โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สัญลักษณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบที่4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่  202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300  053-885591,053-885583 Fax 053-357099

ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เปิดสอนระดับการศึกษาก่อนพื้นฐานและขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2522 เดือนเมษายน ภาควิชาการอนุบาลศึกษาทดลองเปิดโครงการ “โรงเรียนภาคฤดูร้อน” ที่ตึกสุขศึกษาปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าโครงการ 17 คน เป็นบุตร – หลาน ของคณาจารย์ และนักศึกษาองค์การ อคป. นักศึกษาวิชาเอกอนุบาลรุ่นแรก ระดับ ปกศ.สูง ทำหน้าที่ครู และจะดำเนินงานในความดูแลของคณาจารย์ภาควิชา ซึ่งมี อาจารย์มัญชรี บุญนาค เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประไพศรี อุณหจักร เป็นรองหัวหน้าภาคฯ อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ เป็นเลขานุการภาควิชา และอาจารย์อภิญญา มนูศิลป์ เป็นกรรมการ

พ.ศ. 2524 วิทยาลัยให้หอพักหญิง 1 แก่ภาควิชาการอนุบาลศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารเรียน ใช้ชื่อใหม่ว่าอาคาร 15 เริ่มเตรียมการจัดห้องเรียนทดลองไว้ 2 ห้อง ห้องหนึ่งเป็นห้องนอน มีห้องน้ำนักเรียนในตัว อีกห้องจัดเป็นห้องสมุด และศูนย์สื่ออาศัยการจัดรูปแบบศูนย์การเรียน โดยมี อาจารย์ลัดดา นีละมณี (ปัจจุบันคือ รศ.ลัดดา นีละมณี) เป็นผู้แนะนำ

พ.ศ. 2526 เปิดห้องเรียนทดลอง 1 ห้อง รับเด็กรุ่นแรก 23 คน วันที่ 26 มิถุนายน มีพิธีเปิดศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา ณ สนามหน้าอาคาร 15 ภาควิชาการอนุบาลศึกษา โดยมีนายพะยอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมการฝึกหัดครูเป็นประธาน

พ.ศ. 2527 เปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 ห้อง ยังคงจัดห้องสมุดของเล่นเป็นศูนย์สื่อได้อีก 1 ห้อง ด้วยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการฝึกหัดครู โดยมีหน่วยศึกษานิเทศก์ดูแลโครงการห้องสมุดฯ เพื่อเป็นศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา งานโรงเรียนทดลอง อยู่ในความดูแลของภาควิชาการอนุบาล มีคณาจารย์เป็นกรรมการและเลขานุการภาคฯ โดยมี อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2528 ศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา ขยายรับเป็น 3 ระดับคือ

                กลุ่มเด็กอายุ 2 ถึง 3 ปี
                กลุ่มเด็กอายุ 3 ถึง 4 ปี
                กลุ่มเด็กอายุ 4 ถึง 5 ปี

พ.ศ. 2529 ขยายการรับเด็กเป็น 4 ระดับ คือ

                กลุ่มเด็กอายุ 2 – 3 ปี เรียก ชั้นเด็กเล็ก
                กลุ่มเด็กอายุ 3 – 4 ปี เรียก ชั้นเตรียมอนุบาล
                กลุ่มเด็กอายุ 4 – 5 ปี เรียก ชั้นอนุบาล 1
                กลุ่มเด็กอายุ 5 – 6 ปี เรียก ชั้นอนุบาล 2

มีอาจารย์เกษลดา มานุจุติ (ปัจจุบันคือ ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ) เป็นอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากอาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ ลาศึกษาต่อ

พ.ศ. 2530 ยกฐานะเป็นโรงเรียนสาธิต ย้ายงานโรงเรียนจากภาควิชาการอนุบาลไปสังกัดภาควิชาสาธิต คณะครุศาสตร์ ใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเชียงใหม่ คณะวิชาครุศาสตร์ มี ดร.บุลรัตน์ สิทธิพงศ์ เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์เกษลดา มานะจุติ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเชียงใหม่ (ระดับอนุบาล) บริหารงานโดยคณะกรรมการจากภาควิชาการอนุบาลศึกษา อาจารย์ประไพศรี อุณหจักร หัวหน้าภาควิชาเป็นประธานการบริหาร อาจารย์อภิญญา มนูญศิลป์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ขยายห้องเรียนเป็นระดับชั้นเรียนละ 2 ห้อง รวม 8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2532 จากสภาพโรงเรียนแออัด จึงของบประมาณสร้างตึกสาธิตฯ จากเจ้าหน้าที่กรมการฝึกหัดครู มาทำการสำรวจสถานที่ และวางแผนงานเกี่ยวกับตึกสาธิตฯ

พ.ศ. 2533 คณาจารย์ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ ทำโครงการขยายชั้นเรียนไปถึงระดับประถมศึกษา ผ่านกรรมการบริหารคณะวิชาครุศาสตร์ มี รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง เป็นหัวหน้าคณะวิชาฯ และวันที่ 12 มีนาคม 2534 รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี อธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการขยายชั้นเรียน

พ.ศ. 2534 เปิดชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มี อาจารย์พิมล มัธยมบุรุษ เป็นอาจารย์ใหญ่แผนกประถม ต่อมาอาจารย์พิมล ลาออกจากตำแหน่ง คณะวิชา ครุศาสตร์ จึงให้อาจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ หัวหน้าภาควิชาสาธิตฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์ใหญ่แผนกประถมศึกษา และอาจารย์ประไพศรี อุณหจักร เป็นอาจารย์ใหญ่ แผนกอนุบาล

โรงเรียนจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันเพื่อโรงเรียนสาธิตฯ จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตฯ

พ.ศ. 2535 คณะวิชาครุศาสตร์ ดำเนินการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ โดยหัวหน้าคณะ และรองหัวหน้าคณะฯ ดำรงตำแหน่งบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ตามตำแหน่งคือ ผศ.โกเมน ธีรนรเศรษฐ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ รองคณบดีคณะ ฝ่ายวิชาการ เป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์ รองหัวหน้าคณะฝ่ายวางแผน เป็นรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผน อาจารย์ประวัติ พื้นผาสุข รองคณบดีคณะ ฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ถมรัตน์ นันทิทรรภ เลขานุการคณะบริหารงานวิชาการสาธิตระดับประถม

พ.ศ. 2537 ยกฐานะโรงเรียนสาธิตฯ เทียบเท่าคณะวิชาสายงานการบริหาร ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งแต่งตั้ง รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง เป็นผู้อำนวยการ ผศ.สถิตย์ ใจสุนทร เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประไพศรี อุณหจักร เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และดูแลงานกิจกรรมนักเรียน

14 พ.ย. 2537 ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจาก รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2537 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ประกอบด้วย อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประไพศรี อุณหจักร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน อาจารย์ปิยะดา พูลทาจักร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

จำนวนนักเรียนปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีอยู่ 8 ระดับ (เด็กเล็ก – ป.4) รวม 610 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 4 ระดับ รวม 345 คน นักเรียนชั้นประถม 4 ระดับ รวม 265 คน

พ.ศ. 2538 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่” นำตราพระราชทานสถาบันราชภัฏเชียงใหม่มาเป็นตราประจำโรงเรียน และโรงเรียนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สาธิตราชภัฏสัมพันธ์” ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2539 นักเรียนระดับประถมศึกษา มีครบทุกชั้นเรียน คือ ตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.6 ครบตามโครงการ มีนักเรียนจำนวน 402 คน มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 311 คน รวม 713 คน


พ.ศ. 2540 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 422 คน มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 305 คน รวม 727 คน

พ.ศ. 2541 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 461 คน มีนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 334 คน รวม 795 คน

พ.ศ. 2542 นักเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 486 คน มีนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 324 คน รวม 810 คน

คณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการ น.ส.จินตนา ปัณฑวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ น.ส.ปิยะดา พูลทาจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

บุคลากร จำนวน 41 คน

   ครูประถม จำนวน 16 คน, ครูอนุบาล จำนวน 8 คน,ครูพี่เลี้ยง จำนวน 7 คน
   ธุรการ 2 คน, ภารโรง 2 คน, เจ้าหน้าที่โรงครัว 6 คน

พ.ศ. 2543 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 490 คน มีนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 334 คน รวม 824 คน

คณะผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการ น.ส.จินตนา ปัณฑวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ น.ส.ปิยะดา พูลทาจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

บุคลากร จำนวน 44 คน

  ครูประถม จำนวน 19 คน, ครูอนุบาล จำนวน 8 คน,ครูพี่เลี้ยง จำนวน 8 คน
  สำนักงาน 4 คน, ภารโรง 2 คน, เจ้าหน้าที่โรงครัว 6 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจาก ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2544 อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 10 มีนาคม 2549 อาจารย์ประไพศรี อุณหจักร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจาก อาจารย์จินตนา ปัณฑวงศ์ หมดวาระตามกฎหมาย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การควบคุมของคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ และแต่งตั้งนางวันทนีย์ ชุมชอบ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การควบคุมของคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ และแต่งตั้งนางวันทนีย์ ชุมชอบ รักษาการผู้อำนวยการ

บันทึกข้อมูลโดย มนตรกฤต เพิ่งเติง

บุคลากร[แก้]

คณะผู้บริหาร[แก้]

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการ
อ.ดร.กฤษฎา บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ
อ.ฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าฝ่ายบริหาร
อ.ปริยาพร กองคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
อ.ชนิตา อิศรเสนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย