ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนวังทองพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนวังทองพิทยาคม เดิมชื่อ "โรงเรียนวังทอง" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบึงพร้าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มี"นายโชติ ครุธดิลกานันท์"เป็นครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 56 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ตาม นส.3 เลขที่ 453,463,492,557 และใบแจ้งการครอบครอง เลขที่ พล.0012 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 อำเภอวังทองมอบที่สาธารณะประจำตำบลบริเวณเนินคีรี หมู่ที่ 3 บ้านบึงพร้าว ตำบลชัยนาม ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษให้แก่โรงเรียน
 • วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน 40,000 บาท ให้โรงเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก บริเวณพื้นที่เนินคีรี เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้อักษรย่อคือ "พ.ล.11"
 • พ.ศ.2503 เปลี่ยนจากหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา ใช้ชื่อโรงเรียนวังทอง อักษรย่อ "ว.ท."
 • พ.ศ.2508 นางสาวนิรันดร์ เตียวตระกูล รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ.2514 นายธวัช เจริญสะอาด ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ.2514 นายกล้า งามวิลาศ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ.2514 นายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ.2517 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนวังทองพิทยาคม" มีนายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2529 นายสังเวียน บุญคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2531 นายเอกศักดิ์ พันปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2533 นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2536 จัดตั้งมูลนิธิวารี-สังวรณ์ โดยคุณวารี คัชมาตย์ / คุณสังวรณ์ ชัยประเสริฐ และคุณเปรมวดี คัชมาตย์ มีเงินกองทุนปัจจุบัน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมมาตรฐานเหรียญทอง ของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง เขตการศึกษา 7
 • พ.ศ.2540 ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 • พ.ศ.2541 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • พ.ศ.2542 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ" จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย
 • พ.ศ.2543 นายดำรงค์ อิ้มทับ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2552 นายสนชัย คลังเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2554 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2558 ดร.ประชุม ปิ่นสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2563 นายเสกสันต์ ทองม่วง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2565 ดร.บุปผา ทองน้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2566 นายชัยลักษณ์ รักษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]