รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนถิ่นในจังหวัดยโสธรที่เปิดสอนถึงะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธรแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยโสธรตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดยโสธร

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดยโสธรแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร[แก้]

จังหวัดยโสธรอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตคือ

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ กำแมด กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดชุม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วังชัยแก้ว กู่จาน คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วังชัยแก้ว ค้อวัง ค้อวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ วังชัยแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเตยวิทยา เลิงกุดชุมไทยเจริญ คำเตย ไทยเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ยศสุนทร ดงมะไฟ ทรายมูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วังชัยแก้ว โนนทราย มหาชนะชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยศสุนทร ทรายมูล ทรายมูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดเชียงหมี เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ น้ำคำ ไทยเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ยศสุนทร โพธิ์ไทร ป่าติ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร เลิงกุดชุมไทยเจริญ โพนงาม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วังชัยแก้ว โพนทัน คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วังชัยแก้ว ฟ้าหยาด มหาชนะชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดชุม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยศสุนทร ในเมือง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยศสุนทร ตาดทอง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงนกทา เลิงกุดชุมไทยเจริญ สามแยก เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เลิงกุดชุมไทยเจริญ ศรีแก้ว เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วังชัยแก้ว ศรีฐาน ป่าติ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ยศสุนทร หนองหิน เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วังชัยแก้ว ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ยศสุนทร เดิด เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ยศสุนทร หนองเรือ เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ ห้องแซง เลิงนกทา มัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ตั้งอยู่ที่ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอยู่ในสหวิทยาเขตวังชัยแก้วร่วมกับอีก 7 โรงเรียนในสังกัด สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองยโสธร (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก บุ่งค้า เลิงนกทา
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม หนองแหน กุดชุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ในเมือง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ในเมือง เมืองยโสธร
โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ในเมือง เมืองยโสธร
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง กุดชุม กุดชุม
เทศบาลตำบลทรายมูล โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล
เทศบาลตำบลป่าติ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
เทศบาลตำบลเลิงนกทา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สวาท เลิงนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โรงเรียนบ้านกุดเสถียร สร้างมิ่ง เลิงนกทา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนศรีธรรมวิทยา อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนอนุบาลทองขาว อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ อำเภอมหาชนะชัย
 • โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ อำเภอค้อวัง
 • โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อำเภอกุดชุม
 • โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร อำเภอกุดชุม
 • โรงเรียนสมนึกพิทยา อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลสายสมร อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนพระกุมารยโสธร อำเภอเมืองยโสธร

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)