สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร[1] เกิดจากการรวมตัวของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งจัดตั้งออกป็นทั้งหมด 4 แห่งใน 4 ภาค เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นวิทยาลัยในสังกัด กรมอาชีวศึกษา เกี่ยวกับเกษตรกรรมของประเทศไทย ต่อมาจึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานภายใน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดสอนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เปิดสอนในระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ)

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Vocational Education Institution of Agriculture
Okt1.gif
ชื่อย่อ สอก. / VEIA
สถาปนา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประเภท สถาบันของรัฐบาล

ประวัติ[แก้]

กิจกรรมศิลปเกษตร/จัดสวนถาด

ก่อตั้งเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรม[แก้]

วิทยาลัยเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเกษตรกรรมที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านทักษะวิชาชีพเกษตร มีการจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรทั่วไป เน้นให้มีความรู้พื้นฐานของเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานด้านพืช พื้นฐานด้านสัตว์ และพื้นฐานด้านประมง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการเรียนการสอนแยกเป็นประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาชาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น พร้อมออกไปเป็นนักเกษตรที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา

ยุควิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี[แก้]

วิทยาลัยเกษตรกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในปีการศึกษา2539 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ปี2538 และ ทำโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการของนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง จะเป็นสมาชิก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในแต่ละปีสมาชิกทุกหน่วยจะมีการประชุมวิชาการทั้งระดับ หน่วย เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขัน ระดับภาคและระดับชาติ โดยแต่ละวิทยาลัยฯ จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในระดับชาติจะหมุนเวียนจัดงานทั้ง 4 ภาค โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศีรษะเกษ เป็นครั้งแรก ตามด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางตามลำดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 จะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาจากองค์อุปถัมภ์เสด็จทรงเป็นประธานทรงเปิดงานทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้นักเรียน-นักศึกษาเกษตรมีความภาคภูมิในวิชาชีพเกษตรและสืบทอดพระดำริด้านการเกษตรขององค์อุปถัมภ์ต่อไป

ประเทศไทยมีวิทยาลัยด้านการเกษตรและการประมงที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 47 แห่ง การแบ่งภาคของวิทยาลัยฯ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคกลาง และวิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคใต้ ดังนี้

การจัดตั้งเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร"[แก้]

กิจกรรมปลูกไม้ดอก

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 "กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อจัดตั้ง "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" เป็นการรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยแยกตามภาคทั้ง 4 ภาค

การจัดการศึกษา

นักเรียนเกษตรกรรม

การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนโดยใช้ระบบทวิภาคี โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยใน 1 ภาคเรียน ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติหรือตามที่คณะกรรมการประจำหลัก สูตรพิจารณา 

เรียนรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

ระยะเวลาการศึกษา

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  2. การขอโอนผลการศึกษา หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูถัมภ์ฯ[แก้]

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) (Future Farmers Organization of Thailand)

  • ครั้งที่ 35 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 36 วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จังหวัดตาก
  • ครั้งที่ 37 วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ครั้งที่ 38 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/040/25.PDF