รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนนทบุรี 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนนทบุรี 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนนทบุรี 3)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง

จังหวัดนนทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 269 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนนทบุรี 7 22 - 29 13 30 - - 72
ไทรน้อย 2 19 - 21 2 1 - - 24
บางกรวย 2 11 1 14 13 8 - - 35
บางบัวทอง 1 14 1 16 11 26 - - 53
บางใหญ่ 1 11 - 12 9 7 - - 28
ปากเกร็ด 5 19 - 24 9 25 - - 58
รวม 18 95 2 115 57 97 - - 269

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 115 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (สพม.นนทบุรี) จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีทั้ง 2 เขตจำนวน 95 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนนทบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี[แก้]

จังหวัดนนทบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี 2 คลองพระอุดม ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 3 บางกร่าง เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 3 บางคูเวียง บางกรวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี 3 ไทรน้อย ไทรน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 1 ท่าทราย เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 2 บ้านใหม่ ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี 1 วัดชลอ บางกรวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี 3 พิมลราช บางบัวทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 2 ท่าทราย เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี 2 บางพูด ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี 3 บางใหญ่ บางใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี 3 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1[แก้]

สพป.นนทบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนนทบุรี 22 โรงเรียน และอำเภอบางกรวย 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) บางขุนกอง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) บางขุนกอง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) บางกร่าง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2[แก้]

สพป.นนทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ด มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 63 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอไทรน้อย 19 โรงเรียน อำเภอปากเกร็ด 19 โรงเรียน อำเภอบางบัวทอง 14 โรงเรียน และอำเภอบางใหญ่ 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) บางใหญ่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย ขุนศรี ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร ไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) บ้านใหม่ บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) ราษฎร์นิยม ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) หนองเพรางาย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) ทวีวัฒนา ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) คลองข่อย ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางม่วง บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) บางรักใหญ่ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฎ์) ลำโพ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม คลองข่อย ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) บางม่วง บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ บางแม่นาง บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนนทบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 บางกรวย บางกรวย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โสนลอย บางบัวทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนนทบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (34 โรงเรียน) เทศบาลนครนนทบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลนครปากเกร็ด (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบางบัวทอง (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 5 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอและห์ศึกษา ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ พิมลราช บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแคใน บางกร่าง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) ไทรม้า เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) บางขนุน บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) บางสีทอง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ บางกร่าง เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน บางม่วง บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะเดื่อ บางรักใหญ่ บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) บางสีทอง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลุ่ม บางกรวย บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามนอก วัดชลอ บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสลักเหนือ บ้านใหม่ ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) วัดชลอ บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาธงหิน (วันครู 2504) เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) บ้านใหม่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ท่าทราย เมืองนนทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ปากเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โสนลอย บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา โสนลอย บางบัวทอง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองไทรม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางพลับ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม บางพลับ ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางม่วง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล
เทศบาลตำบลปลายบาง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง บางกรวย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 97 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ บางรักพัฒนา บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนจิรดา โสนลอย บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจีเนียสคิดส์ คลองเกลือ ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนญาโณทัย บางเลน บางใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน ละหาร บางบัวทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 บางขุนกอง บางกรวย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ท่าอิฐ ปากเกร็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพพิทักษ์ บางคูรัด บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพพิมานพิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนนทบุรี คริสเตียนวิทยา บางกระสอ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย บางบัวทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส สามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ ดราก้อน บางคูเวียง บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแมจิกเยียร์ส บางตลาด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น บางตลาด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย บางบัวทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษา บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบี เอฟ เอส บ้านใหม่ บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาบดี บางตลาด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประถมพฤกษา พิมลราช บางบัวทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา บางม่วง บางใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โสนลอย บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนวิทย์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี อนุบาล
โรงเรียนพึงรำลึก บางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ คลองขวาง ไทรน้อย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี บางคูรัด บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ราชพฤกษ์ แคมปัส บางกร่าง เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด ปากเกร็ด
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรนาถวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี อนุบาล
โรงเรียนวรรณทิพย์วิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี มหาสวัสดิ์ บางกรวย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ บางตลาด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางบัวทอง บางรักพัฒนา บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ บางตลาด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง บางรักพัฒนา บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลองเกลือ ปากเกร็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร บางบัวทอง บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ลำโพ บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ บางตะไนย์ ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง บางใหญ่ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ บางบัวทอง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ เสาธงหิน บางใหญ่ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี บางพูด ปากเกร็ด
โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ พิมลราช บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 ท่าทราย เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 2 บางเขน เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา บางคูรัด บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ บ้านใหม่ บางใหญ่
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา พิมลราช บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร บางรักพัฒนา บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรุ่งสิน บางม่วง บางใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา บางบัวทอง
โรงเรียนอนุบาลวัยใส บางกร่าง เมืองนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก บางรักพัฒนา บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอันวิดา ปากเกร็ด ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด ปากเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนนทบุรี[แก้]

อำเภอเมืองนนทบุรีมี 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 6 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ท่าทราย มัธยมศึกษา ทน.นนทบุรี
โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี บางกร่าง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง สวนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นนทบุรี
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต สวนใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นนทบุรี
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ สวนใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นนทบุรี
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ บางกระสอ อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.นนทบุรี
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ท่าทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นนทบุรี
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี บางกระสอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนนทบุรี คริสเตียนวิทยา บางกระสอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส สามัคคี ท่าทราย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนพัฒนวิทย์ ท่าทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ อนุบาล สช.
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ราชพฤกษ์ แคมปัส บางกร่าง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวรนาถวิทยา ตลาดขวัญ อนุบาล สช.
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1) บางกระสอ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดแคใน บางกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) บางกระสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) ไทรม้า อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ บางกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) บางกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดฝาง บางเขน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง สช.
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย สช.
โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ไทรม้า อนุบาล ทต.ไทรม้า
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย สช.
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 ท่าทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 2 บางเขน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์ ตลาดขวัญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัยใส บางกร่าง สช.
โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ สช.
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ไทรม้า อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอิศรานล ท่าทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอไทรน้อย[แก้]

อำเภอไทรน้อยมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนไทรน้อย ไทรน้อย มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย ขุนศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) ราษฎร์นิยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) หนองเพรางาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ คลองขวาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ขุนศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) ทวีวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ไทรน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ขุนศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

อำเภอบางกรวย[แก้]

อำเภอบางกรวยมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) บางขุนกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 บางขุนกอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนนานาชาติ ดราก้อน บางคูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ปลายบาง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ บางคูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ปลายบาง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ปลายบาง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ปลายบาง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทต.ปลายบาง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ปลายบาง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ปลายบาง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี บางสีทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี มหาสวัสดิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) บางขุนกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) บางขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) บางสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) บางสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดลุ่ม บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดสนามนอก วัดชลอ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) วัดชลอ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย บางกรวย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอบางบัวทอง[แก้]

อำเภอบางบัวทองมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ บางรักพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนจิรดา โสนลอย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนซอและห์ศึกษา ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน ละหาร มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนเทพพิทักษ์ บางคูรัด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพพิมานพิทยา บางรักพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โสนลอย อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บางบัวทอง
โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา โสนลอย มัธยมศึกษา ทม.บางบัวทอง
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนบางบัวทอง พิมลราช มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษา บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนประถมพฤกษา พิมลราช ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โสนลอย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพึงรำลึก บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี บางคูรัด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ พิมลราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมะเดื่อ บางรักใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) บางรักใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฎ์) ลำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางบัวทอง บางรักพัฒนา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ใหม่บางบัวทอง
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง บางรักพัฒนา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร บางบัวทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ลำโพ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โสนลอย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ พิมลราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา บางคูรัด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา พิมลราช เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร บางรักพัฒนา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา สช.
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก บางรักพัฒนา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง อนุบาล ทม.ใหม่บางบัวทอง

อำเภอบางใหญ่[แก้]

อำเภอบางใหญ่มี 28 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางม่วง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสาธงหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนญาโณทัย บางเลน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เสาธงหิน อนุบาล ทต.เสาธงหิน
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนบี เอฟ เอส บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา บางม่วง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี บางใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน บางม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) บางม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเสาธงหิน (วันครู 2504) เสาธงหิน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ เสาธงหิน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เสาธงหิน อนุบาล ทต.บางม่วง
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ บางแม่นาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ บ้านใหม่ สช.
โรงเรียนอนุบาลรุ่งสิน บางม่วง สช.

อำเภอปากเกร็ด[แก้]

อำเภอปากเกร็ดมี 58 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนจีเนียสคิดส์ คลองเกลือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี คลองพระอุดม มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ท่าอิฐ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ ท่าอิฐ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ้อมเกร็ด มัธยมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี บ้านใหม่ มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช อ้อมเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติแมจิกเยียร์ส บางตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น บางตลาด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนประชาบดี บางตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนปากเกร็ด ปากเกร็ด มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ปากเกร็ด
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม บางพูด มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด สช.
โรงเรียนวรรณทิพย์วิทยา ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ปากเกร็ด
โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) คลองข่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ปากเกร็ด
โรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ปากเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม คลองข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสลักเหนือ บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม บางพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บางพลับ
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ้อมเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ้อมเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนศรีสังวาลย์ บางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ บางตลาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด มัธยมศึกษา สพม.3
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลองเกลือ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ บางตะไนย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี บางพูด สช.
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอันวิดา ปากเกร็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นนทบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จ.นนทบุรี ~ จ.พระนครศรีอยุธยา)" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. กันยายน 2562. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)