ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
1
1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุญวาทย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพญาวัง)

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนทั้งหมด 426 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองลำปาง 7 48 1 56 7 13 2 1 79
เกาะคา 2 21 - 23 - 4 - - 27
งาว 2 27 - 29 1 2 - - 32
แจ้ห่ม 1 35 - 36 - - - - 36
เถิน 2 35 - 37 - 3 - - 40
เมืองปาน 4 33 - 37 1 - - - 38
แม่ทะ 3 33 - 36 4 2 - - 42
แม่พริก 1 9 - 10 - 1 - - 11
แม่เมาะ 2 19 - 21 1 - - - 22
วังเหนือ 1 25 - 26 3 1 - - 30
สบปราบ 1 16 - 17 1 - - - 18
เสริมงาม 1 23 - 24 1 - - - 25
ห้างฉัตร 3 20 - 23 2 1 - - 26
รวม 30 344 1 375 21 27 2 1 426

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำปางตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 375 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (สพม.ลำปาง ลำพูน) จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางทั้ง 3 เขตจำนวน 344 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำปางแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน[แก้]

จังหวัดลำปางอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา บุญวาทย์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เถินบุรินทร์ เกาะคา เกาะคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พญาวัง แจ้ห่ม แจ้ห่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร กัลยา บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา เถินบุรินทร์ ล้อมแรด เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พญาวัง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พญาวัง บ้านขอ เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ หัวเวียง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ หลวงเหนือ งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาราชวิทยา บุญวาทย์ บ้านร้อง งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กัลยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พญาวัง หัวเมือง เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา พญาวัง เมืองปาน เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา บุญวาทย์ บ้านแลง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เถินบุรินทร์ บ้านบอม แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา เถินบุรินทร์ แม่ทะ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา เถินบุรินทร์ พระบาทวังตวง แม่พริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ แม่เมาะ แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สันวิทยา กัลยา แม่สัน ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยา สวนดอก เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา พญาวัง วังเหนือ วังเหนือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เถินบุรินทร์ ดอนไฟ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กัลยา เวียงตาล ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถินบุรินทร์ เวียงมอก เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบจางวิทยา บุญวาทย์ นาสัก แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ สบปราบ สบปราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บุญวาทย์ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ ทุ่งงาม เสริมงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กัลยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไหล่หินวิทยา เถินบุรินทร์ ไหล่หิน เกาะคา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1[แก้]

สพป.ลำปาง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่เมาะ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 114 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองลำปาง 48 โรงเรียน อำเภองาว 27 โรงเรียน อำเภอห้างฉัตร 20 โรงเรียน และอำเภอแม่เมาะ 19 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ จางเหนือ แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บ้านแหง งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม ห้างฉัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาด ปงแสนทอง เมืองลำปาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ชมพู เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแหง ปงเตา งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหัววัง เวียงตาล ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโทก ทุ่งฝาย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง เมืองลำปาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหก วอแก้ว ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแช่ จางเหนือ แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านเป้า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงวัง พิชัย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก เวียงเหนือ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปันง้าว ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กวัก บ้านอ้อน งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จาง นาสัก แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อาง บ้านแลง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) พิชัย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตม จางเหนือ แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบค่อม บ้านค่า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสัน ปงยางคก ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำเภา ปงแสนทอง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวงใต้ หลวงใต้ งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) หลวงเหนือ งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหก บ้านอ้อน งาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่า เมืองยาว ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านอ้อน งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเอื้อม บ้านเอื้อม เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ปงยางคก ห้างฉัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองยาววิทยา เมืองยาว ห้างฉัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา นาแก งาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสี บ้านดง แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ บ้านค่า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาน้อย ปงแสนทอง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแขม แม่เมาะ แม่เมาะ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเป้า บ้านเป้า เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสัก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสบจาง นาสัก แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวฝาย บ้านดง แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสบป้าดวิทยา สบป้าด แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสบเมาะวิทยา สบป้าด แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลลำปาง "เขลางค์รัตน์อนุสรณ์" หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2[แก้]

สพป.ลำปาง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 137 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเถิน 35 โรงเรียน อำเภอแม่ทะ 33 โรงเรียน อำเภอเสริมงาม 23 โรงเรียน อำเภอเกาะคา 21 โรงเรียน อำเภอสบปราบ 16 โรงเรียน และอำเภอแม่พริก 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (บ้านนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนายางวิทยา นายาง สบปราบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หัวเสือ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่น นายาง สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนธรรม สาขาต้นผึ้ง ใหม่พัฒนา เกาะคา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่น สมัย สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่า เถินบุรี เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจะลา เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงกา แม่กัวะ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปุง น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เลียง เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่วะ สันดอนแก้ว แม่ทะ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง สบปราบ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว แม่กัวะ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียง ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมัย สมัย สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแคว เถินบุรี เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันหลวง นาโป่ง เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนอง น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองถ้อย นาครัว แม่ทะ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง นาครัว แม่ทะ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุก นาครัว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ดอนไฟ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อ แม่กัวะ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุมลอง สมัย สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะ เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังหินวิทยา เถินบุรี เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ไหล่หิน เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแสลมวิทยา เวียงมอก เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3[แก้]

สพป.ลำปง เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน และอำเภอวังเหนือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 93 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแจ้ห่ม 35 โรงเรียน อำเภอเมืองปาน 33 โรงเรียน และอำเภอวังเหนือ 25 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลาสูง ปงดอน แจ้ห่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผาช่อวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (1 โรงเรียน) เทศบาลนครลำปาง (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว ห้างฉัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เวียงเหนือ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สวนดอก เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พระบาท เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาครัว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล
เทศบาลตำบลสบปราบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย สบปราบ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล
เทศบาลตำบลสิริราช โรงเรียนเทศบาลสิริราช สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้างฉัตร โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง บ้านร้อง งาว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ โรงเรียนบ้านแม่สง ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปางซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 27 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวียงเหนือ เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา นาแก งาว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง วังเหนือ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ศาลา เกาะคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนไชยวิทยา หลวงเหนือ งาว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรภพวิทยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาวิทย์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ป่าตัน แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผดุงวิทย์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง พระบาท เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพินิจวิทยา พระบาท เมืองลำปาง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ศาลา เกาะคา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิชชานารี เวียงเหนือ เมืองลำปาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ปกยางคก ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร หัวเวียง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ล้อมแรด เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุนทรศึกษา ป่าตัน แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ล้อมแรด เถิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา สวนดอก เมืองลำปาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ศาลา เกาะคา อนุบาล
โรงเรียนอรุโณทัย สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ลำปางหลวง เกาะคา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอักษรศิลป์ ล้อมแรด เถิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่[9][10][11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง สบตุ๋ย เมืองลำปาง

โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา[12]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำปางตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองลำปาง[แก้]

อำเภอเมืองลำปางมี 79 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลำปาง 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นิคมพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง บ่อแฮ้ว มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวียงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร บ่อแฮ้ว มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนไตรภพวิทยา เวียงเหนือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เวียงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สวนดอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พระบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ลำปาง
โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านกาด ปงแสนทอง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านจำค่า บ้านเสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านเสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าโทก ทุ่งฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง พระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านปงวัง พิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านปงสนุก เวียงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่อาง บ้านแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) พิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสบค่อม บ้านค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสำเภา ปงแสนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง บ้านค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง บ้านแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านเอื้อม บ้านเอื้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หัวเวียง มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนประชาวิทย์ สบตุ๋ย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก บ้านเอื้อม มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนผดุงวิทย์ สบตุ๋ย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง พระบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนพินิจวิทยา พระบาท ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมวิทยา สบตุ๋ย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองมายวิทยา บ้านแลง มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนลำปางวิทยา สบตุ๋ย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดค่ากลาง บ้านค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดต้นต้อง พิชัย ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ บ้านค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดนาน้อย ปงแสนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเป้า บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านสัก บ้านเอื้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดเสด็จ บ้านเสด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวิชชานารี เวียงเหนือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร หัวเวียง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี พระบาท สศศ.
โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชมพู มรภ.ลำปาง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง สวนดอก ม.สวนดุสิต
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บ้านเสด็จ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว อนุบาล ทต.บ่อแฮ้ว
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา สวนดอก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำปาง "เขลางค์รัตน์อนุสรณ์" หัวเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอรุโณทัย สบตุ๋ย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สบตุ๋ย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอเกาะคา[แก้]

อำเภอเกาะคามี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เกาะคา มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านจอมปิง นาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนธรรม สาขาต้นผึ้ง ใหม่พัฒนา ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าผา ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ไหล่หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสองแควใต้ นาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ศาลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวังพร้าววิทยา วังพร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแส่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ไหล่หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนศาลาวิทยา ศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนไหล่หินวิทยา ไหล่หิน มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ศาลา อนุบาล สช.
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ลำปางหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภองาว[แก้]

อำเภองาวมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บ้านแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดอนไชยวิทยา หลวงเหนือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนแหง ปงเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม แม่ตีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านโป่ง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่กวัก บ้านอ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า บ้านร้อง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหลวงใต้ หลวงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) หลวงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหก บ้านอ้อน ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านอ้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หลวงเหนือ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนประชาราชวิทยา บ้านร้อง มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา นาแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง บ้านร้อง อนุบาล อบต.บ้านร้อง

อำเภอแจ้ห่ม[แก้]

อำเภอแจ้ห่มมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 จำนวน 35 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนชุมชนบ้านสา บ้านสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แม่สุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านนางาม เมืองมาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านนาไหม้ เมืองมาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านปงคอบ วิเชตนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านปงดอน ปงดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านเปียงใจ ปงดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแป้น บ้านสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ตา ปงดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ปงดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่เบิน เมืองมาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สุก แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านเลาสูง ปงดอน ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านสบฟ้า แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านสาแพะ บ้านสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกอก แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนาว แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านไฮ ปงดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนผาช่อวิทยา แม่สุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนไผ่งามวิทยา เมืองมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

อำเภอเถิน[แก้]

อำเภอเถินมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเถิน-ท่าผา แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเถินวิทยา ล้อมแรด มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนไชย ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่า เถินบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เวียงมอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าช้าง แม่วะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเวียง เวียงมอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย นาโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่วะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านปางอ้า เวียงมอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตาล เถินบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เติน แม่ถอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเวียง ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสองแคว เถินบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพานหิน แม่มอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันหลวง นาโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเตา ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวน้ำ แม่มอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่า ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา แม่ปะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา แม่ถอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่มอกวิทยา แม่มอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังหินวิทยา เถินบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เวียงมอก มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ล้อมแรด มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสลมวิทยา เวียงมอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ล้อมแรด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอักษรศิลป์ ล้อมแรด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

อำเภอเมืองปาน[แก้]

อำเภอเมืองปานมี 38 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทุ่งกว๋าว มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา บ้านขอ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนบ้านกล้วย หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านขอวิทยา บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านขาม หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่ง แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำจำ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านปางดะ บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเหว บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแพะ เมืองปาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน บ้านขอ ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านสบลี แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหนอง บ้านขอ ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หัวเมือง มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ บ้านขอ อนุบาล อบต.บ้านขอ

อำเภอแม่ทะ[แก้]

อำเภอแม่ทะมี 42 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว นาครัว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.นาครัว
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว นาครัว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ป่าตันนาครัว
โรงเรียนเทศบาลสิริราช สันดอนแก้ว อนุบาล ทต.สิริราช
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นาครัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งตอน วังเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนากวาง ดอนไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคต ป่าตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดง วังเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดู่ วังเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบง ดอนไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ น้ำโจ้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบอม บ้านบอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ น้ำโจ้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านผาแมว หัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ทะ แม่ทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปุง น้ำโจ้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่วะ สันดอนแก้ว ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สันดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสามขา หัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนอง น้ำโจ้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองถ้อย นาครัว ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหลวง นาครัว ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุก นาครัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ ดอนไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนป่าตันวิทยา ป่าตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ป่าตัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา บ้านบอม มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ดอนไฟ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนสุนทรศึกษา ป่าตัน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ อนุบาล ทต.น้ำโจ้
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

อำเภอแม่พริก[แก้]

อำเภอแม่พริกมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่ปุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนแม่พริกวิทยา พระบาทวังตวง มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

อำเภอแม่เมาะ[แก้]

อำเภอแม่เมาะมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ จางเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล ทต.แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแช่ จางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสัก นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่จาง นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตม จางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สบป้าด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา แม่เมาะ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนวัดท่าสี บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านแขม แม่เมาะ ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดสบจาง นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนวัดหัวฝาย บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนสบจางวิทยา นาสัก มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนสบป้าดวิทยา สบป้าด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนสบเมาะวิทยา สบป้าด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1

อำเภอวังเหนือ[แก้]

อำเภอวังเหนือมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านก่อ วังทรายคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี วังทรายคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าแขม วังซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านเมืองตึง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่พริก วังใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่เย็น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สง ร่องเคาะ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ร่องเคาะ
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน วังซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่หีด วังแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังมน ทุ่งฮั้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใหม่ ร่องเคาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ร่องเคาะ
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง วังซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก วังทรายคำ อนุบาล อบต.วังทรายคำ
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ วังเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

อำเภอสบปราบ[แก้]

อำเภอสบปราบมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสบปราบ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี นายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สบปราบ
โรงเรียนนายางวิทยา นายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่น นายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเด่น สมัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำหลง สมัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านปงกา แม่กัวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยาว แม่กัวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านสมัย สมัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านอ้อ แม่กัวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านอุมลอง สมัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สบปราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

อำเภอเสริมงาม[แก้]

อำเภอเสริมงามมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเสริมงาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (บ้านนาเดา) เสริมซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เสริมซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาจะลา เสริมซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เสริมขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านปงหลวง เสริมขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เสริมซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง เสริมขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เลียง เสริมขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เสริมกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดนาเอี้ยง เสริมกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวัดสาแล ทุ่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนสันโป่งวิทยา เสริมกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมขวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทุ่งงาม มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ทุ่งงาม อนุบาล ทต.เสริมงาม
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

อำเภอห้างฉัตร[แก้]

อำเภอห้างฉัตรมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล ทต.ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านดอนหัววัง เวียงตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งผา วอแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหก วอแก้ว ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านปันง้าว ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านปันเต้า แม่สัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเหียง แม่สัน ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งขวาก แม่สัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย เวียงตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านยางอ้อย เวียงตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสัน ปงยางคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านสันทราย เวียงตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง แม่สัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่า เมืองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ปงยางคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนเมืองยาววิทยา เมืองยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนแม่สันวิทยา แม่สัน มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ลำปาง
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ปงยางคก มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เวียงตาล มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ห้างฉัตร มัธยมศึกษา สพม.35
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ลำปาง". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-08-10. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-27. สืบค้นเมื่อ 2020-03-14.
 10. "ประวัติโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง". โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง.
 11. "โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง". โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง.
 12. "ศูนย์ประสานโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สถาบันการพลศึกษา". โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)