โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
Thung Kalo Witthaya School
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ว.
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ผู้อำนวยการนายไพฑูรย์ ขุนอาสา
สีเทา-เหลือง
เพลงมาร์ชทุ่งกะโล่
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 132 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็นประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนแห่งที่ 15 ของจังหวัด ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
อาคารเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แห่งที่ 15 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ระหว่างตำบลป่าเซ่ากับตำบลหาดกรวด ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 พิษณุโลก - เด่นชัย มีพื้นที่ 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 อยู่ในเขตตำบลป่าเซ่า มีเนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน และอาคารประกอบ แปลงที่ 2 อยู่ในเขตตำบลหาดกรวด มีเนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน เป็นพื้นที่สนามกีฬา และพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 86 ไร่ 2 งาน โดยมีถนนสายบ้านบึงหลัก – บ้านห้วยบง ตัดผ่านพื้นที่ของโรงเรียน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2523 เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 1 เข าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน มีครู 5 คน โดยให้ นักเรียนไปอาศัยเรียนที่วัดทับใหม่ ตำบลหาดกรวด เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ในระหว่างที่รอการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา พ.ศ. 2525 เปิดสอนนักเรียนครบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 336 คน มีครู 14 คน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2538 เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 43 คน และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 601 คน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครบทุกระดับชั้นมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 459 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน และ มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 549 คน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 239 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 210 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 449 คน

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา มีผู้บริหารนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) นับได้ 32 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
รายนามอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. นายมนัส จันทร์ดุ้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2529 [1]
2. นายเสกวิทย์ แดงกองโค 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [1]
3. นายสมควร ดีรัศมี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2539 [1]
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. นายอุทัย พักขาว 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 [1]
2. นายสุธีร์ บัวพิมพ์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552 [1]
3. นายไพฑูรย์ ขุนอาสา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552 [1]
4. นายกฤตย์ ไชยวงศ์ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [1]
5. นายประสงค์ สินเดช 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา. (2555). ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก : http://school.obec.go.th/thungkalowittaya//l1.pdf[ลิงก์เสีย]
  2. สำนักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. (2555). ผลการพิจารณาย้ายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ ๗/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก : www.secondary39.go.th/pk_5510/move551016.pdf

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°34′44″N 100°08′51″E / 17.578923°N 100.147385°E / 17.578923; 100.147385