ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนถิ่นในจังหวัดยโสธรที่เปิดสอนถึงะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหสหวิทยาเขตยศสุนทร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ)
สังกัด อบจ.ยโสธร
สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนทั้งหมด 433 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองยโสธร 5 71 - 76 4 8 - - 88
กุดชุม 4 49 - 53 2 2 - - 57
ค้อวัง 1 20 - 21 - 1 - - 22
คำเขื่อนแก้ว 4 48 1 53 - 2 - - 55
ทรายมูล 2 24 - 26 1 - - - 27
ไทยเจริญ 2 23 - 25 - 4 - - 29
ป่าติ้ว 2 30 - 32 1 - - - 33
มหาชนะชัย 2 48 - 50 - 1 - - 51
เลิงนกทา 5 60 - 65 3 3 - - 71
รวม 27 373 1 401 11 21 - - 433

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธรแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยโสธรตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 401 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร) จำนวน 27 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรทั้ง 2 เขตจำนวน 373 โรงเรียน[3]และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดยโสธรแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร[แก้]

จังหวัดยโสธรอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตคือ

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ กำแมด กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดชุม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม วังชัยแก้ว กู่จาน คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม วังชัยแก้ว ค้อวัง ค้อวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ วังชัยแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเตยวิทยา เลิงกุดชุมไทยเจริญ คำเตย ไทยเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ยศสุนทร ดงมะไฟ ทรายมูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม วังชัยแก้ว โนนทราย มหาชนะชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยศสุนทร ทรายมูล ทรายมูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดเชียงหมี เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ น้ำคำ ไทยเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ยศสุนทร โพธิ์ไทร ป่าติ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร เลิงกุดชุมไทยเจริญ โพนงาม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ วังชัยแก้ว โพนทัน คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม วังชัยแก้ว ฟ้าหยาด มหาชนะชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล เลิงกุดชุมไทยเจริญ กุดชุม กุดชุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยศสุนทร ในเมือง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยศสุนทร ตาดทอง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงนกทา เลิงกุดชุมไทยเจริญ สามแยก เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เลิงกุดชุมไทยเจริญ ศรีแก้ว เลิงนกทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา วังชัยแก้ว ศรีฐาน ป่าติ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ยศสุนทร หนองหิน เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วังชัยแก้ว ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ยศสุนทร เดิด เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ยศสุนทร หนองเรือ เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เลิงกุดชุมไทยเจริญ ห้องแซง เลิงนกทา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1[แก้]

สพป.ยโสธร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 187 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองยโสธร 71 โรงเรียน อำเภอคำเขื่อนแก้ว 48 โรงเรียน อำเภอมหาชนะชัย 48 โรงเรียน และอำเภอค้อวัง 20 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนกู่จาน กู่จาน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คูเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู หนองคู เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา ย่อ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เขื่องคำ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลางนา ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง เขื่องคำ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกง เขื่องคำ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกุง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สิงห์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาม คูเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เขื่องคำ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ทุ่งแต้ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแหลม ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูสองชั้น หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา ย่อ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดศาลา นาสะไมย์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชือก เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำ สงยาง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงจงอาง บึงแก มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเจริญ ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบัง หนองคู เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลอย ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม สงเปือย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเดิด เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดง โนนทราย มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตูม (สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองเป็ด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง บากเรือ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งมน ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นาแก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด นาคำ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กุดกุง คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด หนองเรือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง นาแก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ผือฮี มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองเป็ด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยาง พระเสาร์ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบัวขาว ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาก เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ บากเรือ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์ มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพลไว คูเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ (มหาชัยชิโนบล) ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทัน โพนทัน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏร์วิชาคม) ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางกลาง โนนทราย มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเครือ บึงแก มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางน้อย บึงแก มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราชมุนี โนนทราย มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลียบ โนนทราย มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสงยาง สงยาง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สงยาง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ ย่อ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ตาดทอง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา) ขุมเงิน เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสังข์ (ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำราญ สำราญ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิงห์ สิงห์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเทา นาแก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ขุมเงิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด หนองเป็ด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป้า ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฝก ตาดทอง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเมือง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม สิงห์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กู่จาน คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง สิงห์ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากมาย ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัว นาคำ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร เดิด เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองยโสธร สำราญ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหประชาสรรค์ กุดน้ำใส ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยโสธร เขื่องคำ เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2[แก้]

สพป.ยโสธร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภอทรายมูล และอำเภอไทยเจริญ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 186 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเลิงนกทา 60 โรงเรียน อำเภอกุดชุม 49 โรงเรียน อำเภอป่าติ้ว 30 โรงเรียน อำเภอทรายมูล 24 โรงเรียน และอำเภอไทยเจริญ 23 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด กำแมด กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โนนเปือย กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ศรีฐาน ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ นาโส่ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฏร์ ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้อมเกล้า บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระจาย กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ดงมะไฟ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร หนองหมี กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว กุดเชียงหมี เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดโจด สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดแดง นาโส่ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง กุดแห่ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดสำโรง ศรีฐาน ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหิน กำแมด กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ กุดเชียงหมี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำก้าว ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเกิด กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำครตา ดงมะไฟ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง คำน้ำสร้าง กุดชุม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล หนองหมี กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม หนองแหน กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ คำไผ่ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเลา โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง น้ำคำ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สามแยก เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมยาว สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ไผ่ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อง บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) ดงมะไฟ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนาโก โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกศรี โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ศรีแก้ว เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ น้ำคำ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา เชียงเพ็ง ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสวาง โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสำราญ คำน้ำสร้าง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง กุดแห่ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนฮี สวาท เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่าน สามแยก เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดู่ลาด ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาไห ศรีฐาน ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม เชียงเพ็ง ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง คำน้ำสร้าง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนางาม ส้มผ่อ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจาน สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาซึม นาโส่ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทม โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโป่ง ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน กุดแห่ เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเรียง ไผ่ ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเวียง นาเวียง ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาโส่ นาโส่ กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า น้ำคำ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคำ น้ำคำ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคม กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ส้มผ่อ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนประทาย หนองแหน กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนยาง กำแมด กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนหาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะคอม นาเวียง ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าชาด ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตอง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตาว ไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) นาเวียง ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม สามแยก เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักกะย่า โนนเปือย กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ คำไผ่ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพืชคาม ไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพง ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิญาณ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า โพนงาม กุดชุม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง หนองแหน กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ คำน้ำสร้าง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สวาท เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมันปลา กุดแห่ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ส้มผ่อ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสมสะอาด โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ไผ่ ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ โพนงาม กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองคร กุดชุม กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีสุก ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขเกษม โนนเปือย กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) โนนเปือย กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา นาโส่ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส คำไผ่ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว (ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแข้ โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแคน บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุม โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ กำแมด กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คำไผ่ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดชุม กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบาก กระจาย ป่าติ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบึง ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเรือ กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ดู่ลาด ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง นาเวียง ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสนม คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ คำไผ่ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง โคกนาโก ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมี หนองหมี กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โพนงาม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย กำแมด กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองแหน กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวาย สามัคคี เลิงนกทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง โนนเปือย กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) กำแมด กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา ห้วยแก้ง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว โคกสำราญ เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ส้มผ่อ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเอราวัณ กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สามแยก เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ตั้งอยู่ที่ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอยู่ในสหวิทยาเขตวังชัยแก้วร่วมกับอีก 7 โรงเรียนในสังกัด สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดยโสธรมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองยโสธร (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก บุ่งค้า เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม หนองแหน กุดชุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ในเมือง เมืองยโสธร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ในเมือง เมืองยโสธร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ในเมือง เมืองยโสธร อนุบาล
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทรายมูล โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลป่าติ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว โพธิ์ไทร ป่าติ้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลเลิงนกทา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สวาท เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โรงเรียนบ้านกุดเสถียร สร้างมิ่ง เลิงนกทา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธรซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 21 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา คำเตย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง ตาดทอง เมืองยโสธร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ น้ำคำ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ในเมือง เมืองยโสธร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร สำราญ เมืองยโสธร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล กุดชุม กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ คำเตย ไทยเจริญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ ไทยเจริญ ไทยเจริญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลทองขาว สำราญ เมืองยโสธร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี สามแยก เลิงนกทา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมนึก สามแยก เลิงนกทา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสายสมร กุดเชียงหมี เลิงนกทา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ ค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม ในเมือง เมืองยโสธร เตรียมอนุบาล–อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธรแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยโสธรตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร[แก้]

อำเภอเมืองยโสธรมี 88 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 จำนวน 71 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในเมือง มัธยมศึกษา อบจ.ยโสธร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู หนองคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เขื่องคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ในเมือง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ทม.ยโสธร
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ในเมือง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ยโสธร
โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ในเมือง อนุบาล ทม.ยโสธร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง เขื่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดกง เขื่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ขั้นไดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านขุมเงิน ขุมเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เขื่องคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ค้อเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ทุ่งแต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านชาดศาลา นาสะไมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเชือก เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงบัง หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกลอย ค้อเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง ค้อเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน ดู่ทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเดิด เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านตาดทอง ตาดทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบาก เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ (มหาชัยชิโนบล) ดู่ทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ตาดทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา) ขุมเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ดู่ทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสำราญ สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสิงห์ สิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว ขุมเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด หนองเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเป้า ทุ่งนางโอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแฝก ตาดทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ทุ่งนางโอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม สิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแสง สิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก หนองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร เดิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง ตาดทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ ทุ่งแต้ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองยโสธร สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตาดทอง มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เดิด มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร สำราญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หนองเรือ มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนอนุบาลทองขาว สำราญ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลยโสธร เขื่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอกุดชุม[แก้]

อำเภอกุดชุมมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จำนวน 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กำแมด มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กุดชุม มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด กำแมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โนนเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ นาโส่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กุดชุมพัฒนา
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร หนองหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดแดง นาโส่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดหิน กำแมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำก้าว ห้วยแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง คำน้ำสร้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล หนองหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเลา โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกศรี โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงสำราญ คำน้ำสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง คำน้ำสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาซึม นาโส่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาทม โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโส่ นาโส่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนประทาย หนองแหน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนยาง กำแมด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ห้วยแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า โนนเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า โพนงาม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ คำน้ำสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วง โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ โพนงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสองคร กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสุขเกษม โนนเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) โนนเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา นาโส่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ห้วยแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแก กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ กำแมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ห้วยแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหมี หนองหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย กำแมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ห้วยแก้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง โนนเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) กำแมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวนา ห้วยแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเอราวัณ กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร โพนงาม มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กุดชุม มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม หนองแหน มัธยมศึกษา อบจ.ยโสธร
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) กุดชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

อำเภอค้อวัง[แก้]

อำเภอค้อวังมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ค้อวัง มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กุดน้ำใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแจนแลน กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กุดน้ำใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านตูม (สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านผิผ่วน ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนแบง น้ำอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสังข์ (ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหมากมาย ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนสหประชาสรรค์ กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ค้อวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ ค้อวัง ค้อวัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]

อำเภอคำเขื่อนแก้วมี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม กู่จาน มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนชุมชนกู่จาน กู่จาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา ย่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกลางนา ดงแคนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดกุง กุดกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำแหลม ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา ย่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเจริญ ดงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายงาม กุดกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมน ทุ่งมน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด นาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กุดกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาห่อม นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง กุดกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ดงแคนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านปลาอีด นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทัน โพนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ ย่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรง โพนทัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเทา นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล กู่จาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวขัว นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ เหล่าไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ แคนน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ย่อ สศศ.
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ดงแคนใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ ลุมพุก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) ลุมพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

อำเภอทรายมูล[แก้]

อำเภอทรายมูลมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลทรายมูล 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ดงมะไฟ มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฏร์ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา ทรายมูล มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทรายมูล
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ดงมะไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำแขนศอก ดงมะไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำครตา ดงมะไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ ดู่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) ดงมะไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหวาย ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดู่ลาด ดู่ลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโป่ง ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเรียง ไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเวียง นาเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านบะคอม นาเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) นาเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสีสุก ดู่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเสาเล้า ดู่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน ดู่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว (ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ดู่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง นาเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย ทรายมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2

อำเภอไทยเจริญ[แก้]

อำเภอไทยเจริญมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคำเตยวิทยา คำเตย มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม น้ำคำ มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ คำไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง น้ำคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ น้ำคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนางาม ส้มผ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า น้ำคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำคำ น้ำคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ส้มผ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตาว ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ คำไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านพืชคาม ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ส้มผ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส คำไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คำไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสนม คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ คำไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ส้มผ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ น้ำคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ คำเตย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ ไทยเจริญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอป่าติ้ว[แก้]

อำเภอป่าติ้วมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จำนวน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลป่าติ้ว จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ศรีฐาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกระจาย กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ โพธิ์ไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดสำโรง ศรีฐาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำกลาง โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเกิด กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนาโก โคกนาโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา เชียงเพ็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง เชียงเพ็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงสวาง โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านเตาไห ศรีฐาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม เชียงเพ็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนิคม กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตอง โพธิ์ไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิญาณ โพธิ์ไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี โพธิ์ไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ กระจาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแข้ โคกนาโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุม โคกนาโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบาก กระจาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง โคกนาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด โพธิ์ไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล โพธิ์ไทร ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ศรีฐาน มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว โพธิ์ไทร อนุบาล ทต.ป่าติ้ว

อำเภอมหาชนะชัย[แก้]

อำเภอมหาชนะชัยมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง หัวเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านขาม คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุ้ม คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านคูสองชั้น หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านซำ สงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงขวาง สงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจงอาง บึงแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยาง บากเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแดง โนนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าช้าง บากเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) ผือฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนยาง พระเสาร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบัวขาว ม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ บากเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านผือฮี ผือฮี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านพลไว คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏร์วิชาคม) ม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางกลาง โนนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางเครือ บึงแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางน้อย บึงแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านราชมุนี โนนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเลียบ โนนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสงยาง สงยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตุ หัวเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดง พระเสาร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดอน ผือฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ ฟ้าหยาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฟ้าหยาด มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

อำเภอเลิงนกทา[แก้]

อำเภอเลิงนกทามี 71 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จำนวน 60 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ โคกสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ยโสธร
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เลิงนกทา
โรงเรียนน้อมเกล้า บุ่งค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กุดเชียงหมี มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ กุดเชียงหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว กุดเชียงหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดโจด สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง กุดแห่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเสถียร สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.สร้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านกุดแห่ กุดแห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ กุดเชียงหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สามแยก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านคึมยาว สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกก่อง บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ศรีแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก บุ่งค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง กุดแห่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนฮี สวาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านด่าน สามแยก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าศิลา ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาจาน สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน กุดแห่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแดง ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหาด สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าชาด ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม สามแยก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพง ห้องแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สวาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านมันปลา กุดแห่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ศรีแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสมสะอาด โคกสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สร้างมิ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สร้างมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแคน บุ่งค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย บุ่งค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบึง ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก โคกสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ บุ่งค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโสน สวาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง กุดเชียงหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหวาย สามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้องแซง ห้องแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว โคกสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม บุ่งค้า มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สามแยก มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ศรีแก้ว มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ห้องแซง มัธยมศึกษา สพม.28
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี สามแยก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สามแยก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสมนึก สามแยก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลสายสมร กุดเชียงหมี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ยโสธร". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-01. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ3
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)