.PDF
 12. 12.0 12.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/065/4045.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/076/5185_1.PDF
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/032/1255.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/061/2131.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/071/2415.PDF
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/029/881.PDF
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/033/1498.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/092/25.PDF
 20. 20.0 20.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/057/28.PDF
 21. 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/114/24.PDF
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/088/42.PDF
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/037/16.PDF
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/086/51.PDF
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/024/8.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/135/16.PDF
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/059/2275.PDF
 28. 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/087/37.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/147/5152_1.PDF
 30. 30.0 30.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/162/5458.PDF
 31. 31.0 31.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/111/2.PDF
 32. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ (พันเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร) , เล่ม ๑๐๔, ตอน ๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/023/1.PDF
 34. 34.0 34.1 34.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/103/4962.PDF
 35. 35.0 35.1 35.2 35.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/029/1349.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/029/1349.PDF
 37. 37.0 37.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2545/B/012/14.PDF
 38. 38.0 38.1 38.2 38.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2545/B/012/14.PDF
 39. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญกล้าหาญ หน้า ๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ข, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 40. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/015/3.PDF
 41. 41.0 41.1 41.2 41.3 ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล. เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๑๓.
 42. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงไชยเฉลิมพล. เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๖๐.
 43. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ. เล่ม ๑๒๗, ตอน ๑๑ ข, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๗.