โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
LOGO-PCSK.jpg
รู้หน้าที่ มีศีลธรรม ดำเนินชีวิตประเสริฐ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachasongkrowittaya School
อักษรย่อ ป.ว. (PCSK)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 2521 (39 ปี)
รหัส 65012013
ผู้อำนวยการ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
เพลง มาร์ชประชาสงเคราะห์
เว็บไซต์
พระพุทธลีลาประชาสงเคราะห์

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อักษรย่อ ป.ว.) เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอบางระกำ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่จากความอนุเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประวัติ[แก้]

 • ในปีพุทธศักราช 2521 นิคมสร้างตนเองบางระกำ กรมประชาสงเคราะห์ โดยการนำของนายลือชัย ธรรมวิภาค ผู้ปกครองนิคมและประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำได้ริเริ่มดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นสำหรับบุตรหลานในเขตนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ เริ่มจากการขอที่ดินบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 ถนนสายหลักของนิคมฯติดกับบริเวณที่ทำการนิคมฯ เนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา อันเป็นที่สงวนสำหรับสร้างส่วนราชการของกรมประชาสงเคราะห์ จากนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนิคมฯ ลูกเสือชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง
 • พุทธศักราช 2522 นิคมสร้างตนเองบางระกำได้เสนอขออนุญาตกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ติดขัดในปัญหาบางประการ จึงไม่สามารถตั้งโรงเรียนได้
 • พุทธศักราช 2523 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นได้ โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พุทธศักราช 2524 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียน เพื่อรับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนโดยให้พักอยู่ในบ้านพักนักเรียนจึงทำให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนอยู่ประจำส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
 • พุทธศักราช 2525 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในท้องถิ่น
 • พุทธศักราช 2525-2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รุ่น 2 ของกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การแตร์เดซอมด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์การแอลดีเอพี ประเทศแคนนาดา ในการปรับปรุงหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนให้พัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองในโรงเรียนเพื่อวางรากฐานการศึกษาแบบพึ่งตนเองของโรงเรียน ระยะรับทุน 3 ปี เป็นเงินประมาณ 200,000 บาท
 • พุทธศักราช 2532 โรงเรียนได้ดำเนินการทดลองปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.) เป็นการภายในโรงเรียน
 • พุทธศักราช 2533 โรงเรียนเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 4 และได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนบ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น
 • พุทธศักราช 2534 โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนสาขาองโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น
 • พุทธศักราช 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้โดยได้ดำเนินการเปิดทำการสอนในแผนการเรียน ศิลป์-คณิตฯ เป็นแผนการเรียนแรก
 • พุทธศักราช 2536 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน คณิตฯ-วิทย์ฯ
 • พุทธศักราช 2537 โรงเรียนได้ขอเสนอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539
 • พุทธศักราช 2540 ขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างนเองบางระกำ เพื่อสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง ดังนั้นเนื้อที่ของโรงเรียนจึงรวมเป็น 68 ไร่ 45 ตารางวา
 • พุทธศักราช 2543 นิคมสร้างตนเองบางระกำ อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 ไร่
 • พุทธศักราช 2555 โรงเรียนได้รับให้เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3)
 • พุทธศักราช 2556 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พุทธศักราช 2556 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน"คุณธรรมนำวิชาการ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พุทธศักราช 2557 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"เศรษฐกิจพอเพียง" จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ███ สีขาว หมายถึง ศาสนธรรม
 • ███ สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของเกษตรกรรม

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้อง 2 สายศิลป์-ภาษาอังกฤษ
 • ห้อง 3 สายศิลป์-ภาษาจีน
 • ห้อง 4 สายคหกรรม-อุตสาหกรรม