รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนครคีรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพริบพรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์)

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 277 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองเพชรบุรี 6 34 - 40 4 14 1 - 59
แก่งกระจาน 2 24 - 26 - - - - 26
เขาย้อย 2 19 - 21 - 2 - - 23
ชะอำ 4 26 2 32 9 4 - - 45
ท่ายาง 3 44 - 47 - - - - 47
บ้านลาด 1 29 - 30 - - - - 30
บ้านแหลม 3 26 - 29 1 2 - - 32
หนองหญ้าปล้อง 1 14 - 15 - - - - 15
รวม 22 216 2 240 14 22 1 - 277

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 240 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (สพม.เพชรบุรี) จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีทั้ง 2 เขตจำนวน 216 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี[แก้]

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ราชนิเวศน์มฤคทายวัน วังจันทร์ แก่งกระจาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา พระนครคีรี เขาย้อย เขาย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนคงคาราม รามราชนิเวศน์ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ ชะอำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนยางวิทยา รามราชนิเวศน์ ดอนยาง เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ราชนิเวศน์มฤคทายวัน บางเก่า ชะอำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่ายางวิทยา พริบพรี ท่าคอย ท่ายาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางจานวิทยา รามราชนิเวศน์ บางจาน เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา รามราชนิเวศน์ บางตะบูน บ้านแหลม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา พริบพรี บ้านลาด บ้านลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา รามราชนิเวศน์ บ้านแหลม บ้านแหลม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พระนครคีรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ป่าเด็ง แก่งกระจาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พริบพรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี พระนครคีรี สระพัง เขาย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต รามราชนิเวศน์ บางครก บ้านแหลม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ท่าราบ เมืองเพชรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ราชนิเวศน์มฤคทายวัน เขาใหญ่ ชะอำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองจอกวิทยา พริบพรี หนองจอก ท่ายาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา พริบพรี ท่าไม้รวก ท่ายาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา พระนครคีรี หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ห้วยทรายเหนือ ชะอำ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1[แก้]

สพป.เพชรบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม และอำเภอหนองหญ้าปล้อง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 93 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองเพชรบุรี 34 โรงเรียน อำเภอบ้านแหลม 26 โรงเรียน อำเภอเขาย้อย 19 โรงเรียน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา) ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ท่าแร้ง บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) บางครก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุพลู ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย เมืองเพชรบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2[แก้]

สพป.เพชรบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตอนล่างของจังหวัด ได้แก่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านลาด มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 123 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอท่ายาง 44 โรงเรียน อำเภอบ้านลาด 29 โรงเรียน อำเภอชะอำ 26 โรงเรียน และอำเภอแก่งกระจาน 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชาวไร่ เขาใหญ่ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) เขาใหญ่ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขากระปุก เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซ่อง วังจันทร์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) หนองกระเจ็ด บ้านลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง บ้านทาน บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน นายาง ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ปึกเตียน ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สามพระยา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านโง ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้นเกด แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะริด กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ท่าไม้รวก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโล้ ยางหย่อง ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ วังไคร้ ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วังจันทร์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) นายาง ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทราย นายาง ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในดง บ้านในดง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) หนองศาลา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ห้วยทรายเหนือ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเกตุ บางเก่า ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเก่า บางเก่า ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ป่าเด็ง แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด หนองกะปุ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุเข็ม แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุตุม ห้วยลึก บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ พุสวรรค์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพรงเข้ กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง พุสวรรค์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ วังไคร้ ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางชุม กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องระกำ ดอนขุนห้วย ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางจิก ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ไร่โคก บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) ไร่มะขาม บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) ลาดโพธิ์ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระพระ ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สองพี่น้อง แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารเห็ด กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองจอก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ห้วยลึก บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ห้วยทรายเหนือ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน กลัดหลวง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ห้วยลึก บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าไม้รวก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ท่าแลง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สองพี่น้อง แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) ดอนขุนห้วย ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วังจันทร์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) เขาใหญ่ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโรง เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังจันทร์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ห้วยข้อง บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง พุสวรรค์ แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก สองพี่น้อง แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันตะเภา หนองจอก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหุบกะพง เขาใหญ่ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมทอง ไร่โคก บ้านลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่างหิน สามพระยา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านหาด บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ท่าเสน บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ท่าแลง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) บ้านทาน บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่อม่วง หนองกระเจ็ด บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สามพระยา ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) โรงเข้ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) มาบปลาเค้า ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) บางเก่า ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ถ้ำรงค์ บ้านลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ท่าคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ท่าเสน บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเหว ท่าแลง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) ไร่สะท้อน บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ท่าช้าง บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) หนองกะปุ บ้านลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดม่วงงาม ถ้ำรงค์ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) มาบปลาเค้า ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) บ้านลาด บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกูลประชาสรรค์) วังไคร้ ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) ตำหรุ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ไร่สะท้อน บ้านลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) โรงเข้ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) หนองจอก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองจอก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) หนองศาลา ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สมอพลือ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหว้า สะพานไกร บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) ตำหรุ บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ท่ายาง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองคอไก่ เขากระปุก ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สองพี่น้อง แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สามพระยา ชะอำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สามพระยา ชะอำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองชะอำ (9 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเพชรบุรี (4 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลบ้านแหลม (1 โรงเรียน)[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองชะอำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด ชะอำ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ชะอำ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา ชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ท่าราบ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแหลม โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม บ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 22 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เขาใหญ่ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ชะอำ ชะอำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมิกวิทยา สระพัง เขาย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเปรมฤดี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง ท่าแร้ง บ้านแหลม มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์วิทยา คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เขาย้อย เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี ชะอำ ชะอำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย เมืองเพชรบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ ธงชัย เมืองเพชรบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ชะอำ ชะอำ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศศิมา คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอรุณประดิษฐ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม ท่าแร้งออก บ้านแหลม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา[9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองเพชรบุรี[แก้]

อำเภอเมืองเพชรบุรีมี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ช่องสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดอนยางวิทยา ดอนยาง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) คลองกระแชง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) ท่าราบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ท่าราบ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ท่าราบ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โรงเรียนบางจานวิทยา บางจาน มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คลองกระแชง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเปรมฤดี ท่าราบ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนราษฎร์วิทยา คลองกระแชง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ท่าราบ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นาวุ้ง มัธยมศึกษา มรภ.เพชรบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี โพไร่หวาน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คลองกระแชง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ ธงชัย อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศศิมา คลองกระแชง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอรุณประดิษฐ คลองกระแชง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอแก่งกระจาน[แก้]

อำเภอแก่งกระจานมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วังจันทร์ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซ่อง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านโง ห้วยแม่เพรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นเกด แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ป่าเด็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุเข็ม แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ พุสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง พุสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ แก่งกระจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง พุสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ป่าเด็ง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2

อำเภอเขาย้อย[แก้]

อำเภอเขาย้อยมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เขาย้อย มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนธรรมิกวิทยา สระพัง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) ทับคาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1

อำเภอชะอำ[แก้]

อำเภอชะอำมี 45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ชะอำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ชะอำ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนชาวไร่ เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา บางเก่า มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ชะอำ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา ชะอำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองชะอำ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) เขาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอน นายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สามพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ไร่ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) นายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินทราย นายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) หนองศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ห้วยทรายเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเกตุ บางเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเก่า บางเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ไร่ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องระกำ ดอนขุนห้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านรางจิก ไร่ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา ไร่ใหม่พัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม ห้วยทรายเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ไร่ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) ดอนขุนห้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหุบกะพง เขาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างหิน สามพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สามพระยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สามพระยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สามพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) บางเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) หนองศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เขาใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี ชะอำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ห้วยทรายเหนือ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ชะอำ อนุบาล สช.

อำเภอท่ายาง[แก้]

อำเภอท่ายางมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ท่าคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนท่ายางวิทยา ท่าคอย มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านเขากระปุก เขากระปุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว เขากระปุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ปึกเตียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะริด กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ท่าไม้รวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าโล้ ยางหย่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ วังไคร้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านในดง บ้านในดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เขากระปุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโพรงเข้ กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ วังไคร้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางชุม กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระพระ ท่าคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสารเห็ด กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ท่าคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน กลัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) เขากระปุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าไม้รวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ท่าแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโรง เขากระปุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหันตะเภา หนองจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ท่าแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) ท่าคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) มาบปลาเค้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ท่าคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าเหว ท่าแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ท่าไม้รวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) มาบปลาเค้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกูลประชาสรรค์) วังไคร้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) หนองจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองคอไก่ เขากระปุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองจอกวิทยา หนองจอก มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ท่าไม้รวก มัธยมศึกษา สพม.10

อำเภอบ้านลาด[แก้]

อำเภอบ้านลาดมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) หนองกระเจ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง บ้านทาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด หนองกะปุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุตุม ห้วยลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ไร่โคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) ไร่มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) ลาดโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา บ้านลาด มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ห้วยลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ห้วยลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ห้วยข้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมทอง ไร่โคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ท่าเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) บ้านทาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดช่อม่วง หนองกระเจ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) โรงเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ถ้ำรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ท่าเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) ไร่สะท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) หนองกะปุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดม่วงงาม ถ้ำรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) บ้านลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) ตำหรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) โรงเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ไร่สะท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สมอพลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหว้า สะพานไกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) ตำหรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2

อำเภอบ้านแหลม[แก้]

อำเภอบ้านแหลมมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหลม
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา บางตะบูน มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ท่าแร้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) บางครก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา บ้านแหลม มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง ท่าแร้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต บางครก มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม ท่าแร้งออก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอหนองหญ้าปล้อง[แก้]

อำเภอหนองหญ้าปล้องมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา) ท่าตะคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุพลู ยางน้ำกลัดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง มัธยมศึกษา สพม.10

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.เพชรบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ 130/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 30 เมษายน 2561. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)