วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักเรียนเกษตรกรรม
เรียนรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
กิจกรรมปลูกไม้ดอก
กิจกรรมศิลปเกษตร/จัดสวนถาด

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรรมของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเกษตรกรรมที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านทักษะวิชาชีพเกษตร มีการจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรทั่วไป เน้นให้มีความรู้พื้นฐานของเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานด้านพืช พื้นฐานด้านสัตว์ และพื้นฐานด้านประมง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการเรียนการสอนแยกเป็นประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาชาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น พร้อมออกไปเป็นนักเกษตรที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา

วิทยาลัยเกษตรกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง จะเป็นสมาชิก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในแต่ละปีสมาชิกทุกหน่วยจะมีการประชุมวิชาการทั้งระดับ หน่วย เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขัน ระดับภาคและระดับชาติ โดยแต่ละวิทยาลัยฯ จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในระดับชาติจะหมุนเวียนจัดงานทั้ง 4 ภาค โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศีรษะเกษ เป็นครั้งแรก ตามด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางตามลำดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 จะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาจากองค์อุปถัมภ์เสด็จทรงเป็นประธานทรงเปิดงานทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้นักเรียน-นักศึกษาเกษตรมีความภาคภูมิในวิชาชีพเกษตรและสืบทอดพระดำริด้านการเกษตรขององค์อุปถัมภ์ต่อไป

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 "กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา[1] เพื่อจัดตั้ง "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" เป็นการรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยแยกตามภาคทั้ง 4 ภาค

สังกัดตามภาค[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ[แก้]

ประกอบด้วย

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ประกอบด้วย

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง[แก้]

ประกอบด้วย

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้[แก้]

ประกอบด้วย

รายชื่อวิทยาลัย[แก้]

ประเทศไทยมีวิทยาลัยด้านการเกษตรและการประมงที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 47 แห่ง การแบ่งภาคของวิทยาลัยฯ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคกลาง และวิทยาลัยเกษตรสังกัดภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ มีดังนี้

 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
 8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
 9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
 13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 14. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 15. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 16. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
 17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 18. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 20. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 21. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 22. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 24. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 27. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 29. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
 30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
 31. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 32. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 33. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
 36. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 37. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 38. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
 39. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
 41. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
 42. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 43. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
 44. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
 45. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา
 46. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อ้างอิง[แก้]