รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องอิสริยาภรณ์ รวมทั้งทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานแก่ผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า แบ่งออกสำหรับพระราชทานฝ่ายหน้าจำนวน 30 สำรับ และฝ่ายในจำนวน 20 สำรับ นอกจากนี้ ยังสามารถพระราชทานแก่เจ้านายหรือผู้มีเกียรติจากต่างประเทศซึ่งไม่นับรวมกับจำนวนดังกล่าว

เนื้อหา

มหาสวามิศราธิบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

มหาสวามินีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน)[แก้]

รายพระนามและชื่อสตรีที่ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า เป็นชั้นสูงสุดของเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่พระราชทานให้แก่ฝ่ายใน

     ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2436 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตำแหน่งมหาสวามินี) [1]
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [2]
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี
เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
พ.ศ. 2438 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา [3]
พ.ศ. 2439 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี [4]
พ.ศ. 2441 สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา [5]
พ.ศ. 2442 เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4 [6]
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ [7]
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
พ.ศ. 2446 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร [8]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 [9]
พ.ศ. 2449 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท [10]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี [11]
พ.ศ. 2463 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (ดาราประดับเพชร) [12]
พ.ศ. 2464 พระนางเธอลักษมีลาวัณ [13]
พ.ศ. 2465 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (ตำแหน่งมหาสวามินี ภายหลังถูกถอนออกจากตำแหน่ง) [14][15][16]
พ.ศ. 2468 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [17]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (ตำแหน่งมหาสวามินี) [18]
พ.ศ. 2469 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี [19]
เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2472 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี [20]
พ.ศ. 2473 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค [21]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2478 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [22]
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ. 2484 หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา [23]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดาราประดับเพชร) [24]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร
หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์
หม่อมหลวงบัว กิติยากร
หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา
พ.ศ. 2496 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม [25]
พ.ศ. 2501 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [26]
พ.ศ. 2508 เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5 [27]
พ.ศ. 2511 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [28]
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [29]
พ.ศ. 2518 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [30]
พ.ศ. 2527 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ [31]
พ.ศ. 2534 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [32]
พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [33]
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี [34]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [35]
พ.ศ. 2562 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี [36]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ [37]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [38]

ผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า)[แก้]

     ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2416 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธุ์)
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ลมั่ง สนธิรัตน)
เจ้าพระยายมราช (เฉย ยมาภัย)
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ)
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา)
พ.ศ. 2417 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค)
พ.ศ. 2419 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2422 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร)
พ.ศ. 2424 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พ.ศ. 2429 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ [39]
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
พ.ศ. 2430 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม [40]
พ.ศ. 2431 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) [41]
พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ [42]
เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย อภัยวงศ์) [43]
พ.ศ. 2436 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ [44]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พ.ศ. 2438 เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดี (อับดุลฮามิต) [45]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ [3]
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)
เจ้าพระยานรรัตนราชมานิต (โต มานิตยกุล) [46]
พ.ศ. 2439 เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (โรลังยัคมินส์) [4]
พ.ศ. 2440 เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) [47]
พ.ศ. 2443 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) [7]
เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)
พ.ศ. 2446 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช [48]
พ.ศ. 2447 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) [49]
พ.ศ. 2448 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม ณ นคร) [50]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ [51]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช [52]
พ.ศ. 2449 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ์) [10]
พ.ศ. 2451 เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) [53]
พ.ศ. 2452 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) [54]
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) [55]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2453 เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล) [56]
พ.ศ. 2454 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) [11]
พ.ศ. 2455 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร [57]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [58]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์)
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
พ.ศ. 2456 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [59]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พ.ศ. 2457 เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน) [60]
พ.ศ. 2459 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [61]
พ.ศ. 2460 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) [62]
พ.ศ. 2463 เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร) [12]
พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [13]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)
เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
พ.ศ. 2465 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย [14]
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. 2466 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ [63]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)
พ.ศ. 2467 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช [64]
เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
พ.ศ. 2468 เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) [65]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [19]
เจ้าแก้วนวรัฐ [66]
พ.ศ. 2470 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร [67]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
พ.ศ. 2472 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช [20]
พ.ศ. 2474 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ [68]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2481 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [69]
เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)
พ.ศ. 2482 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [70]
พ.ศ. 2484 แปลก พิบูลสงคราม [71]
พ.ศ. 2486 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) [72]
พ.ศ. 2488 ปรีดี พนมยงค์ [73]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต [24]
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
พ.ศ. 2496 ผิน ชุณหะวัณ [25]
พ.ศ. 2500 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [74]
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
พ.ศ. 2502 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [75]
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
พ.ศ. 2504 ถนอม กิตติขจร [76]
พ.ศ. 2505 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ [77]
หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)
พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)
พ.ศ. 2506 หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) [78]
หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)
พ.ศ. 2507 พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) [79]
หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
ประภาส จารุเสถียร
พจน์ สารสิน
พ.ศ. 2509 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล [80]
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ)
พ.ศ. 2510 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล [81]
พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์)
ควง อภัยวงศ์
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล [28]
ทวี จุลละทรัพย์
ประเสริฐ รุจิรวงศ์
ถนัด คอมันตร์
พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)
เสริม วินิจฉัยกุล
สัญญา ธรรมศักดิ์
พ.ศ. 2514 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ [82]
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
พ.ศ. 2516 หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล [83]
พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช [30]
ประกอบ หุตะสิงห์
พ.ศ. 2519 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ [84]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พระยาศัลวิธานนิเทศ (แอบ รักตะประจิต)
พ.ศ. 2520 อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร [85]
กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร [86]
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
หะริน หงสกุล
กิตติ สีหนนทน์
พ.ศ. 2525 เปรม ติณสูลานนท์ [87]
พ.ศ. 2526 สมหมาย ฮุนตระกูล [88]
พ.ศ. 2527 หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ [31]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
จินดา บุญยอาคม
พ.ศ. 2528 หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ [89]
หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
พ.ศ. 2529 พระยาบุรณศิริพงษ์ (ประโมทย์ บุรณศิริ) [90]
นวล จันทร์ตรี
พ.ศ. 2531 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี [91]
เชาวน์ ณศีลวันต์
พ.ศ. 2533 ชาติชาย ชุณหะวัณ [92]
พ.ศ. 2534 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร [93]
ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [94]
พ.ศ. 2535 จิตติ ติงศภัทิย์ [95]
พ.ศ. 2537 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล [96]
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
พ.ศ. 2539 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [97]
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
นิรันดร์ ศิรินาวิน
กำธน สินธวานนท์
สิทธิ เศวตศิลา
แก้วขวัญ วัชโรทัย
ขวัญแก้ว วัชโรทัย
พ.ศ. 2540 หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [98]
ดำรง สิกขะมณฑล
พ.ศ. 2541 พิจิตร กุลละวณิชย์ [99]
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
จาด อุรัสยะนันทน์
พ.ศ. 2542 อำพล เสนาณรงค์ [100]
จำรัส เขมะจารุ
ประถม บุรณศิริ [101]
พ.ศ. 2544 หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล [102]
พ.ศ. 2545 เทียนชัย จั่นมุกดา [103]
สุเมธ ตันติเวชกุล
พ.ศ. 2546 ศักดา โมกขมรรคกุล [104]
พ.ศ. 2547 สวัสดิ์ วัฒนายากร [105]
แผน วรรณเมธี
พ.ศ. 2548 สงคราม ทรัพย์เจริญ [106]
พ.ศ. 2550 เกษม วัฒนชัย [107]
พลากร สุวรรณรัฐ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2560 สถิตย์พงษ์ สุขวิมล [108]
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา [109]
พ.ศ. 2561 สุรยุทธ์ จุลานนท์ [110]
พ.ศ. 2562 หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ [111]

ชาวต่างประเทศ[แก้]

     ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

ฝ่ายใน[แก้]

ปี ประเทศ พระนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2452  จักรวรรดิเยอรมัน เจ้าหญิงเอลีซาเบ็ทแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค [112]
พ.ศ. 2498  ลาว เจ้าฟ้าคำผูย [113]
พ.ศ. 2503  สหราชอาณาจักร เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เลดีโอกิลวี [114]
พ.ศ. 2503  นอร์เวย์ เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ [115]
พ.ศ. 2503  ลักเซมเบิร์ก แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก [115]
พ.ศ. 2503  เนเธอร์แลนด์ เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์ [115]
พ.ศ. 2503  สเปน การ์เมน โปโล เด ฟรังโก [115]
พ.ศ. 2505  มาลายา สมเด็จพระราชินีบาดริอาห์ บินติ อับ-มาร์ฮุม เต็งกู อิสไมล์ ราชา ประไหมสุหรี อากง [116]
พ.ศ. 2506  ไต้หวัน ซ่ง เหม่ยหลิง [117]
พ.ศ. 2506  ราชอาณาจักรกรีซ เจ้าหญิงไอรีนแห่งกรีซและเดนมาร์ก [118]
พ.ศ. 2506  ฟิลิปปินส์ เอวังเฮลิน่า มาคาราอิก มากาปากาล [119]
พ.ศ. 2511  ฟิลิปปินส์ อีเมลดา มาร์กอส [120]
พ.ศ. 2524 Flag of South Korea (1949–1984).svg เกาหลีใต้ อี ซุนจา [121]
พ.ศ. 2529  เนปาล สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ [122]
พ.ศ. 2530  สเปน สมเด็จพระราชินีโซเฟีย [123]
พ.ศ. 2533  มาเลเซีย สมเด็จพระราชินีตวนกู ไบนุน [124]
พ.ศ. 2543  มาเลเซีย สมเด็จพระราชินีตวนกูซีตี ไอชาห์ [125]
พ.ศ. 2545  บรูไน พระมเหสีเป็งงีรัน อิสตรี ฮัจญะห์ มาเรียม [126]
พ.ศ. 2546  สวีเดน สมเด็จพระราชินีซิลเวีย [127]
พ.ศ. 2552  มาเลเซีย สมเด็จพระราชินีประไหมสุหรีอากง ตวนกู นูร์ ซาฮีราห์ [128]
พ.ศ. 2556  มาเลเซีย สมเด็จพระราชินีตวนกู สุลตานะห์ ฮัจญะห์ ฮามีนะห์ ฮามีดุน [129]

ฝ่ายหน้า[แก้]

ปี ประเทศ พระนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2441 จักรวรรดิเยอรมัน เจ้าชายอ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
พ.ศ. 2442 อียิปต์ เคดีฟอับบาสที่ 2
พ.ศ. 2445 Flag of the Emirate of Bukhara.svg บูคารา 'Abd al-Ahad Khan [130]
พ.ศ. 2449  อิตาลี เจ้าชายเฟอดินันด์แห่งซาวอยและเยนัว [131]
พ.ศ. 2497  กัมพูชา สมเด็จกรมหลวงศรีสวัสดิ์มณีพงศ์ [132]
พ.ศ. 2498  ลาว เจ้าฟ้าสว่างวัฒนา (สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา) [113]
พ.ศ. 2500  เวียดนามใต้ โง ดิ่ญ เสี่ยม [133]
พ.ศ. 2501  เดนมาร์ก เจ้าชายแอกเซิล [134]
พ.ศ. 2503  อินโดนีเซีย ซูการ์โน [135]
พ.ศ. 2503  พม่า วี่น-มอง [136]
พ.ศ. 2504  อาร์เจนตินา อาร์ตูโร ฟรอนดิชิ [137]
พ.ศ. 2505  มาเลเซีย ตนกู อับดุล ระห์มัน [138]
พ.ศ. 2506  ญี่ปุ่น เจ้าชายโนะบุฮิโตะ เจ้าทะกะมะสึ [117]
พ.ศ. 2506  ลาว สมเด็จเจ้าฟ้าศรีสว่าง [139]
พ.ศ. 2544  เดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก [140]
 เดนมาร์ก เจ้าชายเฟรเดอริก
พ.ศ. 2546  เนเธอร์แลนด์ เจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ (สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์) [141]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ทรงตั้งมหาสวามินีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๐, ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๕, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๗๔
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูป และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเศกครั้งหลัง, เล่ม ๑๒, ตอน ๓๓, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๓๐๔
 4. 4.0 4.1 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๓๕๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่านใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 10. 10.0 10.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๘๙๓
 11. 11.0 11.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๘๓
 12. 12.0 12.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๐๒
 13. 13.0 13.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๔๗๑
 14. 14.0 14.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๓๔๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตำแหน่งมหาสวามินีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ก, ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๑๒๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ถอนมหาสวามินีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าออกเสียจากตำแหน่ง, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๑๘๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๑๑
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายในตำแหน่งมหาสวามินี, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๓๖๖๙
 19. 19.0 19.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๓๐๙๓
 20. 20.0 20.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๑๘๔๖
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๓๐๗๘
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๒, ตอน ๐ง, ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘, หน้า ๑๙๘๐
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒
 24. 24.0 24.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 25. 25.0 25.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๒๙ ง, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๐๕๑
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 28. 28.0 28.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๒๕
 30. 30.0 30.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 31. 31.0 31.1 ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 32. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 34. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา,เล่ม ๑๒๑, ตอน ๑๑ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 35. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (51ข): 1. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560.
 36. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (17ข): 1. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562.
 37. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 11. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562.
 38. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 12. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562.
 39. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ, เล่ม ๓, ตอน ๔๖, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๓๘๕
 40. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๔, ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๘
 41. ราชกิจจานุเบกษา, การพิธีฉัตรมงคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๕, ตอน ๓๖, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๓๑๐
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๒๙๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานสัญญาบัตรและเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๕๐, ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๕๐
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗
 45. ราชกิจจานุเบกษา, การเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเป็นเจ้าพระยาไทรบุรี และพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายน่า, เล่ม ๑๒ , ตอน ๒๒, ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๘, หน้า ๑๘๙
 46. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องยศแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน, เล่ม ๑๓, ตอน ๑, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๒๔
 47. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๔, ตอน ๔๑, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า๗๐๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๖
 49. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า, เล่ม ๒๒, ตอน ๒๖, ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๕๘๐
 51. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า , เล่ม ๒๒, ตอน ๓๕, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๗๖๒
 52. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๔๙
 53. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 54. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๘๔๗
 55. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๒๓๙๗
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๔๐๐
 57. ราชกิจจานุเบกษา, การสถาปนาพระอิสริยยศ หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ขึ้นเป็นพระวรวงษ์เธอพระองค์เจ้า, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๒๔๕
 58. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๘๒๙
 59. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๐, ตอน ๐ ง, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๙๖๑
 60. ราชกิจจานุบเกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๙
 61. ราชกิจจานุบเกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๓, ตอน ๐ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๑๙๓
 62. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราจุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๔, ตอน ง, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๓๑๗๓
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๒๗
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๑, ตอน ๐ ง, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๖๕๕
 65. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๕๑
 66. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญฝ่ายหน้า, เล่ม ๔๓, ตอน๐ ง, ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙, หน้า ๓๙๙๔
 67. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๔, ตอน ๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๕๖๖
 68. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 69. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๘๐๑
 70. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๙
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (จอมพล หลวงพิบูลสงคราม), เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๘๕
 72. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๐, ตอน ๔๙ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๙๑๙
 73. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๒, ตอน ๗๐ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘, หน้า ๑๙๐๐
 74. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔, ตอน ๔๗ ง, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐, หน้า ๑๒๐๗
 75. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 76. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 77. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 78. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๙
 79. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 80. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 81. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 82. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๘, ตอน ๔๙ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๑๘
 83. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 84. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 85. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔, ตอน ๔๔ ง, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๒๒๐๑
 86. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 87. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 88. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 89. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 90. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 91. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 92. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 93. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 94. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปฐมจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ นายดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๖๗ ง, ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๙๒๙๖
 95. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 96. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 97. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 98. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 99. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 100. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 101. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) แก่ พลตรี ประถม บุรณศิริ), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๑๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๖
 102. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 103. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 104. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 105. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 106. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 107. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 108. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔, ตอน ๕๓ ง, ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑
 109. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔, ตอน ๕๘ ข, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑
 110. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๕, ตอน ๑ ข, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑, หน้า ๑
 111. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒,หน้า ๒
 112. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๖ , ตอน๐ ง, ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒, หน้า ๒๖๒๕
 113. 113.0 113.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาว, เล่ม ๗๒, ตอน ๕๖ ง, ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๘, หน้า ๑๘๕๖
 114. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๘๕ ง, ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๗, หน้า ๒๓๐๓
 115. 115.0 115.1 115.2 115.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๒๖๓
 116. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งสหพันธ์มลายา, เล่ม ๗๙, ตอน ๗๑ง, ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๗๒๔
 117. 117.0 117.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๒๒ ง, ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๗, หน้า ๕๗๒
 118. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๓๕ง, ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖, หน้า ๑๑๐๕
 119. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๗๐ ง, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๐๒๖
 120. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕, ตอน ๓๒ ง ฉบับพิเศษ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๑๔
 121. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ , หน้า ๑๒
 122. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี แห่งเนปาล พร้อมด้วยคณะ, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๐ง, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๒๐๒๓
 123. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ชาวต่างประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี แห่งสเปนและคณะ, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๕๗ ง, ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๘๓๗๐
 124. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๒๕๖ ง, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑๑๐๔๔
 125. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านซาลาฮุดดิน อับดุล อาซิซ ชาห์ และสมเด็จพระราชินี ตอนกูซีตี ไอซาห์, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๑๖ข, ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 126. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าแด่พระมเหสีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พระมเหสีเป็งงีรัน อิสตรี ฮัจญะห์ มาเรียม, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๑๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 127. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๔ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 128. ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๔ ข, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑
 129. ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๓๐, ตอน ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖, หน้า ๑
 130. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน , เล่ม ๑๙, ตอน ๙, ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๑๔๗
 131. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๓, ตอน ๒๗, ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙, หน้า ๖๗๙
 132. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑, ตอน ๘๖ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗, หน้า ๒๙๓๖
 133. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๗๔, ตอน ๗๑ ง, ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐, หน้า ๒๑๓๖
 134. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๔๖ ง, ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑, หน้า ๑๗๙๘
 135. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๗๗, ตอน ๑๙ ง, ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๓, หน้า ๘๒๖
 136. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๗, ตอน ๒๘ ง, ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ , หน้า ๑๑๖๙
 137. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๒๒ ง, ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๕๕๘
 138. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม ๒ เรื่อง, เล่ม ๗๙, ตอน ๗๑ ง, ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕ , หน้า ๑๗๒๕
 139. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๘๐ , ตอน ๓๕ ง, ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖, หน้า ๑๑๐๖
 140. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก แห่งเดนมาร์ก พระราชสวามี และเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 141. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๖ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑

บรรณานุกรม[แก้]

 • สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม, พระนคร, โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.