รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเกาะหลัก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิงขร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงเรียนทั้งหมด 285 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 3 35 - 38 4 6 - - 48
กุยบุรี 2 25 - 27 - 2 - - 29
ทับสะแก 2 25 - 27 - 2 - - 29
บางสะพาน 3 38 1 42 - 1 - - 43
บางสะพานน้อย 1 22 - 23 - 1 - - 24
ปราณบุรี 3 15 - 18 8 8 - - 34
สามร้อยยอด 1 25 - 26 2 3 - - 31
หัวหิน 3 24 - 27 7 13 - - 47
รวม 18 209 1 228 21 36 - - 285

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 228 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ (สพม.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 2 เขตจำนวน 209 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์[แก้]

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่[5]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สิงขร กุยบุรี กุยบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เกาะหลัก ชัยเกษม บางสะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สิงขร ปราณบุรี ปราณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับสะแกวิทยา เกาะหลัก นาหูกวาง ทับสะแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนธงชัยวิทยา เกาะหลัก ธงชัย บางสะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เกาะหลัก ปากแพรก บางสะพานน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางสะพานวิทยา เกาะหลัก กำเนิดนพคุณ บางสะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สิงขร ปากน้ำปราณ ปราณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปราณบุรี สิงขร เขาน้อย ปราณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางชุมวิทยา สิงขร หาดขาม กุยบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สิงขร ไร่เก่า สามร้อยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพลับวิทยา สิงขร หนองพลับ หัวหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางวิทยา เกาะหลัก ห้วยยาง ทับสะแก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย เกาะหลัก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวหิน สิงขร หัวหิน หัวหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สิงขร หัวหิน หัวหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม เกาะหลัก อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1[แก้]

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 120 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางสะพาน 38 โรงเรียน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 35 โรงเรียน อำเภอทับสะแก 25 โรงเรียน และอำเภอบางสะพานน้อย 22 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ แม่รำพึง บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง แม่รำพึง บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2[แก้]

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอกุยบุรี อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอหัวหิน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 89 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอกุยบุรี 25 โรงเรียน อำเภอสามร้อยยอด 25 โรงเรียน อำเภอหัวหิน 24 โรงเรียน และอำเภอปราณบุรี 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บำรุง) มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) ปราณบุรี ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (3 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองหัวหิน (7 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองหัวหิน โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หัวหิน หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า หนองแก หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) หนองแก หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) หัวหิน หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) หัวหิน หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) หัวหิน หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์) หนองแก หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาน้อย โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล
เทศบาลตำบลปราณบุรี โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) เขาน้อย ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) เขาน้อย ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลไร่เก่า โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 36 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ไร่เก่า สามร้อยยอด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนกำเนิดวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่ หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติหัวหิน หินเหล็กไฟ หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน หนองแก หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหิน หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเศรษฐวิทย์ หนองแก หัวหิน
โรงเรียนสมถวิล หัวหิน หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล หินเหล็กไฟ หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ ทับสะแก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมศึกษา ไร่ใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์[แก้]

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มี 48 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ่าวน้อย มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สช.
โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ สช.
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย บ่อนอก มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ คลองวาฬ อนุบาล เทศบาลตำบลคลองวาฬ
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

อำเภอกุยบุรี[แก้]

อำเภอกุยบุรีมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กุยบุรี มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว) กุยบุรี มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยางชุมวิทยา หาดขาม มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) กุยบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อำเภอทับสะแก[แก้]

อำเภอทับสะแกมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก สช.
โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

อำเภอบางสะพาน[แก้]

อำเภอบางสะพานมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ แม่รำพึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง แม่รำพึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ พงศ์ประศาสน์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

อำเภอบางสะพานน้อย[แก้]

อำเภอบางสะพานน้อยมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปากแพรก มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

อำเภอปราณบุรี[แก้]

อำเภอปราณบุรีมี 34 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปราณบุรี 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา เขาน้อย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนกำเนิดวิทยา เขาน้อย ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ประถมศึกษา เทศบาลตำบลเขาน้อย
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปราณบุรี มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เขาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลเขาน้อย
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) เขาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี
โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บำรุง) มิตรภาพที่158 วังก์พง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.หนองตาแต้ม
โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.หนองตาแต้ม
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ปากน้ำปราณ
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเมืองปราณบุรี เขาน้อย มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย มัธยมศึกษา อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ สช.
โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) เขาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อำเภอสามร้อยยอด[แก้]

อำเภอสามร้อยยอดมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ไร่เก่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลไร่เก่า
โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลไร่ใหม่
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนอุดมศึกษา ไร่ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหัวหิน[แก้]

อำเภอหัวหินมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 7 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า หนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) หนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์) หนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ห้วยสัตว์ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่ หัวหิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติหัวหิน หินเหล็กไฟ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน หนองแก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวไลย หนองพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหิน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเศรษฐวิทย์ หนองแก สช.
โรงเรียนสมถวิล หัวหิน หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล หินเหล็กไฟ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองพลับวิทยา หนองพลับ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนหัวหิน หัวหิน มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม หัวหิน มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา หัวหิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ 133/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 3 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)