โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
289 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Traim Udom Suksa School Of The North
อักษรย่อ ต.อ.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม 2517 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 20 กุมพาพันธ์ 2546
ผู้ก่อตั้ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล นางพรรณี เพ็งเนตร นายมนู วัฒนไพบูลย์
รหัส 1007650104
จำนวนนักเรียน 1,700 คน
เพลง ปิ่นหทัย
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หรือชื่อเดิม โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการสอนในรูปแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก และยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 289 หมู่ 5 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ราชพัสดุของกระทรวงกลาโหม มีเนื้อที่ 200 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สำนักวิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เดิมชื่อโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้ทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2511 ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา (ต่อมาเป็นกรมสามัญศึกษา) ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีนายมานะ เอี่ยมสกุล เป็นอาจารย์ใหญ่และและได้ปรารภกับ นายมานะ เอี่ยมสกุล ว่าต้องการจะได้ที่ดินประมาณ 200 ไร่ เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยชั้นสูงหรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกอีกหนึ่งแห่ง ต่อมานายละเมียน อัมพวะสิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในสมัยนั้น ได้ทราบจากนายประเสริฐ สิทธิชัย ผู้จัดการโรงงานพิษณุโลกองค์การทอผ้าว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งกระทรวงกลาโหมครอบคลุมดูแลอยู่ประมาณ 200 ไร่เศษ ตั้งอยู่ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมานะ เอี่ยมสกุล ได้แจ้งให้อธิบดีกรมสามัญศึกษาทราบ ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ติดต่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกหนึ่งแห่ง อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้แจ้งให้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทราบว่า กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกบนพื้นที่ดังกล่าวอีกหนึ่งแห่ง และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2517 โดยนายประสิทธิ์ มากลิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารคนแรกและได้เปิดรับนักเรียน ครั้งแรกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง 186 คน ครูอาจารย์จำนวน 7 คน โดยได้ฝากที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก่อน ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2518 นายประสิทธิ์มากลิ่น อาจารย์ใหญ่คนแรกได้ทำการย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มาทำการเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาได้ขยายตัวเพื่อรองรับนักเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างรวดเร็ว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน แม้จะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยก็ตาม อีกทั้งกรมสามัญศึกษา มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาและต้องการที่จะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ทำให้เกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.สกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช และมีดำริที่จะตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก

ในปี พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา นายจุฬา ทารักษา ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คือ นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ตอบรับเป็นเบื้องต้น โดยรับโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาเข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยได้ดำเนินการร่วมกันผ่านกรมสามัญศึกษาเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ แต่ได้ระงับไปช่วงหนึ่งเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ เกษียณอายุราชการ ต่อมาผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา นายมนู วัฒนไพบูลย์ ได้รับทราบการขอจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา และได้รับนโยบายของกรมสามัญศึกษาในการประสานงานจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือมีสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏ สถาบันราชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาได้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ปัจจุบัน คือ นางพรรณี เพ็งเนตร เพื่อเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ตอบรับไม่ขัดข้องในการขอเป็นเครือข่ายเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงต่อชาวจังหวัดพิษณุโลก

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ 
พระเกี้ยว
ปรัชญา 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์ 
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา - ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
ต้นไม้ 
ต้นจามจุรี

แผนการเรียน[แก้]

 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (พิเศษ)
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-อังกฤษ
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-ฝรั่งเศส
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-จีน
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-ญี่ปุ่น
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาศาสตร์-เกาหลี (เปิดรับสมัคร 2560)

ความเป็นเลิศทางวิชาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดพิษณุโลก สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในระบบแอดมิชชั่น โควตาและรับตรงของ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รางวัลรักการอ่านสานสู่ฝัน โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ฯลฯ และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคระดับประเทศ มากมายต่างเป็นเครื่องการันตี ดั่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือที่ว่า "ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ชั้นนำของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะก่อตั้งเมื่อปี 2546 เป็นน้องคนสุดท้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคก็ตาม

การก่อตั้ง[แก้]

ประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา นักการศึกษาดีเด่นของโลก ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้มองเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่เยาวชน จึงได้ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศ และเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการการทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกภาคของประเทศไทยให้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับส่วนกลาง และได้ดำริที่จะตั้งวิทยาลัยชั้นสูง (Junior College) หรือเตรียมอุดมศึกษาที่พิษณุโลกศึกษา

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

ปิ่นหทัย ประวัติเพลงประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมทีเดียว เพลงประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือ เพลงเตรียมอุดมศึกษา ที่มีเนื้อร้องขึ้นว่า “เราเตรียมอุดมศึกษา ...” เนื้อร้องของเพลงนี้เป็นผลงานของอดีตอาจารย์ผู้ล่วงลับ นิรันตร์ นวมารค ผู้เป็นตำนานเล่าขานกันสืบมาว่าสอน สามัคคีเภทคำฉันท์ ตลอดทั้งเรื่องได้โดยไม่ต้องเปิดตัวบทเลย การที่เพลงประจำโรงเรียนเปลี่ยนมาเป็น เพลงปิ่นหทัย นั้น ยังไม่มีผู้ใดสืบได้ชัดว่าเริ่มมาแต่เมื่อใดและด้วยเหตุผลกลใด อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพลงปิ่นหทัย “ขึ้นแท่น” และรักษาตำแหน่งนี้ได้อย่างยาวนาน นอกเหนือไปจากสถานะพิเศษอันได้แก่การเป็นผลงานของนักเรียนเตรียมฯ เลขประจำตัว ๑ คือคุณชอุ่ม ปัญจพรรค์ และการกำหนดให้ต้องร้องทุกวันก่อนเข้าเรียนตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการอัศวิน วรรณวินเวศร์แล้ว ยังมีความงดงามทางภาษาหรือวรรณศิลป์ที่สามารถขับความรักความศรัทธาที่มีต่อสถานประสาทวิชาแก่ตนได้อย่างคมเข้มและมีชีวิตชีวาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย ในข้อเขียนนี้ ผู้เขียนจะได้อธิบายกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ผู้แต่งเนื้อร้องได้แฝงไว้อย่างแนบเนียน เพื่อให้เพื่อนนักเรียนแลเห็นความงามและเกิดความซาบซึ้งได้ด้วยตนเอง

อนึ่ง ผู้เขียนได้กำกับชื่อโวหารภาพพจน์ไว้ เพราะน่าจะช่วยให้ผู้อ่านจับประเด็นได้แม่นยำรัดกุมขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็มีคำอธิบายอย่างสั้น ๆ ประกอบพอเข้าใจ หวังว่าจะไม่เป็นที่รกหูรกตาของบรรดาผู้รู้

 • ความหมาย

"ปิ่นหทัย"

ความหมายตามอักษรของความว่า ปิ่น คือ “เครื่องประดับสำหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุก” ในวัฒนธรรมตะวันออกเราถือว่าผมหรือศีรษะเป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนสุดของร่างกาย ดังนั้นจึงมีความหมายขยายออกโดยปริยายว่า “จอม, ยอด” มักใช้ประกอบกับคำอื่นเพื่อให้ความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินเช่น พระปิ่นภพลบโลกนาถา, ปิ่นเกศประกอบกรณิย์กิจ

หทัย คือหัวใจ ในที่นี้ใช้ในความหมายเชิงนามธรรม คือความรู้สึกของบุคคล เช่น “หัวใจของเธอแทบจะแหลกสลายไปเมื่อรู้ข่าวว่า...” เมื่อรวมเป็น ปิ่นหทัย จึงมีความหมายว่า สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักเทิดทูนอย่างสูงสุด ชื่อนี้นอกจากเป็นการใช้โวหารภาพพจน์ อุปลักษณ์ ที่นำคำว่า ปิ่น มาประกอบกับคำอื่นและให้ความหมายที่แหวกไปจากขนบเดิม ๆ แล้ว ยังแฝงไว้ซึ่งนัยยะแห่งความรักและความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคติธรรมประจำโรงเรียน คือระลึกนึกถึงพระคุณของโรงเรียนในฐานะที่เป็นยอดของหัวใจทีเดียว และเมื่อเราพิจารณาเนื้อร้องในลำดับต่อไป ก็จะเห็นว่าการตั้งชื่อว่า ปิ่นหทัย นี้นับว่าเหมาะสมเป็นที่สุดเพราะอาจครอบคลุมใจความของเนื้อร้องไว้ได้ทั้งหมดอีกด้วย

เนื้อเพลง

วันเดือนปีที่ผ่านมา โอ้ ต.อ.จ๋ารักยังแจ่มจ้าไม่เลือน
สระน้ำคูบัวตามเตือน สงวนบุญหนุนเลื่อนเสียงครูเสียงเพื่อนแจ่มใจ
ยามเรียนลือยามเล่นเด่นชื่อ ต.อ.ระบือลือสนั่นลั่นไกล
คิดถึงพระคุณอาจารย์ยิ่งใด เป็นปิ่นหทัยให้ร่มเย็นใจเสมอมา
รักต.อ.ขอจงอยู่ยืนนาน รักครูอาจารย์รักเพื่อนถ้วนหน้า
รักจริงรักจริงรักสิงวิญญาณ์ รักต.อ.ยิ่งชีวารักจนดินฟ้ามลาย
รักต.อ.ขอจงอยู่ยืนนาน รักครูอาจารย์รักเพื่อนถ้วนหน้า
รักจริงรักจริงรักสิงวิญญาณ์ รักต.อ.ประหนึ่งว่าปิ่นปักจุฑานั่นเอย

เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม

ถิ่นเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ งามเหลือเจิดจ้ายิ่งใหญ่
เหล่าศิษย์ต.อ.อำไพ รวมใจน้องพี่เนานาน
เมื่อยามเรียนมุ่งมั่นฟันฝ่า กีฬาหรือเล่นสุขสันต์
รักเกียรติชื่อเสียงนิรันดร์ ผูกพันมั่นคงกลมเกลียว
ธงชมพูพราวพริ้วปลิวไสว จะคงอยู่คู่ไทยเด็ดเดี่ยว
กตัญญูแน่วแน่แท้เชียว พระเกี้ยวงามเด่นเป็นคุณ
มีศรัทธาครูบาอาจารย์ ยึดมั่นเอื้อเฟื้อเกื้อหนุน
ศิษย์หวังตั้งจิตแทนคุณ อบอุ่นอ้อมอกเตรียมอุดม

เพลง มาร์ช ต.อ.

ต.อ. เตรียมอุดมศึกษา ประสาทวิชาให้ข้าทั้งหลาย
ต.อ. ศูนย์รวมจิตใจ อยู่แห่งใดยังรักมิเลือน
ต.อ. เตรียมอุดมศึกษา ศิษย์บูชาพระคุณใหญ่หลวง
ให้ความรู้แก่ข้า จริยาสอนเตือน เป็นเสมือนบ้านที่รักพักพิง
ยามเรียน เราเรียนเป็นเลิศ กีฬาก่อเกิดความสามัคคี
ธงสีชมพูดูเด่น โบกพลิ้วพาศิษย์เปรมปรีดิ์ ให้โชคดีนำเกียรติสู่ ต.อ.
ต.อ. เตรียมอุดมศึกษา ศิษย์บูชาพระคุณมากหลาย
จะระลึกจนวันตาย อุทิศกายทำสิ่งดี สมศักดิ์ศรีเป็นศิษย์เตรียมอุดมฯ

เพลง มาร์ช ต.อ.

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ชื่อแห่งความเชื่อมั่นสถานศึกษา
ตราพระเกี้ยวประดับไว้แนบอุรา น้อมจิตบูชา ศรัทธาในฤดี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมกตัญญูกตเวที
ยิ้มไหว้ทักทาย ประพฤติตนเป็นคนดี เกีรติยศและศักดิ์ศรีคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ
*สีชมพูงดงามสดใส หลอมรวมใจลูกต.อ.เราน้องพี่
ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของจามจุรี รักสามัคคีชีวีผูกพัน
ชาติ ศาสนาเหนือยิ่งสิ่งใด เทิดทูนไท้องค์ราชันเป็นมิ่งขวัญ
รักต.อ.ขอจงอยู่ยืนนาน ร่วมสร้างสรรค์ให้ชื่อเสียง เกริกก้อง เกรียงไกร
(ซ้ำ *)

อาคารเรียนภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารอำนวยการ (อาคาร 5)

ชั้นที่ 1 ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม 1 ห้องเกียรติยศ (ห้องประชุม 2) ห้องประชุม 200 ที่นั่ง (ห้องโสตทัศนศึกษา) ห้องพัสดุ ห้องถ่ายเอกสาร สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา-เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ชั้นที่ 2 ห้องท่านผู้อำนวยการ (527) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา+ฝ่ายรับเข้าศึกษา (521) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียน (525) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและฝ่ายอำนวยการ (528) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารทั่วไป (526) ห้องแนะแนวการศึกษา (524) ห้องประกันคุณภาพการศึกษา (523) ห้องทะเบียน-วัดผล (522)

ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 1 (531) ห้องศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (537) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 533 534 535 536 ห้องเรียนE-Classroom (532) ห้องแสดงผลงานห้องเรียนสีเขียว (538)

 • หอประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

ชั้นที่1 ใต้ถุนโล่ง เป็นโรงอาหาร ห้องอาหารครู

ชั้นที่ 2 หอประชุม 800 ที่นั่ง

 • อาคาร 3 (อาคารม.4)

ชั้นที่ 1 เป็นห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ห้องระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน 312 313 314 315 316

ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน 321 322 323 324 325 326 327

 • อาคาร 2 (อาคารม.6)

ชั้นที่1 เป็นห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (218) ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1-2 (211,212 ตามลำดับ) ห้องเรียน 213 214 215 216 217

ชั้นที่2 เป็นห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 2 (221) ห้องเรียน 222 223 224 225 226 227 228

ใต้ถุนอาคาร เป็นห้องโภชนาการ ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ห้องอาจารย์ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 • อาคาร 4 (อาคารม.5)

ชั้นที่1 เป็นห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (418) ห้อง To Be Number One (417) ห้องเก็บของ (416-417) ห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (411) ห้องนอนเวร ห้องเรียน 412 413 414 415

ชั้นที่2 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 (421) ห้องเรียน 422 423 424 425 426 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์ (427) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 (428)

ชั้นที่3 ห้องSoundLab (438) ห้องเรียนรวม (431) ห้องเรียน 432 433 434 435 436 437

 • อาคาร 1 (อาคารวิทยาศาสตร์)

ชั้นที่1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (111-112) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา1-2 (113 114 115) ห้องเก็บสารเคมี (117) ห้องปฏิบัติการเคมี1-2 (116 118) ห้องประชุม ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นที่2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์1-3 (128 127 122ตามลำดับ) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (121) ห้องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (123-126)

 • อาคาร ศิลปะ เป็นอาคารกลุ่มสาระวิชาศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นที่ 1 ห้องวงโยธวาทิต(ห้องดนตรีสากล) ห้องพักครู

ชั้นที่ 2 ห้องนาฏศิลป์ตะวันตก ห้องนาฏศิลป์ไทย ห้องดนตรีไทย ห้องคหกรรมและงานประดิษฐ

ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องงานหัตถกรรม

ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการงานช่าง

เรือนพยาบาล เป็นสถานที่ให้บริการในด้านยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้นแก่นักเรียนตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 • หอสมุดมาลากุล เป็นหอสมุดปรับอากาศขนาดใหญ่และเป็นหอสมุดศูนย์รวมความรู้ของนักเรียน เป็นสถานที่สำคัญ มี คำขวัญ ที่ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ประพันธ์ไว้ว่า โรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานานแล้ว และ หวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึงพวกเธอ และเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสีย
 • สระว่ายน้ำจามจุรี เป็นสระว่ายน้ำขนาด 50เมตร เป็นสถานที่เรียนวิชา พลศึกษา และ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และบุคคลทั่วไป
 • ลานจามจุรี
 • สระน้ำคูบัว เป็นสระน้ำโรงเรียน มีบัวหลายสายพันธุ์ เป็นสถานที่สำคัญของโรงเรียน
 • ลานกีฬา
 • สนามวอลเล่บอล 2สนาม
 • สนามตะกร้อ 2สนาม
 • สนามบาสเกสบอล 2สนาม
 • สนามบอลขนาดเล็ก 1สนาม
 • สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1สนาม
 • สนามรักบี้
 • ลานมะฮอกกานี

สิ่งเคารพภายในโรงเรียน[แก้]

 • พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระพรหม
 • พระพุทธชินราชจำลอง
 • ศาลตายาย เจ้าที่

รายนามผู้บริหาร[แก้]

 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์ มากลิ่น 17 พฤษภาคม 2517 - 11 กรกฎาคม 2522
2 นายวิทูร ญาณสมเด็จ 11 กรกฎาคม 2522 - 3 ธันวาคม 2522
3 นายเรือง ปาเฉย 3 ธันวาคม 2522 - 6 พฤศจิกายน 2528
4 นายจำรัส ลอยมา 6 พฤศจิกายน 2528 - 4 มกราคม 2530
5 นายฉลอง เกษน้อย 4 มกราคม 2530 - 5 ตุลาคม 2535
6 นายธงชัย จักกาบาตร์ 15 ตุลาคม 2535 - 28 มกราคม 2540
7 นายชูชาติ อุทะโก 28 มกราคม 2540 - 7 ธันวาคม 2541
8 นายจุฬา ทารักษา 17 ธันวาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
9 นายสุพจน์ จินันทุยา 6 พฤศจิกายน 2543 - 30 เมษายน 2545
10 นายมนู วัฒนไพบูลย์ 17 เมษายน 2545 - 2 พฤษภาคม 2546
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายมนู วัฒนไพบูลย์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
2. นายสุพจน์ จินันทุยา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
3. นายถวิล ศรีวิชัย พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
4. นายชูชาติ อุทะโก พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
5. นางสุเนตร ทองคำพงษ์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
6. นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

http://www.tn.ac.th

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]