รายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"[1] สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์มีรายชื่อและลำดับเกียรติ ดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ[2] เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3
Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4
Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5
Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6
Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7
Order of Rama 1st Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10
Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11
Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12
Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14
Order of Rama 2nd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15
Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16
Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17
Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19
Order of Rama 3rd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20
Vallabhabhorn Order ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
21
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22
Order of Rama 4th Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23
Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24
Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25
Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26
Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28
Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29
Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30
Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
32
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33
Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34
Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35
Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36
Vajira Mala Order ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ[แก้]

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(37)
Order of Rama 5th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร ร.ม.ก.
2(38)
Order of Rama 6th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลา ร.ม.
3(39)
Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.svg
Bravery Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญกล้าหาญ ร.ก.
Ribbon bar of Dushdi Mala - Military, Acts of Bravery (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ร.ด.ม.(ก)
4(40)
Victory Medal - Indochina with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Indochina with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน ช.ส.
Victory Medal - World War II with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - World War II with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ช.ส.
Victory Medal - Korean War with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ช.ส.
Victory Medal - Vietnam War with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ช.ส.
5(41)
Freeman Safeguarding Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ส.ช.๑
6(42)
Freeman Safeguarding Medal - 2nd Class 1st Cat (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 ส.ช. ๒/๑
7(43)
Rajaniyom Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชนิยม ร.น.
8(44)
Haw Campaign Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญปราบฮ่อ ร.ป.ฮ.
9(45)
War Medal of BE2461 (Thailand) ribbon.png
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10(46)
Safeguarding the Constitution Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ร.ธ.
11(47)
Freeman Safeguarding Medal - 2nd Class 2nd Cat (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ส.ช. ๒/๒
12(48)
The Santi Mala Medal (Thailand).svg
เหรียญศานติมาลา ศ.ม.

เหรียญบำเหน็จในราชการ[แก้]

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(49)
Ribbon bar of Dushdi Mala - Military, Service to the Nation (Thailand).svg
Dushdi Mala - Military (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายทหารและตำรวจ)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
Ribbon bar of Dushdi Mala - Civilian, Service to the Nation (Thailand).svg
Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายพลเรือน)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
2(50)
Medal for Service in the Interior - Indochina (Thailand) ribbon.svg
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
ช.ร.
Medal for Service in the Interior - Asia (Thailand) ribbon.svg
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ร.
3(51)
Border Service Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญราชการชายแดน
ช.ด.
4(52)
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองช้างเผือก
ร.ท.ช.
5(53)
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองมงกุฎไทย
ร.ท.ม.
6(54)
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ร.ท.ภ.
7(55)
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินช้างเผือก
ร.ง.ช.
8(56)
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินมงกุฎไทย
ร.ง.ม.
9(57)
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ร.ง.ภ.
10(58)
Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญจักรมาลา
ร.จ.ม.
Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.
11(59)
Saradul Mala Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญศารทูลมาลา
ร.ศ.ท.
12(60)
Pushpa Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญบุษปมาลา
ร.บ.ม.
13(61)
The Boy Scout Commendation Medal 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14(62)
The Boy Scout Commendation Medal 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2
15(63)
The Boy Scout Commendation Medal 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16(64)
The Boy Scout Citation Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17(65)
The Boy Scout Citation Medal - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18(66)
The Boy Scout Citation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3
19(67)
Ribbon bar of the Sustainable Scout Medal of Thailand.svg
เหรียญลูกเสือยั่งยืน

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์[แก้]

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(68)
King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
ม.ป.ร.1-5
2(69)
King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5
จ.ป.ร.1-5
3(70)
King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
ว.ป.ร.1-5
4(71)
King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
ป.ป.ร.1-5
5(72)
King Rama VIII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8
อ.ป.ร.1-5
6(73)
King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
ภ.ป.ร.1-5
7(74)
King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
ว.ป.ร.1-5
8(75)
King Rama V Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
ร.จ.ท.5 / ร.จ.ง.5
9(76)
King Rama VI Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
ร.จ.ท.6 / ร.จ.ง.6
10(77)
King Rama VII Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
ร.จ.ท.7 / ร.จ.ง.7
11(78)
King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9
ร.จ.ท.9 / ร.จ.ง.9
12(79)
King Rama X Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10
ร.จ.ท.10 / ร.จ.ง.10

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก[แก้]

แพรแถบย่อ รายชื่อ อักษรย่อ
Centenary Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐๐ ปี ส.ม.
Silver Jubilee Medal (Thailand).svg เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ร.ศ.
Prabas Mala Medal ribbon.svg เหรียญประพาสมาลา เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป ร.ป.ม.
Queen's Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญราชินี เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ส.ผ.
Dvidhabhisek Medal ribbon.svg เหรียญทวีธาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นเวลายาวนานทวีคูณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีทวีธาภิเษก ท.ศ.
Record Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชมงคล เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปี เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ร.ร.ม.
40 Year Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชมังคลาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ม.ศ.
King Rama VI Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ร.ร.ศ.๖
King Rama VII Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ร.ร.ศ.๗
King Rama IX Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ ร.ร.ศ.๙
World War I Victory Medal ribbon.svg เหรียญชัย
150 Years Commemoration of Bangkok Medal ribbon.svg เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ร.ฉ.พ.
25th Buddhist Century Celebration Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
Commemorative Medal of the Royal State Visits (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
Silver Jubilee Medal 2514BE (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชดาภิเษก
Crown Prince Investiture Medal BE2515 (Thailand).svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Serving Free Peoples Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญสนองเสรีชน ส.ส.ช.
Elevation to Princess Maha Chakri Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Rattanakosin Bicentennial Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
Queen Sirikit 50th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา
84th Birthday HRH Boromarajjonnani Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ
King Rama IX 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
Longest Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
Queen Sirikit 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
King Rama IX Golden Jubilee Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
King Rama IX 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
Queen Sirikit 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
King Rama IX 60th Accession to the Throne (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
King Rama IX 84th Birthday (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
Crown Prince Maha Vajiralongkorn 60th Birthday (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
Princess Maha Chakri Sirindhon 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
Queen Sirikit 84th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
King Rama X Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐
Queen Suthida Establish Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
Queen Sirikit 90th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 1st Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 (เหรียญทอง)
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 2nd Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 (เหรียญเงิน)
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 3rd Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 (เหรียญทองแดง)
Ribbon bar of Red Cross Medal of Merit (Thailand).svg เหรียญกาชาดสรรเสริญ
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นพิเศษ (เหรียญทอง)
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 (เหรียญเงิน)
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2 (เหรียญบรอนซ์)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม, เล่ม ๖, ตอน ๓๗, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒), หน้า ๓๑๒
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑