รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
1
1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุญวาทย์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยา)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพญาวัง)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำปางตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดลำปาง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำปางแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน[แก้]

จังหวัดลำปางอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา บุญวาทย์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เถินบุรินทร์ เกาะคา เกาะคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พญาวัง แจ้ห่ม แจ้ห่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร กัลยา บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา เถินบุรินทร์ ล้อมแรด เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พญาวัง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พญาวัง บ้านขอ เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ หัวเวียง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ หลวงเหนือ งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาราชวิทยา บุญวาทย์ บ้านร้อง งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กัลยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พญาวัง หัวเมือง เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา พญาวัง เมืองปาน เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา บุญวาทย์ บ้านแลง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เถินบุรินทร์ ดอนไฟ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เถินบุรินทร์ บ้านบอม แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา เถินบุรินทร์ แม่ทะ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา เถินบุรินทร์ พระบาทวังตวง แม่พริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ แม่เมาะ แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สันวิทยา กัลยา แม่สัน ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยา สวนดอก เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา พญาวัง วังเหนือ วังเหนือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กัลยา เวียงตาล ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถินบุรินทร์ เวียงมอก เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบจางวิทยา บุญวาทย์ นาสัก แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ สบปราบ สบปราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บุญวาทย์ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ ทุ่งงาม เสริมงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กัลยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไหล่หินวิทยา เถินบุรินทร์ ไหล่หิน เกาะคา มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (1 โรงเรียน) เทศบาลนครลำปาง (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว ห้างฉัตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เวียงเหนือ เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สวนดอก เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พระบาท เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาครัว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล
เทศบาลตำบลสบปราบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย สบปราบ สบปราบ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล
เทศบาลตำบลสิริราช โรงเรียนเทศบาลสิริราช สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้างฉัตร โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง บ้านร้อง งาว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ โรงเรียนบ้านแม่สง ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

  • โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนพินิจวิทยา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง สวนดอก เมืองลำปาง

โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)