รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตชากังราว)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพรานลานไทร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแสนตอ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนทั้งหมด 472 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองกำแพงเพชร 10 85 - 95 7 14 1 - 116
โกสัมพีนคร 1 18 - 19 - 1 - - 20
ขาณุวรลักษบุรี 4 61 - 65 1 9 - - 75
คลองขลุง 3 42 - 45 2 4 - - 51
คลองลาน 3 34 - 37 - 1 - - 38
ทรายทองวัฒนา 1 12 - 13 - - - - 13
ไทรงาม 2 29 - 31 - 1 - - 32
บึงสามัคคี 1 16 - 17 - - - - 17
ปางศิลาทอง 1 19 - 20 - - - - 20
พรานกระต่าย 3 44 - 47 2 4 - - 53
ลานกระบือ 3 29 - 32 2 2 - - 36
รวม 32 389 - 421 14 36 1 - 472

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 421 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (สพม.กำแพงเพชร) จำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรทั้ง 2 เขตรวม 389 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[4] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชากังราว ในเมือง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ชากังราว โกสัมพี โกสัมพีนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนขาณุวิทยา แสนตอ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เมืองสองคลอง เทพนคร เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เมืองสองคลอง คลองขลุง คลองขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เมืองสองคลอง คลองลานพัฒนา คลองลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองลานวิทยา เมืองสองคลอง คลองน้ำไหล คลองลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา แสนตอ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ชากังราว เทพนคร เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ชากังราว นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา แสนตอ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม พรานลานไทร ไทรงาม ไทรงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เมืองสองคลอง ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ชากังราว นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พรานลานไทร พานทอง ไทรงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม แสนตอ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา แสนตอ โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พรานลานไทร ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิไกรวิทยา พรานลานไทร คลองพิไกร พรานกระต่าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร พรานลานไทร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยา แสนตอ ระหาน บึงสามัคคี มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม พรานลานไทร จันทิมา ลานกระบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม พรานลานไทร วังควง พรานกระต่าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลานกระบือวิทยา พรานลานไทร ลานกระบือ ลานกระบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ชากังราว นครชุม เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม แสนตอ วังแขม คลองขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ เมืองสองคลอง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม เมืองสองคลอง วังไทร คลองขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัชรวิทยา ชากังราว ในเมือง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ชากังราว หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา แสนตอ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสักงามวิทยา เมืองสองคลอง สักงาม คลองลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ชากังราว นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1[แก้]

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 205 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองกำแพงเพชร 85 โรงเรียน อำเภอพรานกระต่าย 44 โรงเรียน อำเภอไทรงาม 29 โรงเรียน อำเภอลานกระบือ 29 โรงเรียน และอำเภอโกสัมพีนคร 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกสัมพี (วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนานอก วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ (ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา "สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4" คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2[แก้]

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอปางศิลาทอง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 184 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอขาณุวรลักษบุรี 61 โรงเรียน อำเภอคลองขลุง 42 โรงเรียน อำเภอคลองลาน 34 โรงเรียน อำเภอปางศิลาทอง 19 โรงเรียน อำเภอบึงสามัคคี 16 โรงเรียน และอำเภอทรายทองวัฒนา 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา คลองสมบูรณ์ คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วังไทร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระบวยทอง เทพนิมิต บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะตาล เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองขุด โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแขยง ท่าพุทรา คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไพร โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอปล้อง วังชะโอน บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องลม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช้างคับ วังไทร คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชายเคือง วังชะโอน บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชุมนาก ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเจริญ ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น ระหาน บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าช้าง คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สักงาม คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน บึงสามัคคี บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา วังแขม คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคม วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตารอด เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพลวง เทพนิมิต บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง วังแขม คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงลาด วังแขม คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงสำราญ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางตาไว ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางมะนาว ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางลับแล สักงาม คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหียง วังบัว คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งแต้ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่งาม วังชะโอน บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน เทพนิมิต บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอแดง (สิงห์ทองประชาสรรค์) คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สักงาม คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลาด แม่ลาด คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้อยไร่ คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา วังชะโอน บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรังแถว สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ วังแขม คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วังแขม คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเจ้า เทพนิมิต บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังชะโอน วังชะโอน บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังน้ำ วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบัว วังบัว คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพลับ ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหามแห วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี บึงสามัคคี บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระตาพรม ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามขา เทพนิมิต บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยก วังบัว คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามเรือน วังไทร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง บึงสามัคคี บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่ามะเขือ คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ วังไทร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบอน บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สักงาม คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คลองสมบูรณ์ คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโมก หัวถนน คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย แม่ลาด คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเสลา ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดชะอม แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คลองสมบูรณ์ คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรอดนิลวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวชิรสารศึกษา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเจริญ ท่าพุทรา คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ แม่ลาด คลองขลุง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุลทอง หัวถนน คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสงอุทัย วังบัว คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเหมือด แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม หัวถนน คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) สักงาม คลองลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ท่ามะเขือ คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองน้ำไหล คลองลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม) ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) ระหาน บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังไทร วังไทร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา วังไทร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหนองปลิง (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปางมะค่า (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองปลิง โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลช่องลม โรงเรียนเทศบาลช่องลม ช่องลม ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ท่ามะเขือ คลองขลุง อนุบาล
เทศบาลตำบลนครชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านพราน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล
เทศบาลตำบลลานกระบือ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม วังแขม คลองขลุง อนุบาล
เทศบาลเมืองปางมะค่า โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 36 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย พรานกระต่าย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา หนองคล้า ไทรงาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา วังยาง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจมาศศึกษา ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน วังแขม คลองขลุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา คลองน้ำไหล คลองลาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา คลองขลุง คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา โกสัมพี โกสัมพีนคร
โรงเรียนอนุบาลธัญรดา ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ วังแขม คลองขลุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสมนึก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา พรานกระต่าย พรานกระต่าย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอุดมสุขเจริญศึกษา ลานกระบือ ลานกระบือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุทิศศึกษา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร เปิดสอนในระดับอนุบาล[7]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เทพนคร มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เทพนคร มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ในเมือง มัธยมศึกษา ทม.กำแพงเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร หนองปลิง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กำแพงเพชร
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) นครชุม อนุบาล ทต.นครชุม
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กำแพงเพชร
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กำแพงเพชร
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.หนองปลิง
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ (ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ หนองปลิง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นครชุม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อ่างทอง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัชรวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร หนองปลิง มัธยมศึกษา สพม.กำแพงเพชร
โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนสาธิต นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม นาบ่อคำ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในเมือง มัธยมศึกษา อบจ.กำแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร นครชุม อนุบาล มรภ.กำแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสมนึก ไตรตรึงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา "สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4" คลองแม่ลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1

อำเภอโกสัมพีนคร[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โกสัมพี มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโกสัมพี (วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) โกสัมพี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา โกสัมพี สช.

อำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขาณุวิทยา แสนตอ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สลกบาตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ปางมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะตาล เกาะตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ดอนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องลม วังชะพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ดอนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนตารอด เกาะตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านปางมะนาว ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง บ่อถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ วังชะพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งแต้ ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านรังแถว สลกบาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง วังชะพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย วังชะพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม วังชะพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา ปางมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โค้งไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังพลับ ป่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหามแห วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านสระตาพรม ดอนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ปางมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน วังหามแห อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังชะพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป่าพุทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ปางมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอน บ่อถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วังหามแห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม วังชะพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวเสลา ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดชะอม แสนตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง บ่อถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี ป่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนเบญจมาศศึกษา ป่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี บ่อถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปางมะค่า มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สลกบาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรสารศึกษา สลกบาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป่าพุทรา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ บ่อถ้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ แสนตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง ยางสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แสนตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองเหมือด แสนตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สลกบาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สลกบาตร มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา สลกบาตร สช.
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา อนุบาล ทต.ขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า ปางมะค่า อนุบาล-ประถมศึกษา ทม.ปางมะค่า
โรงเรียนอนุบาลธัญรดา ป่าพุทรา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอุทิศศึกษา โค้งไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอคลองขลุง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลองขลุง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คลองขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา คลองสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองแขยง ท่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองยาง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างคับ วังไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว วังไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ท่าพุทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา วังแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านนิคม วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อทอง วังแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงลาด วังแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเหียง วังบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลาด แม่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านร้อยไร่ คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ วังแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วังแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำ วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังบัว วังบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง วังแขม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยก วังบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามเรือน วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่ามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คลองสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโมก หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย แม่ลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คลองสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน วังแขม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม วังแขม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วังไทร มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดคลองเจริญ ท่าพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ แม่ลาด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดพิกุลทอง หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดแสงอุทัย วังบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา คลองขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ คลองสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ท่ามะเขือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ท่ามะเขือ อนุบาล ทต.ท่ามะเขือ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ วังแขม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวังไทร วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม วังแขม อนุบาล อบต.วังแขม
โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อำเภอคลองลาน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลานพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนคลองลานวิทยา คลองน้ำไหล มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ คลองลานพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองไพร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา คลองลานพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าช้าง คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สักงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม คลองน้ำไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน คลองลานพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านปางลับแล สักงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คลองลานพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านมอแดง (สิงห์ทองประชาสรรค์) คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สักงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ คลองน้ำไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สักงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คลองน้ำไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย คลองลานพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนรอดนิลวิทยา คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา คลองน้ำไหล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) สักงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองน้ำไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ทุ่งทราย มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ ทุ่งทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมนาก ถาวรวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงเจริญ ทุ่งทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถาวรวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงสำราญ ถาวรวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง ทุ่งทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ ทุ่งทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม) ทุ่งทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อำเภอไทรงาม[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา หนองคล้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ไทรงาม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พานทอง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1

อำเภอบึงสามัคคี[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกระบวยทอง เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคอปล้อง วังชะโอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านชายเคือง วังชะโอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านดงเย็น ระหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนพลวง เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่งาม วังชะโอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา วังชะโอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเจ้า เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังชะโอน วังชะโอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามขา เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง บึงสามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนระหานวิทยา ระหาน มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) ระหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อำเภอปางศิลาทอง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น หินดาต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ปางตาไว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา ปางตาไว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 หินดาต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา ปางตาไว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น โพธิ์ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านปางตาไว ปางตาไว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ปางตาไว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย หินดาต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหิน หินดาต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง โพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อำเภอพรานกระต่าย[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านนานอก วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถ้ำกระต่ายทอง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนพิไกรวิทยา คลองพิไกร มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วังควง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ถ้ำกระต่ายทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านพราน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล ทต.พรานกระต่าย
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา พรานกระต่าย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอลานกระบือ[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาลช่องลม ช่องลม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ช่องลม
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ลานกระบือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประชาสุขสันต์ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จันทิมา มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนลานกระบือวิทยา ลานกระบือ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอุดมสุขเจริญศึกษา ลานกระบือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.กำแพงเพชร". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีงบประมาณ 2562". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. พฤศจิกายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-04. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร".