ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
Prachasongkrowittaya School
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ว. (PCSK)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญรู้หน้าที่ มีศีลธรรม ดำเนินชีวิตประเสริฐ
สถาปนา2521 (39 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส65012013
ผู้อำนวยการนายเมธี ศรีรันต์
สี   สีขาว-สีเขียว
เพลงมาร์ชประชาสงเคราะห์
เว็บไซต์http://www.pcsk.ac.th/
พระพุทธลีลาประชาสงเคราะห์

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อักษรย่อ ป.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่จากความอนุเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประวัติ[แก้]

 • ในปีพุทธศักราช 2521 นิคมสร้างตนเองบางระกำ กรมประชาสงเคราะห์ โดยการนำของนายลือชัย ธรรมวิภาค ผู้ปกครองนิคมและประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำได้ริเริ่มดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นสำหรับบุตรหลานในเขตนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ เริ่มจากการขอที่ดินบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 ถนนสายหลักของนิคมฯติดกับบริเวณที่ทำการนิคมฯ เนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา อันเป็นที่สงวนสำหรับสร้างส่วนราชการของกรมประชาสงเคราะห์ จากนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนิคมฯ ลูกเสือชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง
 • พุทธศักราช 2522 นิคมสร้างตนเองบางระกำได้เสนอขออนุญาตกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ติดขัดในปัญหาบางประการ จึงไม่สามารถตั้งโรงเรียนได้
 • พุทธศักราช 2523 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นได้ โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พุทธศักราช 2524 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียน เพื่อรับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนโดยให้พักอยู่ในบ้านพักนักเรียนจึงทำให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนอยู่ประจำส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
 • พุทธศักราช 2525 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในท้องถิ่น
 • พุทธศักราช 2525-2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รุ่น 2 ของกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การแตร์เดซอมด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์การแอลดีเอพี ประเทศแคนนาดา ในการปรับปรุงหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนให้พัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองในโรงเรียนเพื่อวางรากฐานการศึกษาแบบพึ่งตนเองของโรงเรียน ระยะรับทุน 3 ปี เป็นเงินประมาณ 200,000 บาท
 • พุทธศักราช 2532 โรงเรียนได้ดำเนินการทดลองปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.) เป็นการภายในโรงเรียน
 • พุทธศักราช 2533 โรงเรียนเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 4 และได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนบ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น
 • พุทธศักราช 2534 โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนสาขาองโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น
 • พุทธศักราช 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้โดยได้ดำเนินการเปิดทำการสอนในแผนการเรียน ศิลป์-คณิตฯ เป็นแผนการเรียนแรก
 • พุทธศักราช 2536 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน คณิตฯ-วิทย์ฯ
 • พุทธศักราช 2537 โรงเรียนได้ขอเสนอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539
 • พุทธศักราช 2540 ขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างนเองบางระกำ เพื่อสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง ดังนั้นเนื้อที่ของโรงเรียนจึงรวมเป็น 68 ไร่ 45 ตารางวา
 • พุทธศักราช 2543 นิคมสร้างตนเองบางระกำ อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 ไร่
 • พุทธศักราช 2555 โรงเรียนได้รับให้เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3)
 • พุทธศักราช 2556 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พุทธศักราช 2556 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน"คุณธรรมนำวิชาการ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พุทธศักราช 2557 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"เศรษฐกิจพอเพียง" จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้อง 2 สายศิลป์-ภาษาอังกฤษ
 • ห้อง 3 สายศิลป์-ภาษาจีน
 • ห้อง 4 สายคหกรรม-อุตสาหกรรม

อ้างอิง[แก้]