รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระธาตุพนม-เรณูนคร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสายน้ำโขง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสงครามยามอูน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูลังกา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนาแก-วังยาง)
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนทั้งหมด 521 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครพนม 7 63 - 70 7 5 1 - 83
ท่าอุเทน 6 44 - 50 - - - - 50
ธาตุพนม 6 44 - 50 2 3 - - 55
นาแก 5 53 - 58 - 2 - - 60
นาทม 2 15 - 17 - - - - 17
นาหว้า 4 24 - 28 2 - - - 30
บ้านแพง 3 28 - 31 - 1 - - 32
ปลาปาก 6 42 - 48 2 3 - - 53
โพนสวรรค์ 2 30 - 32 - 1 - - 33
เรณูนคร 2 33 - 35 - 4 - - 39
วังยาง 2 14 - 16 - - - - 16
ศรีสงคราม 6 44 - 50 - 3 - - 53
รวม 51 434 - 485 13 22 1 - 521

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนมแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครพนมตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 485 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (สพม.นครพนม) จำนวน 51 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมทั้ง 2 เขตจำนวน 434 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครพนมแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม[แก้]

จังหวัดนครพนมอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 51 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 8 สหวิทยาเขต[4]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม พระธาตุพนม-เรณูนคร กุดฉิม ธาตุพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม พระธาตุมหาชัย กุตาไก้ ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนค้อวิทยาคม พระธาตุประสิทธิ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ศรีโคตรนคร คำเตย เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ พระธาตุมหาชัย โคกสว่าง ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สายน้ำโขง เวินพระบาท ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สายน้ำโขง ไชยบุรี ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา พระธาตุพนม-เรณูนคร นาขาม เรณูนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม พระธาตุประสิทธิ์ บ้านเสียว นาหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สายน้ำโขง ท่าจำปา ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา พระธาตุมหาชัย โคกสูง ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล นาแก-วังยาง พุ่มแก นาแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุพนม พระธาตุพนม-เรณูนคร ธาตุพนม ธาตุพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พระธาตุมหาชัย ในเมือง เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก-วังยาง นาแก นาแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นาแก-วังยาง บ้านแก้ง นาแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สงครามยามอูน นาคำ ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ พระธาตุประสิทธิ์ นางัว นาหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สงครามยามอูน นาเดื่อ ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา พระธาตุพนม-เรณูนคร นาถ่อน ธาตุพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทมวิทยา ภูลังกา นาทม นาทม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" พระธาตุประสิทธิ์ นาหว้า นาหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สงครามยามอูน บ้านข่า ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ศรีโคตรนคร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภูลังกา บ้านแพง บ้านแพง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลาปากวิทยา พระธาตุมหาชัย ปลาปาก ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ศรีโคตรนคร ในเมือง เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา นาแก-วังยาง พระซอง นาแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สายน้ำโขง พะทาย ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม พระธาตุพนม-เรณูนคร โพนแพง ธาตุพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สายน้ำโขง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ภูลังกา โพนทอง บ้านแพง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม พระธาตุมหาชัย มหาชัย ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม พระธาตุมหาชัย หนองฮี ปลาปาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สายน้ำโขง รามราช ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พระธาตุพนม-เรณูนคร เรณู เรณูนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ศรีโคตรนคร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังยางวิทยาคม นาแก-วังยาง วังยาง วังยาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระธาตุพนม-เรณูนคร ดอนนางหงส์ ธาตุพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ศรีโคตรนคร บ้านกลาง เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ศรีโคตรนคร นาราชควาย เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สงครามยามอูน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สงครามยามอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สงครามยามอูน สามผง ศรีสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ภูลังกา หนองซน นาทม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล นาแก-วังยาง หนองบ่อ นาแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม นาแก-วังยาง หนองโพธิ์ วังยาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ภูลังกา หนองแวง บ้านแพง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา พระธาตุประสิทธิ์ เหล่าพัฒนา นาหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุเทนพัฒนา สายน้ำโขง โนนตาล ท่าอุเทน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ พระธาตุพนม-เรณูนคร อุ่มเหม้า ธาตุพนม มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1[แก้]

สพป.นครพนม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร และอำเภอวังยาง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 249 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนครพนม 63 โรงเรียน อำเภอนาแก 53 โรงเรียน อำเภอธาตุพนม 44 โรงเรียน อำเภอปลาปาก 42 โรงเรียน อำเภอเรณูนคร 33 โรงเรียน และอำเภอวังยาง 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น เรณูนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล นาแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม เรณูนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกไฮ ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด บ้านกลาง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี บ้านแก้ง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเม็ก นาแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย (กัลยาโนอุปถัมภ์) นาแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วังตามัว เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง) ดงขวาง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม เรณูนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ท่าลาด เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) พระกลางทุ่ง ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยใต้ หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) บ้านแก้ง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนายอ นางาม เรณูนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน หนองโพธิ์ วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด วังยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” พุ่มแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง นาราชควาย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ วังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด เรณูนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี โคกสี วังยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นาแก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2[แก้]

สพป.นครพนม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอศรีสงคราม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 185 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอท่าอุเทน 44 โรงเรียน อำเภอศรีสงคราม 44 โรงเรียน อำเภอโพนสวรรค์ 30 โรงเรียน อำเภอบ้านแพง 28 โรงเรียน อำเภอนาหว้า 24 โรงเรียน และอำเภอนาทม 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร นาคูณใหญ่ นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ไผ่ล้อม บ้านแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นางัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านข่า บ้านข่า ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บ้านข่า ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำสว่าง นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำไฮ หาดแพง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแค สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกศรี ดอนเตย นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง พะทาย ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง นาเข บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมศรี นาเดื่อ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซน นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยศรี หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง พนอม ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขวาง บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเตย ดอนเตย นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบาก นางัว บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เหล่าพัฒนา นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนศาลา นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาล โนนตาล ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจำปา ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี บ้านแพง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุ โนนตาล ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากระแต้ หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด นางัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเข นาเข บ้านแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคำ บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นาคูณใหญ่ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางัว นางัว บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต นาเดื่อ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซน นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาทม นาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนานอ หนองซน นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาใน นาใน โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาใน โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ไผ่ล้อม บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนายาง บ้านแพง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนองบก ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นาเดื่อ ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนกุง นางัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบงคำ โพนจาน โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่ง รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากยาม (สุนทรกัลยาคาร) สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ศรีสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพนอม พนอม ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพะทาย พะทาย ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพืชผล นางัว บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงโคก นางัว บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ไผ่ล้อม บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพน โนนตาล ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนก่อ รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนงาม นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนจาน โพนจาน โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนแดง รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนบก โพนบก โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูกระแต นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงชี โพนทอง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา เวินพระบาท ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรามราช รามราช ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาท ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา บ้านเสียว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซน นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมูม้น ดอนเตย นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวหาด บ้านแพง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) หาดแพง ศรีสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่า นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม โพนบก โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ พนอม ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย นาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้วน หาดแพง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ นาขมิ้น โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีอูด นาเดื่อ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ นาคำ ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ นาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 10 หนองซน นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าเรือ นาหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง บ้านแพง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองนครพนม (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อาจสามารถ เมืองนครพนม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) หนองแสง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) หนองญาติ เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) หนองแสง เมืองนครพนม อนุบาล
เทศบาลตำบลธาตุพนม โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม อนุบาล
เทศบาลตำบลนาหว้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า นาหว้า นาหว้า อนุบาล
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ น้ำก่ำ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปลาปาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครพนมซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 22 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม หนองแสง เมืองนครพนม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก นาแก นาแก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ศรีสงคราม ศรีสงคราม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตงเจี่ย ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบรรดิษฐศึกษา ปลาปาก ปลาปาก มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมบ้านสวนวิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นางาม เรณูนคร ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก นาแก นาแก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี โพนทอง เรณูนคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม ธาตุพนม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ ในเมือง เมืองนครพนม อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย ปลาปาก ปลาปาก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี บ้านกลาง เมืองนครพนม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตา เรณู เรณูนคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก ปลาปาก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เรณูนคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ บ้านแพง บ้านแพง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอัญชลี กุรุคุ เมืองนครพนม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอัญมณี ศรีสงคราม ศรีสงคราม เตรียมอนุบาล–อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[7]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนมแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครพนมตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครพนม[แก้]

อำเภอเมืองนครพนมมี 83 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 63 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อาจสามารถ มัธยมศึกษา อบจ.นครพนม
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.นครพนม
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม หนองแสง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนตงเจี่ย ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นครพนม
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นครพนม
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นครพนม
โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นครพนม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านกกไฮ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วังตามัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง) ดงขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง คำเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้อยใต้ หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โพธิ์ตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า กุรุคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง นาราชควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ หนองญาติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม บ้านผึ้ง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลาง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นาราชควาย อนุบาล–มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) หนองแสง อนุบาล ทม.นครพนม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอัญชลี กุรุคุ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอท่าอุเทน[แก้]

อำเภอท่าอุเทนมี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เวินพระบาท มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุรี มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร รามราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปา มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง พะทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เวินพระบาท ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดง พนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านตาล โนนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าจำปา ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย หนองเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านธาตุ โนนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านน้อยทวย โนนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า พะทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ท่าจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาผักปอด โนนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเพียง ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนองบก ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่ง รามราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านปากทวย เวินพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านพนอม พนอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านพะทาย พะทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง รามราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพน โนนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนก่อ รามราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนแดง รามราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา เวินพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรามราช รามราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไชยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา หนองเทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย พนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ พนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด พนอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนพะทายพิทยาคม พะทาย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนรามราชพิทยาคม รามราช มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

อำเภอธาตุพนม[แก้]

อำเภอธาตุพนมมี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ดอนนางหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) ดอนนางหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) พระกลางทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" ธาตุพนมเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โพนแพง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ดอนนางหงส์ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ น้ำก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.น้ำก่ำ
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม ธาตุพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร ธาตุพนมเหนือ อนุบาล ทต.ธาตุพนม
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

อำเภอนาแก[แก้]

อำเภอนาแกมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 53 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก นาแก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเม็ก นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย (กัลยาโนอุปถัมภ์) นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช” พุ่มแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก นาแก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นาแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

อำเภอนาทม[แก้]

อำเภอนาทมมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนาทมวิทยา นาทม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกศรี ดอนเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเตย ดอนเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาทม นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนานอ หนองซน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหมูม้น ดอนเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย นาทม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนเพียงหลวง 10 หนองซน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม หนองซน มัธยมศึกษา สพม.22

อำเภอนาหว้า[แก้]

อำเภอนาหว้ามี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาหว้า 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร นาคูณใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม บ้านเสียว มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นางัว มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" นาหว้า มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านเสียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแดง บ้านเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เหล่าพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนพะธาย บ้านเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนศาลา นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นาคูณใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาน้อย เหล่าพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนกุง นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา บ้านเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดุด เหล่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ นาหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า นาหว้า อนุบาล ทต.นาหว้า
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว บ้านเสียว อนุบาล อบต.บ้านเสียว
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.22

อำเภอบ้านแพง[แก้]

อำเภอบ้านแพงมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ไผ่ล้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง นาเข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านไชยศรี หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนบาก นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนากระแต้ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเข นาเข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนางัว นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนายาง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านพืชผล นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านแพงโคก นางัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม บ้านแพง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงชี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวหาด บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม โพนทอง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง บ้านแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ บ้านแพง อนุบาล สช.

อำเภอปลาปาก[แก้]

อำเภอปลาปากมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปลาปาก 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กุตาไก้ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบรรดิษฐศึกษา ปลาปาก มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก ปลาปาก อนุบาล ทต.ปลาปาก
โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย ปลาปาก อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก ปลาปาก อนุบาล อบต.ปลาปาก

อำเภอโพนสวรรค์[แก้]

อำเภอโพนสวรรค์มี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นาขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย นาขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านต้าย โพนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเรือ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น นาขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคำ บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเต่า บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาใน นาใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า นาหัวบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านบงคำ โพนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนจาน โพนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง นาหัวบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนบก โพนบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก โพนบก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเสาเล้า โพนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองท่ม บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก นาหัวบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม โพนบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ นาขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา โพนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเรณูนคร[แก้]

อำเภอเรณูนครมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนายอ นางาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นางาม ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณู มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี โพนทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตา เรณู เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอวังยาง[แก้]

อำเภอวังยางมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 2

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยาง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี โคกสี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.22

อำเภอศรีสงคราม[แก้]

อำเภอศรีสงครามมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี บ้านเอื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ศรีสงคราม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา บ้านเอื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม นาเดื่อ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านข่า บ้านข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บ้านข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านคำสว่าง นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านคำไฮ หาดแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านแค สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านจอมศรี นาเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเซียงเซา บ้านเอื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงขวาง บ้านเอื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว บ้านข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) ท่าบ่อสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคำ นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านเอื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต นาเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเพียง ท่าบ่อสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพนสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นาเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านปากยาม (สุนทรกัลยาคาร) สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนขาว โพนสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนงาม นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง โพนสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านภูกระแต นาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านยางงอย ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สามผง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม หาดแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านเอื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) หาดแพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่า นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอ้วน หาดแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอีอูด นาเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ นาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ โพนสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนมัธยมบ้านสวนวิทยา บ้านข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา บ้านเอื้อง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สามผง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลอัญมณี ศรีสงคราม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นครพนม". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์". โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์.