รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ว.ม.ล.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา (อังกฤษ: The Vajira Mala order) หรือ ตราวชิรมาลา เรียกโดยย่อว่า ว.ม.ล. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์ ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2454[1] เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในพระองค์ รัชทายาท และราชตระกูล โดยความจงรักภักดี ที่จะให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เป็นพระเกียรติยศในพระองค์ และราชตระกูล โดยจะพระราชทานให้เฉพาะฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลาจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 36 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[2] ปัจจุบัน พ้นสมัยพระราชทานแล้ว

รายพระนามและรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนาม อ้างอิง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์)
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พระยาบำเรอบริรักษ์ (สาย ณ มหาไชย)
พระยาศุภกรณ์บรรณสาร (นุ่ม วสุธาร)
พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)
พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค)
เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)
พระราชวรินทร์ (กุหลาบ โกสุม)
26 มิถุนายน พ.ศ. 2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [4]
27 มิถุนายน พ.ศ. 2454 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
9 ตุลาคม พ.ศ. 2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ [5]
พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี) [6]
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) [7]
9 มิถุนายน พ.ศ. 2455 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร [8]
พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต)
เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร)
พระยาพิพิธไอศูรย์ (หม่อมราชวงศ์ลบ อรุณวงศ์)
พระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์)
พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)
8 กันยายน พ.ศ. 2455 นายฉลองไนยนารถ (ยู่เสง ศิวะโกเศศ) [9]
27 กันยายน พ.ศ. 2455 พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) [10]
30 ธันวาคม พ.ศ. 2455 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) [11]
31 ธันวาคม พ.ศ. 2455 พระไพศาลนวกรณ์ (เลียบ ศรีเสวก)
28 เมษายน พ.ศ. 2456 พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (นาค โรจนแพทย์) [12]
14 สิงหาคม พ.ศ. 2456 พระยาอัพภันตริกามาตย์ (จ่าง ภาณุทัต) [13]
26 ธันวาคม พ.ศ. 2456 พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) [14]
10 กันยายน พ.ศ. 2457 หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ [15]
เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)
พระยาราชสาส์นโสภณ (สอาด ชูโต)
พระยาดำรงวิธีรำ (พ่วง วัชรเสวี)
พระยาเทพสมบัติ (เจน นาคเสวี)
26 มีนาคม พ.ศ. 2458 เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน) [16]
พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ)
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
พระยาศรีธรรมศาสน์ (ทองดี สุวรรณศิริ)
พระยาราโชทัย (หม่อมหลวงเชื้อ มนตรีกุล)
พระยาอภิรักษ์ราชอุทาน (ฑิตย์ ณ สงขลา)
พระยามหินทรเดชานุวัฒน์ (ใหญ่ ศยามานนท์)
พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ทองดี ภีมะโยธิน)
พระยาอร่ามมณเฑียร (เอื้อม บุนนาค)
พระยานนทิเสนสุเรนทร์ภักดี (แม็ก เศียนเสวี)
พระยาวรสิทธิ์เสรีวัตร์ (สอาด ไชยนันทน์)
พระยานรเทพปรีดา (เจริญ สวัสดิ์-ชูโต)
พระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต)
พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
พระยาบริหารราชมานพ (ศร ศรเกตุ)
พระยาบรรหารภัตรกร (แฉ่ง บุณยเกียรติ)
พระยาอาทรภัตรพิสิฐ (ป๋อ โอชกะ)
จมื่นมหาดเล็ก (สอน วรรณบุตร)
จมื่นเทพดรุณาทร (ดี สุเตชะ)
จมื่นจิตรเสน่ห์ (แช่ม สุนทรเสวี)
หลวงบำราศอรินทรพ่าย (โชติ ศิริวิสูตร)
หลวงมหาสิทธิโวหาร (ใช้ อัศวรักษ์)
พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)
พระยาสุรินทรเสวี (เถา วัลยะเสวี)
พระสุนทรสินธพ (ธูป บุนนาค)
พระยาบริหารราชมานพ (เนียน สาคริก)
หลวงชิตภูบาล (อยู่ ยุวะเสวี)
หลวงชาญภูเบศร์ (เคลือบ โกสุม)
พระวิมานวัชรี (แม้น สุวรรณจินดา)
พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)
31 มีนาคม พ.ศ. 2458 พระยาสุรนันทน์นิวัทธกุล (กริ่ม สุรนันทน์) [17]
พระยาไชยนันทน์นิพัทธ์พงศ์ (เชย ไชยนันทน์)
พระยาวิชุโชติชำนาญ (ปรง ณ สงขลา)
พระยาอภัยรณฤทธิ์ (กระเษียร อมาตยกุล)
พระยานรฤทธิ์ราชหัช (ต่วน ตาตะนันทน์)
พระยาราชมนตรี (สง่า สิงหลกะ)
พระยาวิชิตชลธาร (หม่อมหลวงเวศร์ กุญชร)
พระยาพรหมาภิบาล (ทองใบ สุวรรณภารต)
พระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 พระยาวงศาภรณ์ภูษิต (รื่น วัชโรทัย) [18]
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 พระวิเศษพจนกร (พิศวง เทพาคำ) [19]
พระสกลพิมาน (เปลื้อง กรสูต)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 พระปราบพลแสน (หม่อมหลวงพงศ์พันธุ์ อิศรเสนา)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา)
18 เมษายน พ.ศ. 2460 พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) [20]
31 ธันวาคม พ.ศ. 2460 หม่อมเจ้าปราณีเนาวบุตร นวรัตน์ [21]
1 มกราคม พ.ศ. 2461 พระยาศรีวรวงศ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร สุทัศน์)
พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค)
28 ธันวาคม พ.ศ. 2461 หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ [22]
พระยาพิทักษ์เทพมณเฑียร (กระจ่าง หงสกุล)
พระมหามนตรีศรีองครักษ์สมุห (ฉัตร โชติกเสถียร)
พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช)
นายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์)
พระภรัศดานุรักษ์ (ตี๋ ภัทรเสวี)
พระอดิศัยสวามิภักดิ์ (สรร สันติเสวี)
นายสนิทหุ้มแพร (บุญมา หิรัญยะมาน)
นายเสน่ห์หุ้มแพร (โชติ อุณหกะ)
พระพิบูลย์ไอศวรรย์ (เปรียบ สุจริตกุล)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2461 นายจ่ารง (เอี่ยม นีลวัชระ)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2463 หม่อมเจ้าหัชชากร วรวรรณ [23]
หม่อมเจ้าดิศานุวัติ ดิศกุล
4 ธันวาคม พ.ศ. 2464 พระยากำแหงสงคราม (สอาด ณ ป้อมเพชร์) [24]
พระยาสีหราชฤทธิไกร (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)
8 มกราคม พ.ศ. 2464 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) [25]
15 กันยายน พ.ศ. 2468 พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) [26]

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทรศก 130" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ก): หน้า 74. 4 มิถุนายน พ.ศ. 2454. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 110 (ตอน 29 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 12 มีนาคม พ.ศ. 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 418. 4 มิถุนายน พ.ศ. 2454. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 4. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 668. 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2454. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 1556. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2454. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 6. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 1884. 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 7. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29 (ตอน ง): หน้า 525. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2455. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 8. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29 (ตอน ง): หน้า 588. 9 มิถุนายน พ.ศ. 2455. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 9. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29 (ตอน ง): หน้า 1347. 15 กันยายน พ.ศ. 2455. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 10. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29 (ตอน ง): หน้า 1523. 6 ตุลาคม พ.ศ. 2455. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 11. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29 (ตอน ง): หน้า 2441. 22 มกราคม พ.ศ. 2456. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 12. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 30 (ตอน ง): หน้า 228. 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2456. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 13. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 30 (ตอน ง): หน้า 1049. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2456. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 14. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 30 (ตอน ง): หน้า 2277. 4 มกราคม พ.ศ. 2457. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 15. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 31 (ตอน 0 ง): หน้า 1330. 20 กันยายน พ.ศ. 2457. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 16. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 32 (ตอน ง): หน้า 5. 4 เมษายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 17. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 32 (ตอน ง): หน้า 56. 11 เมษายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 18. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 32 (ตอน ง): หน้า 879. 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 19. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 32 (ตอน ง): หน้า 1898. 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 20. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 34 (ตอน ง): หน้า 477. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2460. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 21. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 34 (ตอน ง): หน้า 2899. 6 มกราคม พ.ศ. 2461. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 22. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 34 (ตอน ง): หน้า 2613. 5 มกราคม พ.ศ. 2462. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 23. "พระราชทานตราวชิรมาลา ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 37 (ตอน ง): หน้า 3388. 9 มกราคม 2463. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 24. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 38 (ตอน ง): หน้า 2605. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2464. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 25. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 38 (ตอน ง): หน้า 3020. 15 มกราคม พ.ศ. 2464. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 26. "พระราชทานตราวชิรมาลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 42 (ตอน 0 ง): หน้า 1927. 20 กันยายน พ.ศ. 2468. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)