ข้ามไปเนื้อหา

เหรียญกล้าหาญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อร.ก.
ประเภทเหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
วันสถาปนา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ภาษิตเรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
ผู้สมควรได้รับบุคคลหรือหน่วยทหารที่ทำการรบอย่างกล้าหาญ
มอบเพื่อทหาร ตำรวจ หน่วยทหาร และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ซึ่งได้กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรูตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถิติการมอบ
รายแรกสุรินทร์ ปั้นดี
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
รายล่าสุด10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ทั้งหมด209 ราย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา
รองมาเหรียญชัยสมรภูมิ
เสมอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
หมายเหตุพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ หากผู้สมควรได้รับพระราชทานได้วายชนม์ไปก่อน ให้ทายาทโดยธรรมรับพระราชทานแทน

เหรียญกล้าหาญ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยใช้ชื่อย่อว่า ร.ก. โดยสร้างขึ้นตามพระราชกำหนดเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความกล้าหาญทดแทนเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเหรียญกล้าหาญ โดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2521 เพื่อบังคับใช้แทนที่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

เหรียญกล้าหาญมีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมรมดำ ด้านหน้ามีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู มีอักษรจารึกว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้ชาติ” ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “เรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดงขาว กว้าง 3.5 เซนติเมตร ข้างบนมีเข็มโลหะรมดำรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า “กล้าหาญ”

การพระราชทาน[แก้]

การพระราชทานเหรียญกล้าหาญตามพระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2521 กำหนดไว้ว่า เหรียญกล้าหาญนี้จะพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ หน่วยทหาร และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ซึ่งได้กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรูตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ถ้าบุคคลหรือหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญกระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญต่อมาอีก จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายรูปช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง สำหรับติดที่แพรแถบต่อไปครั้งละ 1 เครื่องหมาย

แพรแถบย่อ
แพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญ
แพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญ ประดับช่อชัยพฤกษ์

กรณีที่บุคคลซึ่งสมควรได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญตายเสียก่อนได้รับพระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งของผู้นั้น เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความกล้าหาญของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ทายาทไม่มีสิทธิประดับเหรียญกล้าหาญดังกล่าว และถ้าผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทโดยธรรมผู้รักษาเหรียญกล้าหาญนั้น กระทำความผิดร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ภายในกำหนดหนึ่งเดือน ต้องใช้ราคาเหรียญนั้น

บุคคลหรือหน่วยทหารซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ให้มีประกาศนียบัตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ประทับพระราชลัญจกร

ผู้ที่ได้รับพระราชทาน[แก้]

บุคคล[แก้]

หมายเหตุ: ชั้นยศ พระนาม ชื่อและนามสกุล ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ สะกดตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา

ในรัชกาลที่ 8[แก้]

ชั้นยศ-ชื่อ-นามสกุล สังกัด วันที่ประกาศ
ชื่อผู้รับพระราชทาน
ปฏิบัติการครั้งที่ได้รับพระราชทาน หมายเหตุ อ้างอิง
 1. นายพันตรี สุรินทร์ ปั้นดี
 2. นายพันตรี สนิท หงษ์ประสงค์
 3. นายร้อยโท ไชโย กระสิณ
 4. จ่านายสิบเอก กิมไล้ แซ่เตียว
 5. จ่านายสิบเอก คล้อย วงษ์สถิน
 6. จ่านายสิบเอก โพล้ง กลัดตลาด
 7. จ่านายสิบเอก ขุนทอง ขาวสุขา
 8. นายสิบตรี ยงค์ สุขแสง
 9. นายสิบตรี สำเภา สมประสงค์
 10. นักเรียนนายสิบ จำนงค์ แฉล้มสุข
 11. นักเรียนนายสิบ คณึง รงค์กระจ่าง
 12. พลทหาร สมัคร์ เนียวกุล
 13. พลทหาร ยม สืบกุศล
 14. พลทหาร อรุณ กลิ่นบัวแก้ว
 15. พลทหาร เต็ก ขจรเวช
กองทัพบก 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
นายร้อยตำรวจตรี หนู ไชยบุรี ตำรวจสนาม 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
 1. นายนาวาอากาศเอก ขุนรณนภากาศ (ฟื้น ฤทธาคนี)
 2. นายนาวาอากาศตรี หม่อมราชวงศ์เสนาะ ลดาวัลย์
 3. นายนาวาอากาศตรี หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
 4. นายเรืออากาศเอก ประสงค์ สุชีวะ
 5. นายเรืออากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
 6. นายเรืออากาศเอก มานพ สุริยะ
 7. นายเรืออากาศเอก ไชย สุนทรสิงห์
 8. นายเรืออากาศโท ทองใบ พันธุ์สบาย
 9. นายเรืออากาศโท ผัน สุวรรณรักษ์
 10. นายเรืออากาศตรี สว่าง พัดทอง
 11. นายเรืออากาศตรี สังวาลย์ วรทรัพย์
 12. นายเรืออากาศตรี สำราญ โกมลวิภาต
 13. นายเรืออากาศตรี จรูญ กฤษณราช
 14. นายเรืออากาศตรี แวว จันทศร
 15. พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ อินปุระ
 16. พันจ่าอากาศเอก รังสรรค์ อ่อนรักษา
 17. พันจ่าอากาศเอก ทองคำ เปล่งขำ
 18. พันจ่าอากาศเอก สายบัว มดิศร
 19. พันจ่าอากาศโท บุญเยี่ยม ปั้นสุขสวัสดิ์
 20. พันจ่าอากาศโท เกษม สินธุวรรณะ
 21. พันจ่าอากาศตรี บุญ สุขสบาย
 22. พันจ่าอากาศตรี ลออ จาตกานนท์
 23. จ่าอากาศเอก ส่ง ว่องชิงชัย
 24. จ่าอากาศเอก ประยูร สุกุมลจันทร์
 25. จ่าอากาศโท จาด อ่ำละออ
กองทัพอากาศ 25 ก.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน [1]
 1. นายนาวาเอก หลวงพร้อมวีระพันธ์ (พร้อม วีระพันธ์)
 2. นายเรือเอก เฉลิม สถิระถาวร
 3. นายเรือโท ขัน วงศ์กนก
 4. นายเรือตรี พรม รักษ์กิจ
 5. นายเรือตรี สมัย จำปาสุต
 6. พันจ่าเอก ทองอยู่ เงี้ยวพ่าย
 7. พันจ่าเอก เอี้ยว อึ้งหลี
 8. พันจ่าเอก นวล เสี่ยงบุญ
 9. พันจ่าเอก ลบ นุดนา
 10. พันจ่าเอก ลำดวน ทัพพะเกตุ
 11. พันจ่าเอก ยู่เล้ง อาจสาคร
 12. พันจ่าเอก เพื่อน สุดสงวน
 13. พันจ่าเอก ชุน แซ่ฉั่ว
 14. พันจ่าเอก เอ่ง แซ่ลิ้ม
 15. จ่าเอก นาค เจริญศุข
 16. จ่าเอก วงศ์ ชุ่มใจ
 17. พันจ่าเอก ป่อไล้ แซ่เฮง
 18. จ่าตรี ชาญ ทองคำ
กองทัพเรือ 26 ส.ค. 2484 กรณีพิพาทอินโดจีน ทหารประจำเรือหลวงธนบุรี [2]
 1. นายพันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ทองสุก อิงคกุล)
 2. นายร้อยตรี วิเชียร อินทสงค์
 3. จ่านายสิบเอก เอื่อน ทวาย
 4. พลทหาร วงส์ ชูรอด
 5. พลทหาร เติม ลูกเสือ
 6. พลทหาร ฟ่อง สุทธิ
กองทัพบก 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พันจ่าอากาสเอก สมพงส์ แนวบันทัด กองทัพอากาส 19 ธ.ค. 2485 สงครามมหาเอเชียบูรพา [3]
พลโท จิระ วิชิตสงคราม กองทัพพายัพ 24 พ.ย. 2486 สงครามมหาเอเชียบูรพา อดีตแม่ทัพกองทัพพายัพ [4]
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม กองบัญชาการทหารสูงสุด 25 เม.ย. 2487 สงครามมหาเอเชียบูรพา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [5]
 1. เรืออากาศเอก วาสน์ สุนทรโกมล
 2. พันจ่าอากาศตรี ธาดา เบี้ยวไข่มุข
 3. พันจ่าอากาศตรี จุลดิศ เดชกุญชร
กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา [6]
นาวาอากาศตรี เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ [6]
เรืออากาศเอก คำรบ เปล่งขำ กองทัพอากาศ 8 ม.ค. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ
 • เดิมชื่อ ทองคำ เปล่งขำ
[6]

ในรัชกาลที่ 9[แก้]

ชั้นยศ-ชื่อ-นามสกุล สังกัด วันที่ประกาศ ชื่อผู้รับพระราชทาน ปฏิบัติการครั้งที่ได้รับพระราชทาน หมายเหตุ อ้างอิง
 1. ร้อยโท พีรพล โชติช่วง
 2. สิบตรี สติม กะสวยทอง
 3. พลทหาร ชุมพล สีทา
กองทัพบก 25 ก.ค. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [7]
 1. พันตรี จำเนียร พงศ์ไพโรจน์
 2. ร้อยโท เรือ สุมะโน
 3. ร้อยโท จำเนียร มีสง่า
 4. จ่าสิบเอก ยอดชาย มัจฉากร่ำ
 5. สิบตรี ผิน มาลีเนตร
กองทัพบก 11 ก.ย. 2494 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [8]
สิบตรี ประเสริฐ รักษ์จันทร์ กองทัพบก 1 เม.ย. 2495 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [9]
พันโท อ่อง โพธิกนิษฐ กองทัพบก 2 เม.ย. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [10]
 1. ร้อยโท เฉลิม ศิริบุญ
 2. สิบเอก ธรรมนูญ สมหวัง
กองทัพบก 2 ต.ค. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [11]
ร้อยตรี วิเชียร กาญจนะวงศ์ กองทัพบก 27 พ.ย. 2496 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [12]
 1. ร้อยโท วิเชียร สังขไพรวัน
 2. จ่าสิบเอก นพ วิบูลย์พาชย์
 3. สิบโท ทองอยู่ โฉมสิริ
 4. สิบตรี โชติ สรรค์ประเสริฐ
 5. พลทหาร จือรักษ์ กิจประชุม
กองทัพบก 11 พ.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [13]
ร้อยเอก ประเสริฐ สิงหกุล กองทัพบก 18 ก.ย. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [14]
พันโท ผาติ ยศไกร กองทัพบก 20 ต.ค. 2497 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [15]
 1. พันตรี จวน วรรณรัตน์
 2. ร้อยเอก อรรคพล สมรูป
 3. สิบตรี สงวน ศรีเรืองสิน
 4. พลทหาร ทองเจือ ฉายปัญญา
กองทัพบก 6 เม.ย. 2498 การร่วมรบกับทหารสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี [16]
 1. พลตรี สุจิณณ์ มงคลคำนวณเขตต์
 2. พันเอก สุพร สิทธิมงคล
 3. พันโท คำรณ เหมนิธิ
 4. พันตรี ณรงค์ กิตติขจร
 5. พันตรี ยุทธนา แย้มพันธ์
 6. ร้อยเอก วัฒนา สรรพานิช
 7. ร้อยเอก วิชัย ขันติรัตน์
 8. ร้อยเอก ประสิทธิ์ โยธีพิทักษ์
 9. ร้อยเอก วิรัช แตงน้อย
 10. ร้อยเอก สมพงษ์ โกมลวิภาต
 11. ร้อยเอก อรุณ อุ่นเจริญ
 12. ร้อยโท กัมพล ผลผดุง
 13. ร้อยโท สมพล ชุณหะนันทน์
 14. ร้อยโท ประเวทย์ ทองสุข
 15. ร้อยโท อำนาจ เรืองคุณะ
 16. ร้อยโท พนัส สัตย์เจริญ
 17. จ่าสิบเอก แดงต้อย สำราญเริง
 18. จ่าสิบเอก สงัด ไทยรัฐเทวินทร์
 19. จ่าสิบเอก ประยูร พุฒจรูญ
 20. สิบเอก แสวง พรสวัสดิ์
 21. สิบเอก สำราญ มีจ่าย
 22. สิบเอก สมมาตย์ น้อยพยัคฆ์
 23. สิบเอก วิชัย นุชรักษา
 24. สิบเอก เกษนันท์ สระทองเอื้อ
 25. สิบเอก ไสว บุญทับ
 26. สิบเอก สุนทร พัดสงค์
 27. สิบตรี สุวิรัช ประทีปช่วง
 28. สิบตรี สุวิรัช ประทีปช่วง
 29. พลทหาร สุคนธ์ ประวัติ
กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [17]
เรืออากาศโท อนาวิล ภักดีจิตต์ กองทัพอากาศ 8 มี.ค. 2512 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [17]
พันตรี บุญเชาว์ เล็กชะอุ่ม กองทัพบก 8 มี.ค. 2512 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [17]
จอมพล ถนอม กิตติขจร กองทัพบก 12 มิ.ย. 2515 ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบกับอริราชศัตรูด้วยความเสียสละ เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตด้วยความองอาจกล้าหาญ ทั้งในราชการสงครามและในภาวะฉุกเฉิน เป็นเวลาหลายครั้งหลายคราว พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ประดับช่อชัยพฤกษ์ [18]
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ กองทัพอากาศ 30 เม.ย. 2516 การเจรจาและนำกลุ่มโจรปาเลสไตน์ที่ยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 เดินทางออกไปนอกประเทศได้เป็นผลสำเร็จ [19]
พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ กองทัพบก 30 เม.ย. 2516 การเจรจาและนำกลุ่มโจรปาเลสไตน์ที่ยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 เดินทางออกไปนอกประเทศได้เป็นผลสำเร็จ [19]
 1. พันเอก ไชยยง โพธิ์อุไร
 2. พันตรี ชูชาติ วณีสอน
 3. ร้อยเอก สุธี เสลา
 4. ร้อยเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
 5. ร้อยเอก ไพบูลย์ จึงสำราญ
 6. ร้อยโท ทองชุบ แก้วมีศรี
 7. ร้อยโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช
 8. ร้อยโท สมศักดิ์ สิงห์ห่วง
 9. ร้อยโท กำพล แจ่มมิน
 10. ร้อยตรี ประยุทธ มีสิน
 11. จ่าสิบเอก ศักดิ์ครินทร์ อินทุภูติ
 12. จ่าสิบตรี ประสาน กิตติรัตน์
 13. จ่าสิบตรี ยงยุทธ ยอดยิ่ง
 14. จ่าสิบตรี ถมปัทม์ คมขำ
กองทัพบก 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [20]
 1. พันตำรวจเอก รัตน์ พรหมโมบล
 2. พันตำรวจโท วิจัย สวัสดิ์เกียรติ
 3. พันตำรวจตรี เสนาะ บำรุงเทียน
 4. ร้อยตำรวจเอก ไพรินทร์ บุญยะผลึก
กรมตำรวจ 17 ก.ย. 2519 ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ [20]
 1. พันตรี สว่าง โสภณ
 2. ร้อยเอก สนธิ เมียนกำเนิด
 3. ร้อยเอก ทวี เชื่อหน่าย
 4. จ่าสิบเอก ทองสุข เจริญขำ
 5. พลทหาร หิน แสงนอก
กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [21]
พันตรี วีระ วะนะสุข กองทัพบก 17 ก.ย. 2520 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [21]
 1. พันตรี หาญ เพไทย
 2. จ่าสิบเอก ชาญณรงค์ เทวายะนะ
 3. พลทหาร เฉลิม น้อยราช
 4. พลทหาร ชัด ณ ทองก้อน
กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [22]
 1. จ่าสิบเอก ยิ่งยศ ศรีเจริญ
 2. จ่าสิบเอก สนั่น ราชมุณีสุข
กองทัพบก 20 มี.ค. 2521 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [22]
ร้อยตรี บุญเหลือ ทองคัณฑา กองทัพบก 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [23]
 1. นาวาอากาศเอก เฉลิม เอี่ยมแจ้งพันธ์
 2. นาวาอากาศโท ชาญชัย มหากาญจน์
 3. นาวาอากาศโท สัมฤทธิ์ มั่งมี
กองทัพอากาศ 28 พ.ค. 2524 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [23]
พลเอก อิทธิ สิมารักษ์ กองทัพบก 12 ก.พ. 2525 การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม [24]
นาวาอากาศโท สนั่น มณีกุล กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
สิบเอก บุญเลิศ เพ็ชรมี กองทัพบก 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [24]
 1. พลอากาศโท วันชัย พิไลพงศ์
 2. นาวาอากาศตรี สุรัตน์ สุวรรณประเสริฐ
 3. เรืออากาศเอก ปิยะพงษ์ อุทัยพงษ์
 4. จ่าอากาศเอก อนันต์ นิลสุ
 5. จ่าอากาศเอก พงศ์เทพ พันธ์ประสิทธิ์
กองทัพอากาศ 12 ก.พ. 2525 การปราบปรามโจรจี้เครื่องบินของสายการบินการูดาแห่งอินโดนีเซียที่สนามบินดอนเมือง [24]
ร้อยตรี สนิท เพ็งเจริญ กองทัพบก 13 ก.ย. 2525 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [25]
 1. เรืออากาศเอก ชาญชัย วิมุกตะลพ
 2. เรืออากาศโท อรณพ เมนะรุจิ
 3. พันจ่าอากาศเอก วรวุฒิ เสมาเงิน
 4. จ่าอากาศเอก อำนาจ เหล็งบำรุง
กองทัพอากาศ 1 พ.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด [26]
 1. พันตรี ทวีป เก็บเงิน
 2. ร้อยตรี สุระศักดิ์ โกศินานนท์
กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [27]
 1. พันตรี อัคพล จิตระพรหมา
 2. ร้อยเอก สุรเทพ ชลายนนาวิน
 3. ร้อยตรี สมชาย แวงวงษ์
กองทัพบก 25 มิ.ย. 2528 การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด [27]
 1. นาวาอากาศตรี อาคม กาญจนหิรัญ
 2. เรืออากาศตรี วศิน อู่ศิริ
กองทัพอากาศ 22 ต.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [28]
 1. นาวาอากาศเอก ประพัฒน์ วีณะคุปต์
 2. นาวาอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี
กองทัพอากาศ 25 มิ.ย. 2529 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างกล้าหาญ [29]
พันเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองทัพบก 14 ม.ค. 2530 การสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ [30]
 1. ร้อยเอก วัฒนชัย คุ้มครอง
 2. ร้อยโท สุรสิทธิ์ ประกอบสุข
 3. ร้อยโท สุพจน์ มาลานิยม
 4. จ่าสิบเอก อัฏฐมิพล สรรพอาสา
กองทัพบก 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [31]
นาวาอากาศตรี สุรศักดิ์ บุญเปรมปรีดิ์ กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2530 การผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติ ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [31]
นาวาอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [32]
นาวาอากาศตรี เจริญ บำรุงบุญ กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [32]
นาวาอากาศตรี สุรศักดิ์ บุญเปรมปรีดิ์ กองทัพอากาศ 16 มิ.ย. 2531 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรู และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ ประดับแพรแถบเหรียญกล้าหาญ [32]
 1. นาวาอากาศโท สมนึก เยี่ยมสถาน
 2. นาวาอากาศตรี ธีรพงษ์ วรรณสำเริง
 3. เรืออากาศเอก ไพโรจน์ เป้าประยูร
 4. เรืออากาศโท ณฤทธิ์ สุดใจธรรม
กองทัพอากาศ 10 ก.พ. 2532 กระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญเพื่อป้องกันอธิปไตย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ [33]
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี กองทัพบก 12 มี.ค. 2534 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยด้วยความกล้าหาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด โดยยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกระทำการให้สำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ [34]
เรือเอก ประทีป อนุมณี กองทัพเรือ 29 ก.ค. 2543 ต่อสู้โจรก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจนได้รับบาดเจ็บสาหัส [35]
จ่าสิบเอก สวงค์ อิ่มแล่ม กองทัพบก 29 ก.ค. 2543 ปฏิบัติหน้าที่กรณีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายรุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่จังหวัดตากจนเสียชีวิต พระราชทานแก่นางสาวจิรภา อิ่มแล่ม ทายาทของจ่าสิบเอก สวงค์ อิ่มแล่ม [35]
 1. สิบโท วิรุณ รมวิเชียร
 2. สิบตรี มาโนชญ์ หนูคงใหม่
กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส [36]
พันเอก อุทัย ทองไฝ กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 จนเสียชีวิต พระราชทานแก่นายธัญญากรณ์ ทองไฝ ทายาทของพันเอก อุทัย ทองไฝ [36]
ร้อยตรี อนันต์ คงเลิศ กองทัพบก 1 ก.ย. 2552 ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2549 จนเสียชีวิต พระราชทานแก่เด็กชายสมโภชน์ คงเลิศ ทายาทของร้อยตรี อนันต์ คงเลิศ [36]
พลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 มี.ค. 2556 ถูกกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดเสียชีวิตขณะสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553 อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา, พระราชทานแก่สิบตำรวจเอก โรจนินทร์ ภูวพงษ์พิทักษ์ ทายาทของพลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา [37]
พันตรี สมศักดิ์ เขียนวงศ์ กองทัพบก 10 พ.ค. 2559 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะทำการลาดตระเวนในพื้นที่บ้านบาโงปูโล๊ะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2550 อดีตเสมียนยุทธการ สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1, พระราชทานแก่ เด็กชายจิรพงศ์ เขียนวงศ์ ทายาทของพันตรีสมศักดิ์ เขียนวงศ์ [38]

หน่วยทหาร[แก้]

ธงฉานของเรือหลวงธนบุรีรับการประดับเหรียญกล้าหาญจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น หลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีน เมื่อ พ.ศ. 2484
อนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประดับแพรแถบย่อเหรียญกล้าหาญไว้ที่หอบังคับการเรือ เป็นสัญลักษณ์ของการได้รับพระราขทานเหรียญกล้าหาญ

นอกจากการพระราชทานเหรียญกล้าหาญแก่บุคคลต่างๆ แล้ว ยังมีการพระราชทานเหรียญกล้าหาญแก่หน่วยทหารจำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบวีรกรรมในการรบและสงครามต่างๆ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ
 2. 2.0 2.1 "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ. 26 สิงหาคม 2484" ราชกิจจานุเบกษา. 58 (2 กันยายน 2484) : 2810-2811.
 3. 3.0 3.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/081/3149_1.PDF
 4. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียนกล้าหาน. เล่ม 60, ตอนที่ 63, วันที่ 30 พรีสจิกายน 2486, หน้า 3704-3705.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/026/717.PDF
 6. 6.0 6.1 6.2 "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-18. สืบค้นเมื่อ 2019-12-18.
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/046/2935.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/058/3969.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/025/959.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1697.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/065/4045.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/076/5185_1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/032/1255.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/061/2131.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/071/2415.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/029/881.PDF
 17. 17.0 17.1 17.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/033/1498.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/092/25.PDF
 19. 19.0 19.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/057/28.PDF
 20. 20.0 20.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/114/24.PDF
 21. 21.0 21.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/088/42.PDF
 22. 22.0 22.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/037/16.PDF
 23. 23.0 23.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/086/51.PDF
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/024/8.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/135/16.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/059/2275.PDF
 27. 27.0 27.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/087/37.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/162/5458.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/111/2.PDF
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ (พันเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร) , เล่ม ๑๐๔, ตอน ๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 31. 31.0 31.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/023/1.PDF
 32. 32.0 32.1 32.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/103/4962.PDF
 33. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/029/1349.PDF
 34. https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/062/1.PDF
 35. 35.0 35.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2545/B/012/14.PDF
 36. 36.0 36.1 36.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2545/B/012/14.PDF
 37. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญกล้าหาญ หน้า ๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ข, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/015/3.PDF
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล เก็บถาวร 2019-12-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๑๓.
 40. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงไชยเฉลิมพล เก็บถาวร 2019-12-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๖๐.
 41. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ. เล่ม ๑๒๗, ตอน ๑๑ ข, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๗.